Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: Orbán háborút indított 2014. január 26. vasárnap 3:12

 • Hozzászólások(65)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: Orbán háborút indított

A magyarok talán még észre sem vették a náci emlékmű bejelentésének jelentőségét. Ezzel a brutális történelemhamisítással, náci cselekmények megvédésével Orbán egy olyan határt lépett át, amely túlmutat eddigi gyermeteg játékain és hazugságain. Ez a lépés minden eddigi értékelést felülír. Orbán ezzel Hitler, Horthy és a gyilkosok cinkosává lett és az örökségükbe lépett. Aki a holokausztot letagadja, vagy másokra fogja, kész arra, hogy elkövesse. Az emberiség legborzalmasabb tömeggyilkosságában való részvételt tagadta le. Ettől a perctől kezdve ez az ember elveszítette minden legitimitását. Tömeggyilkosok morális cinkosai nem vezethetnek Európa közepén egy országot. Orbán Viktornak azonnal takarodnia kell. Ugyanez vonatkozik Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesre, és fel kell szólítani a katolikus egyházat is, hogy valljon színt: egyetért-e a KDNP elnökének történelemhamisító nyilatkozatával. Az ellenzéknek fel kell mondania a választásokra való készülődését és az Orbán-rendszerrel való minden együttműködését. Horthy csendőreinek, pribékjeinek erkölcsi felmentőjét azonnal fel kell szólítaniuk a távozásra. Amíg Orbán nem távozik, az országban meg kellene állnia az életnek. Egyedül ez az egyetlen lehetséges és méltó válasz erre a történelemhamisításra. Nem a trafikmutyi a fontos, hanem a népirtás megvédése. Ezt politikus erkölcsileg nem élheti túl, és nem maradhat ezek után a hivatalában. Egy illegitim puccsistáról nem beszélve.

A náci emlékmű hadüzenet Magyarország ellen. Orbán ezzel bejelentette az ország fasiszta megszállását. A történelemhamisítás azt a célt szolgálja, hogy letagadja a Horthy-rendszer fasiszta jellegét, a náci Németországgal való szövetségét, és a népirtásban játszott szerepét. Előkészítése annak, hogy a magyar identitást a fasizmus ideológiájával azonosítsa. Ez Magyarország fasiszta elfoglalását jelenti, háborút azok ellen, akik nem hajlandóak ezzel a magyar identitással azonosulni. Orbán Magyarország szuverenitás és a magyar nép önrendelkezése ellen indított háborút. A magyar népnek mostantól nyíltan szembe kell fordulnia a fasiszta invázióval a puccsal eltávolított legitim Alkotmány nevében és szellemében.

A “német megszállás emlékművén” a sas üzenete az, hogy a náci Németország foglyul ejtette a Gábriel arkangyal képében ábrázolt Magyarországot. A szimbolika szerint Magyarország azonos a Gábriel arkangyal által szimbolizált “keresztény-nemzeti” Horthy-rendszerrel. A Horthy-rendszer a kirekesztő “keresztény-nemzeti” ideológiára épülő fasiszta rendszer volt, amely az ország legitim képviselőinek kizárólag a “nemzeti” és “keresztény” pártokat tartotta. Mindennek megértéséhez tudni kell, hogy Gábriel miért szimbolizálja Magyarországot és mi köze van a magyarokhoz. A legenda szerint Szilveszter pápa a lengyel királynak szánta István későbbi koronáját, de megjelent neki Gábriel arkangyal, hogy a koronát ne a lengyeleknek, hanem annak adja, akinek a követe másnap megérkezik. Ez a követ volt Asztrik apát, aki így megkapta Istvánnak a koronát. Ez a gesztus azt jelentette, hogy a magyar államiság forrása a katolikus egyház, amely a koronát adta. A magyar nemzet identitása a katolikus pápa koronájában testesül meg. A magyar államiság és a nemzeti identitás legitimitása a katolikus egyháztól származik. A Horthy-rendszer ehhez az identitáshoz tért vissza, ezért nevezik “kerestény-nemzetinek” (nem mintha a kereszténységhez bármilyen köze lenne).

A Horthy-rendszer kirekesztő ideológiájának alapja a ezért a katolikus egyház “keresztény” antiszemitizmusa volt. A korszakban a katolikus szellem harcolt a zsidó szellem ellen, a feudális tekintélyelvűség a polgári szabadság és a liberalizmus ellen. A Horthy-korszak fő ideológusa Prohászka Ottokár püspök volt. A nemzet egysége a vallásban gyökerezett, amely a zsidósággal szemben állónak definiálta önmagát.  A katolikus egyház helyettesítési teológiája szerint Isten a zsidókat elvetette, és őket ültette a helyükbe. A katolicizmus a “szellemi Izrael”. Ezért a katolikus egyház alapja a zsidóellenesség, identitása a zsidókkal való szembenállásra és helycserére épül. Gábriel arkangyal ezért a “keresztény Magyarország” jelképe, amely a nemzeti kereszténység nevében csorbította a szabadságjogokat, hozta létre a rendszer fasiszta jellegét. Az antiszemitizmus közös nevezője tette a “keresztény-nemzeti” Magyarországot a náci Németország természetes szövetségesévé. A “keresztény-nemzeti” ideológiának semmi köze a kereszténységhez, Jézus országa nem evilágból való. A politikai katolicizmus azonban az állam és a katolikus egyház összefonódását jelentette. Az állam valláserkölcsi alapon identifikálta a nemzetet, és rekesztette ki az abba nem tartozókat, számolta fel az emberi és polgári szabadságjogokat.

Orbán náci emlékművének feladata az, hogy megtisztítsa a Horthy-rendszert annak fasiszta jellegétől. A rendszer ideológiájából következő antiszemitizmust és népirtást a nácik számlájára írja. Majd a fasiszta jellegétől megtisztított horthyzmust a magyarság egészével, a magyar nemzettel azonosítsa. Aki nem fasiszta, az nem magyar, de a fasisztát nem fasisztának, hanem “kereszténynek” és “magyarnak” kell nevezni. Aki a katolicizmusból kinőtt fasiszta nézeteket vallja, az magyar, aki nem vallja, az nem magyar, hanemt “zsidó” függetlenül attól, hogy vallása vagy származása szerint zsidó-e. A “zsidó” jelenti mindannak ellenkezőjét, ami nem katolikus. Aki nem zsidó létére nem azonosul Szilveszter pápával, a koronájával, “Gábriel arkangyallal” és az elnyomó fasiszta katolicizmussal, az mind “zsidóbérenc”, és mint olyan, a zsidókkal együtt az idegen ketagóriába tartozik. Aki idegen, az nem magyar, az a nemzet ellensége. Ezért a jogait korlátozni kell, mert azt kívánja a magyar érdek. Ezért a magyar érdek nem tűri a liberális demokráciát, amely egy zsidó trükk a nemzet szétverésére és az ország elfoglalására (gyarmatosítására). A pápaság által gyarmatosított országot a zsidó gyarmatosítás rémével fenyegetik, hogy a szabadság szeretetétől távol tartsák. Elhitetik, hogy a magyar akkor szabad, ha nem ad másoknak (a zsidóknak) szabadságot és jogokat.

Orbán ezzel megszállja az országot, és Szilveszter pápából következően a magyar polgárokat két kategóriába sorolja, a “keresztény” és a “zsidó” (idegen). A zsidó azért nem magyar, mert nem “keresztény”. Nem jobb és baloldal áll itt egymással szemben, hanem “nemzeti” és “idegen”. Aki nem fasiszta, az nem magyar, a nemzeti magyar állam identitása a katolikus fasizmussal azonos. A nem fasisztákat, mint idegeneket, kitagadja a nemzetből, és a jogaikat is korlátozza. A parlamentben lehet kisebbségi képviseletük, mint idegen ügynököknek, akik ellen minden magyarnak harcolnia kell, de az ország irányítását nemzetellenes és nemzetidegen voltuk miatt nem vehetik át. A zsidókat nem azonosítja a magyar polgárokkal. Mint Orbán a Mazsihisznek írt levelében kifejtette, “remélem, hogy hazánk német megszállásának 70. évfordulója jó alkalom arra, hogy az Önök közösségének veszteségeit elismerő, fájdalmukban osztozó, jóakaratú emberek fontos és közös lépést tegyenek a tisztelet kultúrájának irányába”.

Ez azt jelenti, hogy az évforduló már nem a holokauszt 70. évfordulója, hanem a német megszállásé. 1944-ben nem a zsidóság volt az áldozat, hanem a Gábriel arkangyal képében ábrázolt és Szilveszter pápa óta a vallásában jogfolytonos Magyarország, amely a “keresztény-nemzeti” fasiszta Horthy-rendszerrel azonos. Ez a magyar nemzet önazonossága, identitása. A zsidók – “az Önök közösségei” – nem tartoznak a nemzetbe, nem Magyarország részei. A német megszállás 70. évfordulóján az ártatlan és megszállt Magyarország sebeit nyalogatja, miközben elismeri, hogy ennek a német megszállásnak voltak zsidó – “az Önök közösségeihez tartozó” – áldozatai is. De csak másodsorban. Az igazi áldozat a “keresztény-nemzeti” Magyarország, amelynek rossz hírét keltik a zsidók azzal, hogy a holokausztba bele keverik őket.

A történelemhamisítás eltörli az 1944 előtti Horthy-rendszer klerikálfasiszta jellegét, a kirekesztő és antiszemita kurzust, a zsidótörvények megalkotását, és mindazt, ami Magyarországot alkalmassá tette a holokausztban való példátlanul aktív részvételre. Ez nem a náciktól, hanem a Horthy-rendszer politikai katolicizmusából, a “keresztény-nemzeti” ideológiából és az ellenforradalmi Horthy-rendszer fasiszta jellegéből eredt. A 70. évfordulós megemlékezésnek ezért nem mellékes részlete, hanem központi eseménye a náci emlékmű felavatása. Ez az emlékmű tisztítja meg a Horthy-rendszert és a “keresztény-nemzeti” Magyarországot fasiszta jellegétől, és azonosítja újra a “magyar” identitást a kirekesztő politikai katolicizmus klerikálfasizmusával. Olyan ez, mint a füstölés. A “történelmi Magyarországra”, a Szent István-i államra, a pápától kapott Szent Koronára való hivatkozás a nemzeti kereszténységen kívülre helyezi mindazokat, akik a liberális demokrácia hívei, a “zsidó” kapitalizmus szószólói, de mindenek előtt magukat a zsidókat, akik a “keresztény-nemzeti” Magyarország élősködői. A nácizmus és a horthyzmus közötti ideológiai különbség mindössze annyi volt, hogy a nácik a német fajjal azonosították a nemzetet, a magyar fasiszták pedig a katolikus államkereszténységgel. Mindkettő azonban a zsidóval szemben különbözteti meg magát, és az antiszemitizmus az alapja.

A náci szobor történelemhamisítása elfedi azt a tényt is, hogy Magyarország a náci Németország hűséges szövetségese volt. Hazug módon “megszállásnak” nevezi a németek bevonulását, amely a szövetséges Magyarország beleegyezésével történt. Ezt bizonyítja az is, hogy a magyarok semmiféle ellenállást nem fejtettek ki, nem harcoltak a bevonuló szövetséges csapatok ellen. A Donnál az oroszok ellen védték a hazát, de Győrnél a németekkel szemben nem. Az oroszok ellenségek voltak, a német nácik szövetségesek. Horthy-kormányzó teljes jogkörében a helyén maradt, ahogyan az általa kinevezett legitim magyar kormány is szabadon és törvényesen működött. A németek semmiféle ellenállásba nem ütköztek. A lakosság megnyugtatására a magyar vezetők nyilatkozatot adtak ki, melyben kijelentették, hogy a német csapatok közös megegyezés alapján tartózkodnak az országban. Miféle megszállásról beszélünk? Horthy még azt is eldönthette, hogy nem a németek által javasolt Imrédyt, hanem Sztójay Dömét nevezi ki miniszterelnöknek. A Magyarország a XX. században című kötet szerint “a viszonylag zökkenőmentes hatalomváltás után fokozatosan kivonták a német csapatok zömét. Május elejére már csupán 50 ezres megszálló erő maradt az országban, melynek többsége a kelet-magyarországi hadműveleti területeken állomásozott.” A deportálások május 15-én kezdődtek. Május 15-e és július 8-a között 435 ezer személyt szállítottak ki az országból.

Ez azt is jelenti, hogy a vidéki magyar zsidóság deportálása idején már nem is volt Magyarországon olyan német haderő, amely ezt a magyarok által példátlan kegyetlenséggel végrehajtott zsidóüldözést kikényszerítette volna. Ez a magyar “keresztény-nemzeti” Horthy-rendszer műve volt, amelyet e rendszer által kinevelt antiszemiták saját belső indíttatásukra hajtottak végre. Nem a németek használták fel a magyarokat, hanem a magyar antiszemiták használták fel a náci haláltáborokat, hogy megszabaduljanak a zsidóktól. Horthy minden következmény nélkül le tudta állítani a deportálásokat, amikor akarta, amikor az érdekei úgy kívánták. Az állítólagos megszállás után Horthy még kiugrási kísérleteket szervezett. Az igazi német megszállás 1944. október 15-én történt, amikor a németek körülzárták a Várat, és másnap lemondásra kényszerítették Horthyt. Addig csupán a két szövetséges megegyezésén alapuló bevonulásra került sor, amely nem szüntette meg Magyarország önrendelkezését. Mindennek bizonyítéka, hogy amikor Horthy októberben bejelentette a fegyverszünetet, és teljes önredelkezése birtokában felmondta a németekkel való szövetséget, Budapesten a zsidók elkezdték leszedni a ruhájukról és a csillagos házak kapuiról a sárga csillagot. Addig sem a németek miatt, hanem a magyar csendőrség, a Horthy kormányzó által kinevezett magyar kormányok rendeletei alapján hordták azokat. A sárga csillag viselésére vonatkozó rendeletet a magyar minisztertanács hozta. Ott egyetlen német náci sas nem volt, csak csupa magyar “keresztény” arkangyalok.

A náci emlékmű leleplezte a zsarnok terveit és igazi arcát. Nyilvánvalóvá lettek a szándékai. Védhetetlen a történelemhamisítás szándéka, a népirtásban való részvétel letagadása, a gettósítás, melynek során a magyar hatóságok 1944 július közepéig több mint százhetven gettóban vagy gyűjtőtáborban 437 ezer zsidót zsúfoltak össze, és küldtek utána megsemmisítő táborba. Randolph Brahamnek és munkatársainak köszönhetően a magyar holokauszt a világ legjobban dokumentált népirtása. A magyar belügyminisztérium gettósításra és deportálásra vonatkozó rendelkezéseit a következők kapták: “Valamennyi alispán és polgármester, Kárpátaljai Kormányzói Biztosa, valamennyi csendőrkerületi parancsnokság, valamennyi csendőrnyomozó alosztály parancsnoka, m. kir. csendőrség Központi Nyomozó Parancsnoksága, a budapesti és vidéki rendőrkapitányság, a m. kir. állambiztonsági rendészet vezetője, a galántai csendőrkarhatalmi zászlóalj és nagyváradi csendőr tanzászlóalj parancsnoka.” Magyar kormány utasítja a magyar köztisztviselőket és csendőröket. Ők vettek részt a népirtásban, ezek nem német náci sasok, hanem szintén magyar “keresztény” arkangyalok voltak. A zsidókkal szembeni intézkedések minden részletét szabályozta a magyar kormány. Még a zsidóktól elkobzandó értéktárgyakat is pontosan meghatározták: “készpénz, nemesfémek – platina, arany, ezüst -, valamint nemesfémből készült ékszerek; drágakövek, értékpapírok, zárolt számlákról szóló banki betétkönyvek, írógépek, számológépek és fényképezőgépek”.

Semjén és Orbán nevű fasiszta pribékek szerint “önrendelkezését elveszítette” a magyar kormány, de ennek az önrendelkezését elvesztett magyar kormánynak még volt figyelme arra is, hogy a gettókban és a zsidók lakásain értékek után kutató különleges arkangyal bizottságok eljárási szabályait részletezze. A bizottságok tagjainak “le kellett zárniuk a vécéket és más helyiségeket, amelyek alkalmasak az értéktárgyak elrejtésére vagy megsemmisítésére (lefolyók stb.).” Még csak nem is egyszerű deportálásról volt itt szó: a magyar állam a magyar hivatalnokok segítségével közönséges rablógyilkosságokat hajtott végre, amelynek során a gázkamrába küldött áldozatokat először módszeresen kirabolták. Ha nem tudták volna, hogy a zsidókat a halálba küldik, nem kellett volna valamennyi értéktárgyuktól megfosztani őket. A magyarok először kifosztották a zsidókat, majd a piszkos munkával megbízták a németeket, hogy égessék el őket. Az arkangyal munkamegosztásban dolgozott a sassal, ahol a sasra a végrehajtó szerepe jutott, de a Szent Koronától idegen gyarmatosító élősködők összegyűjtése, gettóba zárása, kifosztása és elszállítása az arkangyal munkája volt, és a munka dandárját ő végzete. A sas néha könyörgött az arkangyalnak, hogy ne küldjön már ennyi zsidót, mert a gázkamrák nem bírják. A tempót nem a sas, hanem az arkangyal diktálta. Ezt akarja letagadni és eltüntetni Orbán, és ezt a letagadott fasiszta rendszert kényszeríti rá az egykor volt demokratikus Magyar Köztársaságra.

Orbán Viktor alaptörvénye is tartalmazta már a történelemhamisítást, és tudatos előkészítése volt az ország fasiszta megszállásának. Azért beszélhetünk megszállásról, mert a jogállami demokratikus Magyarországot egy bukott és elüldözött ideológia képviselői elfoglalták és a szabadságát felszámolták. Orbán a magyar jogfolytonosságot Szilveszter pápától a középkoron át a klerikálfasizmusba torkolló Horthy-rendszerrel azonosítja. A fasizmus bűneit a német nácikra tolja, és egy megszépített, idealizált nemzeti kereszténység államát vizionálja, ami valójában a fasizmus újraélesztése. Báránybőrbe bújt farkasok. A szoborállítás aktusa megfelel az ország megszállásának, fasiszta elfoglalásának, az ország kisajátítására vonatkozó igény bejelentésének. Erre Orbán Viktor nem kapott felhatalmazást, ez a Magyar Köztársaság szuverenitása elleni támadás az önrendelkezés felszámolása. Orbán már az ország nevéből is eltörölte a “köztársaság” megjelölést, mert a “történelmi” feudális, középkori “keresztény” Magyarország autentikus államformája nem köztársaság, hanem valamilyen egyeduralom. Várható, hogy az események előrehaladtával bejelenti majd az államforma hivatalos megváltoztatását is.

Az államcsíny után Orbán nyilvánvalóvá tette a náci emlékművel, hogy az ország történelmének meghamisítással egy népirtó rendszer bevezetését határozta el. Háborút indított az emberi jogok, a szabad és független Magyarország ellen. Bejelentette a fasiszta megszállást. Ez a háború nem a zsidók, hanem a szabad Magyarország ellen irányul. Magyarország népének – ha megérti végre, mi történt – felszabadító honvédő háborút kell indítania a fasiszta megszállókkal szemben, akik idegen csapatok nélkül egy államcsínnyel elfoglalták az országot, kezükben tartják az ország stratégiai pontjait. Antifasiszta ellenállást kell indítani. A megszállók által kiírt választást bojkottálni kell, mert annak célja az, hogy elfedezze az ország fasiszta lerohanásának tényét, és azt a látszatot keltse, mintha a fasiszta rendszer bevezetése a szuverén népakarat következménye lenne. Akármennyi híve és támogatója van Orbánnak, a nemzeti önrendelkezés és szuverenitás felszámolásához nincs joga. Fasiszta uralmat nem legitimál semmiféle többség. Az ellen harcolni kell. A történelem ítéletet mondott a nácizmus bűnei és szövetségesei felett. Magyarország szerződésben vállalt kötelezettséget arra, hogy semmiféle önkényuralmi és fasiszta rendszert nem hoz létre. Gyermekeket gázkamrába küldő rendszer újjáélesztése nem választható opció.

A magyarok talán még észre sem vették a náci emlékmű bejelentésének jelentőségét. Ezzel a brutális történelemhamisítással, náci cselekmények megvédésével Orbán egy olyan határt lépett át, amely túlmutat eddigi gyermeteg játékain és hazugságain. Ez a lépés minden eddigi értékelést felülír. Orbán ezzel Hitler, Horthy és a gyilkosok cinkosává lett és az örökségükbe lépett. Aki a holokausztot letagadja, vagy másokra fogja, kész arra, hogy elkövesse. Az emberiség legborzalmasabb tömeggyilkosságában való részvételt tagadta le. Ettől a perctől kezdve ez az ember elveszítette minden legitimitását. Tömeggyilkosok morális cinkosai nem vezethetnek Európa közepén egy országot. Orbán Viktornak azonnal takarodnia kell. Ugyanez vonatkozik Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesre, és fel kell szólítani a katolikus egyházat is, hogy valljon színt: egyetért-e a KDNP elnökének történelemhamisító nyilatkozatával. Az ellenzéknek fel kell mondania a választásokra való készülődését és az Orbán-rendszerrel való minden együttműködését. Horthy csendőreinek, pribékjeinek erkölcsi felmentőjét azonnal fel kell szólítaniuk a távozásra. Amíg Orbán nem távozik, az országban meg kellene állnia az életnek. Egyedül ez az egyetlen lehetséges és méltó válasz erre a történelemhamisításra. Nem a trafikmutyi a fontos, hanem a népirtás megvédése. Ezt politikus erkölcsileg nem élheti túl, és nem maradhat ezek után a hivatalában. Egy illegitim puccsistáról nem beszélve.

Magyarországon nincs demokrácia. Nincs legitim Alkotmány, nincs legitim kormányzat, mert a jelenlegi kormány megszüntette azt az Alkotmányt, amelyre felesküdött. Az utolsó legitim Alkotmány minden magyar polgár kötelességévé tette az alkotmányos rend, a jogállami Alkotmány megvédését. Nincs törvényes alapja Orbán-rendszerének és uralmának. Az általa kiírt választás nem legitim, a végeredménye sem lehet az. A vele szembeni ellenállás nem törvénysértés, hanem a törvénysértők elleni jogszerű fellépés. Meg kell dönteni a puccsal létrejött fasiszta rezsimet. A rezsim legitimációját jelentő náci emlékművet fel kell robbantani, meg kell semmisíteni. Világossá kell tenni a zsarnoknak, hogy ehhez nincs joga, rá és bűntársaira a börtön vár. Meg kell tagadni a rendszer legitimációját, bűnözőknek és puccsistáknak kell őket nevezni, szabotálni kell az intézkedéseiket. Ha a választásig nem távozik, a választáson a szavazócédulát át kell húzni, és azt kell ráírni, hogy “Bojkott”, “Le a fasisztákkal”, “Illegitim rendszer”, stb.. Ki kell rekeszteni a demokratikus emberek közösségéből minden pártot, amely bármilyen együttműködésre hajlandó a nácik cinkosával, és pénzért részt vesz a legitimációját jelentő választáson.

Megváltozott a helyzet, nincs tovább hova hátrálni. A puccsisták világossá tették szándékaikat. Ellent kell állni, szét kell zúzni a demokratikus hazugságok hamis látszatát. Szabotálni kell a rendszert, antifasiszta ellenállást kell szervezni, szembe kell szállni a megszállókkal, a Magyarország szuverenitását felszámoló fasiszta rendszerrel. Orbán háborút indított, hadat üzent a magyar népnek, Magyarország önrendelkezését felszámolta. Ugyanolyan harcot kell vívni ellene, amilyet elődeivel, a horthysta fasiszták és a nácik szövetségesei ellen vívtak. Vele szemben fellépni minden magyar ember alapvető kötelessége. Ez a háború akkor is zajlik, ha a megtámadottak nem vesznek erről tudomást. Ezt a harcot már nem lehet megúszni. Bojkottal, passzív ellenállással és a legitimáció megkérdőjelezésével döntsük meg a puccsisták uralmát! Ne legitimáljuk egy illegitim választáson való részvétellel a puccsisták hatalmát!

A magyar államiság forrása nem a katolikus egyház, nem a római pápa és nem az általuk adott gyarmatosító korona. Magyarország léte nem a katolikus egyház elismerésétől függ. A magyar állam nem teheti kötelezővé a katolicizmust. A magyar nemzet nem azonos a katolikus és egyetlen más vallással sem. Mindenki szabadon választhat vagy elutasíthat vallást, hitet, világnézetet. Mindenki abban hisz, amiben akar. Minden magyar állampolgár magyar, függetlenül a származásától vagy a vallásától, és ugyanolyan jogok, tisztelet és méltóság illeti meg, mint bárki mást. Egyetllen magyar embert sem lehet megkülönböztetni a vallása, származása, bőrszíne miatt. Az iskola nem katolikus janicsárképző. Minden ember szabadnak született. Ezt a szabadságát Istentől kapta. Senki szabadságát nem veheti el, nem vonhatja kétségbe egyetlen egyház, állam vagy álami vezető sem. Minden embernek alapvető joga, hogy fellépjen a zsarnoksággal szemben és megvédje a szabadságát. Minden hatalom forrása a nép. A nép által nem legitimált hatalom leváltható. Az egyén szabadsága mindenek fölött áll. Az állam csak szolgálja az egyént, de nem uralkodhat rajta. A közjó az, hogy a köz nem avatkozik abba, hogy az egyénnek mi a jó.

Le a horthyzmussal, le a népirtókkal, le az antiszemita, rasszista gyilkosokkal, le a tolvajokkal, le a népet jobbágysorsba döntő zsarnokokkal, le az állami milliárdokból dőzsölő, képmutató csuhásokkal, le az állami “kereszténység” hazugságával!

Le a fasisztákkal és a nácikkal! Le a gettósítók és deportálók utódaival, le a gyerekgyilkosokkal, le a csendőrök mentegetőivel, le az iskolákat megszálló papokkal, le a “keresztény-nemzeti” klerikálfasiszta Magyarországgal!

Tiltsák be a Jobbikot, tartóztassák le a vezetőiket és a kuruc.info szerkesztőit!

Le Orbán Viktorral, le a rendszerével, le a talpnyalóival! Állítsák bíróság elé őket! Le a Tiborcz család fatolvajaival! Teljes elszámoltatást, bankszámlák és vagyontárgyak zárolását!

Le kell rombolni a felcsúti stadiont, a törvénytelenség és a zsarnokság szimbólumát!

Vissza a demokratikus Alkotmányt!

Éljen a jogállam, a szabadság, a demokrácia! Éljen a köztársaság! Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!


VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.4/5 (73 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +117 ( 141 szavazatból)
Bartus László: Orbán háborút indított, 4.4 out of 5 based on 73 ratings

 • Hozzászólások(65)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

65 Reader’s Comments

 1. Orbánt azért választották meg, hogy jólétet hozzon amit ígért. Helyette első dolga volt, hogy felszámolta a Magyar Köztársaságot, utcákat nevezett át, átírta a saját képére formálta és ezzel illegitimmé tette az alkotmányt, leamortizálta az ország lakósságát, elüldözte tehetséges fiataljainkat, leamortizálta az oktatást és az egészségügyet, állami szintre emelte a pénzmosást és a bankrablást, visszahozta az oroszakat és most állami szintre emeli a holokauszt tagadást.

  Ez egyszerűen példátlan. Ez bűntett.
  .
  Természetesen nem tudom mit választ Magyarország lakóssága vagy az Unió, de azt hiszem az már mindenki számára világos, hogy ennek a folyamatnak és Orbán őrült ámokfutásának szépszerével, demokratikus eszközökkel nem lehet véget vetni.
  .
  Ugyancsak, érthető ha megfáradt embereknek nem fűlik a foga ukrajnai szintű tüntetésekhez de Orbánt csak erővel lehet elmozdítani, választásnak ugyanúgy nincs értelme mint Ukrajnában ahol a tüntetők nyíltan feleltek a rendőrök felhívására, hogy nem várnak a választásokig, mert az eredmény már el van döntve.
  .
  Nos, senki nem akar háborút, de nem veszik észre, hogy már háborús állapotok vannak csak éppen még nem ropognak a fegyverek. Orbán otthona a frontvonal a biztos tábornoki páncélkocsiból. Mindegy neki ki ellen harcol, csak pusztíthasson, roncsolhasson, hogy vitéz mivoltát bizonyíthassa. Leharcolta az IMF-t a Európai uniót, benyalt az oroszoknak akikkel eddig háborúban állt, most lassan elfogy az ellenség indul a saját népe ellen. Valamit tenni kell ez ellen, és ha a magyar nép tesz az nem jár áldozatok nélkül, de ha nem tesz az nemcsak, hogy sokkal súlyosabb áldozattal jár, hanem teljes pusztulással. Ezért dolgoztatunk ezért kínlódtunk, ezért éltetünk és születettünk meg, hogy egy őrült elvigye mindenünket?
  .
  Teljesen mindegy, hogy a magyar nép felvállalja ezt a háborút vagy sem, Orbán indítja, sőt már elindította. Nincs hova mennünk ezzel a ténnyel szembe kell néznünk.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +52 (64 szavazatból)
 2. Orbánt és környezetét nemzetközi bíróság elé kell állítani. Szükséges lenne gyakorló jogászok segítségére ahhoz, hogy ennek részleteit itt, a nagy nyilvánosság előtt kidolgozzuk.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +43 (57 szavazatból)
 3. Olvasta, nem kellett leírnom:
  “Az állandó múltban vájkálás helyett foglalkozhatnánk végre a jelennel is. Például azzal a kérdéssel, hogy azok a szavazópolgárok, akik 2010-ben Orbánra szavaztak, tényleg ahhoz adták a hozzájárulásukat, hogy egy ilyen totális DIKTATÚRÁT építsen ki? De most őszintén! Hát tényleg ezt akarták, egy ilyen feudális elnyomó társadalmat (9 millió rabszolga + 200 ezer pöffeszkedő “arisztokrata”?”
  -
  Jó kérdés….
  Mivel nem tudnak megélhetést, tisztességesen megfizetett munkát, megélhetést biztosítani – mit adhatnának, mint a múltba merengést és azt, hogy KÉSZÜLJETEK híveim…mire is?!
  Kétmillió az itt élő, kirekesztett “nem mély magyar és nem igaz nemzethy” majd nyolcmillió ellen?
  25 éve a megosztás, a kirekesztés a vezérelve, aki nincs velük, az nincs, ha így megy, esetleg nem lesz, készüljetek, oszt jó napot!
  És még mindig a helyén van – a vele egy követ fújókkal osztják az észt az EU-nak, az USA-nak, a demokratikus világnak!
  CST
  Feljelentették okt. 23-i beszéde miatt, melyet a szügyészség lesöpört – talán már továbblépett a feljelentő egy kinti bíróságra….a saját népe ellen felkészíteni a nyalókáit, hát ez nem maradhat a szőnyeg alatt!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +25 (35 szavazatból)
 4. A lopakodó fasizmus lassan eléri a célját.
  Nincs sok remény, hogy valaki szembeszálljon vele.
  A választásra készülő pártok úgy tesznek, mintha semmit nem látnának ebből.
  Árulók ők, a saját népük elárulói.
  Nincs kétségem afelől, hogy mint eddig, mindent úgy tesznek, ahogy Orbán szeretné.Szépen belesimulnak egy fasiszta rendszerbe.
  Következésképp, hazudnak. Mind,egytől egyig.
  Nekünk meg ami ebből jut, az a vér, és könnyek.
  Még meg lehetne állítani a veszedelmet.Ha lenne a politikusok között pár hazafi.
  De nincs…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +21 (41 szavazatból)
 5. “A tervezett emlékművel, ha tényleg megvalósul, a kormány nem a kegyeletét fogja leróni az áldozatok előtt, és különösen nem „minden magyar áldozat” előtt, hanem az ország becsületébe is gázoló súlyos kegyeletsértést követ el (már most, a megvalósulás előtt is).

  Fokozottan érvényes a fenti megállapítás az 1941-ben, Kőrösmezőn át deportált mintegy húszezer magyarországi és nálunk, a keresztény Magyarországon menedéket kereső ún. külhonos zsidó testvérünk emlékét és különösen az eseményt túlélő, velünk lévő nagyon-nagyon kevesek érzelmeit illetően. Az antiszemita magyar kormány által ekkor kitoloncoltak mintegy kilenctizedét az 1944-es esztendőre emlékeztető borzalmak és a gyilkos halál várta a galíciai-ukrajnai háborús hadműveleti területeken.
  .
  Sorsuk szörnyű egyediségét jelentette, hogy deportálásukat a magyar állam nemhogy minden német beavatkozástól és bármilyen német sugallattól is függetlenül, de kifejezetten a náci szándékokkal ellentétben hajtotta végre, a zsidók elleni nemzeti háborútól autochton módon megittasult lélekkel, és hogy az akció további tízezreket érintő folytatását is csak a Wehrmacht tényezői akadályozták meg.
  .
  Ami 1941-ben történt, az a magyarországi holokauszt első apokaliptikus állomáshelyét jelentette. A Kőrösmező–Kamenyec-Podolszkij-i mártírok (és a Vészkorszak 1944-et megelőző áldozatainak) sorsát a német megszállással összefüggésbe hozó, nyíltan felelősségáthárító szimbólumpolitikát a legenyhébb kifejezéssel élve sem minősíthetjük másként, mint történelemhamisításnak és kegyeletsértésnek.”. (Galamus)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +19 (27 szavazatból)
 6. Örömmel látom, hogy ugyanazt gondoljuk.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (19 szavazatból)
 7. Gazemberek!
  .
  A magyar és zsidó értelmiségnek üvölteni kellene, de a pénzen kívül nem sok minden érdekli őket!
  A politikai elitnek nevezett bűnbanda a magyar nép zömének megelégedésére működik, ezért tűr szó nélkül!
  .
  Willy Brandt 1970-ben a varsói gettóban térde borult a bűntudattól, igazi államférfiként viselkedett, mert tisztában volt azzal, mit követett el a népe!
  .
  Mi pedig mosakodunk, hamisítjuk a történelmet a közel 600 ezer magyar ember kiirtásáért mi nem vagyunk felelősek, idegenrendészeti eljárás volt Szakály és bandája szerint! Borzalom!
  Össze mossák a holokausztot a malenkij robottal, mind kettő borzalom volt!
  De!
  A holokauszt egy nép teljes kiirtására való törekedés volt, a malenkij robot pedig egy általunk is romba döntött ország embertelen módon való újjáépítésére szolgáló törekvés.
  Nem lehet összehasonlítani, mert az embertelenségben nincs párhuzam!
  .
  Pár éve voltunk az auschwitzi haláltáborban, Anyám kérésére és magunk miatt is elmondtam az imámat barátnője üdvéért.
  Amit ott láttam, nem tudom feledni, az a sok kiscipő……………….((((:

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +19 (31 szavazatból)
 8. hangyacska
  Tényleg gazemberek. Itt a Kövér elvtárs véleménye erről a gyalázatról:
  http://hvg.hu/itthon/20140126_Kover_nem_mi_vagyunk_a_vilaghaboru_egyetl

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (17 szavazatból)
 9. Talán el kell döntenünk, hogy ebben a háborúban hova állunk.
  Felvesszük a kesztyűt az ellenséggel szemben, vagy nézőként “szenvedjük” el az eseményeket? Mert eddig csak a szomszéd farkával csápolunk a csalánban.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +14 (22 szavazatból)
 10. Gonoszka /egy színfolt/

  Ha pedig harcbanálló felek vagyunk, akkor a “harc” megengedett.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (14 szavazatból)
 11. Kertész Ákos malac-moslék metaforája hízelgő volt
  a magyar egész egyszerűen retardált nép
  így jönnek a világra, elmebetegek
  99%-uk
  utazzon az ember egyszer bkv-val, metró, busz, villamos, hév…
  azok az arcok, tekintetek….
  horrorfilmekben lehet látni, tényleg zombik
  emberevők, mert ők maguk nem azok
  csőcselék nép a magyar, gyilkos és tolvaj

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (33 szavazatból)
 12. Megemelem kalapomat BL elemzo cikkeihez. Tisztelem az ezen a forumon megszolalokat, nagyban egyetertek a hozzaszolasokkal. Azt sajnalom, hogy az AN es BL hangja egy megnyerhetetlen egyszemelyes haboru a sotetseg, butasag, kozony es a rezsim bünei ellen.
  Engedtessek meg, hogy leirjam egy friss szemelyes elmenyemet. Abban a skandinav orszagban ahol élek egyre tobb magyar munkas dolgozik – sokuk az epitoiparban – az EU-n beluli munkavallasi lehetosegeket kihasznalva. Nehanyat ismerek es segiteni szoktam nekik burokratikus ugyekben a nyelvi nehezsegek miatt. Kemenyen dolgoznak, rendes munkat vegeznek. Teljesen termeszetes, hogy valamilyen formaban mindig zsidoznak. Legutobb “politizaltam” az egyikkel, aki szerint az “elmult nyocev férgei” utan OV munkat, elorehaladast hozott es az orszag jo iranyban halad.. Igen hamar masra tereltem szot. Ugyan kibic vagyok, de ketsegbeeses es a tehetetlenseg erzese fog el.. Az egyetemes sotetseg es politikai tudatlansag ellen remenytelen a harc az kovetkezo evtizedekben..

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (22 szavazatból)
 13. munkavállalasi – bocs a sajt-hibaert ;-)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (6 szavazatból)
 14. dorozsmai
  .
  “utazzon az ember egyszer bkv-val, metró, busz, villamos, hév…
  azok az arcok, tekintetek….”
  .
  Sajnos így van, napi tapasztalatom közértben, piacon, tömegközlekedve ugyan ez, süt a sötétség!
  Sokan érthetően beszélni sem tudnak!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (25 szavazatból)
 15. Ez BL egyik nagyon fontos, ha nem a legfontosabb írása.
  .
  Történelmi kontextusba helyezi, hogy hetven éve, keresztény katolikus nemzeti eszmeiség nevében, magyar emberek brutális kegyetlenséggel gyilkoltak magyar embereket. És akik nem ezt tették – kevés igaz magyar kivételével -, szánakozás, részvét, együttérzés nélkül közömbösen és közönyösen nézték végig a borzalmakat.
  .
  Erre mondta Einstein: „A világ veszélyes hely, nem azok miatt, akik gonoszságot követnek el, hanem azok miatt, akik ezt tétlenül nézik.”.
  .

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +24 (32 szavazatból)
 16. oldster
  Vetítsük Einstein mondását napjainkra…
  E szerint nagyon veszélyes helyen élünk…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (20 szavazatból)
 17. bumburi
  .
  Kövér nálam olyan szinten van, hogy a látványától is rosszul vagyok!.
  Kövér azt mondja, hogy nem mi vagyunk a II. világháború egyetlen bűnös nemzete….
  De, azt nem mondja, hogy fasiszta író hamvaival, rajta kívül nem rohangált eddig még senki, a német nép pedig érti bűnét! Drezdát élőlánc fogja közre minden febr.14-én polgármesterestül, papostól egyszerű emberig, hogy megakadályozzák a fasiszta pribékek “megemlékezését”.
  Nálunk simán avathatnak, történelmet hamisíthatnak, diákokkal fasiszta, náci írókat taníthatnak, zsidózásért Madách díjat osztogathatnak, gyalázatos szobrokat készíttethetnek, amit a papok majd jól megáldanak, mint a Don kanyarba induló katonák fegyvereit.
  Kövér, brrrr

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +21 (31 szavazatból)
 18. bumburi
  .
  Így igaz. Ez egy nagyon veszélyes hely a szellemi sötétség, a lustaság, a közömbösség és a gyávaság, és a mindezekbe történő belenyugvás rémisztő mértéke miatt.
  .

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +17 (25 szavazatból)
 19. hangyacska
  Mintha én írtam volna.
  Néha már azt is meggondolom hogy mit írjak, mert nem tudom abbahagyni a felháborodás végett.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (14 szavazatból)
 20. oldster
  Nem lenne így, ha a pártok nem így állnának hozzá.
  Nekem úgy tűnik, hogy náluk is az a cél, hogy a felháborodást közömbösítsék.
  Aztán amikor már rájöttek az emberek a disznóságaikra, akkor kiáll egy Gyurcsány (mindegy milyen nevet írok) és elmondja a tutit, ezzel leszerelve az emberek felháborodását. Aztán már azzal foglalkoznak, hogy milyen jól beszélt, az okot magát meg elfelejtik, mert végre van valaki, aki jól megmondta.
  .
  Ez azért jutott most eszembe, mert Gyurcsány úr egy jól felépített színpadi előadásában (Jól alszik Viktor?) elmondta a puccsot,a fékek,és ellensúlyok szerepét,meg a csaló választási törvényről is ejtett pár szót, aztán jól el is felejtette. Már szinte azt is, hogy milyen nagy demokrata Ő…(az mszp diktátumával meg jól el van)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (16 szavazatból)
 21. Remélem ezt (is) olvassák az összefogást hazudó műellenzéki seggfejek.
  A tegnapi mszp dzsemborin csak úgy szőr mentén említették meg azt, hogy ov és bűntársai lebontották a demokratikus jogállamot, és kibaszták a szemétbe az Alkotmányt, amire felesküdtek, ami alapján kormányt alakíthattak.
  Arról szólt az egész, hogy Mesterházy milyen aranyos kisgyerek volt, és hogy megszüntetik a gyermekéhezést. Vérlázító!
  Hazaárulókkal van tele a parlament, az összeset ki kell onnan zavarni!!!
  Csak a bojkott!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (15 szavazatból)
 22. Gonoszka /egy színfolt/

  Az eddigi verbális háború lassan csúszik át a tettleges hadviselésbe. Hajléktalanok kitiltása, rokkant nyugdíjak csökkentése, egészségügy, oktatás, bankrobbantás, náci emlékmű állítás. Mi lehet a következő lépés?
  Mert ne legyen kétségetek, lesz “következő” lépés.
  A bányásztüntetés?
  A békemenet?
  A választás eltörlése?
  *
  És mi lesz a válasz?
  Feltartott kéz? Koronázás?
  Vagy megindulnak Dózsa hadai és a földbe tapossák az ellenséget?
  *
  Mikor fogja a nép kimondani, hogy Orbán! Eddig és ne tovább?
  Mikor indulnak meg az orbáni fészkeket eltaposni?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +14 (22 szavazatból)
 23. A legmesszebb menőkig egyetértek a cikk írójával!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (16 szavazatból)
 24. Dorozsmai, ne szidd az anyámat. Ugyanolyan a skatulyázó véleményed, mint a náciké, fasisztáké, és egyéb iq 40-eké, akik képtelenek komplexen gondolkodni és megelégszenek a bűnbakképzéssel és sztereotip baromságokkal.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -3 (11 szavazatból)
 25. Amúgy azt én is aggasztónak tartom, hogy orbán rendszere csúnyán meg tudja lovagolni a globális fogyasztói elhülyülés ov nélkül is egyre inkább térnyerő tendenciáit.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -3 (11 szavazatból)
 26. Európában de sehol a világon nem rehabilitálhatja egy regnáló kormány Horthy fasiszta nácibarát rendszerét azért mert kártékony embertelen rendszer volt nem beszélve arról,hogy maguk a németek is megtagadják a nácizmust .

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +13 (19 szavazatból)
 27. Egyedül Bartus Laci rázza ennek a szellemi degeneráltságnak az újra felépített rácsait, ami egy lebutított nép fogságba ejtését és végső elnyomorítását hozza létre, az újbóli uralkodást és kizsákmányolását a nyomorultaknak, akik lerongyolódottan örvendeznek, hogy ellenálltak a szabad világnak, van kit gyűlölniük és van kihez fohászkodniuk.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (18 szavazatból)
 28. Van e még ember, ebben az országban, van e még politikus a civilizált világban, amelyik egy baltás gyilkos “bőrével” üzletel?
  Ki az akinek (álljon bármely oldalon is,) komoly kétségei lehetnek afelől, hogy egy ilyen, TÉNYLEG bármire képes?
  Az a megalapozott gyanúm, ezt még a saját “béketáborába” tartozók is legfeljebb első drukkeresnekibuzdulásukban vitatnák.
  Orbán nyíl egyenes úton haladt idáig.
  A koronaúsztatástól a nyugdíjvagyonon át, a trafikkoncessziók és földtörvénytelenségeken a koncessziós pereken keresztül a közneveltek közmunkaalpu társadalmáig, az utolsó Kossuthtéri fák maradék tönkjeinek árnyékában.
  Ki hinné, hogy itt van vége az ő hosszúmenetelésének?
  Szerintem ez az ember messzire viszi még ezt az országot, ha csak egy módja is lesz rá.
  Márpedig annakaz útnak, épp az iránya felől nem hagyott kétséget…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (16 szavazatból)
 29. Tisztelt admin
  nem tudom látta már ezt a gyöngyszemet ?

  http://youtu.be/CqOS3xd-QFQ

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -5 (9 szavazatból)
 30. admin egy dolgot azért nem értek. Hogy tűrik a németek, hogy európai néppárti kollégájuk gyakorlatilag lenácizza őket, s minden mocskunkat a nyakukba varrja?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (14 szavazatból)
 31. Stumpfne Bekes Margit

  Magyarországon nagyon nagy baj van!!! Őrültek “vezetik” az országot,mindenki kussol,behúzza fülét-farkát és valami csodában reménykedik…..Csodák márpedig nincsenek!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (13 szavazatból)
 32. .
  .
  Bartus!
  .
  végre kezdesz úgy beszélni, és azt beszélni nyíltan, nem kerülgetve a kását, s a szavakat, amit, és ahogyan kell!
  .
  Csacsicska Tamás!.
  írtam már erről több alkalommal, sőt felhívást is közzétettem azzal a tartalommal, amivel a Te kommented jelent meg ma itt.
  sajnos a falra borsó esete valósult meg, nem más.
  .
  ÉPPEN EZÉRT BEJELENTEM, HOGY MOST, ÉS ITT MEGALAKÍTOM A
  .
  RADIKÁLIS DEMOKRATÁK
  .
  nevű csoportosulást, mely ha kell/szükséges párttá alakul.
  .
  aki késztetést érez magában ahhoz, hogy valódi demokrataként ha kell akár radikálisan lépjen fel a fasiszta-posztkommunista-feudalista orbánbanda, jobbik, s csatolt részei ellen, a következő elérhetőségen várom:
  .
  radikalis.demokratak@gmail.com
  .
  egy demokrata, egy igazi demokrata nem hülye, s nem fél.
  ha kell, akár radikális úton is, de felszámolja azokat az emberi lénynek nem nevezhető elemeket, akik olyan dolgokat tesznek, mint amik az elmúlt évtizedekben történtek ebben az országban, mely cselekedetek, s a rombolás, kártevés, viszály, békétlenség szítása orbánhoz, annak bandájához, s követőihez, illetve az ő bábáskodásukkal létrehozott szervezetekhez köthetők.
  .
  még rengeteg finomítani való van hátra, így szívesen veszem az építő jellegű javaslatokat.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (11 szavazatból)
 33. na,max meglesz neki is a Don-kanyarja, mint a legújabb példakének.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (3 szavazatból)
 34. Jó lenne, ha Bartus írásai megjelennének angol nyelven is; mert ami az ( egyelőre ) EU tagállam Magyarorsz.-on történik, az botrányos, hogy komolyabb nemzetközi visszhang nélkül marad.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (12 szavazatból)
 35. ÓRIÁSI VESZÉLY! Napról-napra rosszabb! ITT MEG mitől TUDNÁNAK ÖSSZEFOGNI? A halogatásnak itt tényleg nyögés a vége!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (5 szavazatból)
 36. mari megint mocskolódik
  http://maria.blog.hu/2014/01/25/terroristakat_toboroz_az_amerikai_nepszava_a_magyar_balos_ellenzekbol

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -4 (10 szavazatból)
 37. figyelő
  2014. január 26. vasárnap
  15:07

  admin egy dolgot azért nem értek. Hogy tűrik a németek, hogy európai néppárti kollégájuk gyakorlatilag lenácizza őket, s minden mocskunkat a nyakukba varrja?

  A németek megmondták a véleményüket diszkréten, a magyar kormány a felelös az emlékmü felállítása miatt. Hatalmas különbség van a két nép között, a németek beismerték elödjei büneiket, föleg, mikor Willy Brandt letérdelt a varsói gettó áldozatainak emlékmüve elött. A német kormány a legjobb uton van, betiltani az NPD-t. A magyarok? Nem látják be büneiket, pedig enélkül nincs jelen és jövö. Mindig és mindeki ellen harcolnak, minden megnyilvánulást , kritikát az ország elleni támadásnak veszik. Nagyon csalódott vagyok.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 38. SZEGÉNY FERENC PÁPA!!! Erre a “nemzeti katolikus” minek nevezzemre előbb-utóbb reagálnia kell! Nagyon kiváncsi vagyok! Nem irigylem!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 39. Sőt, esetleg a KDNP-nek befellegzet?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 40. Ha holnap bevezetnék a “numerus clauzust” a nép 70%-a támogatná. Akkor mitől féljen a vezér??

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 41. Gonoszka /egy színfolt/

  srage, ha holnap a Leninfiúk vonulnának és díszítenék a Körúti, vagy Andrássy úti fákat, a nép azt is támogatná.
  Már miért ne?
  A nép szereti a cirkuszt.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 42. Ez van, majd sírnak… Mit tesz egy normális ember az őrültekházában? Ha teheti, valahogy kikerül onnan…
  1.”A TÖRTÉNELEM AZ ÉLET TANÍTÓMESTERE”. LATIN MONDÁS, AMI AZ ŰRHAJÓK KORÁBAN IS IGAZ, MERT VANNAK ÖRÖK IGAZSÁGOK, AMIK AKKOR IS “ODAHATNAK”, HA NEM VESZÜNK RÓLUK TUDOMÁST, AZTÁN BÁNHATJUK! 2. A TÖRTÉNELEM ISMÉTLI ÖNMAGÁT?… 3. A MAI NAGYHATALMAKNAK VALAMIÉRT NEM ÉRDEKÜK (A GAZDASÁGI VÁLSÁGGAL VANNAK ELFOGLALVA?…) KÖZBELÉPNI BÁRMILYEN ESZKÖZZEL… 4. A FOLYAMATELLEMZÉS AZT VALÓSZÍNŰSÍTI, HOGY NAGYOBB BAJ IS LEHET, EGYRE INKÁBB… HITLER TITKA ELSŐSORBAN AZ EMBEREK MILLIÓINAK ZSENIÁLIS ELKÁBÍTÁSA VOLT ÉS SOKÁIG ÍGY LÉPÉSELŐNYBEN VOLT MINENKIVEL SZEMBEN. 5. HIHETETLEN! EZ A FOLYAMAT ISMÉTLŐDIK EGY KICSI, GYENGE ORSZÁGBAN, EURÓPÁBAN, 2014.-BEN?! (…Sőt, még pld. az öregségi nyugdíjasok sincsenek biztonságban!…) 6. VIGYÁZZATOK! A FIDESZ “KOMMUNIKÁCIÓS ZSENI”!!! 7. NE LÁZADOZZUNK, EZ VAN! A VIHAR ELLEN SE LÁZADUNK, MAJD ELMÚLIK!…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (1 szavazás)
 43. Gonoszka /egy színfolt/

  Pillanatnyilag olyan helyzet van, hogy bármi történjen, mindent helyeselnek, csak a villamos járjon, telefonálni lehessen, a gyaőzike sót lehessen nézni és a drága jó Bolgár urat fel lehessen hívni. Este meg Olga az egyenesben.
  Hát kell ennél több demokrácia, vagy egyéb hülyeség?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (8 szavazatból)
 44. Na, ide is, csak a rend kedvéért:
  ..
  A nürnbergi huszonkettő, avagy az utolsó szó Rogán
  ..
  1. Orbán Viktor:
  Jaj, kedves híveim, miért is bántotok?
  Tán nem voltam elég jó diktátorotok?
  ..
  2. Simicska Lajos:
  Én nem vagyok bűnös! Csak parancsra tettem,
  hogy az ország pénzét mind magamhoz vettem!
  ..
  3. Selmeczi Gabriella:
  Na ne már, fiúkák! Mindezt egy kifliért?
  Mi az, hogy halálra? Hát tényleg ennyit ért?
  ..
  4. Lázár János:
  Indítványozom a tisztelt törvényszéknek:
  paksi áram hajtsa a villamosszéket!
  ..
  5. Kósa Lajos:
  Húsz százalékomat felajánlom annak,
  aki kiment innen; offshore számlán vannak
  elrejtve a pénzek, amiket lenyúltam:
  mit kezdhetnék velük, hogyha már kimúltam?
  ..
  6. Bayer Zsolt:
  Szoszi morék! Igaz barátotok voltam;
  tényleg szeretnétek látni engem holtan?
  ..
  7. Szájer József:
  Alaptörvényemért ily hosszan lóghatok?
  Rúgjátok alólam már ki az iPadot!

  8. Szíjjártó Péter:
  Ha a nyakam körül feszül már a hurok,
  az nem megszorítás, értse minden tulok!
  ..
  9. Deutsch Tamás:
  Engem mijafaszér’ ítéltek halálra?
  Sok képviselőnő vonzónak találna!
  ..
  10. Kövér László:
  Engem akasszanak, kérem, utolszorra,
  s bajszom ráhagyom a hálás utókorra.
  Használja ecsetnek tehetséges piktor:
  vagy egy másik Hitler, vagy egy újabb Viktor.
  ..
  11. Matolcsy György:
  Az egyik szemem sír, a másik meg nevet:
  most melyikkel nézzem az ítéletemet?
  ..
  12. Zsiga Marcell:
  Havi negyvenhétből is meg lehet élni!
  Ezért kellett engem halálra ítélni?
  ..
  13. Obersovszky Péter:
  Ha már kivégzik az Élő Istenbálványt,
  használják bitónak a Mikrofonállványt!
  Utolsó szó jogán én csak azt akarom:
  Viktor drága terhét hordozzam nyakamon!
  ..
  14. Semjén Zsolt:
  Azért imádkozom: ne tartson sokáig,
  s ne fossam magamat holtomban bokáig. Ámen.
  ..
  15. Navracsics Tibor:
  Halálos ítélet? Ez nem igazságos!
  Hazaárulásban nem is vagyok sáros!
  Na jó, talán loptam néhány milliárdot,
  s vezéremmel tettem nyakatokba jármot!
  ..
  16. Áder János:
  Ha énrajtam múlik, mind kegyelmet kaptok:
  csak mások szemében vagytok hitvány latrok!
  ..
  17. Pintér Sándor:
  Azonnal küldök egy SMS-t magamnak:
  “Ülj át más cellába köztörvényes rabnak!”
  ..
  18. Balogh József:
  Inkább essem át egy vaksi komondoron!
  Vagy verjem szét magam? Majd még meggondolom!
  ..
  19. Varga István:
  Szültek volna a nők négy vagy öt gyereket!
  Megúszhattuk volna ezt az ítéletet!
  ..
  20. Csizmadia László:
  Tartsatok ki, fiúk, jön a békemenet!
  Vagy felmentés lesz majd, vagy utolsó kenet!
  ..
  21. Balog Zoltán:
  Humán erőforrás erősen megcsappan:
  huszonkét főt veszít; egészen hallatlan!
  Azt mondom, ne várjuk a békemenetet:
  majd én feladom az utolsó kenetet!
  ..
  22. Rogán Antal:
  Saját halottjának tekintsen az Ötker;
  hamvaimból főzzön pudingot az Oetker!
  (hamvamból pudingot főzzön Dr. Oetker!)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 45. dorozsmai
  a magyar egész egyszerűen retardált nép
  így jönnek a világra, elmebetegek
  99%-uk
  utazzon az ember egyszer bkv-val, metró, busz, villamos, hév…
  azok az arcok, tekintetek….
  horrorfilmekben lehet látni, tényleg zombik
  emberevők, mert ők maguk nem azok
  csőcselék nép a magyar, gyilkos és tolvaj

  Na ez az írás mi ha nem egy tipikus náci felfogás.Ilyet nem írhat senki egy népről hogy 99%-ban retardált.Sajnálom hogy emberek ilyen szinten vannak,ezek az írások nem emelik az oldaj színvonalát.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (5 szavazatból)
 46. Gonoszka /egy színfolt/

  Lesz egy pár menet, aztán a győztest megtapsolják.
  Az utolsó menetre kell vigyázni ! DDD

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (1 szavazás)
 47. Gonoszka /egy színfolt/

  isti555,
  autóból nem látszik, de csak nézz egy meccset, stb.és figyeld a közönséget.
  aztán a magyart behelyettesítheted bérmivel. Najó, persze99% kicsit erős. Úgy 98,9 jobb DDD

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 48. Gonoszka /egy színfolt/

  Nem nézek meccset,de az ilyen hozzászólás egyszintre hoz a nácikkal.Ilyen alapon bármelyik népet kijelölhetjük retardáltnak,a következő lépés hogy írtsuk is ki őket?És már ott is tartunk mint a nácik hogy írtsuk ki mint a zsidókat.Náci kormányok lehetnek,de egész népet ilyen jelzővel nem jellemezhet senki.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (3 szavazatból)
 49. .
  .
  a fasiszta tv2 most mutatta be – akaratlanul, hiszen arról akartak tudósítani, hogy ne menjenek el az országból az emberek – ennek a rothadék állat orbánrendszernek a
  .
  VALÓDI CSALÁDELLENES ARCÁT!!
  .
  arról szólt a riport, hogy a családok, a párkapcsolatok rámennek a külhoni munkavállalásra.
  arról persze egy szó sem esett, hogy ennek
  .
  MI A VALÓDI OKA!
  .
  A TELI POFÁVAL A CSALÁDOKAT ÁLLANDÓAN ELŐCITÁLÓ FÉREG ORBÁN, ÉS A SLEPPJE MIATT MENEKÜLNEK EL AZ EMBEREK, S MENNEK RÁ A CSALÁDOK, ÉLETEK, SORSOK!!
  .
  el kell söpörni, pusztítani ezeket a
  .
  VALÓJÁBAN CSALÁDELLENES MOCSOK PATKÁNYOKAT!!
  .
  mondom, nincs más megoldás, mint a
  .
  RADIKÁLIS DEMOKRATÁK!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 50. Gonoszka /egy színfolt/

  Már az Isten is alkalmazta az Özönvizet, csak pillanatnyi liberalizmusában nem volt következetes, Várjál csak, hogy mit fog még kitalálni!
  Minden esetre, már tudja, hogy konstrukciós hiba történt. Vakarja is a fejét rendesen!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)

Írja meg véleményét!

 
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos