Ronai and Ronai
AMERIKAI

Pozsár László: Európa gyarmatosítója 2013. november 6. szerda 0:59

 • Hozzászólások(39)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

Egy hónappal ezelőtt Budapesten ülésezett a Kereszténydemokrata Internacionálé. Orbán Viktor itt elhangzott beszéde azt jelzi, hogy a Nemzeti Együttműködés Rendszere kinőtte magát, és új dimenzióba kíván lépni. Orbán felvázolta egy Nemzetközi Együttműködés Rendszerének alapjait. Orbán ugyanis többé nem elégszik meg azzal, hogy megvédje Magyarországot a „gyarmatosító” Európától. Ezzel a beszéddel nyílt támadásba lendült, és bejelentette igényét egész Európára.

Orbán Viktor a Kereszténydemokrata Internacionálén meghirdette a „keresztény Európát”, azaz a Magyarországon alkotmányba foglalt politikai katolicizmust akarja Európa egészére kiterjeszteni. Az Amerikai Népszava Online hasábjain korábban megírtuk már a fasizmusról, hogy nem egy nátha, aminél csak várni kell, és magától elmúlik. Ugyanez igaz a politikai katolicizmusra is. Ezeknek az eszméknek – csakúgy mint a ráknak – a terjeszkedés, az elnyomás és a pusztítás a lényegük. Mindaddig terjeszkednek, amíg nem ütköznek radikális ellenállásba.

A második világháborút megelőzően voltak európai államférfiak, akik sürgették a Hitlerrel szembeni kemény fellépést. Sajnos, nem jártak sikerrel azokkal szemben, akik azt mondták, Hitlert békén kell hagyni, mert akkor nem olyan veszélyes. Ezek közé tartozott Neville Chamberlain, az akkori angol miniszterelnök, aki azzal a dicstelen tettel iratkozott be a történelemkönyvekbe, hogy 1938-ban aláírta a müncheni egyezményt. Úgy gondolta, ha hozzájárul, hogy a Szudéta-vidéket elvegyék Csehszlovákiától, és Németországhoz csatolják, ezzel véget vethet Hitler területi követeléseinek. Chamberlain megbékélési politikáját a brit lakosság döntő többsége támogatta, ennek köszönhetően nagy népszerűségnek örvendett. Egészen addig, amíg a következő év márciusában Hitler felszámolta a maradék Csehszlovákiát, majd szeptemberben lerohanta Lengyelországot. Ekkor Nagy-Britannia végre hadat üzent a náci Németországnak. Aztán jött Churchill, és a szövetséges erők végül embermilliók élete árán állították meg a Harmadik Birodalom terjeszkedését.

Jelenleg erősen úgy látszik, hogy az Európai Unió nem tanult Chamberlain és társai hibájából. Mentségükre legyen mondva, ki gondolna arra, hogy a második világháború rémségei után Európában újra felbukkanhatnak más köntösben ugyanazok az ordas eszmék? Ki gondolna arra, hogy épp az Unió tagállamai között kellene keresni a veszélyt? És ki gondolna arra, hogy veszélyes lehet egy kicsiny, gazdaságilag és katonailag jelentéktelen ország autoriter „miniszterelnöke” a nagy Európai Unió szabadságára? Persze, ezek a mentségek egy cseppet sem fognak számítani, ha újra elszabadul a pokol.

A helyzet ugyanis az, hogy mit sem ér az erős gazdaság és a modern, ütőképes hadsereg, ha az államvezetők a hódító eszmék ellen nem tudnak, vagy nem akarnak harcolni.

De nézzük, miről is beszélt Orbán Viktor…

“A kérdés az ugyanis tisztelt hölgyeim és uraim, hogy merre található most az erős Európa. Előttünk, vagy mögöttünk?”

“(idéz valakit) … ha rossz irányba tartunk, akkor a haladás eszménye éppenséggel azt jelenti, hogy forduljunk meg, és menjünk vissza a jó útra… és ez esetben a leghaladóbb éppen az lesz, aki leghamarabb fordul vissza. Nos, ennek fényében azt kell megvizsgálnunk, hogy Európa megfordult-e már a rossz úton.”

(…)

“Ora et Labora: Imádkozz és dolgozz – így hangzik Európa védőszentjének, szent Benedeknek a jelmondata, és hosszú évszázadokon keresztül Európa ezt a jelmondatot követte…. És miközben Európa imádkozott és dolgozott, sikerült leraknia a mai modern civilizációnak az alapjait. (…) Ez a rövid mondat tette naggyá és vezető civilizációvá Európát.”

Orbán válságra adott válasza tehát az, hogy Európát visszatérítené ahhoz a korhoz és gyakorlathoz, amikor a katolikus eszmék határozták meg az állam törvényeit. A későbbiekben egyértelművé teszi azt is, hogy itt nem csupán elvek átemeléséről van szó, hanem arról, hogy magát a katolicizmust kell belefoglalni a törvénykezésbe, méghozzá alkotmányos szinten. Úgy, ahogyan azt Magyarországon már meg is tették:

Később azonban más mondatok kezdtek terjedni a kontinensünkön. (…) Végül pedig oda jutottunk, hogy Európa egyszerűen meghamisította a saját történelmét (…) és az Unió alkotmányából egész egyszerűen kihagyták a keresztény hagyományokra történő utalást, ami semmi más, mint egy szimpla, közönséges történelemhamisítás.”

Orbán tehát alkotmányos szinten szeretné Európában is az államhatalmat és a katolicizmust összekapcsolni. Jó lenne, ha mindenki megértené, hogy mit is jelent ez, ezért teszünk egy kis kitérőt a múltba.

A történelem tanulságai tanították meg az emberiséget arra az alapelvre, hogy az államnak és az egyháznak egymástól elválasztva kell működnie. Nehéz és drága történelmi lecke volt ez, ugyanis évszázadok alatt sikerült elsajátítani, mialatt vallási eszmék nevében embermilliókat üldöztek, megkínoztak, megnyomorítottak és megöltek – az állam fegyvereivel.

A modern demokráciák állampolgárainak szabadságát a trón és oltár szétválasztásának ez az alapelve védi meg a középkor vallási terrorjának visszatérésétől. Orbán Viktor ezt a védőfalat Magyarországon lebontotta, és szeretné egész Európában lebontani.

A Magyar Köztársaság Alkotmánya, amely – mint az utolsó demokratikus alkotmány – valójában jelenleg is érvényben van, a 60.§ (3) bekezdésében kimondja:

A Magyar Köztársaságban az egyház az államtól elválasztva működik.”

Ez az egyszerű alapelv a modern demokráciák sarokköve. Jézus Krisztus útmutatásának érvényesítése ez, miszerint más az, amivel az államnak tartozunk, és megint más, amivel Istennek:

Adjátok meg azért ami a császáré, a császárnak, és ami az Istené, az Istennek.” (Lk 20:25)

Ennélfogva más a feladata és a hatásköre az államnak, és más az (elvileg Istent képviselő) egyháznak.

Ez az egyszerű alapelv az, amely elválasztja a mai nyugati világot a sötét középkor szörnyűségeitől. Eretneknek bélyegzés, vagyonelkobzások, vallási alapú üldözések, válogatott kínvallatások, nyilvános kivégzések. Az inkvizíció évszázadainak minden borzalmát ez az egyetlen, egyszerű, alkotmányba ültetett alapelv tartja vissza attól, hogy újult erővel ismét ránk szakadjon és újra több millió áldozatot szedjen. Az állam és az egyház következetes szétválasztása az a garancia, amely a lelkiismereti és vallásszabadságot mindannyiunknak biztosítja.

Az Amerikai Egyesült Államok azért virágzott fel, és azért lett a világ vezető hatalma, mert alkotmánya és társadalma erre az alapvetésre épült fel. Nem Európa lett nagy, hanem az Egyesült Államok. Európa a szörnyűségek földrésze lett, nem a szabadságé, éppen annak köszönhetően, amit ma Orbán Európának ajánl. A zarándok atyák, Amerika első kolóniáinak megalapítói a katolikus mintát követő európai egyházak üldözése elől menekültek Amerika földjére. Küzdelem árán bár, de végül megértették, hogy szabad államot csak úgy építhetnek, ha az egyházat és az államot radikálisan elválasztják egymástól. A lelkiismereti és vallásszabadságnak ezt az alapját rögzítették előbb a Függetlenségi Nyilatkozatban, majd az USA alkotmányában. Ez a szabadság vonzotta az óvilág millióit, és ez tette termékennyé az újvilágot az azóta eltelt évszázadokban.

Az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya volt az első ilyen alkotmány. A modern Európa demokratikus alkotmányai mind az amerikai példát követik, alkotmányukat az USA alkotmánya ihlette. Igaz ez a magyar alkotmányra is, és az arra épülő 1990. évi IV. törvényre, amely európai viszonylatban is a leghaladóbb törvények közé tartozott. Eredeti megfogalmazásában ugyanis az amerikaihoz hasonlóan radikálisan választotta szét az állam és az egyházak működését, ezzel hasonló szabadságot és egyenlőséget is biztosított.

Ez a messzemenően haladó törvényi alapvetés az első komoly sebet akkor kapta, amikor a Horn-kormány megállapodást kötött Vatikánnal a katolikus egyház tevékenységeinek finanszírozásáról. Később ennek mintájára megállapodások születtek más egyházakkal is. Ezek a megállapodások alkotmányellenesek voltak, és ma is azok.

Magyarországon a szocialista kormányok nem értették meg a Vatikán puszta létében rejlő csalást. Azt a csalást, miszerint Vatikán egyszerre mutatja magát államnak és egyháznak. Ez egyébként szöges ellentétben áll Jézus Krisztus szavaival, aki azt mondta: „Az én országom nem e világból való”. Az ő országuk nagyon is e világból való, olyannyira, hogy elvárják, hogy a világ többi országa is államként ismerje el őket, sőt mi több, a történelem során ahhoz is jogot követeltek maguknak, hogy ők állítsanak és döntsenek uralkodókat.

Valójában egyetlen demokratikus állam sem tekinthetné tárgyalópartnernek Vatikánt, amíg az el nem dönti, hogy egyházként vagy államként értelmezi önmagát. Ugyanis egy szekuláris állam, amelynek alkotmánya deklarálja az állam és az egyház szétválasztását, a saját alkotmányát sérti, amikor tárgyalóasztalhoz ül egy egyházként (is) működő állammal.

Az Orbán-kormány 2010 után tudatosan, lépésről lépésre bontotta le Magyarországon az állam és egyház közti védőfalat. Mindenekelőtt alkotmányba foglalták a kereszténységet, méghozzá annak szentistváni, magyarul római katolikus értelmezését. Aki akarja, abból is világosan láthatja, milyen jelentőséget tulajdonítanak ennek a szentistváni kereszténységnek, hogy egyenesen ezzel kezdték az alaptörvényüket:

„MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén, felelősséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat: Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.”

Bármilyen meglepő, az illegitim alaptörvénynek ez a mondata Magyarországon de facto államvallássá tette a katolicizmust. Aki nem értette meg elsőre, olvassa el újra: „Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot…” Mi mást jelentene ez, minthogy a magyar államnak máig az az alapja, amire Szent István helyezte? Senki ne ringassa magát abban a hitben, hogy ez csak egy cirádás, üres szólam. Az alaptörvény közjogi dokumentum, amire az egész ország jogi rendszere felépül.

Most térjünk vissza Orbán beszédéhez:

“Európában ma nem az a haladó, aki keresztény kultúráról és munkáról lebeszélő, és válságba vezető úton akar továbbmenni. Az út elfogyott, nincs tovább hova menni rajta, csak a szakadékba. Ezért szerintem, vagy legalábbis számomra Európában ma az számít haladónak, aki megfordul, és megkeresi az elhagyott jó utat. Ez a saját múltunkban elég könnyen kiolvasható, hogy merre található. (…) Ez nem azt jelenti, amivel a balosok gyakran megtámadnak bennünket, mintegy a szabadság ellenfelének állítva be, hogy mindenkinek vallásossá kell válnia. Ez sosem volt így.”

Ez sosem volt így” – mondja Orbán Viktor. Ez a történelemhamisítás. A katolikus inkvizíció vérrel áztatott évszázadait letagadni – ez legalább akkora arcátlanság, mint letagadni a holokausztot. „Ez sosem volt így.” Valóban? Kérdezzük csak meg a Piemont hegyei közt legyilkolt jámbor valdenseket, a magyarok által pápai utasításra üldözött bogumilokat, a pápai ígéret és a császári menlevél ellenére máglyán megégetett Husz Jánost, és követőit, a bátor huszitákat. A Szent Bertalan éjszakáján orvul lemészárolt hugenottákat, és a sokmillió áldozatot Európa-szerte. A magyar oktatásban kötelezővé tett történelemkönyvekből ki lehetett törölni ezeket a fejezeteket, de a múlt nem változik meg attól, hogy a könyveket átírják. Ez a történelemhamisítás.

“A magyar alkotmány az elhagyott jó európai utat keresi. (…) …hogy összefüggésben áll-e ezzel a szellemiséggel, az a körülmény, hogy ma Magyarországon jobban teljesít a gazdaság, jobban teljesít a társadalmi stabilitás, jobban teljesít a nemzeti összefogás mint máshol, (…) mi azt hisszük, hogy van összefüggés aközött, hogy eszméket foglaltunk bele az alkotmányunkba, és aközött a tény között, hogy ma Magyarország jobban teljesít.”

Hallgassuk figyelmesen Orbán szavait. Azt akarja sugallni a hallgatóságnak, hogy a katolicizmus alkotmányba foglalásának valamiféle transzcendens úton van hatása az ország teljesítményére. Talán azt hittük, hogy nem lehet nagyobbat hazudni annál, hogy „Magyarország jobban teljesít”. De ebben a mondatban nem ez a legnagyobb hazugság. Ez sem igaz, mert minden korábbinál rosszabbul teljesít. De a legnagyobb hazugság az, hogy azért teljesít jobban, mert a katolicizmust belefoglalták az alkotmányba. Orbán odáig merészkedik, hogy Istent keveri bele a hazugságaiba azért, hogy Európát megnyerje a katolicizmusnak.

Ha valaki azt gondolná, hogy Orbán víziójához a Vatikánnak semmi köze, azt szeretnénk emlékeztetni Kósáné Kovács Magda 9 évvel ezelőtti, nagy botrányt kavart nyilatkozatára, amikor az Európai Parlamentből hazatérve azt mondta, hogy „A Vatikán Brüsszel hivatalain, plenáris és bizottsági ülésein keresztül, Prodistul és Strasbourgostul egész Európát le akarja nyúlni, és be akarja kebelezni.” Ez nem egy új keletű törekvés. Amióta a 18. század végén a pápaság elveszítette a politikai hatalmát, azóta lépésről lépésre próbálja visszaszerezni azt. Közel tíz évvel ezelőtt szerették volna az Unió alkotmányába beíratni a keresztény gyökereket, de nem sikerült. Most, a válság okozta bizonytalanság és félelem idején megint úgy látják, hogy végre eljött az ő idejük.

“Az a meggyőződésem, hogy Európa nem lesz erősebb akkor, ha személytelen (nyomatékosít:) személytelen intézményi hatalmakat akarjuk növelni. Személytelen intézményi jogkörök növelésével nem erősebbé, hanem gyengébbé fogjuk tenni Európát. (…) Európában ma a személytelenség elhatalmasodásától kell félni, és ezzel szemben kell megvédeni a civilizációnkat, nem pedig az erős személyiségektől, és az erős közösségektől.”

… és most éppen attól szenved Európa, hogy nincsenek vezetőink, akik ezeket az intézményeket … újraprogramozzák. Márpedig erős személyi vezetés nélkül új gondolatok, bátor döntések, elkötelezettség nélkül nem fogunk tudni úrrá lenni a válságon. (…) ehhez pedig nem több szabály kell, hanem több bizalom, több lehetőség. Ki kell szabadítani Európát a liberális bizalmatlanság, és a szabadjára engedett kapzsiságnak a szorításából. (…) Európa – ha erős akar lenni – egy másik utat kell választania. Még nem fordult vissza, még mindig rossz úton jár, nem találta meg a helyes utat.”

Ahhoz, hogy megértsük ezeket a mondatokat, látnunk kell magunk előtt a katolicizmus felépítését. A katolikus egyház – teljes ellentétben Isten valódi egyházával – szigorú tekintélyuralmi, parancsuralmi rendszer. A pápára Krisztus földi helytartójaként tekintenek, és tévedhetetlennek ismerik el. A katolikus egyház vezetése a lehető leginkább központosított, a pápa szava dönt el mindent. A pápa – ha maga másként nem dönt – haláláig marad tisztségében, semmilyen úton nem leváltható. A római katolikus egyház nyomokban sem tartalmaz semmit, ami a demokráciára emlékeztetne. A politikai katolicizmus, amit Orbán szorgalmaz, ugyanígy működik. Az „erős vezető” ezért Orbán szóhasználatában ugyanazt jelenti, mint a politikai katolicizmusban: diktátor.

Beszédének elején Orbán világossá tette: „…a leghaladóbb éppen az lesz, aki leghamarabb fordul vissza.” Önmagában Orbán már leosztotta a trón és oltár szövetségében a szerepeket: az ő víziójában a sötét és véres középkorba visszatérő Európa oltára értelemszerűen a római katolikus pápáé. A trón viszont azé, aki leghamarabb fordult vissza. Az övé.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 5.0/5 (28 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +51 ( 53 szavazatból)
Pozsár László: Európa gyarmatosítója, 5.0 out of 5 based on 28 ratings

 • Hozzászólások(39)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

39 Reader’s Comments

 1. Orban nem csak elmehaborodott, de mindenkit azza is akar tenni. Jo munkat vegzett nem csak a fideszben, de a jobbikban es az ellenzekben is. Az ellenzek hallgat mint a kutyaurulek a fuben, es nehez eldonteni hogy gyavasagbol, vagy tenyleg ennyire hulye.

  Nincs kulonbseg az iszlam es a ktolicizmus kozott a hatalomra valo torekves teniketeteben, valamint az emberi gondolkodas befolyasolasaban. Mind a ket vallas (megjegyzem minden vallas a judaizmust) kiveve hamis istenekt szolgal, az emebreket rabsagba tartja, kiszipolyozza es a vegen a pokolba juttataja. Az igazi keresztenyseg nem vallas (ezert nem soroltam fel) hanem bensoseges kapcsolat Istennel. A “vallasos” keresztenyseg 1. Katolicizmus. 2 Reformacio, stb stb csak egy helyettesitese az igazi isten kovetesnek. Az igazi kerestenyseg azonban nem tettetes hanem Jezus kovetes, ezert hivjak oket krisztusi-aknak, krisztusi embereknek. A kereszteny elnevezes nagyon szerencsetlen tipikusan MAGYAR talalmany, a kereszt volt az a kivegzo eszkoz ami elvalasztotta az ujszovetseget az oszovetsegtol. A story azonban itt nem er veget, Jezus feltamadt kijott a sirbol, (sot mas oszovetsegi holtak is feltamadtak, akik a varosban elbeszeltek a dolgokat akiket aztan Jezus felvitt a mennybe.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +19 (21 szavazatból)
 2. Cameron ehhez partner-e?
  Mert ők ketten mintha egyetértésben volnának az EU amortizálásában.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +14 (14 szavazatból)
 3. II. János Pál pápa a 2005. áprilisában bekövetkezett haláláig mindig tiszteletreméltó következetességgel harcolt (a saját eszközeivel) a kommunizmus (igazából szocializmus), mint társadalmi formáció ellen. De még ez a magasztos törekvése sem homályosította el látását és soha nem szövetkezett volna a katolikus egyház hatalmának újbóli kiszélesítése érdekében olyanokkal, mint Orbán Viktor.

  A KDNP a 2006-os választásra kötött szövetséget a Fidesszel és jutott parlamenti frakcióhoz a néhány tized százalékos támogatottsága ellenére.

  Ekkor már XVI. Benedek pápa „szelei” fújdogáltak. Hogy aztán – közvetítői segédlettel – ki környékezett meg kit, azt egyelőre homály fedi, mindenesetre 2010-ben OV nála tett látogatásától a mai napig nem lehet senki számára kétség a közös célokat illetően.

  Ennek az „egyezségnek” először Magyarország esett áldozatul, mostanra már kitágult OV horizontja.
  1. lépés: „Orbán válságra adott válasza tehát az, hogy Európát visszatérítené ahhoz a korhoz és gyakorlathoz, amikor a katolikus eszmék határozták meg az állam törvényeit. A későbbiekben egyértelművé teszi azt is, hogy itt nem csupán elvek átemeléséről van szó, hanem arról, hogy magát a katolicizmust kell belefoglalni a törvénykezésbe, méghozzá alkotmányos szinten. Úgy, ahogyan azt Magyarországon már meg is tették:”
  2. lépés: „Orbán tehát alkotmányos szinten szeretné Európában is az államhatalmat és a katolicizmust összekapcsolni. Jó lenne, ha mindenki megértené, hogy mit is jelent ez…”

  Elgondolkodtató, hogy XVI. Benedek – lemondását indokló – egészségi állapota minek a hatására is ingott meg – lelkiismeret-furdalás?, tudathasadás?. Aztán az is kérdéses, hogy a Vatikán viselt dolgait leleplező ominózus iratok kiszivárgása illetve kiszivárogtatása milyen szerepet játszott a pápa lemondásában (lemondatásában?).
  S bár úgy tűnik Magyarország átmenetileg elveszett a modernkori civilizáció számára, azért te „Vén Európa” csak figyelj, tanulj és védekezz………újra, meg újra, mert egy kertek alatt settenkedő álnok, hazúg, politikai szélhámos miatt veszélybe kerülhetnek: az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok tisztelete, melyek az Európai Unió alapértékei.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +20 (24 szavazatból)
 4. ” Ezeknek az eszméknek – csakúgy mint a ráknak – a terjeszkedés, az elnyomás és a pusztítás a lényegük. Mindaddig terjeszkednek, amíg nem ütköznek radikális ellenállásba. ”
  .
  Nem, a radikális ellenállás kevés. Meg kell semmisíteni őket. A radikális ellenállás lovat ad alájuk, feltüzeli őket és követőiket, mártírt csinálnak magukból és az emberek hajlamosak a mártírok és megsebzettek oldalára állni.
  Ne állj ellent az ördögnek!!. Őt a ” nem ” szó, az ellenállás táplálja.
  .
  Ki kell őket mosni eltávolítani az anyatestből, táplálék nélkül hagyni, kiéheztetni,
  megsemmisíteni, de az ellenállás semmire sem vezet. Az ellenállás harcot eredményez pontosan amit ők keresnek ami nekik kedvez.
  .
  Meg kell semmisíteni őket, más megoldás nincs. A ráksejttel az ördöggel nem lehet sem alkut kötni, sem háborúzni, sem ellenszegülni, mert csak ő győzhet. Nem szabad ellenállni, el kell a “ráksejtet” pusztítani tűzzel, vassal, brutális erőszakkal, gyorsan, részvét nélkül, hatékonyan.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +20 (22 szavazatból)
 5. Nagyon ügyes!
  Először Magyarországot, azután Európa egészét terelik az egyház igája alá.
  Mindazzal a kínnal, és gyalázattal, amit ez jelent,a keresztet magasan tartva.
  Végül is nem hazudnak. Hiszen a kereszt szimbolizálja mindazt, amit évszázadokon át elszenvedett az emberiség.
  .
  Mindezeket tudva, fel merül a kérdés. Az EU ezt nem látja? Nem látják, és hallják, vagy olvassák, hogy egyik tagállamuknak milyen szándékai vannak?
  Vagy odadobnak bennünket az egyháznak, gondolván így ők megússzák?
  Vagy a hazai ellenzék hallgatása ebben az ügyben…
  Mikor akarnak lépni? Amikor már késő?Amikor az elvesztett választás után (mert csak ő nyerhet ilyen törvények mellett) nyíltan fellép Orbán, mert rég megmondta, hogy a rendszer kész, csak be kell üzemelni?
  Minek kell még történnie, hogy felérjék ésszel,hogy milyen veszély fenyegeti az ország lakosságát?
  Hiszen már nem CSAK egy választásról van szó, hogy ki nyeri azt,és ki kormányozzon, hanem az országnak a Vatikán alá rendeléséről.
  .
  2002 óta a templomokban igen sűrűn befolyásolták a hívőket. Meg is lett az eredménye.
  Az iskolák már az egyház kezében.Minden állami ünnepséget szentmise vezet be. A Nemzeti színházunkat már megszenteltette Orbán egyik talpnyalója.
  Mi lesz a következő lépés?
  Mi kell ahhoz, hogy EZ ellen összefogjanak? Nem a választásért, hanem az egyház aklába terelés ellen?
  Nem ez lenne a fontosabb?
  .
  Én nem értem ezt. Nem látják a törekvéseit Orbánnak, vagy nem akarják látni???

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +21 (25 szavazatból)
 6. “”Utolsó idők jelei. “” Biblia……. Tudjátok sokszor látok magam előtt dolgokat. És azt elkészítem. agyagból. És mostanában egyre nagyobb és erőteljesebb dolgokat készítek. És akadályként teszem a tankok elé.a gonosz elé.. De mit számít egy tanknak bármekkora kerámia.A gonosz ellen a harc iszonyú nehéz. Még akkor is ha ISTEN vezet. Én nem így képzeltem el az életem utolsó részét. Békét szeretnék ,szeretetet, nyugalmat, egy jó gyülekezetet, és hogy ISTENNEL és a családommal együtt tegyem még a dolgomat ami adatott. Nem tudom mit tehetnék még hogy a pusztulást megállítsam..

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (12 szavazatból)
 7. "tisztelhölgyeimésuraim"

  .
  .
  “Keresztény internacionalizmus” Hah !!!
  .

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (11 szavazatból)
 8. "tisztelhölgyeimésuraim"

  .
  .
  Egy élő szörnyeteg
  .

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (12 szavazatból)
 9. Ez a “történelemhamisítás” szó, ez szíven ütött. Kihagyni az elnyomás emlékét az alapokmányból, megszabadulva ezzel mintegy a szörnyű örökség folytatásának erőszakolt kötelezésétől, ez NEM hamisítás, mint a nemzetvezető főárjapszichopata ezt be szeretné állítani, hanem éppen a történelem tényeivel való szembesülés következménye, mint a cikkben is írva van!
  Felháborító, miket nem tud mondani ez a … Orbán!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (11 szavazatból)
 10. Eagle ++++++++

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 11. Kósáné Kovács Magdát, aki ma a DK-ban politizál (nem véletlenül) 2004-ben Kertész Ákos védte meg az ostoba támadásoktól “Az egyház döglött oroszlán?!” című cikkével a Népszabadságban. Az a Kertész Ákos, akit azóta elüldöztek az országból (nem véletlenül).
  Informatikában járatos olvtársak előkereshetik az idevonatkozó cikkeket.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (11 szavazatból)
 12. oldberg (2013. november 6. szerda 14:10)
  Ez a Kertész-cikk:
  http://www.gasmu.adn.hu/cikkek/laik_eu2.htm

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 13. Ilyen az EU sallerosztó pávatáncosa, aki még soha sem hazudott…a rajongóinak megfelel, egy alombéliek, azer nem is szégyenkeznek miatta!
  Na, de az EU?
  Valahol őket is minősíti, hogy a bérbékemenetnek bedőltek!
  Berlusconit miért is pöccintették ki?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (9 szavazatból)
 14. Valószínűleg lesznek követői az EU-ban, mert amit mond, az rájátszik egy valós problémára: az iszlámnak az EU-n belüli gyorsuló ütemű térhódítására. Ennek kínálkozó (de alkalmatlan, mert nem a lényeggel foglalkozó) ellenszere lehet a kereszténység hangsúlyozása.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (9 szavazatból)
 15. “A Magyar Nemzet értesülése szerint ugyanis a módosítás érinti az egyszázalékos SZJA-felajánlást, az oktatási rendszert, ráadásul pedig szekularizáció-ellenes lépésekre is készül a kormány.”

  http://www.hirhatar.hu/hir/gyurcsanyek-felmondanak-a-vatikani-szerzodest

  Mi lehet abban az új szerződésben, ha a Magyar Nemzet megírja, hogy szekularizáció-ellenes lépésekre is készül a kormány?

  Ez már a következő sebességfokozat.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 16. Ugyan nem a cikk konkrét tartalmához, hanem inkább a kommentekben felmerült, az EU-t érintő kérdésekhez kapcsolódik az, amit bizonyára sokan láttak már.
  Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnöke, Henri Malosse közölte: elsősorban azért látogatott Budapestre, hogy személyesen tanulmányozza azokat a rendkívül érdekes és innovatívnak számító lépéseket, amelyeket a válságból való kilábalás érdekében tett Magyarország, és ő elismeréssel adózik az intézkedésekért.
  http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/337860_orbanminta_vasarlo_jart_nalunk

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 17. Ez a felvilágosodás-ellenesség nem új jelenség a táborban, pédául a förtelmes Bayer itt okádik:

  http://www.flagmagazin.hu/jobbegyenes/bayer_zsolt_tizenegyedik_szin_ii

  De emlékeim szerint másfelé is évek óta a mocskot ebben a témában is.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 18. ha ez így megy tovább, és nem álítják le ezt a felcsúti bugrist Európában, akkor a jezsuiták még a végén valóban Európa urává emelik Orbánt, szolgálatai jutalmául, mi pedig menekülhetünk Európából az óceánon túlra. kérdés, hogy érdemes-e még ezzel a döntésünkkel késlekedni?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (12 szavazatból)
 19. érdemes tanulmányozni Henri Malosse életrajzát.

  3 fontos momentum van benne:

  1. a korzikai származás. ezért akar ő ifjú korától inkább Európaivá, mint franciává válni. Orbán nacionalizmusa ugyanakkor szimpátiát kelthet benne. (a határon túli magyar kisebbség miatt)

  2. találkozás 1976-ban Lech Walensa-val. vagyis azzal az emberrel, aki a VATIKÁN támogatásával az első jelentős mozgalmat indította el a szovjet blokk felbomlasztására. Walensa csodálójának tekinti magát. ez ismét szimpátiát kelthet benne Orbán iránt a rendszerváltásban játszott egykori szerepe miatt

  3. szimpatizál a bankok különadójával, saját honlapján már ezzel fenyegeti Franciaországot, hogy követendőnek minősíti az orbáni példát. a nyilvánvaló cél: leszámolás a liberalizmussal.

  nem lehet nem észrevenni Orbán futtatása mögött a jezsuiták jól koordinált konspirációját.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +13 (13 szavazatból)
 20. placi,
  Kösz szépen!+++++++++++++++++++++…
  Idézet belőle:
  “A kormányfő szerint a kommunizmus bukása és a szovjet hadsereg kivonulása után egyszerű politikai sémákban kellett gondolkodnunk: „Ahhoz, hogy sikeresek legyünk, nem kell mást tennünk, mint követni a nyugat működő gazdasági, társadalmi modelljét. Én is ezt mondtam akkor” – emlékezett vissza a kormányfő, megjegyezve, hogy a politikai szabadságjogok, a népképviselet elve ma is érvényesek, ám a szociális, gazdasági minták nem követhetők, hiszen Nyugaton sem biztatók a folyamatok”
  Na tessék, itt van fehéren-feketén.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 21. nehézbombázó kötelékek a csúti bunker felett
  olyan mennydörgés lesz, még Norvégiában is erős földrengésként fogják észelni
  a Lánczhíd tartócsavarjai is kiolvadnak a hőtől, be a Dunába
  hajrá fideSSország
  vége lesz ennek a rongyrázós1/2 ázsiai csőcselék csürhének ,mint a botnak

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (7 szavazatból)
 22. Szerintem a helyzet az hogy Európa észre sem veszi ezeket a dolgokat.
  Ahogy nézem a német és francia tévéadókat , az az érzésem hogy Magyarország nem is létezik.
  Egyszer láttam csak egy 30 perces magyar témájú összeállítást , abban Koncz Zsuzsa meg a Bergendy voltak a riportalanyok.
  Ja meg egyszer régebben egy viszataszító riportfilmet a magyar újnyilasokról , elrettentésképpen adták le !
  Szóval Orbán kevés Európának , főleg hogy már szóba sem állnak vele.
  Ha meg sokat ugrálunk , kivágnak az EU.-ból és a NATO.-ból és elintéztetnek minket a románokkal meg a szlovákokkak.
  Kb. aképpen fogják elfoglani Árvalányhajlandot mint az amerikaiak Irakot.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 23. nemzeti szagú lócitrom

  Akár erőn felül is külföldre
  http://www.168ora.hu/blogblokk/blog-munkavallalas-kulfold-felmeres-joblinehu-120208.html
  egy 40 éves rendszertervező, programozó levele
  http://www.168ora.hu/blogblokk/nyilt-level-orban-viktor-miniszterelnok-urnak-120244.html

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 24. Orbán bábszínházában két jellemtelen és feladatára alkalmatlan pojáca megy most egymásnak – tarlós és vitézy – , végre valami szórakoztató, érdemes lesz odafigyelni, már ameddig a porondmester nem csördít közéjük!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 25. Rohadt, büdös paraszt, össze-vissza hadovál, egyedül te vagy az, aki nem dolgozol csak lopsz és aljaskodsz, egyedül te vagy hitetlen, te büdös szocipata paraszt, aki csak elveszel és embereket gyilkolsz, te mocsok, aki csak keresed a “nagy” erőt magad mögé, te rohadék, akinek semmilyen eszméje a kapzsiságon kívül nincs, te senki, aki legsötétebb időszakot hozod elő, aki halottakon át akarsz trónra kerülni, rohadj már meg, te a legkapzsibb aljadék, milyen utat keresel még magadnak, te manifeszt őrült, mutassa már meg valaki neki a kaput, a bejáratot egy igen-igen biztonságos helyre, ahol már megnyugodhat, nem kell küzdenie maga ellen sem, ahol van egy csendes gumiszoba, egy csendes zúg, ahol megvédik ezt a szerencsétlent és nem kell rettegnie, hogy eligazodjon a számára oly veszélyes és kiismerhetetlen világban. Adjatok neki egy gombfocit is.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 26. Elnézést, a videóra reagáltam, ami egyértelműsíti, hogy ez az ember nem ura a realitásnak, nem képes világos gondolkodásra, saját beteg, vágyvezérelt elképzeléseit próbálja elfogadható módon artikulálni, mint a kisgyerek, aki hetet havat összehord összefüggéstelenül és a valóságnak nem megfelelően, csakhogy megkapja a vágyott játékot. Ugyanez ennyi idősen manifeszt elmebetegség, realitáskontroll hiány, megalomániás téveszmék kritikátlan megfogalmazása, beteges küldetéstudat, színtiszta agresszió. Ez az ember halálos veszély a világ számára.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 27. placi
  Keresztény gyökerek – a KDNP-sek, az álhívők és az igen mély és nagyon nemzeti magyarok, akik embertársaikat amortizálni, kifosztani, rabszolgává tenni képesek!
  Ha hinnék, hogy van túlvilág és ott majd felelni kell a tettekért, akkor nem követnék el a hazájuk és a népük ellen a gaztetteiket, a papság is tudja, itt kell jól élni, és nem a bizonytalan túlvilágon – csak a szegényeket etetik azzal, hogy majd jó lesz nekik odaát, ők viszont itt elvárják a milliárdos támogatásokat, mert itt és most szeretnek gazdagságban élni!
  -
  Ha valaki tiszta ember akar maradni, az nem tesz olyant embertársaival, amit nem szeretne, hogy vele szemben valaha is elkövessenek.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 28. Nem ez az első írás az Amerikai Népszavában és az itthoni ellenzéki sajtóban, amelyre oda kellett volna figyelnie az unió „agytrösztjének”. A Felvilágosodás alapeszméin felnőtt alapítók, a jelentős szavazattöbbséggel bíró érett demokráciák máig nem vették észre, hogy az új jövevényekkel fertőző vírusok is bekerültek a rendszerbe. Pedig közhely: félfeudális viszonyokban megrekedt országok lakói másképpen reagálnak gazdasági válságokra, kedvezőbb terepet kínálnak az egyedi utakat kínáló hatalom éheseknek. Egyéneknek és kimúló félben lévő ideológiáknak egyaránt.
  Nagy szégyenünkre éppen Magyarországon jelentkeznek ezek a motívumok együtt a legmarkánsabban, immár hangosan hirdetve küldetéses, összeurópai programot.
  Nem kellene felébredni végre?
  Európa engedi elrabolni önmagát?!?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 29. Tökéletes írás. Ha ez a folyamat végigmegy most és nem áll meg, akkor a szemünk láttára fognak teljesülni a Biblia végidei próféciái, amik így írják le ezt a hatalmat. A beazonosítást az olvasóra bízom. Jelenések könyve 17. fejezet:

  4. Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skárlátba, és megékesíttetett vala aranynyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele útálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával,
  5. És az ő homlokára egy név vala írva: Titok; a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld útálatosságainak anyja.
  6. És látám, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől; és nagy csodálkozással csodálkozám, mikor látám őt.
  9. Itt az elme, a melyben van bölcseség. A hét fő a hét hegy, a melyen az asszony ül;
  2. A tíz szarv pedig, a melyet láttál, tíz király, olyanok, a kik még birodalmat nem kaptak; de hatalmat kapnak mint királyok egy óráig a fenevaddal.
  13. Ezeknek egy a szándékuk; erejöket és hatalmokat is a fenevadnak adják.
  14. Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány meggyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya; és az ő vele való hivatalosok és választottak és hívek is.

  Szerencsére a Bárány, azaz Krisztus a végén győzni fog, de előtte soha nem látott nagy nyomorúságon kell keresztül mennie az emberiségnek.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 30. Az EU-nak erkölcsileg vége! A lehallgatási “botránnyal” véglegesen bezárták a kaput a konzervatívok a megújulás, fejlődés előtt. Merkel és társai tétlenül, hallgatásukkal hozzájárultak, hogy Magyarországon egy olyan törvényt fogadjanak el ami alapján bárkit meg lehet figyelni, le lehet hallgatni ellenőrizhetetlenül. Most ezek az “emberi jogokra oly kényes” politikusok saját bőrükön tapasztalják, mit jelent kiszolgáltatottnak lenni. Megérdemlik! Ők hozták Európa nyakára Orbánt és nézték tétlenül ámokfutását. Egyék meg amit főztek.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 31. anonyme
  Ilyen az, amikor a fagyi visszanyal….

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 32. Egy új vita. Mi lesz ebből?
  http://hvg.hu/itthon/20131107_A_Szent_Korona_a_nemzet_egyseget_kifejezo

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 33. bumburi
  A hvg.hu fenti – MTI-s – írásában Pálffy Géza kutatóra hivatkozva ezt írják:
  .
  “A kutató szerint azon lehet vitatkozni, hogy hol kellene őrizni az Szent Koronát, de azon nem, hogy jóval több, mint a királyság jelképe. A mindenkori politikai elitnek joga van a korona használatára, a kérdés hogy jól használja-e.”
  .
  Lesz vita, az biztos.
  1. Mit kell érteni azon, hogy koronát “jól” használja”-e valaki, pláne a mindenkori “poltikai elit”, ami nem arról híres, hogy tiszteletben tartana bármit, ami nem áll az érdekükben?
  2. Pontosan kinek és miért van joga a korona használatára?
  3.A “politikai elit” bármelyik tagja bármikor a fejére teheti?
  4. Pálffy Géza – vagy ki – dönti el, mi a korona jó használata?
  5. Egy kutató így fogalmaz?
  Hihetelen.
  (A nol.hu-n is végig ugyanaz az a szöveg jelent meg, mivel a sajtónak csak egyetlen hírforrás létezik, az MTI.)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 34. bumburi
  Egy új középkor.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 35. Egy koronát egy köztársaságban egyféleképpen lehet jól használni:
  Kiállítási tárgyként a történelmi érdekességek között.

  A tény, hogy erről egyáltalán vita van, mutatja, hogy a józan ész régen elhagyta a vita résztvevőit, a nyilatkozó politikusok és “tudósok” elveszítették a kapcsolatukat a valósággal.
  A rendszer hazugságai így mossák át az agyat, egy nagy elmeosztállyá válik az egész ország.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 36. Jó ego (14:52), az a gond itten, hogy egyszerre hirdeti magát a kereszténység nagyköveteként és a keleti (dominánsan iszlám) nyitásnak, mint a haldokló Európa boldogító alternatívájának felfedezőjeként.
  És még mindig nincs kényszerzubbonyban!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 37. Luki:
  Csakhogy a félhülye fél-írástudatlan magyar nép nem egyenlő at Emberiséggel.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 38. placi
  Egyetértünk.
  Csakhogy ez a félművelt barom kormány képes lesz majd felruházni (a koronát) különböző előjogokkal, és történelmi jelentőséggel, hogy magát egy kiválasztott,misztikus szintre emelje ezáltal.
  Ebben a megvilágításban már egyáltalán nem mindegy, hogy kinek mennyi földje van (hűbér birtok szó szerint), és az is érthető lesz így, hogy miért volt első ténykedésük között a cselédtörvény megalkotása.
  Az ész megáll, és ácsorog…ne legyen igazam,de ha az eddigi ténykedésüket nézem….

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)

Írja meg véleményét!

 
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos