Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: Orbán “kereszténysége” 2013. október 14. hétfő 0:06

 • Hozzászólások(55)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: Orbán "kereszténysége"

Amiről most szeretnék írni, az a legfontosabb az Orbán-rendszer megértéséhez. Kulcs a hazugságok megfejtéséhez. Aki ezt megérti, annak feltárulnak a történelem mélységei. Tisztában lesz azzal, milyen veszélyek leselkednek Magyarországra. Előre is elnézést kérek a terjedelem miatt, de az elmúlt kétezer évet nem lehet ennél rövidebben összefoglalni, hogy érthető is legyen.

Csak maffiaállam?

Orbán Viktorban sokan csak egy bűnüzőt látnak. A rendszerét csak egy maffia gazrázdálkodásának gondolják. Teszik ezt annak ellenére, hogy Orbán kezdettől fogva koherens ideológiát fejt ki. Rendszerének minden eleme ebbe az ideológiába illeszkedik. Ez az ideológia határozza meg valamennyi lépését, ez az ideológia írja Magyarország törvényeit. Az más kérdés, hogy emellett köztörvényes bűnöző is, és szervezett bűnözői csoportot irányít. Ez nincs ellentétben az ideológiával, mert akik az ideológiát létrehozták, maguk is bűnözők voltak.

Miről van szó?

Orbán nemcsak belföldön, hanem külföldön is azt hangoztatja, hogy neki küldetése van. Célja a “keresztény Magyarország” és a “keresztény Európa” helyreállítása. Vissza akarja vinni Magyarországot is, Európát is, a “keresztény” gyökereihez. Meggyőződése szerint a demokrácia gyökerei a “kereszténységben” vannak, ezért szilárd meggyőződése, hogy ő valóban demokráciát épít, méghozza az igazit. Ennek alapja a politikai katolicizmus, amely szerint a liberális demokrácia elveszíti a “keresztényi” értelemben vett szabadság kontúrjait, és ezzel elveszíti a lényegét. A liberális demokrácia a szabadság helyett a szabadosság rendszere, amely nem megmenti, hanem elveszíti az embert és az ember igazi szabadságát is. E felfogás szerint az igazi szabadság “a kereszténység”. Csakhogy a kereszténység nem az, amit Orbán és ez az államelmélet hirdet. Ezt kell megérteni. Ebben segít most ez az írás.

Mivel sokak számára a “kereszténység” semmit nem jelent a személyes életükben sem (még akkor sem, ha vallásosak és templomba járók), ezért nem tulajdonítanak a “kereszténységre” hivatkozó ars poetica-nak jelentőséget. Politikus szájában ez legfeljebb retorikai fordulat lehet, és nem jelent többet, mint szavazatszerzést, esetleg a privilegizált történelmi egyházak kimagasló támogatását. Ez a tévedés a magyar ellenzék vakságának és tehetetlenségének oka. Nem tudják, mi történik körülöttök. Ennek oka részben a gyakorlati materializmus, másrészt a történelmi és szellemtörténeti ismeretek hiánya. A magyar társadalom, de még szellemi vezetői is a mában élnek, mintha minden akkor kezdődött volna, amikor megszülettek. A múlt lezárult, nincs jelentősége. Ezért nem tudnak védekezni egy olyan szervezettel szemben, amely az örökkévalóságban definiálja magát, és lényege a történelmi folytonosságban van. Ezért nem tudják értelmezni a mai eseményeket a történelmi folytonosságban. Brutális materialisták, fegyvertelenek Orbánnal szemben, és vereségre vannak ítélve.

A “keresztény” politikai program nem csupán retorika. Nagyon is konkrét államelméleti és társadalomfilozófiai konzekvenciái vannak. A gyakorlati életben pedig a szabadság vagy szolgaság kérdését dönti el.

Orbán gyökerei

Szerencsére egyre többen figyelnek fel arra, hogy a “keresztény” retorika nem üres szólam. Legutóbb Aczél Endre mutatott rá nagyon helyesen a Galamusban (Orbán és a gyökerek, 2013. október 11.), hogy a demokrácia nem a kereszténységből származik, hanem ellenkezőleg. De Aczél Endre is abban a tévhitben él, hogy amit Orbán terjeszt, annak valóban köze van a kereszténységhez. Ezért a probléma két szintjéről kell beszélnünk: a kereszténységre való hivatkozás hamis voltáról, amivel csak nagyon kevesen vannak tisztában, és a hivatalos “kereszténység” társadalmi szerepéről. Erről Aczél Endre helyesen állapítja meg, hogy ellenkezője annak, amit Orbán állít. Mint a későbbiekben kiderül, nem véletlen, hogy a katolikus egyház mindig tekintélyelvű, elnyomó, önkényuralmi és fasiszta rendszerek legfőbb támogatója volt.

Gyurcsány Ferenc is világosan látja, hogy a “kereszténységre” való hivatkozás nem csupán olcsó retorika, hanem a rendszer alapját jelentő koncepció. Gyurcsány környezetében van valaki, aki ért ehhez, mert időnként olyan világosan választják el egymástól a kereszténységet és katolikus ideológiát, amelyre csak Bibliát ismerő újjászületett ember képes. Gyurcsány a minapi kongresszusi beszédében is világosan állította szembe az alternatívát: “keresztény” vagy szabad állam. Ugyanakkor Gyurcsány Ferenc beleesik abba a hibába, hogy olcsó és felesleges gesztusokat tesz Ferenc pápa irányába. Ez elvtelen alku, amelynek célja a “keresztényellenesség” vádjának elkerülése. Ez azonban az igazság megtagadása. Ez ugyanaz az Aczél Endre által jól jellemzett szervezet, amely végiggyilkolta a történelmet és támaszul szolgált mindenféle diktatúrának. Attól, hogy egy ájtatosabb és ravaszabb jezsuita ül a trónján, semmi nem változott meg. Ha az új öregember meg akarná valóban változtatni ezt a szervezetet, akkor aláírta a halálos ítéletét. Láttunk már erre példákat. Már ez is sok, egyelőre túl népszerű, hogy hozzányúljanak. De Ferenc nem indított éppenséggel forradalmat az argentin katonai junta ellen, hanem jó barátja volt. Sokan bedőlnek annak, hogy valaki Assisi Szent Ferencre hivatkozik, és a világ leggazdagabb államának trónjáról hirdeti a szegénységet és az alázatot.

Mi a kereszténység, amiről Orbán beszél?

A kereszténység nem egy vállalt vagy elutasított identitás. Keresztény nem az, aki annak vallja magát. A kereszténységnek nagyon is objektív kritériumai vannak. Hogy mást ne mondjunk, ennek alapján jut valaki halála után a mennybe vagy a pokolba. Ennek semmi köze nincs a jó cselekedetekhez. A kereszténység újjászületés. Az eredendő bűn miatt halott szellem újjászületik. Aki nem születik újjá, az nem keresztény. Ez egy természetfölötti beavatkozás az ember életébe. Jézus erről beszélt Nikodémusnak (János 3), hogy szükséges még a zsidóknak is újjászületniük. Különben nem látják meg Isten országát. Aki ezt nem ismeri fel, az Jézusban csak egy evilági jó embert lát, aki szép dolgokat hirdetett. Kereszténynek pedig azt hiszi, aki ezeket a jó dolgokat helyesli, és megpróbál azok szerint élni. Ez tévedés.

Minden ember megszületik egyszer test szerint (az apjától és anyjától), de meg kell születnie Istentől is. Aki nem születik meg Istentől, hanem csak az anyjától és az apjától kapott életét éli, a látható világ börtönében marad. Életét a benne lakozó bűn irányítja. Halála után pedig megy a pokolba. Függetlenül attól, mennyire jó ember volt, vagy nem. Ezt mondja a Biblia.

Az újjászületés alapja Jézus Krisztus engesztelő áldozata, hogy kifizette a bűnök árát. Ahogy Ádám bűne elhatott minden megszülető emberre, úgy Jézus megigazítása is elhat minden újjászülető emberre. A megigazítás azt jelenti, hogy igazzá teszi a bűnös embert, mintha Ádám soha nem vétkezett volna. Ez lehetőség, amely nyitva áll. Személyesen el kell fogadni. Jézus Krisztus engesztelő áldozatába és feltámadásába vetett hite miatt Isten egy pillanat alatt igaz emberré teszi a benne hívőt, és feltámasztja a szellemi halálból. Belép a halálból az életbe, a látható világból Isten láthatatlan országába.

Amit addig nem tudott, nem ismert, csak feltételezett vagy remélt, az bejön az életébe és valósággá válik az újjászületés által. Isten szelleme (amit Károli Gáspár nyomán Szentléleknek ismer a köznyelv) beköltözik a bensejébe, és belülről megváltoztatja őt. Ezt nevezi a Biblia a Szentlélek “gyümölcseinek”. Ez nem az embertől van. Az ember nem tud magától újjászületni. Jó cselekedetekkel nem tudja a halott szívét élővé tenni. Isten ajándéka ez. Gyermekkel sem történik meg a keresztségben, mert a hit nélkülözhetetlen feltétele ennek. Csecsemő pedig a legjobb jóindulata mellett sem tud hinni a Messiás feltámadásában. Ezért akit megkeresztelnek csecsemőkorában, attól nem lesz keresztény. Ha később a világ legjobb embere lesz, de nem születik újjá, akkor is a pokolba kerül. Ezt mondja a Biblia.

A Bibliában egyébként egészen más kereszténység van leírva, amit a világ nem ismer. Ilyet a katolikus egyházban nem lát. Az egyháztörténet ezt mutatja be mint az egyház fejlődését, mintha egy alacsonyabb szintről jutott volna ide a kereszténység. Ez hazugság. A kereszténység nem fejlődik, a megváltás tökéletes volt, és ugyanazt jelenti tegnap, ma és mindörökké.

Nem teológiai vita

Ez nemcsak teológiai vita, mert ennek súlyos következményei lettek a történelemben. Az újjászületett ember megváltozik belül. Aki nem születik újjá, soha nem fog bibliai értelemben megváltozni. Ez a magyarázata annak, hogy Jézus nevében háborúkat indítottak, embereket égettek és koncoltak. Akik ezt tették, azt gondolták, hogy keresztények, holott nem voltak azok. Ezek az emberek hozták létre azt az elméletet is, hogy az egyháznak kell az állam felett uralkodnia. Ebből az elméletből fakadt a sötét középkor és Európa véres történelme. Ennek semmi köze a kereszténységhez, olyan emberek találták ki, akik nem születtek újjá.

Hogyan lehet, hogy a magát kereszténynek nevező egyház nem keresztény?

Jézus azt mondta, hogy jönnek majd az ő egyházába farkasok. Juhok ruhájában jönnek, ami azt jelenti, hogy kereszténynek mondják magukat, de nem azok. A keresztény név a báránybőr, de belül ragadozó farkasok vannak. Pál apostol leírja, hogy hamis apostolok lesznek, hamis egyház lesz, ami nem csoda, mert a Sátán is a világosság angyalává változtatja magát, mégsem az.

Hogyan zajlott mindez?

Pál későbbi leveleiben látható a folyamat, ahogyan a “testi”, nem újjászületett emberek megpróbálják elfoglalni a gyülekezeteket. Ezeknek Pál még ellenáll. A nála fiatalabb János apostol azonban már leírja, hogy Diotrefes már bekerült az egyházba, elfoglalta a szellemi vezetők helyét és az újjászületett embereket kirekeszti onnan. Egy valóságos puccs zajlott le Jézus Krisztus egyházában. Helyet cseréltek a bárányok és a farkasok. A világ ment be az egyházba, az egyház pedig kikerült a hivatalos egyházi szervezet keretei közül. Ilyen egyházi szervezet korábban nem is volt. A Biblia nem ismer hierarchikus egyházat, hanem önálló gyülekezeteket, amelyekben Isten helyez el szolgálati ajándékokat, akik a Szentlélek karizmáival szolgálnak. Isten egyházában nincs egyszemélyi vezető. Az egyház feje pedig nem ember, hanem személyesen Jézus a mennyből.

Az újszövetségi gyülekezetek a zsidó közösségek mintájára épültek fel. A zsidó apostolok nem gondolták, hogy Jézussal egy új vallás született. Várták a zsidó Messiást, aki megérkezett. A kereszténység nem a zsidó vallás tagadása vagy ellentéte, hanem annak a beteljesedése, a célja és a csúcspontja.

A konstantinusi fordulat már a megpuccsolt egyház idején zajlott. Jézus Krisztus igazi egyháza soha nem lépett szövetségre az evilági államhatalommal. A Biblia szerint Isten láthatatlan szellemi egyháza és az evilági állam összeegyeztethetetlen struktúrák. Jézus igazi szellemi egyházának nincsenek állami feladatai és társadalmi funkciói. Az állam és az egyház összefonódása a puccsisták által létrehozott vallási szervezet és az államhatalom között történt meg.

Történelmileg ez hogyan zajlott?

Az apostolok halála után kialakult az egyháznak egy ún. “ortodox” irányzata. Azok tartoztak közé, akik nem születtek újjá. Ez az “ortodox” irányzat puccsolta meg Jézus és az apostolok egyházát. Ők voltak a farkasok, akik báránybőrbe bújtak. Az “ortodox” irányzat vált később ketté: a nyugati része lett a római katolikus egyház, a keleti része pedig a keleti ortodox egyház. A Biblia és a katolikus egyház közötti antagonisztikus ellentét nem az egyház “fejlődésének” eredménye, hanem puccs következménye. Jézus egyháza ma is ugyanolyan, mint ami a Bibliában le van írva. Isten nem fejlődik, nem változik. A Bibliához képest nincs fejlődés, csak elhajlás. A katolikus egyháznak ezért kellett meghamisítani, átírni, egy időre még be is tiltani a Bibliát.

Mi történt Jézus Krisztus egyházával?

Nem szűnt meg, hanem először kiüldözték az újjászületett hívőket a zsidókkal együtt a gyülekezetekből, később megvonták a jogot, hogy kereszténynek nevezzék magukat. Majd a birodalom egységének veszélyeztetése és istenkáromlás címén elkezdték üldözni, majd megölni őket, a vagyonukat pedig elrabolták. Ők lettek az “eretnekek”, akik máglyákon végezték.

Jézus Ezékiel prófétát idézte, amikor a juhok ruhájába öltözött farkasokról beszélt. Ezékiel úgy mutatta be a farkasokat, mint akik rabolnak és ölnek. Téves értelmezés az, hogy a farkasok tévtanításokat hirdetnek csupán. A farkas nemcsak az üdvösségét, hanem az életét is elveszi a báránynak. Jézus meg is mondta: ”a gyülekezetekből kirekesztenek”, “öldökölnek majd titeket”. Ez egy klaszikus puccs leírása.

Aki öl, az farkas. Aki öl, az gyilkos, a gyilkos köztörvényes bűnöző. Ez azt jelenti, hogy a puccs után köztörvényes bűnözők kezébe került az “egyház”, mármint, ami egyháznak nevezte magát. Egy bűnszervezet uralkodott és hozott létre olyan hierarchikus szervezetet, amelynek semmi köze nem volt Jézus Krisztus igazi egyházához. Ez a szervezet a világ elfoglalását tűzte ki célul, miután megirigyelte Konstantinus pénzét és hatalmát.

A pápák élete mindennél jobban mutatja ennek a szervezetnek a romlottságát és evilági jellegét. Még a pápai címeket is pénzért árusították. Kurvákat tartottak, zabigyerekeikből bíborosok lettek, egyes püspökségeket a fiúszeretőiknek adományoztak. A bűn és a mocsok fészke, szimbóluma lett Róma, amely világi birodalomként uralkodott a nemzetek fölött. Királyokat állított és döntött, esetenként mérgezett meg. Ehhez létrehozták a megfelelő teológiát, egy keresztény színezetű vallási ideológiát, amely homlokegyenest szemben áll mindennel, amit a Biblia állít.

A Bibliát a görög filozófiával hamisították és higították fel.

Hogyan lehetett a történelem legnagyobb csalását eltitkolni?

Úgy, hogy meghamisították a Biblia erről szóló tanításait. Azt állították, hogy a Szentlélek karizmái (természetfölötti szellemi ajándékai) nem az arra méltó személyt, hanem a hivatalát illetik. A püspök lehet akármilyen hitvány ember, a püspöki széke megszenteli. Ennél nagyobb  eretnekséget senki nem mondott, de így azonosították magukat az egykori apostolokkal.

Létrehoztak egy utódlási láncot, és levezették magukat a kezdetektől fogva. Ha egy volt apostol ugyanabban a városban szolgált, akkor az apostolt elődjüknek nevezték, magukat pedig az apostol szellemi örökösének mondták. A szervezeti folytonosság lett az identitás és az egyház azonosságának az alapja. Ez teljesen ellentmond a Bibliának.

A Biblia szerint az egyház ott van, ahol a Szentlélek van. Ha nincs a személyen a Szentlélek ajándéka, az nem marad meg semmiféle hivatalon vagy széken, mert a Szentlélek ajándékai embereknek adatnak. Nem a szervezet a folytonosság, hanem a Szentlélek. És ahol a Szentlélek van, ott újjászületnek, és ahol újjászületnek, ott megváltoznak az emberek. Az igazi szellemi egyház az igazság hirdetésével vezeti az embereket Istenhez, nem az államhatalom erejével. A hit önkéntes. A lényege a szabad döntés. Az államnak ehhez semmi köze nincs. Legfeljebb annyi, hogy nem öli meg őket és nem korlátozza a lelkiismereti szabadságukat.

A történelemben a megpuccsolt és meghamisított egyház hivatkozott a “kereszténységre”. Zsarolta az államhatalmat, megfélemlítés és szellemi elnyomás alatt tartotta a népet. A “kereszténységre” való hivatkozás illegitim. Az olyan egyház, amely az állammal összefonódik, a kereszténységre hivatkozva követel bármilyen pénzt és hatalmat magának, nem keresztény egyház. Isten semmi ilyet nem mondott a Bibliában.

Jézus Krisztus azt mondta, hogy az ő országa nem evilágból való. Amikor a farizeusok csapdába akarták húzni, azt mondta: adjátok meg az Istennek, ami az Istené, és a császárnak, ami a császáré. Különválasztotta azt, ami az Istené, és azt, ami a császáré (vagyis az államé). Az egyház Istené, a császárnak (az államnak) nincs köze hozzá. Az olyan egyház, amely bármilyen módon összefonódik az állammal, vagy az állam átveszi az egyház “hitterjesztő” szerepét, nem a mennyből szállott alá. A katolikus egyház büszkén mondhatta volna Pilátusnak, hogy az ő országuk evilágból való. Van egy igazi evilági országuk is.

Milyen ideológia alapján kebelezték be az államot?

A Biblia beszél arról, hogy Jézus Krisztus visszajön majd a földre, megítéli a nemzeteket és ezer évig uralkodik a földön. A nemzeteket a zsidókhoz való viszony alapján ítéli meg, erről szól a kecskék és a juhok példázata. Az antiszemita országokat, amelyek az identitásukat az antiszemitizmusra építik, mint amilyen az orbáni alaptörvény, eltörli a föld színéről. Az antiszemiták saját nemzetüknek ássák a sírt. A Messiás ezeréves birodalmát nevezik Milleniumnak, amikor Jézus Krisztus Izrael királyaként uralkodik majd a földön.

Szent Ágoston, a világ legpusztítóbb hatású és legnagyobb eretneke (Semjén Zsolt legnagyobb kedvence) azt találta ki, hogy a Messiás nem jön vissza személyesen, hanem az uralkodást maga helyett az egyházra bízta a földön. A Millenium már elkezdődött, itt van az ezeréves királyság, és az egyháznak kell Isten uralmát megvalósítania a földön. Ezért az államnak engedelmeskedni kell az egyháznak, különben Istennel fordul szembe. Ez az elmélet az egyház és az állam összefonódásának az alapja.

Az államnak kötelessége nemcsak engedelmeskedni a katolikus egyháznak, hanem kötelessége fellépni minden olyan irányzattal szemben, amely a katolikus egyház tanításaival szemben áll. Az állam Isten szolgája például, amikor megöli az eretnekeket, akikre a katolikus egyház rámutat. Köztük az újjászületett igazi hívőket. A katolikus egyház olyannyira nem azonos a kereszténységgel, hogy nemcsak teológiailag ellentéte a Bibliának, hanem az igazi kereszténységet ölte. A pogány birodalmaknál sokkal több igazi keresztényt mészárolt le.

A Biblia a Messiás ezeréves királyságát úgy írja le, mint a béke és a boldogság aranykorát. Ézsaiás próféta szerint a az oroszlán szalmát eszik, a bárány és a medve együtt legelészik, a kisfiú a vipera fészkénél játszik. Az igazság uralkodik a földön. Szent Ágoston azt hitette el, hogy ez az ezeréves királyság a katolikus egyházzal elérkezett. Mindenki megvizsgálhatja, hogy a katolikus egyház 1500 éves európai rémuralma hasonlít-e az Ézsaiás által leírt aranykorhoz. Az ezer év is letelt, de a katolikus egyház teológiájának (és az állam elfoglalásának) alapja mégis ez az elmélet maradt.

A katolikus egyház lényege az állam feletti uralom, és az állam által az emberek fölötti lelki uralom. Ezért nem számít, hányan járnak templomba, mert a katolikus egyház nem egyéneket, hanem államokat térít. Az államok feladata lesz az erőszak eszközeivel mindenkit a katolikus vallásfilozófia és ideológia igájába hajtani. Ezért az állam a katolikus egyháznak, papjainak, püspökeinek és pápáinak köteles nemcsak alávetni magát, hanem róluk olyan szinten gondoskodni, hogy azzal kifejezze az “Isten” iránti tiszteletét. Ez a szervezet Isten helyébe lépett. A kereszténységre való hivatkozás nemcsak hamis, hanem ellentétes is a kereszténységgel. Követeléseit nemcsak annak alapján kell visszautasítani, hogy elválasztjuk az egyházat az államtól, hanem annak alapján is, hogy ez az elmélet ellentétes a kereszténységgel. A követelés illegitim. Ennek elutasítása nem keresztényellenesség, hanem összhangban áll a Bibliával.

Hol vannak ebben a zsidók?

A Biblia szerint Jézus Krisztus a visszajövetele után egybegyűjti Izraelt, akik sírva ismerik fel Jézusban a zsidó Messiást. Megértik, hogy Isten azért állította őket félre egy időre, hogy a pogányokat is megmentse. Ahogy Ézsaiás próféta mondta, megvakította az ő szemeiket, hogy ne lássanak. Pál apostol világosan leírja a Rómabeliekhez írt levelének 11. fejezetében, hogy Isten nem vetette el a zsidókat, hanem egy időre állította őket félre, “amíg a pogányok teljessége bemegy” az üdvösségbe. A zsidók a pogányokért szenvednek, de a pogányok ezt üldözéssel hálálják meg. Ezért lesz a nemzetek ítélete az, hogy akik a zsidók mellé álltak az üldözések közepette, azok bemennek a Messiás ezeréves királyságába, az antiszemiták, mint a magyarok, kívül maradnak.

Ugyanitt Pál apostol leírja azt is, hogy a zsidóság a szelíd olajfa, a pogányok a vadolajfa. Az újjászületés által Isten a zsidóság szelíd olajfájába oltja be a pogányokat. Nem a zsidókat oltja be a pogányok közé, hanem a pogányokat “a zsidóságba”. A pogányok részesülnek abból, ami a zsidókat zsidóvá tette. Ezért aki keresztény, az nem lehet antiszemita. A zsidó gyökéren kívül nincs hely a pogány ágaknak. Amely “kereszténység” nem a zsidó gyökéren van, hanem a zsidósággal szemben határozza meg magát, az nem kereszténység, annak nincs köze Jézushoz, a zsidó Messiáshoz.

Hogyan lettek a “keresztény” nemzetek antiszemiták?

A pogány nemzetek nem maguktól lettek antiszemiták. Nem magától lett az identitásuk alapja a zsidóellenesség. Szent Ágoston azt mondta: mivel a zsidók ölték meg Jézust, ezért Isten meggyűlölte és elvetette őket. Ezért nem jön vissza személyesen a Messiás (mondjon a Biblia bármit), mert Isten az elvetett zsidók helyére az egyházat állította. Ez az ún. “helyettesítési elmélet”.

Ez azt jelenti, hogy a katolikus egyház legitimitása, identitása a zsidóellenességben gyökerezik, a zsidók helyettesítésére épül. Ezért lényege az antiszemitizmus. Ha kivesszük belőle az antiszemitizmust, nem marad belőle semmi, csak egy bálványimádó pogány rítus, amely okkult elemekkel ötvözi a keresztény frazeológiát és a görög filozófiát. Platón és Arisztotelész nem volt életveszélyes addig, amíg az antiszemita katolikus vallásban nem tették kötelezővé.

Ez az elmélet az oka a katolikus egyház történelmi antiszemitizmusának. Ez a Krisztus utáni európai antiszemitizmus, így a 19. századi politikai antiszemitizmus gyökere is. Nem igaz, hogy a katolikus egyház csupán “antijudaista” lett volna. A katolikus egyházatyák, Aranyszájú Szent Jánostól, Szent Ágostonon, Jeromoson, Szent Gergelyen, Iréneuszon, Szent Ambruson stb. át Aquinói Szent Tamásig mind antiszemiták voltak. Azok a szövegek, hogy a zsidók férgek, nem antijudaista, hanem antiszemita szövegek.

Még Pál apostol sem antijudaista volt, pedig ő aztán igazán keményen vitatkozott a többi zsidóval, de csak a törvény és a kegyelem viszonyáról. Nem volt benne semmi antiszemitizmus. A vita lényege az volt, hogy hit által igazul meg az ember, vagy a törvény cselekedeteiből. Pál azt mondta, hogy már Ábrahánm is hit által igazult meg. Ezért nem az a zsidó az igazi zsidó, aki a törvény előírásaiból akar megigazulni, hanem az, aki hisz Jézus Krisztusban.

Ugyanazt mondta, amit Jézus, hogy azok az Ábrahám igazi fiai, akik hisznek őbenne. Az igazi zsidó az a zsidó, aki keresztény. Ez nem antijudaizmus, hanem a judaizmus lényegének a tisztázása. Arról beszélt Jézus és Pál, hogy a zsidók igazán zsidók legyenek, ne csak testi származásukat tekintve legyenek azok. Az igazi zsidó hisz, méghozzá a zsidó Messiásban. Ebből kreált antiszemitizmust a katolikus egyház. Annak ellenére állította, hogy Isten elvetette a zsidókat, hogy a Jelenések könyve szerint a világ végén a mennyből leszálló új Jeruzsálem kapuján Izrael 12 törzsének neve lesz olvasható.

A katolikus egyház ehhez képest állította azt, hogy Isten a zsidókat elvetette. Aranyszájú Szent János nem a kegyelemről vitatkozott velük, hanem azt mondta, hogy a keresztényeknek gyűlölniük kell a zsidókat. Ez nem antijudaizmus, hanem kőkemény antiszemitizmus. Vértisztasági törvények először a katolikus egyházban tiltották el a zsidókat faji alapon egyes tisztségektől. Egyes szerzetesrendekben igazolni kellett, hogy a családban nem volt zsidó vér. Miközben Jézus zsidó vére mentette meg a pogányokat is. A katolikus egyház tiltotta meg, hogy zsidó nő katolikus gyereket szoptasson, mert genetikailag megfertőzheti a katolikus csecsemőt. Ez nem teológiai antijudaizmus, hanem natúr rasszizmus.

A faji alapú antiszemitizmus alapja Szent Ágoston és más egyházatyák elmélete, miszerint a zsidók Káin leszármazottai, ezért a vérükben hordozzák a gyilkosságot és minden más rossz tulajdonságot. A katolikus egyház a Biblia szereplőit két részre osztotta. A jókat azonosította a “keresztényekkel”, ehhez feltalálták a Jézus előtti “kereszténység” fogalmát is (sic!). A Biblia rossz szereplői pedig mind zsidók voltak. Így lettek a zsidók a rossz szinonimái.

Miután a katolikus egyház identitása az, hogy az elvetett zsidók helyébe lépett, a “keresztény” (értsd: katolikus) Európa zsidóellenes törvényeket hozott. Ezek zsinati határozatok voltak. Ezek tiltották a zsidóknak az állami hivatalokat, a földtulajdonlást, különböző állásokat. Nagypénteken az utcára sem léphettek ki, egy idő után sárga keresztet kellett viselniük, ebből letta  zsidók sárga csillaga. A gettókat a katolikus egyház találta fel, ők kényszerítettek először zsidókat gettókba. Másodrendű állampolgárokká tette, számos országból száműzette őket, melynek során százezrek pusztultak el. Vagyonukat elrabolták, pogromokat hirdettek ellenük, és belenevelték az európai gondolkodásba a “keresztény” alapú antiszemitizmust.

Hogyan lett a vallási zsidóellenességből nemzeti antiszemitizmus?

Szent Ágoston helyettesítési elmélete szerint az egyház a “szellemi Izrael”. A kereszténység az, ami nem zsidó. A katolikus egyház, hogy az államok és a nemzetek fölötti hatalmát abszolutizálja, a nemzeti identitást a “keresztény” (értsd: katolikus) identitással azonosította. Mivel az állam “keresztény” lett, a “kereszténységet” kötelezővé tették, ezért a nemzeti identitás a kereszténységgel (értsd: a katolicizmussal) lett azonos. A katolicizmus antiszemitizmusa a nemzetek antiszemitizmusává vált.

Így lett a Szent István-i Magyarország “keresztény Magyarország”, és lett a magyar identitás “keresztény”. Magyar az, aki “keresztény”, keresztény az, aki katolikus. Mivel “keresztény az, ami nem zsidó”, ezért “magyar az, aki nem zsidó”. így lett a vallási antiszemitizmusból politikai és nemzeti antiszemitizmus. A katolikus egyház a zsidókkal szembeni háborúját a nemzetekkel vívatja meg. A katolikus-zsidó háborút magyar-zsidó háborúvá transzformálja. Ezért a magyar antiszemitizmus mögött elsősorban a katolikus egyház áll. Méghozzá ennek a vallásnak az alapítójával, Szent Ágostonnal együtt. Ha a nemzetek ítéletekor az antiszemitizmus miatt Jézus eltörli Magyarországot a föld színéről, azt elsősorban a katolikus egyháznak köszönheti. Ugyanúgy, ahogy a lengyelek, a horvátok és mások.

A katolikus-zsidó ellentét (amely a katolikus egyháznak a zsidó Messiás elleni harcát is jelenti, egy hamis pogány Krisztus nevében) így került át a vallási szférából a politikai szférába. A katolicizmus elfoglalta az államokat, és az államok ideológiájává a politikai katolicizmust tette – az antiszemitizmussal együtt. Amikor az egyházat elválasztották az államtól, a politikai antiszemitizmusban a vallási antiszemitizmus tételei éltek tovább szekularizált formában. Emiatt a politikai, állami antiszemiták és a katolikus egyház antiszemitái a felvilágosodás után is egymásra találtak. Példa erre a két világháború közötti Magyarország is, amelyben a katolikus egyház antiszemita püspökei is a zsidó világ-összeesküvés ellen harcoltak.

A katolikus egyházzal szemben álló erők abból indultak ki, hogy meg kell szüntetni az állam vallási jellegét, a katolicizmus államegyházi státuszát. A katolikus egyház ezt mindig a “kereszténység” elleni támadásként aposztrofálja, holott ez van összhangban az igazi kereszténység tanításával. A vallásos állam fizikailag üldözte és elnyomta a lelkiismereti szabadságot, a humanista ateistákat, az újjászületett keresztényeket és a zsidókat. Emiatt ők lettek elsősorban a felvilágosodás, a polgárosodás, az állam és az egyház szétválasztásának szószólói, különböző forradalmak elindítói.

Ezt támogatták különféle szabadkőműves páholyok, és kapcsolatot találtak a katolikus egyház reformereivel, a protestantizmussal is. A protestánsok nem mindenben szakítottak az “anyaszentegyházzal”, például az állam és az egyház összefonódásának elméletét és az antiszemitizmust megtartották. Az újjászületett keresztények soha semmi közük nem volt a hamis egyházhoz. Ők nem azonosak a reformált katolikusokkal, nincs teljes átfedés az újjászületett keresztények és a katolicizmusból kitért protestánsok között.

De a katolikus (“keresztény”) Európa legnagyobb ellenfelei valóban a zsidók voltak. Minden okuk megvolt erre, és amit szembeállítottak a katolicizmussal, az a Bibliából nőtt ki. Erre alapították a zsidó és újjászületett keresztény alapító atyák Amerikát. Meg lehet nézni, azok mind a két kategória valamelyikébe tartoztak. Amerikát a katolicizmus elől elmenekült zsidók, maránok és “eretneknek” nyilvánított újjászületett keresztények alapították. A katolikus egyházzal még kellett egy polgárháborút vívniuk, de győztek. Az amerikai alkotmány azt tükrözi, hogy pontosan tisztában voltak a katolicizmus lényegével, az európai vérontások okaival. Amerikát a katolicizmussal szemben a bibliai alapelvekre építették, amelyek homlokegyenest ellenkezői a katolikus egyház tanainak. A Biblia alapján választották el az egyházat az államtól.

Ez az oka az amerikai fejlődésnek, szabadságnak, és annak, hogy a katolikus egyház ugyan szabadon gyakorolhatja a vallását Amerikában, de légmentesen elzárva az államtól. A többi felekezethez hasonlóan nem kap egyetlen fillér állami támogatást sem. Úgynevezett “állami feladatok átvállalása” címén sem. Ez a felvilágosodás következetes végrehajtása. Ezért utálja a katolikus egyház Amerikát, a liberális demokráciát, a kapitalizmust, a parlamentarizmust, mert szétválasztja az államot és az egyháza. Megszünteti Szent Ágoston és a katolikus egyház “ezeréves királyságát”. A puccsisták utódait kirúgták Konstantinus palotájából. Ezért a katolikus egyház mindent megtesz annak érdekében, hogy a régi helyzetet visszaállítsa.

Továbbra is a “keresztény” Európa jelszavával, azzal a finom csúsztatással, mintha a demokráciát a katolikus egyház hozta volna létre, és nem a katolikus egyház elleni küzdelem eredménye lenne.

Mivel a liberális demokrácia “zsidó” találmány a katolikus feudalizmussal szemben, a katolikus egyház azzal uszítja a népeket a “zsidó” demokráciára, hogy elveszik a nemzeti identitást, kirabolják a nemzeteket, elnyomják a nemzeti középosztályt, amely nem tud érvényesülni. A nemzeti önazonosság és a nemzeti önrendelkezés miatt kell fellázadni és szabadságharcot vívni a zsidókkal szemben. Mivel a zsidók “trükkje” a parlamenti demokrácia, amelynek segítségével hatalomba kerülnek ők, vagy a kiszolgálóik, ezért a liberális demokráciát és a parlamenti demokráciát kell felszámolni, amely a zsidóknak lehetővé teszi a nemzetek leigázását. Így lesz az antiszemitizmus az alapja az antidemokratikus törekvéseknek.

A zsidók a pluralizmussal szivárognak be a hatalomba. Ez ellen úgy lehet védekezni, ha egy a tábor, egy a zászló, egy a nemzet, egy a vezér. Ez a nemzeti egység alapja, és a föld. Még Orbán földmániája sem véletlen. Orbán nem véletlenül gyűjt tőzsdei papírok helyett földet. A zsidók elleni harc legfontosabb eszköze a szabad választások korlátozása.

Az igazi két világrend harca

Így most már a zsidókat duplán utálják: egyrészt a helyükre léptek, és a zsidó Bibliából leplezhető le a csalás. Másrészt a zsidók sikeresen akadályozták meg a katolicizmus elnyomó világuralmát. Létrehoztak egy szabadságra, a hatalmi ágak szétválasztására épülő alternatívát, a jogállami rendet. Ez véget vetett a feudális tekintélyelvű uralomnak. A cél ennek a visszafordítása.

A két világrend harca nem a kommunizmus és a kapitalizmus, hanem a katolicizmus és a liberalizmus harca. A katolikus feudális és tekintélyelvű önkényuralmakkal szemben a liberális demokrácia, a zsidóknak tulajdonított polgári demokrácia és a szabad versenyes kapitalizmus áll. A világban folyó harc a láthatatlan Isten és a Sátán között, látható szinten a katolicizmus és a Biblia népe között zajlik, ez utóbbiakhoz tartoznak a zsidók és az újjászületett keresztények tízmilliói. Ez a harc éleződött ki az Európai Unió alkotmánya körül.

A kereszténydemokrata Konrad Adenauer és Robert Schuman az Európai Unió alapító atyái. Eredeti terveik szerint az Európai Unió Nagy Károly német-római császár katolikus államának újraszervezése akart lenni a (“keresztény”)demokrácia leple alatt. A katolikus Európa így lett volna a zsidó liberális Amerika ellentéte.

Schuman mondta azt, amit Orbán megismételt az Európai Parlamentben, hogy “Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz”. A keresztény alatt katolikust kell érteni: nekik a katolicizmus jelentette a kereszténységet az ökumenizáló reformált katolikus egyházakkal együtt. A mondatnak nincs úgy értelme, hogy nincs alternatívája a katolicizmusnak, mert van: mint látható, a liberális demokratikus Európa az. Ezért ha nem fenyegetésnek szánta Schuman, Orbán szájából már fenyegetésként értelmezhető csak a mondat, mert ezt mutatja a történelem: ha Európa nem lesz katolikus, akkor nem lesz Európa, mert a katolicizmus szétveri azt. Ezt látjuk Orbán Viktor tevékenységében.

A két “alapító atya” tervének alapja annak elhitetése, hogy a “keresztény értékek” olyan pozitív értékek, amelyek a közjót szolgálják. Az állam feladata pedig a közjó szolgálata. Ezért az államokat a “demokratikus keretek” között, de a közjó szolgálatának kell alárendelni. A kettő azonban kizárja egymást, mert a katolicizmus “közjó” felfogása azt jelenti, hogy az állam mindenkinek megmondja, mi a közös jó, amit mindenkinek el kell fogadnia. Az igazi közjó az, hogy mindenki azt teszi, ami neki jó, amíg mások szabadságát nem sérti ezzel. Ezt a katolicizmus elutasítja.

A “keresztény értékek” alatt az igazi kereszténység pozitív erkölcsi értékeit értik, de a kereszténység lényege, az újjászületés nélkül. Ez szintén kizárja egymást, és ideológiai elnyomáshoz vezet. A katolikus egyház Jézus pozitív személyével hitelesíti magát, miközben Jézushoz semmi köze nincs. Tanításai szöges ellentétben állnak a kereszténységgel, nemcsak vallási, hanem társadalmi értelemben is. A Biblia szerint például a kereszténységben nem megerősödik, hanem gyengül a nemzeti identitás, miután az újjászületett ember egy tágabb közösség, az internacionális menny polgára lesz. De Schuman és Adenauer az új egységes Európát a katolikus egyház “kereszténységére” akarta építeni, a látszólag háttérbe húzódó Vatikán szellemi fősége és tekintélye alatt.

Miért nem látható a katolikus egyház e törekvések mögött?

Mindezt azért volt nehéz észrevenni, mert a katolikus egyház stratégiája megváltozott. Nem az egyház intézményét akarja az állammal összekapcsolni. Az intézményes szétválasztást már nem lehet megakadályozni, csak felpuhítani. A kereszténydemokráciában az egyház és az állam összefonódása a kereszténydemokrata politikus személyén belül valósul meg. Az Opus Dei és más világi rendek feladata az, hogy az állami, gazdasági és pénzügyi élet magas pozícióiba került katolikus vezetők a katolikus egyház érdekeit képviseljék. Nem a választóikat, nem a munkáltatójukat, hanem az egyházukat szolgálják. Ilyen ember Semjén Zsolt, de ezt az ideológiát tette magáévá Orbán Viktor is.

Ismerek olyan liberális felfogású volt református lelkészt, aki még arról is meg van győződve, hogy Orbán Viktor megtért ember. Ez természestesen nem igaz, mert a megtérésnek és az újjászületésnek a Bibliában pontosan leírt gyümölcsei vannak. Ahogyan azt már Keresztelő János is megkövetelte a képmutató farizeusoktól. Isten ismeri az emberek szívét, de Orbán Viktor szellemi gyümölcseiről e pillanatban biztonsággal állíthatjuk, hogy ez az ember nem keresztény. E pillanatban Orbán Viktornak gyorsliftre van bérlete a pokol fenekére. Ez egészen biztos.

Nincsenek konkrét információim, de egyesek szerint Balog Zoltán volt református lelkész tanította meg az évezredes “keresztény Európa” ideológiájára, és hitette el vele, hogy küldetése lehet a “keresztény Európa” visszaállításában. ez az ember ebben  hamis tudatban él. Ennek alapján szajkózza a nyugati világ, a liberális demokrácia bukását és alacsonyabbrendűségét. Ez a küldetés a liberális (zsidó) demokratikus Európa megtorpedózását jelentené.

Az semmit nem számít, hogy Balog és Orbán református, mert a reformáció nem mindenben szakított a katolikus egyházzal. Például elfogadja a katolicizmust kereszténységnek, holott a katolicizmus nem keresztény vallás. Mindennel szemben áll, amit a kereszténység jelent. Mindennek ellenkezője, ami a Bibliában van. Meg kell nézni a magyar református egyházat, miben különbözik a katolikusoktól, például az állam és az egyház szétválasztása, vagy az antiszemitizmus tekintetében. Hallott már valaki ifjabb Hegedűs Lórántról, aki egyháza megbecsült lelkésze a mai napig? Az a csúfság is megesett, hogy a debreceni Nagytemplomba besétált a pápa, miközben azt énekelték, hogy “Itt van Isten köztünk”.

A katolikus egyház a háttérbe húzódhat, de nem passzív. Ha néha megnyilvánul egy-egy katolikus püspök, akkor azonnal kiderül, kik húzódnak meg a háttérben, és honnan jön a métely.

Mi a politikai katolicizmus lényege és mi köze van a diktatúrákhoz?

Adenauer és Schuman tervében minden jól ment, egészen az uniós alkotmányig, amikor kimaradt az uniós alkotmányból a “keresztény” gyökerekre való hivatkozás. Az a mondat maradt ki, amely bekerült az Orbán-féle alaptörvénybe, és amely miatt eltörölték a liberális (zsidó) gyökerű Alkotmányt. Utána mindent ebből a mondatból, a “kereszténységre” való hivatkozásból vezettek le. Ha valaki kíváncsi arra, milyen lenne az Európai Unió, ha benne marad az “alapító atyák” szándéka szerint a “keresztény” gyökerekre való hivatkozás, akkor tekintsen Magyarországra. Ugyanolyan lenne Európa, mint az Orbán-rendszer “demokráciája”. A voltaképpeni cél az, hogy ezt a kisiklást helyreállítsák. Orbánék ezért vívnak szabadságharcot a liberális demokrácia, a zsidó pénztőke, a kapitalizmus ellen. Ezért nevezik ezeket a válság okának, amellyel szemben az alternatíva a “keresztény” Európa.

A munkaalapú társadalom XIII. Leó Rerum Novarum című enciklikájából származik. A katolikus Európa veresége után az osztályharcot hirdető baloldali munkásmozgalmak és a kapitalizmust, liberális demokráciát hirdető szabadkőművesek mozgalmai erősödtek meg. A Rerum Novarum a katolikus egyház szociális és társadalmi tanítása, amely a kettő között akarta megmutatni a harmadik utat. A harmadik út mindkét irányban a zsidók ellen irányult, és velük szemben kínált alternatívát: a “kommunistákat” és a “liberális” szabadkőműveseket is a “zsidókkal” azonosították. A katolicizmus harmadik útjának lényege, hogy megszünteti mind a kapitalista kizsákmányolást, mind a kizsákmányolás ellen fellépő kommunista osztályharcot. Kibékíti egymással a munkáltatót és a munkaadót a katolikus szeretet jegyében. A kiegyenlítés szervezeti formái a korporációk, amelyek az állam felügyelete mellett összehangolják az ellentétes érdekeket. Az állam szerepének növekedésével válik szükségessé a minél erőteljesebb államosítás.

Mussolini fasizmusa és korporatív állama erre az elméletre épült. A fasizmus fő ellenségei ennél fogva a kommunisták és a szabadkőművesek voltak. Pozitív érték volt a katolikus vallásosság, de Mussolini fasiszta állama mégsem lett katolikus állam. Ennek oka az, hogy nem Semjén vagy Orbán vezette, hanem egy olyan ember, aki nem tűrt maga felett senkit. Így a katolikus egyházat sem. Mivel azonban egész rendszere a katolicizmus ideológiájára épült (amely még a zsidókkal szembeni visszafogottabb magatartást is magában foglalta a katolicizmust is elvető nácikhoz képest), Mussolini konkordátumot kötött a katolikus egyházzal. Ez biztosította a katolikus egyház ideológiájának terjesztését. Mussolini visszaadta nekik Vatikán államot is.

A nácizmus arra a szekularizált politikai antiszemitizmusra épült, amely lényegi jegyeit és a gyűlöletét a katolikus egyház, és annak egyházatyái tanításaiból meríti. Ugyanúgy a kommunistákat és a liberálisokat nevezi meg a nemzet ellenségeinek, ahogyan azt a katolicizmus kidolgozta, és ezeket a zsidókkal azonosítja. A zsidó világ-összeesküvés két formája a kommunizmus (szociáldemokrácia) és a liberalizmus. Hitler sokat tanult a katolikusoktól, egy katolikus irat adja neki a végső lökést és a “megvilágosodást”, Goebbels a propaganda elemeit a jezsuitáktól tanulta, továbbá a hitleri zsidóellenes törvénykezés pontos másolata a katolikus egyház zsidóellenes törvényeinek, de a nácizmus leválasztotta a katolicizmust az antiszemitizmusról.

Hitlernek túl zsidó volt a bálványimádó katolicizmus pogány istene is. A katolikus egyház arra fizetett rá, hogy a kereszténységre hivatkozott. Az igazi kereszténységből pedig nehéz kitagadni a zsidó Messiást, akit nyolcadnapon körülmetéltek. Jézus nem volt elég árja. A katolikus egyház nem mondhatta, hogy mi megpuccsoltuk ezt az egyházat, kisajátítottuk a nevét, de nem vagyunk keresztények. Ők tényleg azt hiszik, hogy ez a borzalom a kereszténység.

Ezért a katolikus egyház is a nácizmus célpontjává lett. Hiába támogatták kezdetben a katolikus püspökök, akik nagyon is egyetértettek a Mein Kampf-ban megfogalmazottakkal. Maguk sem gondolták másképp. A német lutheri reformáció pedig nemhogy szakított volna, hanem még rá is tett a katolikus egyház antiszemitizmusára. Luther antiszemitizmusa a katolikus egyházatyákéval vetekedett, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a német közvéleményben nem okozott megütközést Hitler zsidógyűlölete. De ennek gyökerei a katolikus egyházból származtak. Luther onnan hozta magával ezeket, miután a zsidók nem akartak hozzá sem megtérni.

Amikor Hitler a katolikusokat fenyegette már, illetve a katolikusnak kikeresztelkedett zsidókat is üldözte, akkor jutott eszébe a katolikus egyháznak, hogy “emberek vagyunk”. A Vatikán két malom között őrlődött: egy olyan hatalom állt vele szemben, amely ugyanazt vallotta a zsidókról, kommunistákról és liberálisokról, amit a katolikus egyház. Ezzel szemben azonban nem a katolikus egyház istenét, hanem egy elvont faj fogalmat, a Sors istenét és a felmagasztalt német nemzetet állította. A zsidókkal szemben pedig nem osztotta Szent Ágoston elméletét, hogy úgy kell bánni velük, mint Káinnal. Nem azt vallotta, hogy nem kell megölni őket, csak megalázva, hazátlanul, szolgaságba döntve kell végigkergetni őket a történelmen, ehelyett a végső megoldást javasolta. Ezért nem értett egyet a katolikus egyház a holokauszttal sem. Orbán Viktor ezért vési a rendszere címerébe a holokausztellenességet, ami nem azonos az antiszemitizmus elutasításával. Ellenkezőleg: annak leplezésére szolgál.

Orbán a vérzivatarban

Orbán Viktornak a The Telegraph-nak adott interjúja történelmi jelentőségű. Bejelentette a liberális Európai Unió elleni nyílt támadást. Kijelentette, hogy a demokratikus Európai Unió vezetésében a kommunisták utódai ülnek, akik összeházasodtak a liberálisokkal. Ugye, ez most már ismerős?

Ez tömény zsidózás és nyílt antiszemitizmus. Orbán szavainak súlyát a fenti történelmi előzményekkel együtt lehet megérteni.

Kijelentette, hogy a “nemzeteket felfalja” az Unió. Korábban a “nemzetek Európájáról” beszélt. Ha a nemzetek önállóságáért vívott szabadságharc mellé hozzátesszük a kommunistázást és zsidózást, amit Brüsszelre mondott, akkor az maga a Mein Kampf.

Ilyen szélsőséges, antiszemita és ocsmány náci szöveget korábban csak a legszélsőségesebb nyilasok (és legfeljebb Kövér László) mondtak. Önmagához és új demokráciafogalmához képest Orbán “jobb- és baloldali szélsőségnek” nevezte a két oldalon álló 15-15 százaléknyi ellenzéket. A “keresztény-nemzeti” állam ezektől a szélsőségektől óvja meg a nemzetet. Választást csak azért tartanak, hogy a “szélsőségeket” ellenőrzésük alatt tartsák, mert az üldözések évszázadai nem jártak sikerrel. A katolikus egyház ehelyett a perifériára szorításukat tartja helyesnek.

Mit jelent az új demokrácia?

Orbán a “keresztény Európával” újfajta “demokráciát” ajánl. Ez ugyanolyan hamisítvány, mint a katolikus egyház. Ahogyan az ortodoxia megpuccsolta az igazi egyházat, a nemzeti együttműködések rendszere ugyanúgy belülről megpuccsolta az igazi demokráciát. Ahogyan a katolikus egyház nem kereszténység, úgy az Orbán-féle demokrácia nem demokrácia. Az évezredes recept ugyanaz: elfoglalják belülről, kibelezik, a formáját és a nevét megtartják, de a lényegét kicserélik.

Ez a hazugság az, amely tehetetlen dühöt vált ki. Nem annak mondja magát, mint ami. Nem lehet megfogni, mert formailag igaz, mégis hazudik. Ahogy a katolikus egyháznak könyvtárnyi irodalma van “hitvédelem” címén, amely védi a “kereszténység” hazugságát, az Orbán-rendszer is hasonlóan skolasztikus logikával tartja fenn a demokrácia hazug látszatát.

Ez ellen nem lehet másképp védekezni, csak a radikális igazsággal. Jézus a pusztában nem állt le vitatkozni a Sátánnal, nem rendeztek szavazást, kinek van igaza. A többség a Sátánra szavazott volna, ahogyan Pilátus kérdésére is azt kiabálta, hogy “feszítsd meg”, és a gyilkos Barabást választotta. Jézus azt mondta: ez van megírva a Bibliában. Ez van Isten Alkotmányában. Ezzel szemben a Sátánnak nem volt más érve, csak a kereszt. Ahogyan a katolikus egyháznak a máglya.

Mi a teendő?

Ha stílszerűek akarunk lenni, abból kell kiindulni, mit mond a Biblia a hazugságról. A Biblia az ördögöt nevezi a hazugság atyjának. A hazugság struktúrája mindig az, hogy valamilyen látszólagos igazságba csomagolja a hazugságot. De a hazugság végeredménye az igazság ellentéte lesz. “Valóban azt mondta Isten, hogy a kertnek egyetlen fájáról se egyetek?” – kérdezte a kígyó, miközben Isten azt mondta: bármelyik fáról ehettek, csak annak az egy fának a gyümölcséből ne egyetek.

A katolicizmus és a ráépülő politikai rendszer mindent megfordít. A jót mondja rossznak, a rosszat mondja jónak. Zsidó világ-összeesküvéssel riogatnak, de nekik van nemzetek fölötti államuk, amely uralkodni akar az egész világ fölött. A zsidókat nevezik a nemzetek kirablójának, miközben csak felvirágoztattak minden országot, miközben ők élősködnek minden államon. Értéket nem állítanak elő, viszont megsarcolnak minden nemzetet. Magyarország évente hány milliárdot fizet a Vatikán kihelyezett részlegének? Megmentik a zsidók elől a nép vagyonát, hogy maguk rabolják el. Lásd Orbánt.

Ezért minden állításról le kell fejteni a burkot, és meg kell mutatni a hazugságot. Utána ehhez kell ragaszkodni, semmi mást nem mondani. Csak az igazságot a leleplezett hazugsággal szemben. Ahogyan azt Jézus tette, és ahogyan a valdens “eretnekek” tették, mielőtt elégették vagy kibelezték őket.

Hogyan lehet megfogni?

A katolicizmus hazugsága, hogy kereszténynek mondja magát. Holott a kereszténységnek objektív ismérvei vannak, amelyeknek nem felel meg.

Orbán rendszerének hazugsága, hogy demokráciának mondja magát, amely demokratikusan született, és legitim. Holott a demokráciának objektív ismérvei vannak, amelynek nem felel meg. Orbán rendszere pedig nem demokratikusan született, és nem legitim. Törvényesen a demokráciát nem lehet diktatúrára cserélni.

A katolicizmust hiába választották el az államtól. A veszély nem múlt el, mert nem mondták ki, mint ahogyan azt tették Amerikában, hogy a katolicizmus nem keresztény vallás, a kereszténységre való hivatkozása hamis. Ezért Európában állandó fenyegetést jelent, hogy a “kereszténységre” hivatkozva követeli az állami ideológia státuszát. Ennek nem tudnak ellenállni, amíg meg nem mondják, hogy ez nem kereszténység, a kereszténységnek nincsenek ilyen követelései. Amíg ez nem történik meg, addig ezek az országok a diktatúra árnyékában élnek, és egész életüket az alapvető szabadságért vívott küzdelemmel töltik.

Orbán rendszere ellen sem lehet sikeresen küzdeni, csak az alapvető hazugság kimondásával. Ez pedig a legitimitása. Orbán rendszere nem demokratikus, nem törvényes, létrejötte pedig nem legitim. Az igazság erős, nem kell félteni. Az ellenség hazugsága megfélemlíti a demokratákat, hogy kimondják az igazságot. Az is az ellenség szellemi nyomása, hogy ezt nem értik meg az emberek. Ez nem igaz. Hazugság. Azonnal megértenék, és felszabadulnának tőle, mert megértenék az igazságot.

Csak az “ostor” segít

Az Alkotmány és a Btk. börtönnel fenyegette azokat, akik megváltoztatják az alkotmányos rendet. Nem véletlen, hogy nem azt írta elő, hogy az alkotmányos rend megdöntőit szócsatában kell legyőzni, vagy választásokon kell leváltani őket. Börtönt írt elő nekik. Az Alkotmányhoz kell ragaszkodni.

Az eredeti keresztény gyülekezeteket azért tudták a puccsisták elfoglalni, mert nem ragaszkodtak a Bibliához. Nem űzték el annak alapján a puccsistákat, ahogyan Jézus tette a templomban a kufárokkal: Jézus nem hatódott meg, hanem ostorral kergette ki őket. Orbánnal szemben csak ez a fellépés segít.

Aki leáll a katolikus ideológiáról vitatkozni, ahelyett, hogy a Bibliát szegezné vele szemben, vesztett. Ha Jézus nekiállt volna a Sátán logikája alapján vitatkozni vele a pusztában, vesztett volna. Aki Orbán logikáján belül vitatkozik ezzel a rendszerrel, az veszít. Nem lehet így legyőzni.

A rákot ki kell operálni. Vegyi anyagokkal meg kell semmisíteni. Ha nem pusztul el, akkor tovább rombolja a szervezetet és végül megöli. Az Orbán-rendszert sem leváltani kell, hanem elpusztítani. Gyökerestől kiirtani. Orbánt és bűntársait bíróság elé állítani, és a Btk.-ban meghatározott államellenes bűncselekmények miatt elítélni.

Igazi demokratáknak csak ez lehet a programja. Ha nem lesz ilyen demokratikus párt, amely ezt a programot követi, akkor muszáj lesz megalapítani az emigráns Polgári Radikális Pártot. Ez a párt tisztában lesz az európai történelmi folyamatokkal. A katolikus egyházat páros lábbal rúgja ki a hatalomból, és követeli minden állami támogatás azonnali beszüntetését. A civil szférában szabadon gyakorolhatják a vallásukat a híveik pénzén.

Az Alkotmányt meg kell erősíteni az ehhez hasonló antiliberális támadásokkal szemben. A katolikus egyháznak a legkisebb rést sem szabad hagyni, hogy az államhoz bármilyen köze legyen. A zsidóellenes uszítást, az antiszemitizmust, a rasszismust, a nácizmust pedig be kell tiltani. Ez nem szabadságjog, hanem a szabadság elleni támadás.

Ez a történelem tanúsága. Ezt tette a felvilágosodás és a francia forradalom. Ezért született meg a jogállam, hogy ezt megakadályozza. A jogállam ezt a fegyvert adta puccsistákkal szemben a demokraták kezébe, nem a választásokat. Választásokat demokraták között kell tartani.

Orbán nem demokrata, hanem puccsista. Rabló és potenciális gyilkos. Nem kell megvárni, amíg ténylegesen az lesz.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.7/5 (70 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +117 ( 135 szavazatból)
Bartus László: Orbán "kereszténysége", 4.7 out of 5 based on 70 ratings

 • Hozzászólások(55)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

55 Reader’s Comments

 1. Ez ütôs ! Teljesen egyetetértek !

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +25 (35 szavazatból)
 2. tényleg nem fülkeforradalom volt, hanem puccs

  Kedves BL! Bár sokszor írt már erről, ennek az írásnak a nyers igazsága és az abból eredő következtetés annyira szíven ütött, hogy csak elviccelni tudom a dolgot. Ön egy Szent (sic) Ember. Szeretném, ha könyv alakban is olvashatnám gondolatait, unom már könyvjelzőzni, olvasólistázni :-) Ez lesz az a könyv, amit az utódoknak el kell olvasniuk, hogy megértsék, mi volt az a kor, amiben éltünk

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +46 (60 szavazatból)
 3. tényleg nem fülkeforradalom volt, hanem puccs

  Különben tényleg, eddig azon a mondaton csámcsogtam, hogy a patás konkrétan nem szégyellette bevallani, v fenyegetőzni vele, hogy ő bizony hazai Putyin lehetne (na persze a körülmények majd nem teszik lehetővé), de igaza va, amit az EU vezetőkről mondott, hogy azok zsibó-libsi-komcsik, az sokkal lélegzetelállítóbb. Felfoghatatlan üzenet.
  Várjuk Merkel asszony kedves videóüzenetét erre

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +23 (39 szavazatból)
 4. Hibátlan érvelés. Az igazságát bizonyítja egyebek közt az Orbán szobrának ledöntésével demonstráló Szolidaritás sorsa, amelytől a saját elvbarátai hátrálnak el, mert belül maradnak az orbáni logikai kereten. Igen, az orbáni alaptörvény érvénytelen. És ebből le kell vonni a következtetéseket.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +33 (49 szavazatból)
 5. A nyilasok alatt volt egy un. atya, az néha lekisérte a zsidókat a többi nyilassal a Dunapartra és ott ezt kiáltotta: ” Az Atya a Fia és a Szentlélek nevében tűz! ”
  Most hogy ezt elolvastam értettem meg igazán hogy ez hogy történhetett meg.
  Köszönöm Bartus László! -Ezt is.-

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +31 (45 szavazatból)
 6. “Ön egy Szent (sic)”.
  EZ NEM vicc. Minden ujjaszuletett kereszteny SZENT, es PAP.

  “Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az…”

  Egyetlen feltetel az ujjaszuletes. Anelkul az egesz vallasos tebolyultsag nem mas mint egy nagy addag zsele egy takonymassza a fejen, amitol az ember teljes kabultsagban el, es azt sem veszi eszre hogy vallasos rogeszmeket, balvanyokat es legvegul az ordogot szolgalja. Ebben a kabultsagban lehet embereket megnyomoritani kirabolni, megolni, mert a kabasag teljesen erzeketlenne es vakka teszi a vallasok kovetoit.

  Az igaz keresztenyseg nem vallas hanem kapcsolat, JEZUSSAL. (szemelyes kapcsolat)
  “NOT RELIGION, RELATION with JESUS.”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +18 (26 szavazatból)
 7. Ez nagyon jo. Ki kene dolgozni es tobb nyelven publikalni. Valoszinu, hogy tobb oldalrol kapna az uteseket.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +14 (24 szavazatból)
 8. Meg is találtam, védik a Wikipédián erősen, hát igen.. Akkor is háborús bűnös volt, ezt nem tudják megváltoztatni: http://hu.metapedia.org/wiki/Kun_Andr%C3%A1s

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (15 szavazatból)
 9. Kedves Gabor,
  a Metapedián védik, nem a Wikipedián. Nagy különbség. BL

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +15 (17 szavazatból)
 10. Kedves Bartus úr,

  Nagy fába vágta a fejszéjét, nem tudom csak én érzem így vagy mindannyian itt az AN-en de ezt már nem lehet abbahagyni és ezt a cikket ezt a gondolatsort és a tennivalókat folytatni kell. Nincs ezzel vége mint most a cikknek, annak sincs vége valójában, mert most nyitott ki egy ajtót a tágabb valóságra.

  Te jó ég mi lesz ebből, ha lefordítják és eljut az összes érdekelthez az EU-n belül. Mi lesz ebből ha tényleg megértik az emberek.
  .
  Hmmmmmm, Ön már látja a fényt az alagút végén?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +32 (38 szavazatból)
 11. Ha -az alapitok elkepzeleseivel ellentetben- az EU megis liberalis tudott lenni, ezzel polgarai szamara megteremtve a szabad/normalis eletet, akkor ugyanez itthon is kivitelezheto.
  Mi ehhez a liberalis Europahoz csatlakoztunk!
  Ehhez kellene ragaszkodnunk, ezt kell koveteljuk!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +23 (27 szavazatból)
 12. Igen, kovetkezetesen, reggel, delben, este hangoztatni kellene az illegitimitast, minden forumon, mindenkinek. Nem kellene sok ido, velemenyem szerint, es elterjedne a koztudatbn. Megjegyezni minden musorban, minden masnap egy uj kozeleti, vagy hetkoznapi embernek elmondania, lenyeg hogy folyamatosan a koztudatban legyen. Igy lehetne megkerdojelezni a renszer hitelesseget, illetve bevinni a koztudatba. Ehhez egy jol kigondolt renszer kell, kijelolni, hogy melyik nap ki fogja ezt milyen mediumban elmondani. Na ehhez kellene osszefogas, mivel penz nincsen ra, nem ugy mint anno a fidesznek volt es letudott fizetni mindenkit.

  Ez lenne a kezdet. Mikor ennek hatasara batrabbak lennenek a hetkoznapi mberek is, lehetne a civil szferaban, iskolkban, a hangjukat hallatni. De ehhez kell a media, mert az ad batorsagot az embereknek.

  Ja es az olyan dolgokat mint baltas gyilkos elengedese, amely mindenkit felhaborit, fel kellett volna, illetve kellene hasznalni a moralis hiteltelenitesre, szinten tudatosan, naprol, napra, de nm ket hetig, hanem legalabb fel evig, hogy rogzodjon a fejekben.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +17 (23 szavazatból)
 13. bruckenbacker kapitány

  Pontos még rövidségében is kidolgozott gondolatsor a valódi kereszténység hatalom és emberi természet összefüggéséről.

  Hasonló eszméket valló politikus kellene erős sokharmaddal M:O élére. A generikus fejlődést a demokráciához visszatérést segtené és a bűnösök nem menekülhetnének.
  Mert megússzák attól félek..

  Ne feledjük az első ebbe a vonulatba tartozó cikket: Az Unió eéső fasiszta állama….

  BL sajnos elfoguletlenul elemez ebből látja mi következik. Nem zseni, de az objektiv elemzésekből objektiv következtetéseket von le.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (13 szavazatból)
 14. FIGYELEM !!!
  Az ATV Startban negyed órán belül a KOMMENTELŐK FELELŐSSÉGE kerül terítékre.
  Érdemes oda kapcsolni !
  Bocsánat, hogy a fenti cikktől eltérő témában jelentkeztem !
  Üdv: KB

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (11 szavazatból)
 15. Köszönet a “fejtágítóért”, még olvasás közben vagyok, de “rákerestem” kedvenc sorozatomra, a “Dummies..”.ra, rengeteg találat közül ehhez férek legkönnyebben: http://d.mdsone.com/c/fpcgreensboro/pdf/2395582_21185.pdf?ec_rate=128&ec_prebuf=80

  Ez a nap is jól kezdődik! Tnx AN&BL!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (12 szavazatból)
 16. Megemelem kalapomat BL tárgyi tudasa es analitikus kepessege elott! Elgondolkoztatott az eszemfuttatasa. Nekem a “Mi a teendo?” bekezdestol leirtak jelentik a legtobbet..

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +17 (23 szavazatból)
 17. Ezeket az alapigazságokat kellene – leegyszerűsítve az ellenzék részéről – nyomatni mindenhol.
  Nincsenek illúzióim, hogy még így is megértenék a templomokban ücsörgők,és a papokra hallgatók.
  Ezek az emberek hinni akarnak! A valláson keresztül Orbánnak.És hisznek. Megdönthetetlenül.Mert bűnösségükben azt hiszik, ami a leg kézenfekvőbb,és tenni sem kell érte semmit.
  Nem hiszem, hogy ez az ország változni tud! Nem hiszem, hogy az ellenzék meri felvállalni az egy Gyurcsányon kívül, hogy fényt gyújtson a fejekben. Lássuk be! Gyurcsány és a pártja meg egyedül kevés lesz megvívni ezt a “harcot” hogy stílszerű legyek az orbáni kommunikációhoz.
  Pedig nincs más választásunk…
  Azonnal el kell kezdeni annak kihangsúlyozását, hogy a NER illegitim! Minden fórumon!Ebben kéne az összefogás, nem a választásra készülni!
  Megértik ezt a magyarok egyáltalán?
  Pesszimista vagyok nagyon.
  Talán ha nem a parlamenti helyek megszerzése lenne az elsődleges ellenzéki cél. Talán…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +20 (24 szavazatból)
 18. bumburi 08:58
  +++++++++++!!!!

  A lényeget irtad..

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (9 szavazatból)
 19. A szélkakasról, a már majdnem propellerről és az ő minden sarkon álltak már pártjának tagjairól mit is lehetne még leírni?!
  A csuhások térdre imához viháncolástól és a pápai kézcsókig nagy fejlődésen vagy fejlövésen ment keresztül – oszt jó napot!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +15 (19 szavazatból)
 20. Jézus kijelentette, hogy: “tartsátok meg az írástudók tanításait a törvényről, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert ők mondják, de nem teszik.” Napjainkra azonban nemcsak nem teszik, hanem az ellenkezőjét teszik. Ez pedig nem csupán álkereszténység, hanem egyenesen a sátánizmus.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +16 (22 szavazatból)
 21. Ezt a cikket többször elfogom olvasni még. Pedig érzem , amiről ír. De én nem vagyok ilyen tájékozott, olvasott. Ez a munka egy nagy mű.sok munka van mögötte. Sokan sokféleképpen fogják támadni. Elkészítettem a poklot . (kerámiából) Döbbenetes lett. Ahogy elkészült az is különleges. Eddig minden munkám a szeretetről szólt. Ez nem.. És már tudom, hogy milyen támadásoknak leszek kitéve ha bemutatom. Pedig Ich bin nur eine einfache Hausfrau. Szemben a gonosszal .

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (17 szavazatból)
 22. “A zsidóellenes uszítást, az antiszemitizmust, a rasszismust, a nácizmust pedig be kell tiltani. Ez nem szabadságjog, hanem a szabadság elleni támadás.”

  Ezzel (is) teljesen egyetértek, magam is ezt vallom. Ezért nem értem a fidesznek hátat fordító neves liberális politikusunkat, Fodort, amikor arról beszél, hogy a fasiszta is fejthesse ki véleményét, mert a demokrácia erről szól. Soha! Soha nem szólhat a demokrácia a másik ember kirekesztéséről, más társadalmi rétegek, nemzetiségű és vallási csoportok, vagy azok tagjai ellen. A demokrácia nem adhat szabadságot a gyűlöletnek. Mert a gyűlölet ember ellenes, a demokrácia viszont humánus.
  Orbán rendszerével és az őt támogató nácikkal nincs mit tárgyalni, nincs mit meghallgatni gondolataikból. Őket valóban örökre száműzni kell a hatalomból!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +19 (25 szavazatból)
 23. Érdemes elolvasni az alábbi egész cikket. És a képeket megnézni. Legalább van olyan ország ahol ezt megírják. Magyarországon is élnek ilyenek., csak nem olvasunk róla. .. /
  ZEIT ONLINE
  BISTUM LIMBURG
  Architekt des Bischofssitzes belastet Tebartz-van Elst
  Der Limburger Bischof wird vom Architekten des Bischofssitzes belastet. Tebartz-van Elst habe von Anfang an gewusst, wie hoch die Kosten würden, sagt der Chefplaner……………………….

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (7 szavazatból)
 24. Egy régebbi Bartus László írás…..
  http://utolsoidok.com/tanusagtetelek/hitgyuli.pdf

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (9 szavazatból)
 25. A XXI. század elején a fentieknek az átlagműveltség szerves részének kellene lenniük.
  Csak hát Magyarország változatlanul kómás állapotban tartva…. .

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +15 (19 szavazatból)
 26. Akit nagyon megérintett ez az írás, (mint engem) annak azt javasolom, hogy olvassa el még egyszer, ha megakarja érteni a gyökereket.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +13 (17 szavazatból)
 27. Kár, hogy az ellenzékhez a (sajtófigyelőkhöz ) nem jut el ez az írás ,-meríthetnének belőle- talán akkor világosabban látnák mit kellene tenni ( talán a kongresszusok előtt kötelezővé kellene tenni a cikk elolvasását, és utána osztozkodni a befutó helyeken!!) Sajnos a Bajai eredmények alapján szinte biztos, hogy a 2014-s választásokat a FIDESZ nyeri meg- így visszaigazolva magának a “helyes úton járunk ” – és mindenki hülye aki szembe jön velünk Csak abban reménykedhetünk, hogy Európa nem engedi meg eszt a csúfságot. Köszönöm a tartalmas mindent megvilágosító cikket !!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +14 (16 szavazatból)
 28. A katolicizmus az egyetlen megdonthetetlen politikai formatum, ami csaknem 1800 ev alatt olyan hatalmat szerzett tuzzel es vassal, a martirok szazezrei verebol, amivel minden orszag belpolitikajaban szinte korlatlanul tudja a befolyasat ervenyesiteni, vagyonokat szerezni es ingatlanokat birtokolni, a hivekre gyakorolt nyomassal megvaltoztatni a demokratikus folyamatok eredmenyet, a tulajdonaban allo bankok, kereskedelmi es ipari vallalkozasok birtokaban az altaluk evszazadok ota megtervezett “uj vilagrend” megvalositasat szorgalmazni.
  A katolikus egyhaz hatalma teljeben az ordogtol sem fel, de maniakusan retteg a Messias eljovetelenek valoszinusegetol.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +17 (21 szavazatból)
 29. igen, oldster és kegyelem ezt az írást többször el kell olvasni. Jó lenne könyvben kézben tartani ezeket a Bartus írásokat!!!!
  Igen! Az ” átlag műveltség szerves részének kellene lenniük”, de legyünk már tárgyilagosak melyik egyetemen, főiskolán , vagy a karrierista funkcionáriusok által tartott ilye-olyan kötelező továbbképzéseken tanították ezt???????

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (14 szavazatból)
 30. Kedves BL! Azt írja Ön: “a “kereszténységre” való hivatkozás nem csupán olcsó retorika, hanem a rendszer alapját jelentő koncepció.”
  És ebből Ön arra következtet, hogy ennek az embernek van valami politikai katolicista küldetéstudata. Lehetne persze akár így is, de nagyon sok jel árulja el, hogy itt csupán arról van szó, hogy egy hatalomittas és mérhetetlen gazdagságra vágyó ember céljai megvalósításához itt és most éppen pillanatnyilag a politikai katolicizmus ideológiai kereteit találja legalkalmasabbnak céljai megvalósítása érdekében. A legfontosabb jelek pl. hogy ez az ember egész politikai pályafutása alatt teljesen ideológiamentesen azt a politikai rést kereste, ahol az ambícióit éppen a legmegvalósíthatóbbnak ítélte. Másrészt pedig ma is és mindenkor eddigi pályafutása során a politikai katolicizmus azon ambícióinak mindig ellenállt, amelyek a népszerűségcsökkenés kockázataival járnának anélkül, hogy különösebb előnyökkel járnának a hatalom megtartását, megszilárdítását vagy a meggazdagodását illetően. Ilyen pl. az abortusz kérdésben követett irányvonala, amelyik irányvonal persze megváltozhat bármikor, ha a hatalom vagy a polgárok kiszolgáltatottságának növelése tekintetében más következtetésekre jut. A katolikus egyház pozicionálásában is minden jel szerint pusztán a naturális hatalmi szempontjai vezérlik. Aki a csuhások megregulázásáról beszélt korábbi életében, nem válik ilyen könnyen küldetéstudatos katolikussá. Ezt így gondolni mindenképpen naivításnak tűnik és nélkülöz minden életszerűséget.
  Egyébként minden tiszteletem az Öné, a közírói munkásságát igen nagyra tartom.
  üdvözlettel
  tikitaki

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +16 (20 szavazatból)
 31. tényleg nem fülkeforradalom volt, hanem puccs

  most lehet h hüjeséget kérdezek, de Bartus László újkersztény? a Bibliát nagyon jól ismeri. arra is kiváncsi lennék, h a Hitgyüliről honnan vannak ilyen közeli információi, miért került olyan közel Németh Sandorhoz, h könyvet(?) tudott írni róla, első kézből? Még anno hitt benne?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (5 szavazatból)
 32. Én is egyből arra gondoltam, amit már többen is írnak. BL. összegyűjtött cikkeit ki kell adni könyvben!
  .
  Tikitakival egyetértve én is úgy vélem, hogy Orbánt nem érdekli a vallás. Pont úgy, ahogy a magyarok 80%-át. Ez csak arra kell neki, hogy a hatalmát kiterjessze, és a végcélt elérje. A cikkben olvasható, hogy Hitlerék elválasztották a katolicizmust az antiszemitizmustól. Orbán még nem tart itt, de szerintem neki csak a zsidózás a célja, és persze ezáltal minél nagyobb hatalom megszerzése.
  .
  Azért sikeres, mert az antiszemitizmus Mo.-n széleskörűen elterjedt. Bárki bármit mond, bárki bármennyire tanult, én úgy látom a tapasztalok alapján, hogy ennek alapja a mérhetetlen butaság, és az, hogy nem tudják ezek az emberek értelemesen elfoglalni magukat.
  .
  Orbán a példaképe annak a tömegnek, akik hozzá hasonlóan még egy sámlit sem készítettek egész életükben, nem tisztelik mások munkáját, és ezáltal lenéznek mindenki mást.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (11 szavazatból)
 33. Anno Domini 19…… egy professzorom mondta: nincs rosszabb, mint mikor az ures tehetsegtelenseg hatartalan szorgalommal parosul.

  OV megmutatta, hogy igenis van lejjebb: az ö eseteben a bunözöi hajlam es cezaromania hatartalan kuldetestudattal es maniakus hazudozasi vaggyal parosul.

  Ennyi kellett a mai Magyarorszagon azért, hogy ezt a ferget 2/3-al (????) valasszak meg. Ez inkabb a valasztopolgarok felelössege, hiszen beteg emberek mindenhol vannak.
  Igaz, hogy – bizonyos diktaturakat kiveve – nem a hatalmi rangletra legtetejen.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (14 szavazatból)
 34. Az ellenzéki pártok egy ruppót sem érnek.
  Ők sem demokraták, mert a demokraták nem tűrnék el azt, hogy felszámolják a demokráciát.
  A PRP megalakulásával nincs mire várni.
  Egy tagja mindenképpen lesz :-)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 35. CommonSence

  Igaza van. “NOT RELIGION, RELATION with JESUS.”
  Én ezt a tételt még általánosabbá tenném, még több gondolkodó-érző emberre kiterjeszteném. Ez akkor is igaz, ha valaki materialista, más szóval tudományos gondolkodású. Úgy véli, a világban nem a hit, hanem a tudás által lehet eligazodni. Az ilyen embert közönségesen ateistának nevezik (bár a dolog bonyolultabb).
  Én például a tudományos gondolkodás híve vagyok, mégis Jézus-hívő zsidónak tekintem magam.
  Bővebben: etnikailag zsidó vagyok (valamennyi ősöm zsidó), de nem tartozom semmilyen valláshoz, egyházhoz, vallási közösséghez kamaszkorom óta. A zsidó vallás szokásrendszerét kulturális örökségnek tekintem.
  Ugyanakkor elfogadom Jézus, az ács fia, Jézus, az ember tanításait, mindazt, ami a különböző forrásokból ránk maradt.
  A felebaráti szeretetről szóló tanítást a egész emberiségre érvényes morális alaptételnek tekintem. Ez minden további erkölcsi törvény alapja.
  Továbbá: szerintem érvényes jogrend csak a morális rendre épülhet.
  Nem lehet érvényes jogrend az, amibe nem épült bele a felebaráti szeretet törvénye.
  Amit magadnak nem kívánsz, te se cselekedd más ellen. Azt add meg minden embertársadnak, amit magad számára is elvársz másoktól.
  Vagyis: légy jó! De erre csak akkor vagy képes, ha embertársaidat szeretni is tudod. Tehát: SZERESD FELEBARÁTODAT.
  Ezt jelenti a permanens kapcsolat Jézussal.
  Annak a “kereszténységnek” amit a Vatikán hívei vallanak, egyetlen célja, hogy amit fönt vázoltam, vagyis Jézus igaz igéjét, tanítását örökségét véres erőszakkal kiirtsa a világból. Bartus László erről beszél hatalmas fölkészültséggel, szuggesztív meggyőző erővel.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (14 szavazatból)
 36. ,,A haza benned van, nem a magasban.” újmagyar bölcsesség

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 37. Egy jól körülhatárolt teológia területen belül abszolut képzett és értelmes gondolkodású lelkészünk van de elképzelhetelennek tartom, hogy olyan jó és világos IGEHIRDETÉSRE lenne képes, mint Batus László úr. Persze egy protestáns lelkész sem engedheti meg magának, hogy úgy beszéljen a politikai katolicizmusról, mint azt BL teszi. Köszönöm neki!
  Manapság egyre kritikusabb, hogy a Krisztusban és a megváltásban való HITET nagyon élesen elválasszuk a “kereszténységtől”, ami a Biblia Új szövetségében leírt, a megtérésre alapozott és az Ószövetségtől bizony lényegesen eltérő, Jézus által megalapozott hitvallástól bizony eltér. Az ószövetségi “Seregek urát” bizony felváltotta a Jézus által a törvény summájának nevezett két szeretet-törvény. Tény, hogy a bálványok (beleértve a “faragott képeket” is) imádása a teljes Biblia szerint bűn, márpedig a katolicizmus egyik alapköve tényleg a bálványok (beleértve a szenteket is) imádása.
  BL leírta, hogy a pápa ellátogatott a debreceni református nagytemplomban és közben az “Itt van isten köztünk” kezdetű dicséretet énekelték. Ha valaki nem tudná a folytatását, íme: ” Jertek Őt imádni, Hódolattal elé állni.” Ez a pápa bevonulásakor tényleg gyalázat.
  Bartus László úrnak ezt a cikkét, vagy inkább esszéjét, bizony tényleg többször is el kell olvasni. Lenyűgöző mind a történelmi, mind a Biblia ismerete, mind a logikai okfejtése, de mégsem dicsérni jöttem őt. Igaz, hogy nem is temetni. Kedves BL, Önnek is el kellene olvasnia még egyszer ezt az esszét, mielőtt könyvben is megjelenteti, mert – szerintem – nem lehet az Ó- és az Új Testamentumok igéit ennyire keverve alkalmazni.
  Még annyit, hogy a katolicizmus ma a jézusi ős-kereszténységet megpuccsolt valani, mint Ön is írja. Lényegét tekintve fundamentalista. Az EU-ban ill. ellene folytatott “aknamunkájának azonban van Ön által nem említett ellen-alternatívája is: Az immigránsok által behozott muszlim fundamentalizmus. Az EU demokratáinak ettől való félelme eltereli a figyelmet a katolicista fundamentalizmus veszélyeiről.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (7 szavazatból)
 38. Elnézést, ha nem szűk értelemben a remek írás tartalmához szóltam hozzá. Már csak egy rövid javítás: ,,A haza benned, Önben, Magában van, nem a magasban.”.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 39. Ha a moderátor tud ebben segíteni, elnézést kérek mindenkitől, de ez az általam óhajtott mondat: ,,A haza Benned, Önben, Magában van, nem a magasban.” Elnézést kérek a kellemetlenségért és köszönöm ezt a csodás újságot, mely már a 2. katarzist okozza nekem, ,,véletlenül” mindkettőt Bartus László írásai által. Ez volt a második, a Bethlen és a büdös hal pedig az első, de volt nulladik és fordítottelső is. :-) :-D

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 40. bumburi 2013. október 14. hétfő 08:58
  .
  Én sem hiszem, hogy ez az ország változni tud!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 41. GaborNyc!
  Kösz, hogy ide tetted ezt a Metapédia oldalt Kun páterről. Azonban arra már sajnáltad az idődet, hogy cáfold az abban sorakozó alattomos hamisításokat, azt a szerecsenmozsdatást, amit valaki – az ördög tudja csak, hogy ki – belecsmpészett a szövegbe, ennek atömeggyilkosnak a védelmére.
  Sajnos sokan vagyunk demokraták, akik például itt az AN-en megnyilvánulunk, ám a Wikipédia és a Metapédia lapjait nem ellenőrízzük. Pedig nagyobb súlyt kellene fektetnünk erre is, mert nagyon sokan 100%-nak veszik az ott leírtakat.
  Például ennek a gyilkos nyilasnak a bűneit egyelőre csak relativizálni igyekszik, hogy pl. “csak bújkáló zsidó munkaszolgálatosok kivégzésén vett részt, ami bocsánatos bűn, hiszen akkor érvényes és hatályos törvény vonatkozott az ilyen elemek felkoncolására”. Ennyit ennek a “pédiának” az objektivitásáról.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 42. ,,Ne Krisztus katonái legyünk, hanem Jézus lelke.” Katrosai Evangélium

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 43. L!
  Micsoda szellemi háború frontvonalává változott “e lángoktól ölelt kis ország”. Nem ártana mostmár, ha Valaki értesítené az újjászületett keresztényeket is. Az idő fogy. Akinek van füle, az használja!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 44. Ateistaként is nagyon nagyra értékelem ezt a cikket, mert BL a saját hitének álláspontjából kiindulva kiválóan elemez és következtet. A történelmi alapok lényegesek a dolgok megértéséhez, mert dolog mindig több, mint az aktuális látszata, és a kialakulásának története sokat elárul belső szerkezetéről.
  Ateistaként zavar, hogy BL az orbán-rendszer lényegét és lehetséges felszámolását a hittel köti össze. Azért zavar, mert szerintem ez a keresztény (vagy újjászületett keresztény) hittől függetlenül is lehetséges, akár más hitek alapján, akár ateista alapon, továbbá azért is, mert ezzel szinte kizárja a más hitűek és az ateisták részvételét ebben a folyamatban. Ugyanakkor örülök annak, hogy legalább e hit (vallás, felekezet, irányzat) híveit mozgósítani tudja.
  Közben persze azt is gondolom, hogy az orbán-rezsim megdöntéséhez elsősorban azok fognak össze, akik ugyanazon az erkölcsi alapon állnak. Ateistaként most csak hadd hivatkozzak megint Hegedűs Gézára, és megint a Bálványrombolókra. Amikor Bárák megérkezik a hívásra, Debóra elviszi őt Silóba, hogy meggyőzze küldetéséről. Bevezeti a Sátorba (az őr alszik, nem akarják felébreszteni), és ott Bárák betekint a Frigyládába. A Láthatatlan képmása helyett (avagy akként) két kőtáblát talál ősi, az egyiptomira emlékeztető betűkkel. Felolvassa. Hosszú a történet, kiragadott részleteket másolok ide:
  “Bárákban pedig az igék parancsai jártak vissza. Törvény — gondolta. — Silóban törvényt imádnak: egyforma mértékkel mérő, igazságos törvényt, mely védi az embert embertársa ellen …”
  “Azonban egy este szembekerültem két kőtáblával, amit Efraim földjén a Láthatatlannak látható testeként tisztelnek. Nem értettem, amíg nem láttam. De megláttam. Azokra a táblákra az élet legtermészetesebb törvényei voltak ősi betűkkel felírva. … Megértettem: vannak parancsok, melyek végtelen messzeségből időtlen messzeségbe tartanak és nélkülük nincs emberi élet.”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 45. Kedves Girbegurba,
  valamit felreertettel. En nem talalom ebben a cikkben, hogy Orbánt csak az újjászületett keresztényeknek kellene megdönteniük. Megsúgom, hogy az újjászületett keresztények nagyobb hányada vagy a Fideszre szavazott, és vakabb a Gazsi lovánál, vagy a Hit Gyülekezetében adták el a lelküket Orbánnak egy meg nem támadási szerződésért, és Németh Sándor vagyonáért. Ezek újjászületett gyülekezetek, és nem hiszed el, de a legtöbb ilyen kis gyülekezet Orbánra szavazott. Aztán nem értik, miért tiltották be őket egyházként.
  Én arról beszélek, hogy a kereszténység újjászületés, aki nem születik újjá, az nem keresztény. A katolicizmus nem keresztény vallás, ezért a kereszténységre való hivatkozása hamis és illegitim, amikor az állammal össze akar fonódni. És azért gyilkoltak az önfeláldozó Jézus és a kereszténység nevében, mert nem keresztények. Abból a hamis vallásból, amit a kereszténység nevében létrehoztak, és amelynek identitása a zsidóellenességre és az antiszemitizmusra épül, szóval ebből a hamis vallásból következnek a “keresztény Európa” hazugságai, és elnyomó rendszerei.
  Ateisták is tisztában lehetnek azzal, hogy a Biblia kifejezetten tiltja az állammal való összefonódást. Az adómentességet Jézus elutasította, meg kell adni a császárnak is, ami a császáré, stb.. Az Orbán-rendszer megdöntése csak annyiban függ össze a hittel, hogy a rendszernek vallási alapjai vannak. De azok hamis alapok, hazugságok, bibliaellenesek, és ezt ateistáknak éppen úgy el kell utasítaniuk, mint hívőknek.
  Üdv., BL

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (14 szavazatból)
 46. Az “igazi” ujjaszuletett keresztenyek komolyan veszik a Bibliat es Isten beszedeként tekintenek ra, mert az is. Idevagó anyag (buszken mondom) egy ismerosom irasa :
  http://www.szellemkardja.com/Pages/Biblia/Biblia1.html
  http://www.szellemkardja.com/Pages/Biblia/BibleHist.pdf

  Az ozvegyek/arvak (elnyomottak) szolgalata az evangelium hirdetesen utan a masodik legfontosabb feladat. Ez a segitsegnyujtas soha nincs feltetelhez kotve, lehet a segitsegre szurolo muszlim/ateista, a segitseget szeretebol kell adniuk a keresztenyeknek.
  (Tudom hogy sokan itt nem szeretik mondjuk orban victort-t de en pl szivesen dobnek akar egy 1000-st is a kalapjaba amikor a vagyona elkobzasa utan az utcan hajlektalankent keregetne, sot szivesen beszelnek vele az Igazsagrol, arrol hogy az valaki nem pedig valami, es elmondanam az oromhirt neki hogy lehet neki is udvossege, ha megforul az uton amin jar amig nem keso. (Van ugy hogy keso…)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 47. admin
  2013. október 14. hétfő
  23:01
  “hogy a rendszernek vallási alapjai vannak. De azok hamis alapok, hazugságok, bibliaellenesek”
  .
  Szerintem pedig a helyzet ennel is rosszabb: a vallas is csupan eszkoz Orban-rendszereben, ugyanis a “koleszosok” egyaltalan nem hivok…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 48. Kedves Laci,
  Megértettem a cikket, csak az a problémám, hogy én nem vagyok hívő, tehát nekem a Biblia nem érv. Értem és elfogadom az érvelést önmagában, és örülök, hogy a Bibliát használva saját állítólagos alapjaival lehet szembeállítani, és hazugságait leleplezni. Azonban más felekezetűek másképp értelmezik a Bibliát, őket esetleg taszítja ez az érvelés. Szerintem a fasiszta rezsim bírálata nem csak a Bibliára alapozható — közben persze örülök, hogy ez is megtörténik, és persze a kőtáblákon adott erkölcsi alapállás követendő.
  .
  tikitaki, telekis: Szerintem lényegtelen, hogy a baltás gyilkos cinkosa hiszi-e, amit hirdet. A rendszer változatlanul épít a katolicizmus ideológiájára, és ez az, ami számít. Hogy bgyc komolyan veszi vagy cinikusan felhasználja, annak legfeljebb taktikai jelentősége lehet.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 49. Kedves Bartus László!
  Én arra szeretném kérni,hogy ezeket a nagyon jó írásokat foglalja könyv formában és jjuttasa el ide Magyarországra ,mert nagyon sok ember nem fér hozzá ezekhez az igazsági cikkekhez.
  Annyira szeretném a Gyurcsány Úrnak is eljuttatni, de minden próbálkozásom kudarcba fulladt! Kérem ,hogy segítsen ebbe,hogy az írásait sok vezető baloldali is olvashatja! Tisztelettel! Zsóka mama.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 50. ÜZENET MINDEN KOMMENTTÁRSNAK:
  *
  Friss hír, hogy felmentették Hunvald Györgyöt és az ügyben szereplő összes vádlottat. (PkkB)
  *

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)

Írja meg véleményét!

 
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos