Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: A fülkeforradalom tagadása 2013. szeptember 22. vasárnap 19:10

 • Hozzászólások(118)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: A fülkeforradalom tagadása

Orbán Viktor a 2013. szeptember 17-i híradások szerint Magyarország Tiszteletbeli Konzuljainak V. Konferenciáján azt állította, hogy 2010-ben nem hirdettek forradalmat.

Magyarország tiszteletbeli konzuljai nem a Fidesz által kinevezett pártkatonák, hanem civilizált országok magyar származású polgárai, akik tisztában vannak a demokrácia mibenlétével és a szavak jelentésével. Ezek az emberek nem Orbán tusványosi és kötcsei hallgatósága. Ez a kijelentés mégsem tekinthető csupán a szokásos pávatáncnak: mást mondok itt, mint ott. Azt sem hiheti senki, hogy három év elteltével Orbán memóriája ennyire rosszul működik, és ne emlékezne arra, mire alapította a Nemzeti Együttműködés Rendszerét. Ez a bejelentés egy új stratégia első lépése, amelynek lényege a hároméves múlt eltörlése. A rendszer legitimációhiányát kívánja elfedni, mintha az általa létrehozott rendszer a világ teremtése óta így létezne, és mi sem lenne természetesebb annál, minthogy Magyarország az örök, megváltoztathatatlan, eleve elrendelt Nemzeti Együttműködés Rendszerében él. Az új rendszer létrehozása lezárult, a többit felejtse el.

Orbán Viktor pontosan tudja, hogy rendszere legyengébb láncszeme a legitimáció. Ilyen rendszer nem létezhetne. Ezt a rendszert az Alkotmány tiltó rendelkezése ellenére, a Büntetőtörvénykönyvben az “állam elleni bűncselekmények” csoportjába tartozó büntetőjogi tényállásnak megfelelő bűncselekmény megvalósításával hozták létre. Az Alkotmány kimondta, hogy a Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam. A jogállam működése a népfelség elvén, a többpárti demokrácián és a hatalmi ágak megosztásán alapul. A demokratikus hatalomgyakorlás összeegyeztethetetlen egyeduralmi törekvésekkel. Az Alkotmány 2. §-ának (3) bekezdése szerint “senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.” Orbán Viktor a hatalmi ágak szétválasztását megszüntette, a hatalom kizárólagos birtoklását valósította meg. Hatalmának semmilyen intézményes korlátja nincs. Ez alkotmányellenes, ez bűncselekmény. Ez még akkor is így van, ha a Szabadság és Reform Intézet feljelentését az Orbán által megfélemlített és jogfosztott Alkotmánybíróság elutasította. Ez nem cáfolja, hanem igazolja a hatalom kontroll nélküli gyakorlását. A feljelentést egyébként sem az Alkotmánybíróságnak, hanem az ügyészségnek és a rendőrségnek kellett volna küldeni, függetlenül attól, hogy ott is Orbán emberei ülnek. A letartóztatásukat kellett volna kérni.

Orbán ezt a helyzetet szándékosan hozta létre.

Orbán Viktor megváltoztatta a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét. Ezt a Büntetőtörvénykönyv (Btk.) bűncselekménynek tartja és büntetni rendeli. A Btk.  az erre irányuló szervezkedést is az állam elleni bűncselekmények közé sorolja. A Btk. 139/A. § (1) kimondja: “Aki olyan szervezetet hoz létre, vagy vezet, amelynek az a célja, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve megváltoztassa, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig; aki ilyen szervezetben részt vesz, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” Amikor Orbán Viktor a választásokat megnyerte, és bejelentette, hogy “forradalom történt a szavazófülkékben”, majd erre a forradalomra való hivatkozással a kétharmados többségével politikai nyilatkozatot (NENYI) fogadott el, amellyel az “Országgyűlés” egy új rendszer megalkotásával bízta meg, akkor ezt a tényállást kimerítette. Tetten érhető, hogy az alkotmányos rend megváltoztatása egy előkészített terv volt. Az általa vezetett Fidesz erőszakkal vagy ezzel fenyegetve az alkotmányos rend megváltoztatására készült. Az erőszak nemcsak fegyveres erőszakot jelent, hanem a parlamenti kisebbség jogainak, a demokratikus intézmények (egyebek mellett az Alkotmánybíróság) jogainak korlátozását és mozgásterének szűkítését. A Fidesz olyan szervezetként működött, amely kimerítette az alkotmányos rend megváltoztatásának előkészülete büntetőjogi tényállását. Vezetője, Orbán Viktor két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel, aki a szervezetben és az előkészületben részt vett, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel volt büntetendő. Ennyi járna Orbánnak és társainak akkor, ha tevékenységük az előkészület szakaszában megáll, és az nem valósul meg. A NENYI elfogadása után ezen a jogcímen már le lehetett volna tartóztatni őket.

Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása azonban nem állt meg az előkészület szintjén.

Az Alkotmányt lehet módosítani, meg lehet változtatni, de az alkotmányos rendet nem lehet megváltoztatni. Az alkotmányos rend megváltoztatásának bűncselekményét a Btk. 139. § (1) így írja le: “Aki olyan cselekményt követ el, amely közvetlenül arra irányul, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve – különösen fegyveres erő igénybevételével – megváltoztassa, bűntettet követ el, és öt évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.” Mivel itt olyan cselekményekről van szó, amelyek nem csupán az alkotmányos rend megváltoztatására “irányultak”, hanem erőszakkal fenyegetve ez meg is valósult, Orbán Viktornak és Schmitt Pálnak minden bizonnyal életfogytig tartó szabadságvesztés a törvényben előírt büntetési tétel. Bűntársaiknak a cselekményben való részvételük arányában kell megállapítani a szabadságvesztés mértékét öt évtől életfogytig tartó mértékben. A törvénytelenül szerzett jövedelmet és vagyont el kell kobozni. Az általuk hozott valamennyi törvény – beleértve az illegitim alaptörvényt is – semmis. Egy tollvonással kell azokat eltörölni. Ez a szikár jogi helyzet. Ma Magyarországon egy illegitim, bűncselekmény által létrehozott alkotmányellenes rendszer és hatalom működik, az ország jelenlegi vezetői bűnözők, akik ítéletükre és szabadságvesztés büntetésük letöltésére várnak. Átmeneti ideig vannak hatalomban.

Ezért súlyos felelősség terheli azokat, akik ebben az alkotmányellenes helyzetben, bűnözők által kiírt választásokon részt vesznek. Az erkölcsi felelősség mellett felmerül a mulasztás, a bűncselekmény segítése és a bűntársi büntetőjogi felelősség kérdése is. Ez nem politikai kérdés, hanem jogi kérdés. Ez nem politikai hasznosság és politikai megfontolás tárgya, hanem az Alkotmány és a Btk. megsértésének kérdése. Bűncselekmény elkövetőinek társtetteseivé válnak azok, akik az alkotmányos rendet megdöntő illegitim hatalmat a választásokon való részvételükkel és egyéb módon legitimálják. Mesterházy Attilának, Bajnai Gordonnak, Gyurcsány Ferencnek és másoknak nemcsak erkölcsi és politikai szempontok alapján kell dönteniük, hanem részvételükkel arról is döntenek, hogy bűnözők bűntársaiként megsértik-e az Alkotmányt és a büntetőtörvénykönvet. Tevékenységük az orgazdákéhoz hasonló, akik bankrablók által elrabolt értékek elosztásában vesznek részt, noha tisztában vannak azzal, hogy a köztük szétosztott javak bűncselekményből származnak. Az Orbán Viktor által kiírt választásokon nem a népfelség elve dönt, nem a néptől kapják a mandátumukat, hanem Orbán Viktor osztja szét közöttük, miután az általa elfoglalt sajtóval, ügyészséggel, választási törvénnyel közvetve ő határozza meg, hogy az általa megszerzett kizárólagos hatalomból kinek mennyit oszt szét.

Itt jutunk el a fülkeforradalom tagadásának kérdéséhez, amely nem véletlenül kapcsolódik a 2014-es választásokhoz, és esik egybe a kampány indulásával. Orbán Viktor tudja, hogy a kizárólagos hatalmát bűncselekménnyel szerezte meg. Tisztában van azzal, hogy rendszere és az általa készített alaptörvény nem legitim. A 2014-es választások határvonalat jelentenek, és úgy gondolja, hogy az általa kontrollált, de a demokratikus látszatot megőrző választás eltörli rendszere illegitim jellegét. Semmissé teszi azt a bűncselekményt, amelyet elkövetett. A 2014-es választásokon a nép utólag legitimálja a rendszert, az alkotmányos rend megváltoztatását, és felmenti őt az életfogytiglannal fenyegetett bűncselekmény vádja alól. A vele kollaboráló álellenzék – amely ahelyett, hogy az Alkotmánynak megfelelően, hazafias kötelességét teljesítve követelné Orbán és bűntársai azonnali letartóztatását és bíróság elé állítását – az általa vezényelt választásokon való részvétellel legitimálja a törvénytelenséget. Az ellenzék ahelyett, hogy az Európai Unióban bejelentené, hogy a magyar büntetőtörvénykönyvben meghatározott bűncselekmény történt, az alkotmányos rendet a tiltás ellenére megváltoztatták, társtettesként fedezéket és menedéket nyújt a bűnözőknek. A mai ellenzék tevékenysége ezért nem jogtisztelő, nem jogállami és nem demokratikus. Lábbal tiporja az Alkotmányt és a jogállami normákat. Akik nem bojkottálják ezt a rendszert és az illegitim hatalom által kiírt választásokat (akár szavazóként, akár pártként, akár képviselőjelöltként), azok az alkotmányos rend megdöntésének társtettesei.

Ez nem hasznossági és politikai kérdés, hanem jogi helyzet. Egy demokrata pedig tiszteli a jogot.

A forradalom kihirdetését azért kell letagadni, mert erre a hazugságra épül az alkotmányos rend megdöntése. Orbán a demokratikus választásokat utólag önkényesen “forradalommá” minősítette, majd a forradalomra hivatkozva hatalmazta fel magát a kétharmados parlamenti többsége által egy új rendszer, a Nemzeti Együttműködés Rendszere felépítésére. Vagyis: az alkotmányos rend megváltoztatására. Az Alkotmány külön fejezetekben foglalkozik a választásokkal, és meghatározza az országgyűlési választások célját. Az országgyűlési választások célja az Alkotmányban képviselők választása. Ennyi történt 2010-ben. Az országgyűlési választás semmi egyébre nem vonatkozik, semmi egyébre nem hatalmaz fel. A szavazást utólag forradalomnak minősíteni nevetséges, erre hivatkozva az alkotmányos rendet megváltoztatni bűncselekmény. Ezért tagadja le Orbán mostantól a forradalmat, mert ha nincs forradalom, akkor nincs új rendszer, nincs rendszerváltás, és nincs az alkotmányos rend megdöntése sem. Felejtsük el, csak rossz álom volt az egész. Tegyünk úgy, mintha mi sem történt volna. Nem megdöntötte az alkotmányos rendszert, csak megújította: jót tett vele. Tökéletesítette. Nem történt semmiféle forradalmi változás, csak megújítás. Jobb lett, ami volt. Nincs bűncselekmény. Ez az üzenete a forradalom nevetséges letagadásának. És aki úgy tesz, hogy ez elhiszi, az Orbán felelősségre vonásáról mond le, cinkostárs. Orbán tisztában van azzal, hogy rendszerének nincs legitimitása. Ezért azt kell megakadályoznia, hogy ezt a legitimitást megkérdőjelezzék. Ez személyes érdeke is, különben életfogytig tartó börtön lebeg a feje fölött.

Ezt kétféle módon érheti el: a nyomok eltüntetésével, a tények elhomályosításával és letagadásával, a felejtés elősegítésével és az ellenzék kollaborációjával. A forradalom letagadása ennek első lépése.

Orbán egészen pontosan ezt mondta: “Ugye, Önök is tudják, hogy az európai nyelvben (sic!) a forradalom kifejezés rendkívül dubiózus kifejezés, csínján kell vele bánni, ezért nem is hirdettünk forradalmat, sőt miután kétharmados választási győzelmet arattunk, a kétharmados választási győzelmet sem interpretáltuk forradalomként. Habár egyébként történetileg ez indokolt lett volna. Hanem helyette azt mondtuk, hogy felhatalmazást kaptunk Magyarország teljes politikai megújítására. Tehát a politikai terminus, amivel leírtuk azokat a változásokat, amelyek messze túlmentek a szokásos kormányváltáskor ismert mértékeken, elérték a forradalmi erejű átalakításokat, azokat mi nem a forradalom szóval írtuk le, hanem a megújítás szóval.” A dubiózus kifejezés azt jelenti: kétes, gyanús. A forradalom kifejezés önmagában nem kétes és nem gyanús, hanem ellenkezőleg. Csupán akkor az, ha hamisan és kétes tartalommal használják. Orbán amúgy ilyen szavakat nem használ. Ezt valaki elé tette: rendszered kétes és gyanús, mint ahogyan “forradalmad” is, amire épül. Ezt kell eltüntetni, ezt kell letagadni. És képes három év távlatából meghamisítani a történelmet, pedig még a Wikipedia szócikke is azt mondja: “A Nemzeti Együttműködés Nyilatkozata egy, az Országgyűlés által 2010. június 14-én elfogadott nyilatkozat, amely a 2010-es magyarországi országgyűlési választásokat forradalomnak nevezi, s azt állítja, hogy a negyven éven át tartó kommunista uralom után a rendszerváltást követő húsz év politikai paktumai, lelki és gazdasági válsága következett. Kinyilvánítja, hogy 2010 áprilisában új társadalmi szerződés született, amelyben a magyarok egy új rendszer, a Nemzeti Együttműködés Rendszere megalapítása mellett döntöttek.”

Ezúttal a tudatosság felismerése és  ahazugság leleplezése miatt érdemes a szöveg egy hosszabb részletét is elolvasni: ” A XXI. század első évtizedének végén, negyvenhat év megszállás, diktatúra és az átmenet két zavaros évtizede után Magyarország visszaszerezte az önrendelkezés jogát és képességét. A magyar nemzet önrendelkezésért vívott küzdelme 1956-ban egy dicsőséges, de végül vérbe fojtott forradalommal kezdődött. A küzdelem a rendszerváltás politikai paktumaival folytatódott, és végül szabadság helyett kiszolgáltatottságba, önállóság helyett eladósodásba, felemelkedés helyett szegénységbe, remény, bizakodás és testvériség helyett mély lelki, politikai és gazdasági válságba torkollott. A magyar nemzet 2010 tavaszán újra összegyûjtötte életerejét, és a szavazófülkékben sikeres forradalmat vitt véghez. Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy ezt az alkotmányos keretek között megvívott forradalmat elismeri és tiszteletben tartja. Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy az áprilisi választásokon új társadalmi szerződés született, amellyel a magyarok egy új rendszer, a Nemzeti Együttmûködés Rendszerének megalapításáról döntöttek. A magyar nemzet e történelmi tettével arra kötelezte a megalakuló Országgyűlést és a felálló új kormányt, hogy elszántan, megalkuvást nem ismerve és rendíthetetlenül irányítsák azt a munkát, amellyel Magyarország fel fogja építeni a Nemzeti Együttműködés Rendszerét.” Ez a szöveg “az átmenet két zavaros évtizedének” nevezi azt az alkotmányos rendet, amelyet megdöntött, és amely alkotmányos rend megváltoztatásáért életfogytiglani szabadságvesztés jár. A szövegből kirajzolódik egy zavaros történelemszemlélet és egy szélsőjobboldali ideológia, amelyet Orbán Viktor előtt csak a Jurta Színház szélsőségesei hangoztattak.

De az mindenképppen látszik, hogy előre megfontolt tudatosság áll a rendszer megváltoztatása mögött, és ennek legitimitását a forradalommá nyilvánított kétharmados választási győzelemből vezeti le. Most ezt a forradalmat tagadja le, és a logika alapján ezzel eltöröl mindent, ami ebből következett.

Nem számít az sem, hogy vannak videófelvételek. Orbán a választások után, 2010. április 25-én szó szerint ezt mondta: “Kedves barátaim, nem arról van szó, hogy Magyarországon megtörtént a hatodik szabad választás. Sokkal nagyobb dolog történt a mai napon Magyarországon. Ma forradalom történt a szavazófülkékben.” Ekkor még senki nem gondolta, mi jár a fejében, és mit jelent ez a bejelentés. Senki nem számított arra, hogy itt készen áll az alkotmányos rend megdöntésének előkészülete és terve. Ezt jelképesen értette mindenki, azt gondolván, hogy a győzelem nagyságára utal. De nem.

2010. június 14-én a Fidesz kétharmados parlamenti többségével elfogadta a Nemzeti Együttműködésről szóló politikai nyilatkozatot, amely hivatalosan is bejelentette, majd közjogi szintre emelte a fülkékben lezajlott forradalmat. Erre építve hatalmazta fel Orbán kormányát egy új rendszer felépítésére, az alkotmányos rend törvénytelen megváltoztatására. Amit Orbán most tagad, arról ünnepélyes, keretbe foglalt országgyűlési határozatot fogadott el a Fidesz, amelyet kötelezően ki kellett függeszteni a közintézmények falára. Soha nem hazudó Orbán Viktor Mihály arról állítja, hogy nem létezik, amelyről országgyűlési határozatot fogadtak el. Nem is akármilyen szöveggel: “Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy ezt az alkotmányos keretek között megvívott forradalmat elismeri és tiszteletben tartja.” Ez a kulcsmondat. Ez az Orbán-rendszer legitimitásának alapja. Mivel az Alkotmány alkotmányos keretek között megvívott forradalmat nem ismer, az országgyűlési választásokat ilyen szereppel semmilyen arányú győzelem esetére nem ruházta fel, a forradalomra épült rendszer nem legitim. Nem alkotmányos. Mégcsak nem is “dubiózus”, hanem annál több: törvénytelen.

Orbán olyannyira fontosnak tartotta a forradalom kihirdetését, hogy 2010. május 29-én a parlamentben is megvédte azt, amit most tagad. Ekképpen érvelt: “A volt-e forradalom kérdése. És mi volt az, ami volt, ha nem forradalom? Akik az ellenérveiket bemutatták, abból indultak ki, hogy egy demokráciában nem lehetséges olyan forradalom, amely nem a demokrácia megdöntésére irányul. Engedjék meg, hogy én ezt az érvelést az osztályharcra alapuló, hatalomközpontú történelemoktatásnak tudjam be. Én egy másik iskolát képviselek…”

Attól, hogy Orbán csúsztat, és osztályharcról beszélve kommunistázik, a tények még tények maradnak. A jogi helyzet nem változik: demokráciában nincs forradalom. Ha valaki demokráciában “forradalmat” hajt végre, az csak a demokratikus rend megdöntésére irányulhat. Ahogyan ezt a létrejött Orbán-rendszer is bizonyítja, összes áldemokratikus díszletével együtt. Orbán valóban egy másik iskolát képvisel: nem a jogállami liberális demokráciáét, hanem Horthy Miklós iskoláját. De az fasisztoid rendszer volt, amelynek egymillió magyar áldozata volt, és a következménye a trianoni területek örök időkre való elvesztése. A Horthy-rendszer nem volt a mai értelemben vett polgári demokrácia, amilyet az Alkotmány védett. A politikai katolicizmusra (egyház és állam összefonódására) épülő elnyomó, jogfosztó ideológiai állam “keresztény-nemzeti” ideológiája az antiszemitizmusra épült. Kereszténynek és magyarnak azt nevezte, ami nem zsidó. Ennek a rendszernek a természetes szövetségesei Mussolini fasiszta állama és Hitler náci Németországa voltak. Orbán Viktor illegitim rendszerének alaptörvénye ezekből a “keresztény” gyökerekből vezeti le a jogrendet. Ez azonban nem a kereszténység értékeit jelenti, ahogyan azt sokan hiszik. Az igazi kereszténység Jézus Krisztus tanításaira alapul. Jézus elválasztja Pilátus evilági államát és az Isten országát. Jézus szerint külön kell megadni a császárnak azt, ami a császáré, és az Istennek azt, ami az Istené. A kettő nem fonódhat össze. A “kereszténységre” való hivatkozás a katolikus egyház ideológiáját jelenti, amely nem egyéneket, hanem államokat térít. Az állam feladatává teszi az erőszakos térítést, az ideológiai elnyomást. Ez szándéka szerint puha diktatúrát, a polgárok állam általi ideológiai átnevelését jelenti. Ez azonban mindig inkvizícióba, fasiszta diktatúrába torkollik, mert akik nem hajlandóak alávetni magukat ennek az ideológiának, azt üldözni kezdik. Ezt jelenti az új rendszer létrehozása, a Nemzeti Együttműködés Rendszere.

A Fidesz által erőszakkal bevezetett alkotmányellenes és illegitim rendszer nem új a történelemben. Ezernyolcszáz éves múltra tekint vissza, amelynek legalább ötvenmillió halálos áldozata van. Ennek a felvilágosodás, a francia forradalom és a liberalizmus vetett véget. Nem véletlen, hogy a fülkeforradalmat közjogi szintre emelő NENYI a felvilágosodás és a francia forradalom “szabadság, egyenlőség, testvériség” liberális jelszavával szemben a “legyen béke, szabadság és egyetértés” jelszavával kezdődik. Ez a liberális polgári demokrácia és a felvilágosodás katolikus (és reformált kaptolikus) megtagadása. Eveti az egyenlőséget, a békét és a szabadságot pedig az egyetértéshez köti. Ha azt akarod, hogy békében élhess és szabad legyél, egyet kell értened. Ezért a Nemzeti Együttműködés Rendszere is magában hordozza a fasizmus és a nyílt diktatúra magvait. A Biblia pedig azt mondja, hogy az elvetett mag pedig mindig kikel. A rendszer megszilárdulása és konszolidálása után előbb-utóbb elveszíti a békét és a szabadságot az, aki nem ért egyet. Az Orbán által megdöntött Alkotmány éppen ezt a lehetőséget zárta ki. Ennek érdekében tiltotta az alkotmányos rend megdöntését és a hatalom kizáólagos birtoklását.

A fülkeforradalom letagadása az alkotmányos rend megdöntésének eltakarását célozza. Az ellenzék választási részvétele pedig ezt erősíti és pecsételi meg. Ha rendszer legitimációja megerősödik és konszolidálódik, karnyújtásnyira az idő, amikor az alkotmányos rend megdöntése már nemcsak elvi és jogi kérdés lesz, hanem az egyet nem értő emberek fizikai szabadságát veszélyezteti. Üldözés lesz, polgártársak, ha ez nem lenne világos. És nem lesz Alkotmány, nem lesz jogállam, amely ettől bárkit megvédene. Az alkotmányos rend megdöntői hozzák a törvényt, bűnözők kezében lesz a hatalom. Nem azok mennek a börtönbe, akik megdöntötték az alkotmányos rendet, hanem azok, akik ragaszkodnak hozzá.

Ezért nem tudják, mivel játszanak azok, akik azt hiszik, kiegyezhetnek ezzel a rendszerrel, elvtelen kompromisszumokkal kereshetik benne a megélhetésüket. Az ellenzék, amely ehhez asszisztál, bűntárs. Csak a látszat megtartását, a párt parlamentbe jutástól függő állami támogatását, és a pártvezetés képviselői helyeit tartja szeme előtt. Nincs tisztában a felelősségével és a várható következményekkel. Önáltatás azt hinni, hogy a parlamenten belülről bármit lehet tenni a fasiszta rendszer ellen. A diktatúra kegyeiből a hamis látszat fenntartását szolgálhatják csupán. Ezért kapják a pénzüket. Amit tesznek nem más, mint hazugság és pótcselekvés. Az a sajtó, amely élő egyenesben tudósítja egy alkotmányellenes rendszer ténykedését, ahelyett, hogy az alkotmányos rend megdöntése ellen tiltakozna, áruló és nem demokratikus sajtó.

Áder János görnyedt háttal elment a Vatikánba hűségesküt tenni a gyarmatosítónak. Meghívta Edward királyt Walesbe. A pápa 2016-os magyarországi látogatásánál nagyobb csapást elképzelni sem lehet. Ez a látogatás megerősíti azokat a hazug alapokat, amelyekre Orbán rendszere épül. Magyarország történelmi tragédiáinak ez a legfőbb okozója. A pápától kapott korona gyarmatosítást jelentett, amely alól a rendszerváltás utáni Alkotmány megszabadította az országot. De az ország a vallási műsorok miatt kirobbantott médiaháború óta állandó ostrom alatt állt, hogy ez a jogállami helyzet megszűnjön. Az alkotmányos rend megdöntésével a gyarmatot visszaszerezték, a magyar szabadság elbukott. A legnagyobb cinizmus ezt “szabadságharcnak” nevezni. Az ország a szabadságát és a függetlenségét elveszítette. A demokratikus Nyugattal harcban álló Magyarország elnöke az orrát a porban húzva alázza meg magát egy idegen ország vezetője előtt, aki a liberalizmust gyűlölő, antiszemita és bálványimádó vallás főpapja is. Áder azt mondta: megérdemli Magyarország, hogy újra ellátogasson az egyház és az állam összefonódására épülő egyházi állam feje Magyarországra. Magyarország valóban megérdemli, minden büntetést megérdemel, és ennél nagyobb büntetést elképzelni sem lehet. Érezzük megtisztelve magunkat, amikor a háttérből előbújik a sötét irányító szervezet feje, meglátogat bennünket az elnyomó. Budapestre látogat Brezsnyev. Még rosszabb.

Ráadásul, a kereszténység nevét bitorló, a történelmet végiggyilkoló szervezet élén az eddigi legnagyobb képmutató áll, aki a világ leggazdagabb államából és egy trónról hirdeti a szegénységet és az alázatot, s ezt a buta emberek sokasága beveszi. Benedek esetében tisztább volt a kép, mert egy hitlerjugend vezette előbb az inkvizíciót, majd az egész militáns szervezetet. Pontosan lehetett tudni, hogy kikkel állunk szemben. De a szerencsétlen Assisi Ferenc nevét eltulajdonító Jorge Mario Bergoglio tájékozatlan emberek sokaságának csodálatát vívja ki, amikor azt mondja, hogy ő is bűnös. Miközben a Biblia nem ismer Jézus egyházában földi vezetőt, egyházfőt, mert az Jézus maga. A legnagyobb bűn mindjárt az, hogy Jézus Krisztus helyébe teszi magát ez a képmutató szentfazék. A Biblia nem ismer egyetlen embert sem, aki ne lenne bűnös.  A bűn elhatott minden emberre, kivéve Jézust. De ez csak teológiai kérdés lenne, ha ennek a bűnszervezetnek a teológiája nem arra irányulna, hogy az államokat bekebelezze. De minden törekvése az, hogy az embereket az állam erejével a szabadságuktól megfossza és maga alá gyűrje. Ehhez pedig olyan szörnyállamokat segítsen életre, amelyek a katolikus szekta tekintélyelvű, hierarchikus, feudális struktúrájával kompatibilisak. Ezeknek a rendszereknek gyűlölt ellensége minden, ami szabad, ami egyenlő, ami független, minden, amit ők két szóval írnak le: liberálisnak és zsidónak mondanak. Miközben a zsidó Messiásra hivatkoznak, akit közben zsidótlanítottak. Ez a történelem legnagyobb hamisítása, a katolikus egyház a világ legpusztítóbb szervezete. A pápa cápa, ahogyan a Fidesz igen helyesen mondta, mielőtt rekatolizált volna.

Ha a magyaroknak kell a pápa, akkor kelljen az is, ami vele jár: elnyomás, képmutatás, szegénység, nyomor, egyenlőtlenség, jogfosztás, félelem és üldözés. Erről szól a történelem, erről szól az alkotmányos rend megdöntése után létrehozott új rendszer is, ahogy erről szól a gyalázatos szentkorona-kultusz, a 2010-es “fülkeforradalom”.

A tudalanoknak legalább annyi jusson eszükbe, milyen lehet az a vallási szervezet, amelynek Orbán rendszere tetszik, amely minden erejével ezt támogatja.

Az alkotmányos rend megdöntése, a puccs, a katolikus egyház ideológiája. A konstantinusi fordulat előtt ugyanígy puccsolták meg a kereszténységet, ugyanígy belezték ki, és tartották meg a nevét a hazug látszattal együtt.

Orbán a hardver, de a szotfvert a katolikus egyház írta.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.9/5 (48 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +79 ( 87 szavazatból)
Bartus László: A fülkeforradalom tagadása, 4.9 out of 5 based on 48 ratings

 • Hozzászólások(118)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

118 Reader’s Comments

 1. Kedves Olvtársak!
  Lehet itt találgatni, értelmezni jogi lehetőségeket, sőt bebizonyítani, hogy Orbánék legyőzhetők, avagy büszkén a demokrácia mellé állva. bojkottálni a 2014-es választást.
  Az idő már áthaladt egy ponton. Ez már csak a szar pofozása. Változás csak akkor lesz, ha a Vezér szellemi és testi erejétől függően x év múlva végelgyengül, avagy az a többször emlegetett forradalom ( Antall J. – Tetszettek volna.., Orbán V. lásd fönt) mégis megtörténik.
  Pár éve mindenemet rátettem volna, hogy a második lehetőség a magyar nép választása, mára már elbizonytalanodtam. Á, rosszabb! Már azt sem..

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +13 (13 szavazatból)
 2. Egyszer csak elokerul egy tokos magyar aki kimeri adni a letartoztatasi parancsot ORBAN ELLEN , FOLYTATOM. KOSA , ROGAN , LAZAR , PTNTER , HAJDU,POLT, SZAJER , SIMICSKA , NYERGES, VITEZY, KOVER, ES AZ OSSZES TOLVAJ HAZAARULO ELLEN BUNSZOVETKEZETBEN ELKOVETETT BUNCSELEKMENYEKERT HAZAARULASERT HUTLEN KEZELESEERT, es lehet meg sorolni , eletfogytiglan jar mindegyiknek egytol egyig!!!!!!!!!!!!!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +31 (35 szavazatból)
 3. Ha nem volna internet, már régen egy valódi diktatúra tombolna magyarországon.
  Csupán a 2014-es választásokon próbálják befejezni művüket. :(

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +27 (27 szavazatból)
 4. Nagyobb itt a baj. Az idézett mondat a 89 előtti alkotmányban is benne volt. No most azt a kérdést kell megválaszolni, hogy 89-es horthysta restauráció ezek szerint jogállami tett volt, ennek mai kiteljesedése meg már nem. Becsülöm a szerzőt mert legalább tépelődik. Hogy mikor jut el oda, hogy a kapitalizmust vegye vizsgálat alá? :-)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (4 szavazatból)
 5. admin,
  “nem akarunk berendezkedni egy földalatti harcra egy diktatúrával”
  Ez a lényeg. Én ezt tagadás nélküli változatban, imperativusként értem.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (7 szavazatból)
 6. Marcus Aurelius írta (2013. szeptember 22. vasárnap 23:09)
  ” Aki büntetni akarja, tegye azt a szavazófülkében, erre van kitalálva a periodikus tisztújítás. (…) Ideje lenne annak, hogy valaki a mai ellenzék térfeléről összefoglalja pl. azokat a pontokat, amelyek a legutolsó baloldali kormánynak „felróhatók”, de amelyeket a hatalomra kerülésük esetén biztosan nem állítanának vissza. (…) Tetszik vagy nem tetszik, szerintem százezrek várnak erre. Ha nem millión felül. Talán ők a bizonytalanok.”
  — Szóval adott egy minden ízében rohadt rendszer, és szerinted az ésszerű viselkedés nem az, ha kimondjuk: “ez a rendszer márpedig rohadt”, hanem az, ha elmondjuk, hogy ez a kis része is rossz, az a kis része is rossz, meg amaz a kis része is rossz. Mi van, ha kihagyunk valamit? Mert egy rossz rendszer minden ízében rossz. Fel kéne sorolni minden egyes részét? Egy sárga négyzetre azt kell mondani, hogy ez a pontja is sárga, meg az is stb. a végtelenségig, és nem azt, hogy “ez egy sárga négyzet”?
  Addig egyetértek, hogy ezeket mondani kell, de ettől semmi nem fog megváltozni, és az emberek ebből nem fogják megérteni, miért kéne eltörölni az egészet.
  Nem egy ilyen felsorolásra várnak százezrek, ha vannak, hanem arra, hogy valaki megértesse velük, miért rossz az egész. úgy, ahogy van.
  A részek bírálása az egész meghagyását jelenti.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (8 szavazatból)
 7. Ehhez képest a DK terve “sikeres ellenzékiként politizálni a következő ciklusban”.
  Köszi ellenzék!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 8. Marcus Aureslius,
  “A Fidesz visszaélése a rossz választási szisztéma folytán adódó erőfölényével tényleg becstelen, undorító, és erkölcsileg bűnös politikai magatartás, de megmarad a politikai magatartás keretei között.”
  Nem marad meg.
  Számos esetben használtak hamis vádat, és iktattak ki politikusokat ezen a módon. Szabadcsapatokat mozgósítottak jogszerű és jogos mozgalmak ellen. Saját tákolmányuk rendelkezéseit sem tartották be.
  De ha mindez nem lett volna, képzeljük el a következő, analog helyzetet:
  Egy hajó kapitányi tisztét nem erőszakkal, hanem fondorlattal (csellel) megszerzi egy áruló, ezután parancsaival fokozatosan és terveszerűen szétzilálja a parancsnoki hierarchiát, és sajátjával váltja fel, majd utasításaival szikláknak és kalózok közé irányítja a hajót. A matrózok morognak, látják a vészhelyzetet, de az ellenállókat az áruló kapitány ügyes taktikával semlegesíti. Még csak a kilenfarkú macskát sem kell használni vagy használtatnia, mert matrózoknak álcázott segédcsapatai szorítják az ellenállásra készülők torkát, ő maqa pedig másnap estére dupla adag rumot ígér a hülyébbik többségnek.
  Most akkor elfogadható és törvényes, amit az áruló tesz? Nem aktuális szervezkedni ellene?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (11 szavazatból)
 9. Ego
  Nézd meg a biztonsági őr levelénél a vitát. Reménytelen…
  Egy biztonságos (?) alapról hirdetik a nézeteiket, el sem tudják képzelni, hogy a magyarok egyszer tényleg a kezükbe veszik a sorsuk irányítását.
  Így nem lehet semmi ebből az országból!
  Vagy az ellenzék biztat egy erkölcstelen ,jogszerűtlen összefogásra, vagy megszólal a kódolt meghunyászkodás magyarázata az értelmes emberekben.. Ez bizony súlyos örökség, aminek a levetkőzése, – most úgy látom – lehetetlen.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (7 szavazatból)
 10. A Fidesz valószínűleg ismét kétharmados győzelmet arat 2014-ben.
  Ahogy nem is sejtettük,, hogy mi lesz 2010 után (és a ciklus még nem is ért véget!), úgy jobb, ha meg sem próbáljuk megjósolni, mi lesz 2014 után Magyarországon.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 11. gruz,
  Akkor tapsolj bátran a baltás gyilkos cinkosainak, mert ők legalább azt ígérik, hogy visszaállítják a profit nélkül működő rendszert, államosítják a vállalatokat, mindenkinek munkát adnak, senkit sem hagynak az út szélén, és éljen a (nemzeti) együttműködés.
  Ha ez nem tetszik, mert nem elég kommunista, hanem inkább fasiszta, akkor Marx mellett olvass más társadalom- és gazdaságkutatókat is.
  De legalább tanulj a lenini kétlépcsős forradalom kudarcából, és ne kövesd az ugyancsak gruz (grúz) Dzsugasvili példáját!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (9 szavazatból)
 12. Az ellenzéki pártok vezetőnek is olvania kellene az AN-t, és meg is kellene érteniük Bartus úr elemző írásait.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (13 szavazatból)
 13. papirvagokes 2013. szeptember 22. vasárnap 21:13
  MÉGIS!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 14. Bajai választás:
  20%-t rontott a Fidesz 2010-hez viszonyítva, míg 20%-t javított az MSZP és szövetségesei.
  Tudom a győzelem a fontos, de azért a mögötte lévő dolgok is lényegesek, legalább arra rávilágítanak, hogy ott sem ment el minden fideszes szavazni, pedig még el is mentek értük!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (8 szavazatból)
 15. Elismerem, hogy ez akár egy összeesküvés-elmélet is lehet.
  OV (saját pártja politikai-gazdasági-társadalmi érdekeinek megfelelően) kijelöli azokat a választókerületeket, körzeteket stb. ahol ellenzéki jelölt indulhat. Így aztán lesz a parlamentben neki abszolút többsége, és lesz 3-4 ellenzéki párt, frakcióval és minden kellékkel, ami ehhez kell. S ez utóbbiak nagyon el lesznek maguktól telve, hogy lám milyen ügyesek, demokratikusak, elvszerűek és persze, hogy egzisztenciálisan milyen jól elvannak, hiszen benne ott lesznek a társadalmi hierarchia csúcsán.
  A világ pedig kénytelen elfogadni ezt a helyzetet, amit H.Clinton valahogyan úgy vizionált, hogy demokratikus választáson le lehet váltani a kormányt, de a nép nem tette meg, mert feltehetően tetszik neki minden, úgy ahogy van.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (9 szavazatból)
 16. @girbegurba 2013. szeptember 23. hétfő 09:14 Hogy lehet ilyen rondán összekeverni a szezont a fazonnal?
  a) A baltás gyilkos fasiszta haverjai jó kapitalisták, sohasem ígérnének munkát, vagy szociális intézkedéseket – legfeljebb populizmusból, de azt nem kell komolyan venni.
  b) A Marxon túliak – bértollnokok, malthusianus-hitlerista mocskok, akik abból indulnak ki, hogy a nagy többség nyomorban tartása “természetes”, és a Nemzet – vagyis a kivételezettek – további szabadrablásai nem problémák, hiszen a “lúzerek” “saját hibájukból” kerülnek kifosztásra, vagy éppen “alsóbbrendű fajok” képviselői, stb. Ez van ma. Kapitalizmus. Akinek nem tetszik a szoci, az karlengessen, köpködve a szocira, és legyen ezzel őszinte!
  c) A lenini politika soha semmilyen kudarcot nem vallott – aki ezt akarja hazudni, az jól pucolja ki a Knobelbecherét, amivel az imént még a KZ-foglyokat rúgdosta, mert a Führere csak a tiszta csizmában előadott hazugságokat díjazza!
  d) Pontosan a kommentjében felmutatott zavarosfejű, szocigyűlölő frázisgyűjtemény Orbánia alapja. Amint ezeket a hazugságokat legyőzzük, Orbán többi ghoulja is tehetetlen lesz.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 17. Úgy látszik, Mesterházynak nem jut eszébe – kik a felelősök a Fidesz túlhatalmáért. Gyurcsányt kivéve az egész pofátlan MSZP, akik kicsinálták Gyurcsányt is. Őket is be kellene zárni annakidején Orbán mellé. Ha nem sikerül a kormányváltás, akkor az MSZP-nek el kellene tűnni a politikai süllyesztőben.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +15 (17 szavazatból)
 18. Kedves admin, kérnék egy email címet, ahova a posztot küldhetem.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 19. Kalous Antal, 2013. szeptember 23. hétfő, 10:51
  Az előadott tételek erősen előítéletesek. Javaslom a komolyabb elmélyedést a Marx utáni társadalomelméletekben. Én sem vagyok otthon mindazokban, de hogy mind, en block “bértollnokok, malthusianus-hitlerista mocskok”, ez egész biztosan értelmetlen hülyeség.
  A baltás cinkos haverjai jó kapitalisták: ezt kétlem. Hogy csak populizmusból ígérnek, azt én is így gondolom.
  A lenini politika Sztálinban kulminált, majd nacionalista visszarendeződésben végződött.
  Bizonyára zavarosfejű vagyok, de nem szocigyűlölő. Szüleim és korosztályukból származó baráti ismeretségünk jellegére elég lesz annyi, hogy a Szalmás és a Vándor kórussal szoros kapcsolatban álltak, sokan voltak vagy kommunisták, vagy szociáldemokraták, és aktívan vettek részt az antifasiszta mozgalmakban (nem a háború után bújtak elő a bokorból, és léptek be a Partizánszövetségbe).
  Az indulat nem jó tanácsadó.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 20. Kedves Bartus László!
  Írása minden tételé logikus és érthető számomra. Mindezt így összefoglalva olvasva csak a kiutat nem látom, mi lenne az egyszerű emberek teendője? Aki már nem teheti meg, hogy külföldre kivándoroljon, új életet kezdjen, hogyan vívjon a demokratikus államrendet megpuccsolt orbáni államgépezettel szemben?
  És mi van akkor, ha az Ön kérlelhetetlen, ellenzéket ostorozó vészkiáltásai meghallgatásra kerülnek, és a 2014-es választásokat netalántán bojkottálja a demokratikus ellenzék egyik-másik pártja? Mert mindegyik nem fogja bojkottálni. Akkor így is úgy is legitimálódik ez az aljas rendszer. Az EU és Németország sem bírt a deviáns kormányunkkal szemben érdemi intézkedést tenni. Itt most következik a választási költségvetés, amiből jut majd alamizsna a szavazó tömegeknek, és csak valami teljesen váratlan esemény indíthatná el a katarzist.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (11 szavazatból)
 21. Leo Klein, szept. 23. 03:38+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  -
  Ilyen tökös politikusokból mi igen csehül állunk!)))))
  Nekünk csak hol polt, hol nem polt jutott…..

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 22. Bartus Ur fenti irásában-a korábbiakéhoz hasonlóan a Magyarország iránt érzett méj tisztelet és aggodalom jut kifejezödésre.Bartus Ur!Minden tiszteletem az Öné.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (7 szavazatból)
 23. Ego
  2013. szeptember 23. hétfő
  07:48
  .
  „…egy rossz rendszer minden ízében rossz. Fel kéne sorolni minden egyes részét?”
  .
  Nem én erre nem gondoltam. Az általam felvetett felsorolás célja egy másféle tisztánlátás lehetővé tétele lenne.
  Csak szemléltetésül, mert valójában nem ezek lennének a ténylegesen nagy súlyú dolgok, de valami erre emlékezető „felsorolásra” gondolok, amit az ellenzék ezzel törődő része megtehetne, hogy: a hatalomra kerülésünk esetén NEM ÁLLÍTJUK VISSZA AZT, HOGY AZ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIN ELÉRHETŐ MAXIMÁLIS PONTSZÁMBÓL ELÉG 20%-OT MEGSZEREZNI A KETTESHEZ. Mert ez egy nemzeti szégyen volt. És nem állítjuk vissza azt, hogy az iskolában drogfogyasztáson kapott gyereknek még a szüleit sem volt szabad erről értesíteni, nehogy megsértsük a gyereknek a személyiségi jogait. Nem állítjuk vissza azt, hogy egy közalkalmazott korkedvezménnyel (vagy korengedménnyel, most nem nézek utána –és most a min. 4 évvel ezelőtti állapotot idézem) 60 évesen (azaz két évvel az akkori öregségi nyugdíjkorhatár elérése előtt) nyugdíjba menjen, de már másnap visszafoglalkoztassák őt az addigi munkakörében, és onnantól a fizetését változatlanul kapja, de amellé még a nyugdíjának a (talán) 60%-át is. Úgy, hogy gyakran még az egy asztalnál ülők se tudták egymásról, hogy a mellette ülő már „nyugdíjas”. (Én is csak lestem, amikor egy csomó kollégámról ezt megtudtam.) Nem állítjuk vissza azt, hogy sok rendőr szinte ’”szolgálati jogon” megkapta azt az orvosi minősítést, amellyel a negyvenes éveinek első felében, amúgy ereje teljében, nyugdíjassá vált, az akkori átlagbérnél magasabb nyugdíjjal. Nem hozzuk vissza az olyan egyetemisták tömegét, akiket pl, mérnökhallgatói minőségükben középiskolás matematikából kell korrepetálni, felzárkóztatni. És folytatjuk a közösségi terek füstmentesítését. Fenntartjuk a parlamenti képviselőség és a polgármesterség összeférhetetlenségét. Fenntartjuk azt, hogy ha valakit éjszaka a saját otthonában megtámadnak, akkor védekezhet, tekintet nélkül arra, hogy ez a támadóra nézve mivel jár. Folytatjuk a számla nélküli kereskedelem visszaszorítását, nincs „megélhetési” szempontú szemhunyás. Az online pénztárgépek technikája tíz évvel ezelőtt is rendelkezésre állt. Szóval ebből a felsorolásból véletlenül se vegyél ki olyasmit, hogy én megfeledkeznék a Simicska-cégek nyilvánvalóan bűnözés-kategóriába tartozó pályázati sikerességéről, a helybeli gazdálkodókat kisemmiző földbérleti csalásokról, a házi főügyészről, és köztársasági elnökről, médiahatóságról, stb., nem, ezek szem előtt tartandók, hogy ha egy döntést befolyásolhatnak, akkor az meg is történjen. De olyan baloldali kormány nem kell, amelyik a nép kegyének megnyerésére megint egy csomó értelmetlen vagy káros dolgot hoz vissza vagy vezet be. Vagy a 18 éves kori tartó tankötelezettség szőnyege alá söpri be azt, hogy az életben egyszerűen semmit se tud kezdeni a fiatalokkal. Én is azt szeretném, ha mindenki az értelmes tanulói életszakasz felső határáig tanulna, de ne kényszerből.
  .
  A mai ellenzék talán azért nem tesz egy csomó dolgot előre tudhatóvá, mert nem azért szeretne kormányra kerülni, hogy az ország sorsát talán lassan, de hosszabb távon nagy valószínűséggel jobb irányba fordítsa. hanem azért, mert kevesli a mostani érdekérvényesítési lehetőségeit.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 24. http://buzasanna.blog.hu/2013/09/23/miert_nem_lehet_kiegyezni_a_fidesszel

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 25. Bartus barátomnak igaza van.Orbán V. működése számos bűntettet valósít meg.Én magam részéről -és sokan mások – beérjük politikai bukásával.Azzal,hogy ez a gyalázatos figura rezsimjével együtt eltűnik a közéletből.És soha többet nem jön vissza.Nem kívánoksennek a sulyosan idegbeteg embernek börtönt,büntetést- amire egyébkén bőven rászolgált -.csak tünjön, tünjön el.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (9 szavazatból)
 26. girbegurba
  2013. szeptember 23. hétfő
  07:56
  .
  Igazad van, így is megítélhető. A „tiszta politika” (csak a képzeletben létezik) és a nyilvánvalóan terrorista „politika”, a brutális diktatúra (amikor pl. egyes ellenzéki politikusokat nyíltan csak a politikai szereplésük lezárása céljából bebörtönöznek, munkatáborba visznek, vagy talán kevésbé nyíltan, de lelőnek) a két szélsőség, és én most csak annyit értettem a „de megmarad a politikai magatartás keretei között.” kitétel alatt, hogy egy bizonyos határt nem lépett át. Ez a bizonyos határ a megítélés alapja pl. az EU részéről is, mert más esetben már csak az Unió belső nyugalma érdekében is, találtak volna valami módot a közbelépésre. (Három év alatt az uniós alapszerződés is módosítható.) De az amerikai külügyminiszter is durvább összképhez lehet szokva, ha egyszer (nyilván a helyzet ismeretében, feltételezek ennyit az amerikai külszolgálatról) azt nyilatkozta, hogy a nálunk fennálló állapotot demokráciának tekintik mindaddig, amíg törvényes választáson forma szerint megvan a lehetőség Orbán menesztésére. És mit mondjunk, tényleg megvan. Csak egy olyan ellenzék kéne még hozzá, olyan karizmatikus vezetővel-vezetőkel, és programmal, akiknek-amelynek a hatására a leadott szavazatok ott halmozódnának, ahol a változáshoz kell.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 27. Marcus Aurelius (2013. szeptember 23. hétfő 18:10)
  — Mielőtt vitáznék Veled, előrebocsátom: az utolsó bekezdéseddel teljesen egyetértek. Továbbá mintha Mesterházy az Orbán 2010-es “nem mondok semmit” taktikáját majmolná röhejes módon (majmolt már mást is tőle).
  .
  Javíts ki, ha tévedek, de így értem, amit mondasz:
  Az ellenzék állítson össze egy listát, amelynek a lényege az, hogy “Nem állítjuk vissza azt, ami nem jó”.
  Rendben, állítson. És akkor jó lesz? Mert ez a rendszer belülről megreformálható? Mert majd Bajnai/Mesterházy tesz Orbánnak egy visszautasíthatalan ajánlatot, hogy döfje t*kön magát? Akkor majd a választó érteni fogja, hogy mi a baj, hogy mi ellen és mi mellett kell szavaznia? Érteni fogja, hogy nem a részekkel van baj, hanem az egésszel, és hogy hiba lenne belemenni a részletekbe, mert végtelen sok van és az élet véges?
  Ez a rendszer szavazással, beszéddel és érveléssel soha meg nem szüntethető, mert uralja a szavazást, a médiát és a mindenek feletti döntési jogot.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 28. Marcus Aurelius,
  Igen, ez világosabb álláspont.
  Én is elfogadom, amit Ego kapcsán írtál, hogy mit NEM kellene visszaállítani. Persze!
  Szerintem viszont karizmatikus ellenzéki vezetővel sem lehet “választásokon” leváltani a baltás gyilkos cinkosait, sőt, a “választásokon” való részvétel, pláne indulás legitimálja a NER-t.
  Abban egyetértek, hogy kellene ilyen karizmatikus vezető, hogy működése elősegítené, előkészítené a NER menesztését, de az Isten szerelmére, ne álljon be a NER legalitásába! Szervezze az ellenállást az elfogadható alkalmas eszközökkel! Enélkül SOHA nem jön létre az a helyzet, melyben a NER olyan eszközök használatára kényszerül, ami mind idehaza, mind külföldön egyértelművé teszi a NER lényegét. Enélkül soha nem dől meg, legfeljebb idővel elkorhad.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 29. szász istván (2013. szeptember 23. hétfő 18:20)
  — Kedves Pista! Én azon kevesek közé tartozom, akik nem érnék be a szimpla politikai bukásával, mert azt az angliai nagy vonatrablás túlélője (ha még élne) sárga irigysággel szemlélné. Orbán nem egy vonatot, hanem egy országot fosztott ki és zabált tönkre.
  .
  (Remélem, elnézed nekem a keresztnéven szólítást: valaha az ősidőkben a Hungária kávéházban sokszor találkoztunk és beszélgettünk, aztán nagy kihagyással a Rádiónál tartott tüntetésen találkoztunk újra.)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 30. Ego,
  “azon kevesek közé tartozom, akik nem érnék be”
  Kevesek? Én azt hiszem, tömegek!
  Szász István vagy nagyon szelíd ember, vagy hagyja magát megzssarolni: Jaj, inkább menjen bántatlanul, csak menjen már!!! Men-jen mááár!
  Rossz hírem van: Ettől nem fog elmenni. Sőt! Ettől azt érzi, hogy maradhat.
  Én még nálad is radikálisabb vagyok. Mivel kiiktatták a jogrendet, rájuk nem alkalmazható a Magyar Köztársaság humánus büntetőjoga. Ha majd egy, az Alkotmányra hivatkozó, de nem annak hatálya alatt álló erő megdönti a NER-t, vezérei és cinkosai felett ennek megfelelően ítélkezhet, még mielőtt visszaállítja a Köztársaság Alkotmányát.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 31. girbegurba (2013. szeptember 23. hétfő 19:18)
  “Én még nálad is radikálisabb vagyok.”
  — Biztos? :-) Mert úgy látom, nagyon egyformán gondoljuk ezt a dolgot.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 32. Akkor jó.
  ++++++++++++++++++

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 33. Köszönöm a cikket !!! Óriási leleplezés !!!!
  “Akinek van füle a hallásra, az hallja” az igazságot !!!!!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 34. Gyula Bognar, Jr.

  A Stadionos viktor is meg fogja kapni jutalmát, ez csak idő kérdése.
  Diktátorokat soha nem leszavaznak, de gyakran lefejeznek.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 35. Bojkott komoly megfontolása a Galamuson:
  “Amennyiben azonban a végletekig eldurvul majd a kampány, az ellenzéki pártoknak érdemes lesz megfontolni a bojkott lehetőségét is. Csakis így vonhatják ki magukat abból a helyzetből, hogy a jövőbeni orbáni parlament nélkülözhetetlen statisztáiként legitimálják az Orbán-rezsimet, pontosan úgy, ahogy azt annak idején a szociáldemokraták tették a Horthy-rendszerben. ”
  http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/328682_bajai_foproba
  Talán nem véletlen, hogy a szerző teológus.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 36. Leo Klein
  Erre gondoltam a csehül állunk tökös politikusokból:
  -
  http://hvg.hu/itthon/20130617_PM_Poltnak_peldat_kene_vennie_a_cseh_razz

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 37. girbegurba
  Az a baj, ha még bojkottot is hirdetnének meg, a jobbiknak, meg az lmp-nek nem érdeke, hogy abban részt vegyen.
  Ráadásul a fafejű ellenzék, még csak nem is gondolkodik hogy esetleg meglépik.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 38. Pihentetőül.

  http://gtortenesze.files.wordpress.com/2013/08/lemondani.jpg

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 39. bumburi
  http://nol.hu/belfold/jonnek_a__megelhetesi_jeloltek__?ref=sso
  -
  A megélhetési jelöltek és a kamu pártok – ez milyen bojkott lehetne?
  Én nem tom’, azer kérdezem….már sokadszor!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 40. csakén
  Ezek a kérdések már fölöslegesek.Az ország vágja maga alatt a fát.
  Mindegyik párt segédletével.
  Lehet hogy én vagyok a hülye,tájékozatlan átlag polgár, de hiába keresem, sehol nem találok olyan pártot,egyházat, vagy civil szerveződést,akik azért vernék a tamtamot, hogy az állam a továbbiakban ne szórja az adófizetők pénzét pártokra, egyházakra, és civil szerveződésekre.
  Ezek mind mind olyan formációk, amik csak az állam emlőin tudnak létezni. Még a magukat demokratáknak hazudók is!
  Mi lenne, ha a saját érdekeiket saját forintokból érvényesítenék?
  Megkapja mindegyik a maga helyén ezért a pénzét,a plusz szórakozásra meg fizessenek saját zsebből.
  Miért jó az nekünk, ha a pártok, egyházak, meg civil szerveződések a mi pénzünkön hülyítenek bennünket?
  Álljon már fel VALAKI, és mondja el, magyarázza el az olyan “deviánsan” gondolkodóknak is mint én vagyok, hogy mi ebben nekünk a bóni?
  .
  Erről mindig eszembe jut Hofinak az utcaseprőkről szóló dala.
  Megkeresem, és ide teszem. Közben gondolj ezekre a megélhetési közszereplőkre, legyen bár politika, egyház, vagy civil szerveződés bármelyik tagja.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (1 szavazás)
 41. http://www.youtube.com/watch?v=_rPQWIkqGEw

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 42. Ildikó Rödönyi

  Bumburi, az is elképzelhetetlen, hogy Bajnai és Mesterházy föladják pillanatnyi politikai ambícióikat. Az egyéni érdekek mindenek előtt!
  Jellem? gerinc? elhívatottság? perspektivikus gondolkozás? – ezek azok a szükséges jellemzők, amiknek a magukat ellenzék vezetőinek tekintő urak híján vannak. És akkor a zemberekről még nem is beszéltünk.
  Ennek ellenére nem szabad föladni a felvilágosítást, mert az olyan lenne, mintha élve temetnénk el magunkat.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 43. bumburi
  -
  Én csak magára a bojkottálásra lennék kíváncsi, ebben a széthúzó, megosztott országban mégis hogyan lehetne kivitelezni, ha már annyiszor elhangzik, valaki elmagyarázhatná már!
  Kamupártokkal és 1 milliós megélhetési indulókkal szemben milyen bojkott lehetne?
  Még soha nem kaptam választ….

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 44. Kedves Ego.A számból vetted ki a szót azzal,amit fentebb irtál.Egyetértek veled.
  Igazat adok neked is Hzafi,amikor azt mondod,hogy “Akinek van füle van a hallásra,az hallja” az igazságot.Az a baj,hogy füle ugyan mindenkinek van és a többségük jol is hall vele,de a médiákból csupa olyanokat hall,ami jól hangzik.Példa erre a rezsicsökkentés.Hát ki lenne az a hüje,aki nem értene vele egyet.De igy volt ez a vizit-és a tandij eltörlése esetében is.Azt,amit hallani kéne,ahoz az kellene,hogy az Amerikai Népszava eljusson mindenkihez.Arra lenne szükség,hogy legalább a Bartus Ur irását olvashatná minden jora való,demokráciát akaró MAGYAR.Én az ellenzék nevébe A Brtus Ur irását röplapként terjeszteném ugy,hogy az az ország minden sarkában élökhöz eljusson.Ha igy lenne,akkor azt “hallaná”minden igaz magyar,amit nagyon hallania kellene.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (1 szavazás)
 45. Kedves Ildikó!
  Egyetértünk. csak az a baj, hogy mindegyik ellenzéki párt győzni akar. Nem az ország a fontos, hanem a párt.
  Akkor tennének jót az embereknek, ha a demokráciára vezetnék rá az embereket, és nem a kábítással lennének elfoglalva! Ha tudatában lennének az emberek a jogaiknak ( nem csak szavazáskor lenne ez fontos a pártok számára) akkor az utcák nem lennének üresek, hanem a nép saját jól felfogott érdekében zavarná el az arra alkalmatlanokat.
  Míg most csak a lapítás, és sunyítás megy, meg a majd kaparjátok ki nekem is a gesztenyét mentalitás.
  2010 óta mennyi víz lefolyt a Dunán, és csak mostanában ébredt fel a “harci szellem” az ellenzéki pártokban?
  Sajnos csak hülyítik az embereket, mindegyik, a maga érdekében.
  Szomorúan veszem ezt tudomásul, és írom le, mert az ország jobb politikusokat érdemelne a mostaniaknál.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 46. csakén
  Itt már a bojkott szóba sem jöhet. Szerintem. Talán egy népi elégedetlenség, vagy a most sztrájkolni készülőkhöz való csatlakozás, ami országos méretűre duzzadna.
  Még mindig lenne lehetőség, hogy a fidesz vitorlájából kifogják a szelet. Már élnének vele. Amit nem hiszek…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 47. tapis32
  Én nem kicsinyíteni akarom az AN-t, de régen rossz, ha a zembereket újság által kell tájékoztatni, hogy rosszabbul élnek!
  A pénztárcájuknál semmi sem lehetne beszédesebb!
  Lassan négy év tapasztalata áll mögöttünk.
  -
  Van amikről valóban jó lenne, ha tájékoztatva lennének az írott és verbális híradásokon keresztül, de az internethez nagyon sok ember nem fér hozzá, így az AN sem, sajnos.
  -
  De: Senki sem olyan vak, mint aki nem is akar látni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 48. javítok: már HA élnének vele.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 49. bumburi
  “Itt már a bojkott szóba sem jöhet.”
  Nem már, hanem még nagyon sokáig nem, mert ezt a népet olyan sikeresen megosztotta a politika, hogy nem látom a kiutat sem ebből!
  -
  Ehhez még hozzájön a jövő évi kettős állampolgárok szavazási lehetősége és a végén még ők döntik el az itt élők sorsát!
  De szép is lesz, ha miattuk szívunk!
  Szóval – még mindig inkább csak süllyedünk és nem kimászunk.
  -
  Többször írtam, hogy itt nem lehet bojkott, megint csak az emberek fognak bojkottálni, attól függően, hogy melyik oldal szimpatizánsai csalódtak nagyobbat!
  2010-ben a távol maradásukkal büntetettek a baloldaliak…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 50. Ildikó Rödönyi

  Orbán a média 80-90 százalékát bitorolva hazugságok sötétségében tartja a lakosságot, akárcsak a “legjobb apa”, Rákosi elvtárs. Igaz, műveltség tekintetében nem veheti fel elődjével a versenyt, de egyre jobban hasonlít rá.
  Haja lassan úgy lobog a szélben, mint Rákosi apucinak, és a nadrágból kitüremkedő idomok is “rá hajaznak.”.
  A külső jegyek mögött tartalmi egyezésekre is bukkanhatunk, Igaz, még nincs Ávó, csak magánhadsereg, Tek, és megfélemlített, ellehetetlenített rendőrség, de már van indokolt félelem.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)

Írja meg véleményét!

 
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos