Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: Orbán háborút indított 2014. január 26. vasárnap 3:12

 • Hozzászólások(65)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: Orbán háborút indított

A magyarok talán még észre sem vették a náci emlékmű bejelentésének jelentőségét. Ezzel a brutális történelemhamisítással, náci cselekmények megvédésével Orbán egy olyan határt lépett át, amely túlmutat eddigi gyermeteg játékain és hazugságain. Ez a lépés minden eddigi értékelést felülír. Orbán ezzel Hitler, Horthy és a gyilkosok cinkosává lett és az örökségükbe lépett. Aki a holokausztot letagadja, vagy másokra fogja, kész arra, hogy elkövesse. Az emberiség legborzalmasabb tömeggyilkosságában való részvételt tagadta le. Ettől a perctől kezdve ez az ember elveszítette minden legitimitását. Tömeggyilkosok morális cinkosai nem vezethetnek Európa közepén egy országot. Orbán Viktornak azonnal takarodnia kell. Ugyanez vonatkozik Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesre, és fel kell szólítani a katolikus egyházat is, hogy valljon színt: egyetért-e a KDNP elnökének történelemhamisító nyilatkozatával. Az ellenzéknek fel kell mondania a választásokra való készülődését és az Orbán-rendszerrel való minden együttműködését. Horthy csendőreinek, pribékjeinek erkölcsi felmentőjét azonnal fel kell szólítaniuk a távozásra. Amíg Orbán nem távozik, az országban meg kellene állnia az életnek. Egyedül ez az egyetlen lehetséges és méltó válasz erre a történelemhamisításra. Nem a trafikmutyi a fontos, hanem a népirtás megvédése. Ezt politikus erkölcsileg nem élheti túl, és nem maradhat ezek után a hivatalában. Egy illegitim puccsistáról nem beszélve.

A náci emlékmű hadüzenet Magyarország ellen. Orbán ezzel bejelentette az ország fasiszta megszállását. A történelemhamisítás azt a célt szolgálja, hogy letagadja a Horthy-rendszer fasiszta jellegét, a náci Németországgal való szövetségét, és a népirtásban játszott szerepét. Előkészítése annak, hogy a magyar identitást a fasizmus ideológiájával azonosítsa. Ez Magyarország fasiszta elfoglalását jelenti, háborút azok ellen, akik nem hajlandóak ezzel a magyar identitással azonosulni. Orbán Magyarország szuverenitás és a magyar nép önrendelkezése ellen indított háborút. A magyar népnek mostantól nyíltan szembe kell fordulnia a fasiszta invázióval a puccsal eltávolított legitim Alkotmány nevében és szellemében.

A “német megszállás emlékművén” a sas üzenete az, hogy a náci Németország foglyul ejtette a Gábriel arkangyal képében ábrázolt Magyarországot. A szimbolika szerint Magyarország azonos a Gábriel arkangyal által szimbolizált “keresztény-nemzeti” Horthy-rendszerrel. A Horthy-rendszer a kirekesztő “keresztény-nemzeti” ideológiára épülő fasiszta rendszer volt, amely az ország legitim képviselőinek kizárólag a “nemzeti” és “keresztény” pártokat tartotta. Mindennek megértéséhez tudni kell, hogy Gábriel miért szimbolizálja Magyarországot és mi köze van a magyarokhoz. A legenda szerint Szilveszter pápa a lengyel királynak szánta István későbbi koronáját, de megjelent neki Gábriel arkangyal, hogy a koronát ne a lengyeleknek, hanem annak adja, akinek a követe másnap megérkezik. Ez a követ volt Asztrik apát, aki így megkapta Istvánnak a koronát. Ez a gesztus azt jelentette, hogy a magyar államiság forrása a katolikus egyház, amely a koronát adta. A magyar nemzet identitása a katolikus pápa koronájában testesül meg. A magyar államiság és a nemzeti identitás legitimitása a katolikus egyháztól származik. A Horthy-rendszer ehhez az identitáshoz tért vissza, ezért nevezik “kerestény-nemzetinek” (nem mintha a kereszténységhez bármilyen köze lenne).

A Horthy-rendszer kirekesztő ideológiájának alapja a ezért a katolikus egyház “keresztény” antiszemitizmusa volt. A korszakban a katolikus szellem harcolt a zsidó szellem ellen, a feudális tekintélyelvűség a polgári szabadság és a liberalizmus ellen. A Horthy-korszak fő ideológusa Prohászka Ottokár püspök volt. A nemzet egysége a vallásban gyökerezett, amely a zsidósággal szemben állónak definiálta önmagát.  A katolikus egyház helyettesítési teológiája szerint Isten a zsidókat elvetette, és őket ültette a helyükbe. A katolicizmus a “szellemi Izrael”. Ezért a katolikus egyház alapja a zsidóellenesség, identitása a zsidókkal való szembenállásra és helycserére épül. Gábriel arkangyal ezért a “keresztény Magyarország” jelképe, amely a nemzeti kereszténység nevében csorbította a szabadságjogokat, hozta létre a rendszer fasiszta jellegét. Az antiszemitizmus közös nevezője tette a “keresztény-nemzeti” Magyarországot a náci Németország természetes szövetségesévé. A “keresztény-nemzeti” ideológiának semmi köze a kereszténységhez, Jézus országa nem evilágból való. A politikai katolicizmus azonban az állam és a katolikus egyház összefonódását jelentette. Az állam valláserkölcsi alapon identifikálta a nemzetet, és rekesztette ki az abba nem tartozókat, számolta fel az emberi és polgári szabadságjogokat.

Orbán náci emlékművének feladata az, hogy megtisztítsa a Horthy-rendszert annak fasiszta jellegétől. A rendszer ideológiájából következő antiszemitizmust és népirtást a nácik számlájára írja. Majd a fasiszta jellegétől megtisztított horthyzmust a magyarság egészével, a magyar nemzettel azonosítsa. Aki nem fasiszta, az nem magyar, de a fasisztát nem fasisztának, hanem “kereszténynek” és “magyarnak” kell nevezni. Aki a katolicizmusból kinőtt fasiszta nézeteket vallja, az magyar, aki nem vallja, az nem magyar, hanemt “zsidó” függetlenül attól, hogy vallása vagy származása szerint zsidó-e. A “zsidó” jelenti mindannak ellenkezőjét, ami nem katolikus. Aki nem zsidó létére nem azonosul Szilveszter pápával, a koronájával, “Gábriel arkangyallal” és az elnyomó fasiszta katolicizmussal, az mind “zsidóbérenc”, és mint olyan, a zsidókkal együtt az idegen ketagóriába tartozik. Aki idegen, az nem magyar, az a nemzet ellensége. Ezért a jogait korlátozni kell, mert azt kívánja a magyar érdek. Ezért a magyar érdek nem tűri a liberális demokráciát, amely egy zsidó trükk a nemzet szétverésére és az ország elfoglalására (gyarmatosítására). A pápaság által gyarmatosított országot a zsidó gyarmatosítás rémével fenyegetik, hogy a szabadság szeretetétől távol tartsák. Elhitetik, hogy a magyar akkor szabad, ha nem ad másoknak (a zsidóknak) szabadságot és jogokat.

Orbán ezzel megszállja az országot, és Szilveszter pápából következően a magyar polgárokat két kategóriába sorolja, a “keresztény” és a “zsidó” (idegen). A zsidó azért nem magyar, mert nem “keresztény”. Nem jobb és baloldal áll itt egymással szemben, hanem “nemzeti” és “idegen”. Aki nem fasiszta, az nem magyar, a nemzeti magyar állam identitása a katolikus fasizmussal azonos. A nem fasisztákat, mint idegeneket, kitagadja a nemzetből, és a jogaikat is korlátozza. A parlamentben lehet kisebbségi képviseletük, mint idegen ügynököknek, akik ellen minden magyarnak harcolnia kell, de az ország irányítását nemzetellenes és nemzetidegen voltuk miatt nem vehetik át. A zsidókat nem azonosítja a magyar polgárokkal. Mint Orbán a Mazsihisznek írt levelében kifejtette, “remélem, hogy hazánk német megszállásának 70. évfordulója jó alkalom arra, hogy az Önök közösségének veszteségeit elismerő, fájdalmukban osztozó, jóakaratú emberek fontos és közös lépést tegyenek a tisztelet kultúrájának irányába”.

Ez azt jelenti, hogy az évforduló már nem a holokauszt 70. évfordulója, hanem a német megszállásé. 1944-ben nem a zsidóság volt az áldozat, hanem a Gábriel arkangyal képében ábrázolt és Szilveszter pápa óta a vallásában jogfolytonos Magyarország, amely a “keresztény-nemzeti” fasiszta Horthy-rendszerrel azonos. Ez a magyar nemzet önazonossága, identitása. A zsidók – “az Önök közösségei” – nem tartoznak a nemzetbe, nem Magyarország részei. A német megszállás 70. évfordulóján az ártatlan és megszállt Magyarország sebeit nyalogatja, miközben elismeri, hogy ennek a német megszállásnak voltak zsidó – “az Önök közösségeihez tartozó” – áldozatai is. De csak másodsorban. Az igazi áldozat a “keresztény-nemzeti” Magyarország, amelynek rossz hírét keltik a zsidók azzal, hogy a holokausztba bele keverik őket.

A történelemhamisítás eltörli az 1944 előtti Horthy-rendszer klerikálfasiszta jellegét, a kirekesztő és antiszemita kurzust, a zsidótörvények megalkotását, és mindazt, ami Magyarországot alkalmassá tette a holokausztban való példátlanul aktív részvételre. Ez nem a náciktól, hanem a Horthy-rendszer politikai katolicizmusából, a “keresztény-nemzeti” ideológiából és az ellenforradalmi Horthy-rendszer fasiszta jellegéből eredt. A 70. évfordulós megemlékezésnek ezért nem mellékes részlete, hanem központi eseménye a náci emlékmű felavatása. Ez az emlékmű tisztítja meg a Horthy-rendszert és a “keresztény-nemzeti” Magyarországot fasiszta jellegétől, és azonosítja újra a “magyar” identitást a kirekesztő politikai katolicizmus klerikálfasizmusával. Olyan ez, mint a füstölés. A “történelmi Magyarországra”, a Szent István-i államra, a pápától kapott Szent Koronára való hivatkozás a nemzeti kereszténységen kívülre helyezi mindazokat, akik a liberális demokrácia hívei, a “zsidó” kapitalizmus szószólói, de mindenek előtt magukat a zsidókat, akik a “keresztény-nemzeti” Magyarország élősködői. A nácizmus és a horthyzmus közötti ideológiai különbség mindössze annyi volt, hogy a nácik a német fajjal azonosították a nemzetet, a magyar fasiszták pedig a katolikus államkereszténységgel. Mindkettő azonban a zsidóval szemben különbözteti meg magát, és az antiszemitizmus az alapja.

A náci szobor történelemhamisítása elfedi azt a tényt is, hogy Magyarország a náci Németország hűséges szövetségese volt. Hazug módon “megszállásnak” nevezi a németek bevonulását, amely a szövetséges Magyarország beleegyezésével történt. Ezt bizonyítja az is, hogy a magyarok semmiféle ellenállást nem fejtettek ki, nem harcoltak a bevonuló szövetséges csapatok ellen. A Donnál az oroszok ellen védték a hazát, de Győrnél a németekkel szemben nem. Az oroszok ellenségek voltak, a német nácik szövetségesek. Horthy-kormányzó teljes jogkörében a helyén maradt, ahogyan az általa kinevezett legitim magyar kormány is szabadon és törvényesen működött. A németek semmiféle ellenállásba nem ütköztek. A lakosság megnyugtatására a magyar vezetők nyilatkozatot adtak ki, melyben kijelentették, hogy a német csapatok közös megegyezés alapján tartózkodnak az országban. Miféle megszállásról beszélünk? Horthy még azt is eldönthette, hogy nem a németek által javasolt Imrédyt, hanem Sztójay Dömét nevezi ki miniszterelnöknek. A Magyarország a XX. században című kötet szerint “a viszonylag zökkenőmentes hatalomváltás után fokozatosan kivonták a német csapatok zömét. Május elejére már csupán 50 ezres megszálló erő maradt az országban, melynek többsége a kelet-magyarországi hadműveleti területeken állomásozott.” A deportálások május 15-én kezdődtek. Május 15-e és július 8-a között 435 ezer személyt szállítottak ki az országból.

Ez azt is jelenti, hogy a vidéki magyar zsidóság deportálása idején már nem is volt Magyarországon olyan német haderő, amely ezt a magyarok által példátlan kegyetlenséggel végrehajtott zsidóüldözést kikényszerítette volna. Ez a magyar “keresztény-nemzeti” Horthy-rendszer műve volt, amelyet e rendszer által kinevelt antiszemiták saját belső indíttatásukra hajtottak végre. Nem a németek használták fel a magyarokat, hanem a magyar antiszemiták használták fel a náci haláltáborokat, hogy megszabaduljanak a zsidóktól. Horthy minden következmény nélkül le tudta állítani a deportálásokat, amikor akarta, amikor az érdekei úgy kívánták. Az állítólagos megszállás után Horthy még kiugrási kísérleteket szervezett. Az igazi német megszállás 1944. október 15-én történt, amikor a németek körülzárták a Várat, és másnap lemondásra kényszerítették Horthyt. Addig csupán a két szövetséges megegyezésén alapuló bevonulásra került sor, amely nem szüntette meg Magyarország önrendelkezését. Mindennek bizonyítéka, hogy amikor Horthy októberben bejelentette a fegyverszünetet, és teljes önredelkezése birtokában felmondta a németekkel való szövetséget, Budapesten a zsidók elkezdték leszedni a ruhájukról és a csillagos házak kapuiról a sárga csillagot. Addig sem a németek miatt, hanem a magyar csendőrség, a Horthy kormányzó által kinevezett magyar kormányok rendeletei alapján hordták azokat. A sárga csillag viselésére vonatkozó rendeletet a magyar minisztertanács hozta. Ott egyetlen német náci sas nem volt, csak csupa magyar “keresztény” arkangyalok.

A náci emlékmű leleplezte a zsarnok terveit és igazi arcát. Nyilvánvalóvá lettek a szándékai. Védhetetlen a történelemhamisítás szándéka, a népirtásban való részvétel letagadása, a gettósítás, melynek során a magyar hatóságok 1944 július közepéig több mint százhetven gettóban vagy gyűjtőtáborban 437 ezer zsidót zsúfoltak össze, és küldtek utána megsemmisítő táborba. Randolph Brahamnek és munkatársainak köszönhetően a magyar holokauszt a világ legjobban dokumentált népirtása. A magyar belügyminisztérium gettósításra és deportálásra vonatkozó rendelkezéseit a következők kapták: “Valamennyi alispán és polgármester, Kárpátaljai Kormányzói Biztosa, valamennyi csendőrkerületi parancsnokság, valamennyi csendőrnyomozó alosztály parancsnoka, m. kir. csendőrség Központi Nyomozó Parancsnoksága, a budapesti és vidéki rendőrkapitányság, a m. kir. állambiztonsági rendészet vezetője, a galántai csendőrkarhatalmi zászlóalj és nagyváradi csendőr tanzászlóalj parancsnoka.” Magyar kormány utasítja a magyar köztisztviselőket és csendőröket. Ők vettek részt a népirtásban, ezek nem német náci sasok, hanem szintén magyar “keresztény” arkangyalok voltak. A zsidókkal szembeni intézkedések minden részletét szabályozta a magyar kormány. Még a zsidóktól elkobzandó értéktárgyakat is pontosan meghatározták: “készpénz, nemesfémek – platina, arany, ezüst -, valamint nemesfémből készült ékszerek; drágakövek, értékpapírok, zárolt számlákról szóló banki betétkönyvek, írógépek, számológépek és fényképezőgépek”.

Semjén és Orbán nevű fasiszta pribékek szerint “önrendelkezését elveszítette” a magyar kormány, de ennek az önrendelkezését elvesztett magyar kormánynak még volt figyelme arra is, hogy a gettókban és a zsidók lakásain értékek után kutató különleges arkangyal bizottságok eljárási szabályait részletezze. A bizottságok tagjainak “le kellett zárniuk a vécéket és más helyiségeket, amelyek alkalmasak az értéktárgyak elrejtésére vagy megsemmisítésére (lefolyók stb.).” Még csak nem is egyszerű deportálásról volt itt szó: a magyar állam a magyar hivatalnokok segítségével közönséges rablógyilkosságokat hajtott végre, amelynek során a gázkamrába küldött áldozatokat először módszeresen kirabolták. Ha nem tudták volna, hogy a zsidókat a halálba küldik, nem kellett volna valamennyi értéktárgyuktól megfosztani őket. A magyarok először kifosztották a zsidókat, majd a piszkos munkával megbízták a németeket, hogy égessék el őket. Az arkangyal munkamegosztásban dolgozott a sassal, ahol a sasra a végrehajtó szerepe jutott, de a Szent Koronától idegen gyarmatosító élősködők összegyűjtése, gettóba zárása, kifosztása és elszállítása az arkangyal munkája volt, és a munka dandárját ő végzete. A sas néha könyörgött az arkangyalnak, hogy ne küldjön már ennyi zsidót, mert a gázkamrák nem bírják. A tempót nem a sas, hanem az arkangyal diktálta. Ezt akarja letagadni és eltüntetni Orbán, és ezt a letagadott fasiszta rendszert kényszeríti rá az egykor volt demokratikus Magyar Köztársaságra.

Orbán Viktor alaptörvénye is tartalmazta már a történelemhamisítást, és tudatos előkészítése volt az ország fasiszta megszállásának. Azért beszélhetünk megszállásról, mert a jogállami demokratikus Magyarországot egy bukott és elüldözött ideológia képviselői elfoglalták és a szabadságát felszámolták. Orbán a magyar jogfolytonosságot Szilveszter pápától a középkoron át a klerikálfasizmusba torkolló Horthy-rendszerrel azonosítja. A fasizmus bűneit a német nácikra tolja, és egy megszépített, idealizált nemzeti kereszténység államát vizionálja, ami valójában a fasizmus újraélesztése. Báránybőrbe bújt farkasok. A szoborállítás aktusa megfelel az ország megszállásának, fasiszta elfoglalásának, az ország kisajátítására vonatkozó igény bejelentésének. Erre Orbán Viktor nem kapott felhatalmazást, ez a Magyar Köztársaság szuverenitása elleni támadás az önrendelkezés felszámolása. Orbán már az ország nevéből is eltörölte a “köztársaság” megjelölést, mert a “történelmi” feudális, középkori “keresztény” Magyarország autentikus államformája nem köztársaság, hanem valamilyen egyeduralom. Várható, hogy az események előrehaladtával bejelenti majd az államforma hivatalos megváltoztatását is.

Az államcsíny után Orbán nyilvánvalóvá tette a náci emlékművel, hogy az ország történelmének meghamisítással egy népirtó rendszer bevezetését határozta el. Háborút indított az emberi jogok, a szabad és független Magyarország ellen. Bejelentette a fasiszta megszállást. Ez a háború nem a zsidók, hanem a szabad Magyarország ellen irányul. Magyarország népének – ha megérti végre, mi történt – felszabadító honvédő háborút kell indítania a fasiszta megszállókkal szemben, akik idegen csapatok nélkül egy államcsínnyel elfoglalták az országot, kezükben tartják az ország stratégiai pontjait. Antifasiszta ellenállást kell indítani. A megszállók által kiírt választást bojkottálni kell, mert annak célja az, hogy elfedezze az ország fasiszta lerohanásának tényét, és azt a látszatot keltse, mintha a fasiszta rendszer bevezetése a szuverén népakarat következménye lenne. Akármennyi híve és támogatója van Orbánnak, a nemzeti önrendelkezés és szuverenitás felszámolásához nincs joga. Fasiszta uralmat nem legitimál semmiféle többség. Az ellen harcolni kell. A történelem ítéletet mondott a nácizmus bűnei és szövetségesei felett. Magyarország szerződésben vállalt kötelezettséget arra, hogy semmiféle önkényuralmi és fasiszta rendszert nem hoz létre. Gyermekeket gázkamrába küldő rendszer újjáélesztése nem választható opció.

A magyarok talán még észre sem vették a náci emlékmű bejelentésének jelentőségét. Ezzel a brutális történelemhamisítással, náci cselekmények megvédésével Orbán egy olyan határt lépett át, amely túlmutat eddigi gyermeteg játékain és hazugságain. Ez a lépés minden eddigi értékelést felülír. Orbán ezzel Hitler, Horthy és a gyilkosok cinkosává lett és az örökségükbe lépett. Aki a holokausztot letagadja, vagy másokra fogja, kész arra, hogy elkövesse. Az emberiség legborzalmasabb tömeggyilkosságában való részvételt tagadta le. Ettől a perctől kezdve ez az ember elveszítette minden legitimitását. Tömeggyilkosok morális cinkosai nem vezethetnek Európa közepén egy országot. Orbán Viktornak azonnal takarodnia kell. Ugyanez vonatkozik Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesre, és fel kell szólítani a katolikus egyházat is, hogy valljon színt: egyetért-e a KDNP elnökének történelemhamisító nyilatkozatával. Az ellenzéknek fel kell mondania a választásokra való készülődését és az Orbán-rendszerrel való minden együttműködését. Horthy csendőreinek, pribékjeinek erkölcsi felmentőjét azonnal fel kell szólítaniuk a távozásra. Amíg Orbán nem távozik, az országban meg kellene állnia az életnek. Egyedül ez az egyetlen lehetséges és méltó válasz erre a történelemhamisításra. Nem a trafikmutyi a fontos, hanem a népirtás megvédése. Ezt politikus erkölcsileg nem élheti túl, és nem maradhat ezek után a hivatalában. Egy illegitim puccsistáról nem beszélve.

Magyarországon nincs demokrácia. Nincs legitim Alkotmány, nincs legitim kormányzat, mert a jelenlegi kormány megszüntette azt az Alkotmányt, amelyre felesküdött. Az utolsó legitim Alkotmány minden magyar polgár kötelességévé tette az alkotmányos rend, a jogállami Alkotmány megvédését. Nincs törvényes alapja Orbán-rendszerének és uralmának. Az általa kiírt választás nem legitim, a végeredménye sem lehet az. A vele szembeni ellenállás nem törvénysértés, hanem a törvénysértők elleni jogszerű fellépés. Meg kell dönteni a puccsal létrejött fasiszta rezsimet. A rezsim legitimációját jelentő náci emlékművet fel kell robbantani, meg kell semmisíteni. Világossá kell tenni a zsarnoknak, hogy ehhez nincs joga, rá és bűntársaira a börtön vár. Meg kell tagadni a rendszer legitimációját, bűnözőknek és puccsistáknak kell őket nevezni, szabotálni kell az intézkedéseiket. Ha a választásig nem távozik, a választáson a szavazócédulát át kell húzni, és azt kell ráírni, hogy “Bojkott”, “Le a fasisztákkal”, “Illegitim rendszer”, stb.. Ki kell rekeszteni a demokratikus emberek közösségéből minden pártot, amely bármilyen együttműködésre hajlandó a nácik cinkosával, és pénzért részt vesz a legitimációját jelentő választáson.

Megváltozott a helyzet, nincs tovább hova hátrálni. A puccsisták világossá tették szándékaikat. Ellent kell állni, szét kell zúzni a demokratikus hazugságok hamis látszatát. Szabotálni kell a rendszert, antifasiszta ellenállást kell szervezni, szembe kell szállni a megszállókkal, a Magyarország szuverenitását felszámoló fasiszta rendszerrel. Orbán háborút indított, hadat üzent a magyar népnek, Magyarország önrendelkezését felszámolta. Ugyanolyan harcot kell vívni ellene, amilyet elődeivel, a horthysta fasiszták és a nácik szövetségesei ellen vívtak. Vele szemben fellépni minden magyar ember alapvető kötelessége. Ez a háború akkor is zajlik, ha a megtámadottak nem vesznek erről tudomást. Ezt a harcot már nem lehet megúszni. Bojkottal, passzív ellenállással és a legitimáció megkérdőjelezésével döntsük meg a puccsisták uralmát! Ne legitimáljuk egy illegitim választáson való részvétellel a puccsisták hatalmát!

A magyar államiság forrása nem a katolikus egyház, nem a római pápa és nem az általuk adott gyarmatosító korona. Magyarország léte nem a katolikus egyház elismerésétől függ. A magyar állam nem teheti kötelezővé a katolicizmust. A magyar nemzet nem azonos a katolikus és egyetlen más vallással sem. Mindenki szabadon választhat vagy elutasíthat vallást, hitet, világnézetet. Mindenki abban hisz, amiben akar. Minden magyar állampolgár magyar, függetlenül a származásától vagy a vallásától, és ugyanolyan jogok, tisztelet és méltóság illeti meg, mint bárki mást. Egyetllen magyar embert sem lehet megkülönböztetni a vallása, származása, bőrszíne miatt. Az iskola nem katolikus janicsárképző. Minden ember szabadnak született. Ezt a szabadságát Istentől kapta. Senki szabadságát nem veheti el, nem vonhatja kétségbe egyetlen egyház, állam vagy álami vezető sem. Minden embernek alapvető joga, hogy fellépjen a zsarnoksággal szemben és megvédje a szabadságát. Minden hatalom forrása a nép. A nép által nem legitimált hatalom leváltható. Az egyén szabadsága mindenek fölött áll. Az állam csak szolgálja az egyént, de nem uralkodhat rajta. A közjó az, hogy a köz nem avatkozik abba, hogy az egyénnek mi a jó.

Le a horthyzmussal, le a népirtókkal, le az antiszemita, rasszista gyilkosokkal, le a tolvajokkal, le a népet jobbágysorsba döntő zsarnokokkal, le az állami milliárdokból dőzsölő, képmutató csuhásokkal, le az állami “kereszténység” hazugságával!

Le a fasisztákkal és a nácikkal! Le a gettósítók és deportálók utódaival, le a gyerekgyilkosokkal, le a csendőrök mentegetőivel, le az iskolákat megszálló papokkal, le a “keresztény-nemzeti” klerikálfasiszta Magyarországgal!

Tiltsák be a Jobbikot, tartóztassák le a vezetőiket és a kuruc.info szerkesztőit!

Le Orbán Viktorral, le a rendszerével, le a talpnyalóival! Állítsák bíróság elé őket! Le a Tiborcz család fatolvajaival! Teljes elszámoltatást, bankszámlák és vagyontárgyak zárolását!

Le kell rombolni a felcsúti stadiont, a törvénytelenség és a zsarnokság szimbólumát!

Vissza a demokratikus Alkotmányt!

Éljen a jogállam, a szabadság, a demokrácia! Éljen a köztársaság! Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!


VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.4/5 (80 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +124 ( 150 szavazatból)
Bartus László: Orbán háborút indított, 4.4 out of 5 based on 80 ratings

 • Hozzászólások(65)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

65 Reader’s Comments

 1. Bumburi,

  amikor a Szolidaritás aktivistái jelképesen ledöntötték Orbán szobrát, mindenki, az Együtt többi része, és a “demokrata” publicisták is nekikestek! Pedig ők csak a lehető legszelídebb változatot valósították meg.
  Azonban a lényeg mégis, hogy vannak, akiknek még jó a politikai ösztöne.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (20 szavazatból)
 2. Kibic /2014. január 26. vasárnap 10:52 /, megkérdezném ezektől a kint dolgozó magyaroktól, hogy ha ov annyi jót hozott a hazájának, miért nem itthon dolgozik, ha éppen van hol a sok megteremtett munkahely egyikén vagy éppen közmunkásként?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (22 szavazatból)
 3. Bartus László írásához: köszönöm ezt az írást is.

  Szerintem ov nem most indította a háborút, háborúzik örökké. Most kiteljesíti a háborúját, mert hatalmon akar maradni. Meghamisítja a történelmet, befejezi azt, amit elkezdett előző kormányzása alatt. Siet, hogy mindent elpusztíthasson.
  Ezért lesznek új történelem tankönyvek az iskolásoknak, ezért lesz most ez az aljas és giccses emlékmű. Mivel ov műveletlen, kulturálatlan, bármi tetszik neki, ami saját mániáit, az újabb és újabb kitalációit szolgálják.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +17 (29 szavazatból)
 4. emofree
  Elismerem, hogy azt jól csinálták. Csak elült az ötletelésük, ami embereket csoportosíthatott volna át hozzájuk.
  Egyébként meg mit kell azzal foglalkozni, hogy más pártok hogy ítélik meg?
  Menjenek előre, és ne nézzenek semerre, csak a célt lássák maguk előtt.
  Az ötlet jó volt. van még ilyen jelkép bőven, futtassák meg a többi párt agyát, meg a kormányét is!
  A politikai ösztönnek most radikalizálódni kell, mert ezek csak abból értenek, ha jó pofán verik őket (képletesen)
  És ne azzal törődjenek, hogy a publicistáknak mi a véleményük! Vágjanak vissza, azzal, hogy az ő felelősségük is,hogy ez az ország ide jutott!
  Na befejezem, mielőtt elkap a hév!
  Ezeket a jó politikai ösztönöket kell “kibontakoztatni”.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (13 szavazatból)
 5. BL nekem a villanykörte szerepet játszik az életemben. Nincs kivel kisveséznem az eseményeket, de érteni képes vagyok, mindannyiótok mondanivalóját.
  Félelmetes és iszonyat amit leirt,és igaz. Bátorsága van ,megirni és közzé tenni.
  Mondja meg nekem nekünk hol a sarokpont ahonnan egy átlagos ember átlagos képességekkel elindulhat. A félelem ize sok éve keresű, ha szóvá tettem ,azt kaptam ne károgjak mint a varjú. Nem meglepetés nekem a történés,de ilyen mélységben még gondolataimban sem mentem el. Ez meg a valóság. Nincs háttér, nincs kapaszkodó mit tehet aki egyedül van és még felfogni megérteni képes. Nincs előttem példa mások máskor mit tettek. Félelem az enyémekért,az egészért , kilátástalanság felsőfokon.És tényleg igaz túl nagy a csend…………

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +13 (25 szavazatból)
 6. A baj az, hogy bár mindenki kitünően tudja mit kell tenni. És …? Történik valami?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (11 szavazatból)
 7. Sziasztok!

  Itt mindenki egyetért mindenkivel.
  Ez rendben is van.

  No de miért nem cselekszünk? Csak cselekvéssel lehet tenni bármi ellen is.
  Inkább hagyunk elveszni mindent?
  Nem értitek meg, hogy az ilyen hatalom ellen MINDENT be kell vetni!!

  És itt egyáltalán nem erőszakra gondolok, hanem arra, hogy a “MINDEN”-el le lehet győzni a gonoszt!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (16 szavazatból)
 8. kibic
  “Legutobb “politizaltam” az egyikkel, aki szerint az “elmult nyocev férgei” utan OV munkat, elorehaladast hozott es az orszag jo iranyban halad.. Igen hamar masra tereltem szot.”
  .
  Máskor ne tereld el a szót, hanem kérdezd meg, akkor miért nem ott dolgozik OV még nagyobb dicsőségére, és hogy került ide (oda), mit keres a zimankós Skandináviában?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (10 szavazatból)
 9. ismerve a magyar önfejűséget, a beidegzett zsidógyűlöletet, Bartus László szavai (ha elérnek Magyarországra…) falrahányt borsóvá válnak.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (8 szavazatból)
 10. “És itt egyáltalán nem erőszakra gondolok, hanem”
  De én igen. Csak persze nem ész nélkül.
  Erőszakot addig lehet szép szóval leszerelni amíg az elkövető nem tébolyult és nem mindenre elszánt hidegfejű bűnöző, vagy amíg szép szóval össze lehet trombitálni annyi értelmes és cselekvésre kész embert, aminek fenyegető látványa visszariasztja az elkövetőt.
  Nálunk nem ez a helyzet. Az elkövető mindenre elszánt, hidegfejű bűnöző, aki tébolyultak tömegét mozgatja, az értelmes emberek kevesen vannak, cselevésre nem készek, megfélemlítettek. Ilyen helyzetben alkalmas embereket kell halászni, erőt kell gyűjteni, és megfontoltan, hatékonyan használni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (9 szavazatból)
 11. re: Neska, “BL nekem a villanykörte”

  B.L. ÜDVÖZLÉSE

  “Te jól tudod, a költő sose lódit:
  az igazat mondd, ne csak a valódit,
  a fényt, amelytől világlik agyunk,
  hisz egymás nélkül sötétben vagyunk.
  (…)
  s mi borzadozva kérdezzük, mi lesz még,
  honnan uszulnak ránk uj ordas eszmék,
  fő-e uj méreg, mely közénk hatol -
  meddig lesz hely, hol fölolvashatol?…”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (11 szavazatból)
 12. Úgy látszik, a demokrácia felkent külhoni őrei sem állnak a helyzet magaslatán. A Freedom House szerint Magyarország olyan demokrácia, hogy párja nincs. Ez sem könnyíti meg a demokraták dolgát.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (8 szavazatból)
 13. Teljesen egyet értek Bartus Úr irásával. Ha meg lesz a választás, ha az Orbán rendszer elcsalja és magát hozza ki győztesnek , nem sok esély marad elzavarni az Orbán kormányt. A fő gond, igen Bartus Úr jól látja. Ez egy náci emlékmű, a nácik dicsőitéséről szól.
  A nácizmust és németeket szimbolizáló sas kitárja védő szárnyait a magyar arkangyal felett védve, óvva azt.
  Sokszor jártam Németországban, az idősebb németek, szomorúak voltak , mert Hitler elvesztette a háborút, de büszkén mondták, legalább most gazdaságilag megnyerjük.
  Ja és sok idős kivánta, bárcsak lenne egy Hitler megint.
  Ezért van Amerika elleni barátságtalan érzésük a németeknek mert mindkét világháborút az Amerikaik miatt vesztette el Németország.
  De Németországban nehéz bizni. Korábban sem tartották be igéretüket. Pl Hitler utasitására elkezdek fegyverkezni.
  Nézzünk körül, a németek felvásárolják az ingatlanokat, gyárakat. Már a török tengerparton is több tizezer ingatlan az övék. Most Ukrajna legalább egy részének megszerzésén megy a harc. Klicskót és a demokrácia eszméjét felhasználva. És nálunk…minden hatalom egy kézben mint Hitlernél, aki nem támogatja Orbánt, megnézheti magát. Szóval egy lehetőség marad. Ha az ellenzék összefog és bojkotál. Mint ahogy a fidesz és Orbán is ezt tette amikor állandóan kivonultak a Parlamentből.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (7 szavazatból)
 14. A dolog nagyon úgy néz ki, és biztos, hogy a következők szerint igaz is: a jezsuita atyák inkvizítori tevékenysége az évszázadok múlásával változatlan, csak éppen nem autodafénak hívják, hanem holokausztnak.
  Az inkvizíció a főeretneknek a zsidókat mondta ki, és autodafékat rendezett. Az ellenségkép változatlanul megmaradt, és az eretnekként kikiáltott népcsoport is változatlan.
  Spanyolországi Ferdinánd, és a Kasztíliai Izabella tevékenysége is nem csak a zsidó nép megkeresztelésére irányult, – hanem sokkal inkább a vagyonuk megszerzésére, és – még ha megkeresztelkedtek is a kiirtásukra. Nagyapám büszkén említette, hogy édesanyja családja Spanyolországból származott, és még az eredeti nevüket is megmondta nekem. Én ezt tudom, de sohasem árulom el senkinek, ez a mi családi titkunk.
  Ha jól meggondolom, a XX. századi népirtás indoka, indítéka változatlan, sőt talán a koncentrációs táborokban működő hamvasztók megfelelnek az autodafénak.
  Ezt így végiggondolva elborzadok, – de ha jól átgondolom – ez így igaz.
  És ahogy az is igaz, – miszerint ezeket a jezsuita atyákat, – legalább is a legbelső köreik – az illuminátorok. Na kérem, ezek után – tessék ezeket összehasonlítani a szabadkőművesekkel. Az utóbbiak adtak a világnak, /lásd Salamon temploma, az amerikai szabadságeszmék/, az illuminátorok pedig csak rombolni tudtak, tudnak.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 15. Mínuszoló brigád
  Rajta, sok mínuszt kérek, hadd legyek rá büszek

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos