Ronai and Ronai
AMERIKAI

Iványi Gábor levele Áder Jánosnak 2013. július 18. csütörtök 15:24 | AN

 • Hozzászólások(41)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Iványi Gábor levele Áder Jánosnak

Budapest – Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke levelet írt Áder Jánosnak, aki formálisan az államelnök szerepét tölti be. A levélben bemutatta annak az orbáni rendszernek a működését, amelynek a pártkatona Áder szerves része, és azt a szerepet tölti be, hogy a törvényesség hamis látszatát keltse. A levélből világosan kiderül, hogy az elfoglalt és kisajátított országban nincs joguralom, csak a központi akarat diadala, amely kénye-kedve szerint lép át minden törvényen.

Áder János úrnak,

a Magyarország Köztársaság Elnöke

 

Budapest

 

Tisztelt Elnök úr!

 

Ön visszaküldte az országgyűlésnek megfontolásra 2013. július 2-án kelt Kövér László házelnökhöz írt levelével többek között „a vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényt (T/10750. számú törvényjavaslat)” is, melyet rendkívüli ülésén néhány napja fogadott el a parlament.

Egyrészt köszönöm, hogy ezt megtette, másrészt arra kérem, hogy abban az esetben, ha az esetleges újabb parlamenti döntés most sem venné figyelembe sem az AB-nak az Egyházi Törvénnyel (Ehtv.) kapcsolatos korábbi döntését, sem a Velencei Bizottság ugyancsak e tárgyban megfogalmazott ajánlásait, hanem lényegében a most megszavazott szöveget igyekezne újra érvényesíteni, azt ne írja alá, hanem küldje előzetes normakontrollra az Alkotmánybírósághoz. A negyedik Alaptörvény-módosítás alapján módosított Ehtv. azon „engedménye”, hogy az előző törvényszövegekkel diszkriminált vallási közösségek szintén nevezhetik magukat „egyháznak”, valójában megtévesztés. A parlamenti többség ugyanis semmibe vette azokat az aggályokat és döntéseket, melyek – rajtunk kívül – további hetvenegy vallási közösség jogait rögzítették 2012. január 1-re visszamenőlegesen. Ők (velünk együtt) továbbra sem részesülnek az egyházi státusz lényegét jelentő egyenlő elbánásban.

Noha valamennyi említett egyház helyzetének rendezését várom a törvénytisztelő polgár teljes határozottságával, indoklásomban alapvetően saját egyházam, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) példájára fogok támaszkodni.

 

A MET egyházat azok a metodista lelkészek és hívők alapították a múlt század hetvenes éveiben, akiket az akkori egypárti, bolsevik állam nemzetbiztonsági szempontokat is hangoztatva az egyházból kiüldöztetett, sokféle hatósági eszközzel és eljárással meghurcolt, de végül, 1981-ben mégis kénytelen volt önálló egyházként államilag is elismerni. A MET már a rendszerváltás előtt elindította felsőoktatási képzését és szociális ellátórendszerének működtetését a legszegényebbek között. Egyházunk ezt a szolgálatot a szintén legrászorulóbbak közt kiépített közoktatási hálózatával kiegészítve végezte az elmúlt negyed században az egymást váltó, különféle kormányok megelégedésére, elismerésével. Most egy rendszerváltó párt érthetetlen és indokolhatatlan támadásaival szemben kell védelmeznie a társadalom legelesettebb csoportjai között végzett, a bibliai-evangéliumi meggyőződésére épülő szolgálatát.

 

A parlament 1990-ben megalkotta a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló IV. törvényt[1], amely több mint két évtizeden keresztül a jogállami elvárásoknak megfelelően szabályozta Magyarországon az egyházak működését.

 

A FIDESZ-többség által irányított jelenlegi parlament, a 2010-es kormányváltást követően mindenféle szakmai egyeztetés, illetve az érintettek bevonása nélkül – az állítólagos „bizniszegyházak” elleni küzdelem jegyében – meghozta a dicstelen sorsú 2011. évi C. törvényt[2], melyet az Alkotmánybíróság közjogi érvénytelenség miatt teljes egészében megsemmisített, többek között a MET indítványára. Az országgyűlés 2011. június-júliusában több héten keresztül tárgyalta ezt a törvényjavaslatot a KDNP előterjesztésében, majd a zárószavazás előtt néhány órával a FIDESZ akkori frakcióvezetője egyéni képviselői módosító indítványa folytán teljes egészében átírta a törvényszöveget, és mindössze egy tucat egyházat ismert el törvényesnek. A többieket indokolás nélkül megfosztotta egyházi jogállásától.

 

Az AB döntését követően az országgyűlés 2011 novemberében, érdemi előkészítés és egyeztetés nélkül, pár napos ülésezést követően keményebb feltételek elvárásával (pl: 1000 támogató, 20 év hazai működés, vagy legalább 100 éve létező külföldi partnerrel való kapcsolat igazolása, stb.) fogadta el az egyházak jogállását szabályozó 2011. évi CCVI. törvényt[3]. Ezt a törvényt egy alkalommal, 2012 februárjában módosították, ekkor elismertek még mintegy két tucat egyházat. 66 egyházi státuszra jelentkezőt viszont indokolás nélküli országgyűlési határozatban elutasítottak (köztük több zsidó, nem keresztény felekezetet, vagy például a 310 óta működő örmény egyház hazai egyházrészét is).

 

A MET státusza:

A hatályban levő egyházi törvény (2011. évi CCVI. tv.) alapján az országgyűlés egy indokolás nélküli határozattal 2012. március 1. napjától megfosztotta a MET-et egyházi jogállásától, és arra kényszerítette, hogy kezdeményezze egyesületté átalakulását az illetékes bíróságon.

A MET – a kényszer-végelszámolást elkerülendő – az egyesületi változásbejegyzési eljárást ugyan formálisan megkezdte, de abban minden egyes érdemi határozatot megfellebbezett alapjogi sérelmére hivatkozással. Ennek köszönhetően a MET a mai napig nem alakult át egyesületté, jogi státusza – az Alkotmánybíróság 2013. tavaszi döntéséig – átalakulás alatt álló szervezet volt. Az AB döntés közzététele óta – miniszteri nyilvántartásba nem vett – egyházként működünk.

 

A 2011. évi CCVI. törvény ellen a MET – más érintett egyházak mellett – alkotmányjogi panaszt nyújtott be, és egyidejűleg a strasbourgi székhelyű Európai Emberi Jogi Bírósághoz fordult. Kérelmünket a strasbourgi bíróság befogadta, és jelenleg is folyik az eljárás.

 

Az Alkotmánybíróság 2013. március 1-jén kihirdetett döntésével részlegesen megsemmisítette a hatályos egyházi törvényt, visszaadta 72, korábban jogfosztott egyház (köztük a MET) egyházi jogállását, és döntésében külön kiemelte, hogy alkotmányosan nem lehet különbséget tenni az országgyűlés által elismert, illetve az AB által jogaiba visszahelyezett egyházak között.

 

Az AB döntés alapján 2013. március 4-én bejelentettük az emberi erőforrás miniszternél (aki az egyházi nyilvántartást vezeti) az adatainkat. Erre 30 napon belül nem érkezett válasz, ezért a közigazgatási eljárási törvény[4] alapján a miniszterelnöktől kértünk felügyeleti intézkedést 8 napon belül. Beadványunk alapján a 8. napon megérkezett az egyházi ügyekért felelős államtitkár elutasító levele, mely szerint nem tud a kérésünknek eleget tenni, mivel a miniszter csak az országgyűlés által elismert egyházakat tartja nyilván. Ezzel a miniszter nyíltan semmibe vette a mindenkire nézve kötelező AB döntést, amely kifejezetten kimondja, hogy nincs akadálya a jogaiba visszahelyezett 72 egyház miniszteri nyilvántartásba vételének. A MET a jogszabálysértő miniszteri elutasítás ellen keresetet nyújtott be az illetékes közigazgatási bírósághoz. A keresetben hivatkoztunk a folyamatban levő strasbourgi eljárásban a kormány által adott hivatalos észrevételre, amelyben a MET jogi státuszáról a kormány úgy nyilatkozott (I. rész, B. pont, 4. oldal), hogy „az Alkotmánybíróság 2013. február 26-án meghozott, IV/2352/2012. sz. határozata alapján korábbi egyházi jogállása fennmaradt”.

 

De nemcsak az EMMI és a kormány, hanem egyetlen közigazgatási hatóság – a kincstártól, a kormányhivatalokon át a NAV-ig – sem hajlandó alkalmazni az AB márciusi döntését. Négy hónapja küzdünk a közoktatási és szociális intézményeink után 2012. január 1. óta visszamenőleg járó egyházi kiegészítő normatíváink megállapításáért – egyelőre csak elutasító válaszokat kaptunk, amelyeket sorban peresítünk.

 

A NAV több mint fél éve tartja vissza jogtalanul a 2012-ben a MET részére felajánlott 43 millió forint egyházi 1%-os adófelajánlást (a felajánlók számát illetve az összeget tekintve a jelenleg elismert egyházak között a hetedik-nyolcadik helyen állnánk). Hol azért, mert még nem vagyunk jogerősen egyesület, hol azért, mert nem tudunk egyházi jogállásunkról miniszteri igazolást produkálni.

Ugyanez a helyzet a 2013. évi egyházi 1% gyűjtéséhez szükséges technikai számmal – a NAV 2013 áprilisának végén felfüggesztette az eljárását, és arra utasított bennünket, hogy kérjük az új, még hatályba sem lépett egyházi törvénymódosítás alapján az elismerésünket. Ez az eljárás – ha el is indul – nyilvánvalóan nem tudott befejeződni 2013. május 20-ig, amikor is lejárt az 1% gyűjtési időszak az SZJA bevallások benyújtási határideje miatt.

 

Mindeközben a parlament előbb elfogadta az Európa-szerte hírhedt negyedik Alaptörvény-módosítást, és 2013. június 26-án megszavazta az ennek megfelelő egyházi törvény-módosítást is. Az emberi erőforrások minisztere által a parlament elé terjesztett T/10750. számú törvényjavaslat[5] – a hatályos egyházi törvényen túl – összesen 83 törvényt módosít abban az esetben, ha azt Ön aláírja.

 

A szűken vett egyházi törvény-módosítás (az AB döntésnek ellenszegülve) nem változtat a hatályos törvény mellékletében szereplő egyházak körén, akik ettől fogva „bevett egyház”-nak minősülnek. Ezek mellett vallási közösségnek minősülnek a „vallási tevékenységet végző szervezetek” is. Utóbbiak azonban (bár a törvény kegyesen engedélyezi számukra az „egyház” önmeghatározás lehetőségét) ki vannak zárva minden olyan speciális jogosultságból, amely a bevett egyházakat megilleti. Az egyik legfontosabb megkülönböztetés folytán kizárólag a bevett egyháznak lehet egyházi személye, valamint egyházi intézménye – minden ehhez kapcsolódó költségvetési támogatással, kedvezménnyel együtt, a vallási tevékenységet végző szervezetek mindebből kizárattak.

 

A parlament – a márciusi AB döntésre reagálva – újraszabályozta az egyházi elismerés új feltételeit, és rendkívül cinikus módon (mintegy „megtorlásul”) újabb és magasabb korlátokat emelt a kívül rekedtek elé:

- A törvény korábbi verziójában 20 éves hazai működés esetén elegendő volt 1000 tagot felmutatni, ezt a számot most felemelték legalább 10.000 tagra (Magyarország lakosságának legalább 0,1 százalékára).

 

-  Számos olyan elismerési kritériumot tartalmaz a törvény-módosítás – pl. nemzetbiztonsági kockázat kizártsága, az állammal a közösségi célok érdekében történő együttműködésre alkalmasság – amelyek értékelése az ezúttal jogalkalmazói szerepkörben feltűnő, illetékes országgyűlési bizottság rendkívüli kockázatokat rejtő szabad mérlegelésére van bízva. Hadd jegyezzem meg itt, hogy a Mózes II. könyve szerint Egyiptomban, rabszolga sorban tartott zsidók ellen is – az egyik – hamis vád a nemzetbiztonsági kockázat (1,10), de Jézus kivégzésének szükségességét is szintén nemzetbiztonsági kockázatra hivatkozva latolgatták az akkori hatalmi elit képviselői (János evangéliuma 11,47-53).

 

- Ugyan látszólag az AB döntéssel összhangban jogorvoslati lehetőségeket is beépítettek az elismertetési eljárásba, ezek azonban csak formális jogi megoldások, és nem jelentenek tényleges jogorvoslatot a sérelmet szenvedett vallási közösségeknek. Az országgyűlés elutasító döntése ellen az Alkotmánybírósághoz előterjesztett indítvány alapján az alkotmánybírák ugyanis kizárólag az országgyűlés egyházként történő elismerésre irányuló eljárásának törvényességét vizsgálhatják felül. Tehát nincs lehetőség a mérlegelési körben hozott döntések felülbírálatára.

 

- A MET szempontjából további súlyos jogsérelmet okoz az a helyzet, hogy a törvény-módosítás átmeneti szabályai között nincs rendelkezés arról, hogy a 2013. márciusi AB döntéssel érintett 72 egyház jogosult-e, és ha igen, akkor milyen közigazgatási eljárás útján a 2012. január 1. és a mostani törvénymódosítás hatályba lépése közötti időszakra nézve egyházi 1%-os SZJA- felajánlásra, közoktatási és szociális kiegészítő normatívára, illetve azokra az egyéb költségvetési támogatásokra, amelyek ebben az időszakban megillették a miniszteri nyilvántartásba bejegyzett egyházakat.

 

- Az egyházi törvényen kívül módosított 83 másik törvényen módszeresen végigvezették a bevett egyház, illetve a vallási tevékenységet végző szervezet fogalmát. A rendező elv nyilvánvaló: ahol költségvetési támogatásról, kedvezményről (illeték, adó, díjak, stb.), illetve bármilyen más jelentős anyagi előnyről van rendelkezés (pl. SZJA 1%, termőföld-szerzés, ingyenes vagyonkezelői jog állami tulajdonú vagyontárgyakon), azzal csak a bevett egyházak élhetnek. A hitéletinek minősített tevékenységeket a vallási tevékenységet végző szervezetek is gyakorolhatják, pl. börtönlelkészi szolgálat, egészségügyi intézményekben beteglátogatás, gyónási titok megőrzése, egyházi temetés, de anélkül, hogy ezek gyakorlásához a bevett egyházakat megillető forrásokkal rendelkezhetnének. Ezzel az aktussal tehát az országgyűlés törvénybe iktatta, hogy Magyarországon a bevett egyházak a bizniszegyházak.

 

 

Meggyőződésem, hogy a Magyar Köztársaság elnöke ehhez a törvényhez tiszta lelkiismerettel nem adhatja a nevét, ezért azt várjuk Öntől, hogy a rövidesen várható újabb törvényjavaslatot – aláírás helyett – küldje tovább előzetes alkotmánybírósági normakontrollra.

 

Budapest, 2013. július 3.

Tisztelettel:

Iványi Gábor


[1] a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény

[2] a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi C. törvény

[3] a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény

[4] a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 20. § (2) bekezdés

[5] a vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi …. törvény

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.8/5 (62 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +82 ( 92 szavazatból)
Iványi Gábor levele Áder Jánosnak, 4.8 out of 5 based on 62 ratings

Címkék:, , ,

 • Hozzászólások(41)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

41 Reader’s Comments

 1. Tisztelem, és becsülöm Iványi Gábor kitartását, és harcát az egyházáért, de én nem fűzök reményeket ahhoz, hogy a KE továbbítja az alkotmánybírákhoz előzetes normakontrollra a kifogásolt törvényt.
  A KE már többször bebizonyította, hogy igazi pártkatona,aki nem megy szembe a pártja akaratával.
  Így leszünk lassan a világ szégyenei, hogy “törvényesen” sorozatos törvénytelenségeket követnek el legfelsőbb szinten.
  Ettől függetlenül kitartást, és erőt kívánok a további munkájához, és kívánom hogy ki tudja vívni egyházának a megfelelő státuszt, mert nem kis munkája fekszik benne.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +91 (109 szavazatból)
 2. Gyáva senkik! Melyik sor nem stimmel bumburi hozzáállásában? Itt aztán igazán lehet vitatkozni, a névtelenség, elég erős páncél, vagy ez a feladat, mert véleményét, még arctalanul sem képes vállalni az aki ezt minuszolva, mert még önmagát is ostobának tartaná?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +39 (59 szavazatból)
 3. Gyöngyi Péter
  Ne háborodj fel ezen. Én örülök. Mert ezek a mínuszolók legalább látják, hogy van más vélemény is, mint amit nekik a fejükbe tömtek.
  Azonkívül micsoda nagyszerű érzés lehet, ahogy meglátják, hogy munkájuknak van egy jele.Az már eszükbe sem jut, hogy minősítik is magukat a mínuszokkal. Ahhoz ész is kéne…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +49 (67 szavazatból)
 4. Tiszta kezű egyháznak, mely kizárólagos feladatának tekinti a szegényeket segítését, nincs helye az orbáni világban.
  Neki a lelkeket tulajdonnak tekintő és kisajátító nem gondolkodó embereket nevelő papságra, és megjelenése kapcsán tapsorkánban kitörő csordára van szüksége.
  .
  Ehhez válogatja köztársasági elnökeit. Legfeljebb már a helyesírást és a diploma megszerzésének körülményeit leellenőrizteti. Esetleg még a piros pöttyöt is a popsin.
  Más elvárás a mai Magyarországon egy Köztársasági Elnök felé nincsen.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +67 (77 szavazatból)
 5. Az én felajánlásomat nem fogadta el a gép, nemlétezőnek írta őket, nem tudtam elküldeni az egy százalékot. Nincsenek szavaim arra, amit ez a törvénytelenséggel-, önkénnyel manipuláló rablóbanda végez az országban. A szemünk előtt-, a kirakatban folynak a törvénytelenségek és nincs megállj, csak nézzük és iszonyodunk, de nem tudunk semmit tenni ez maga a téboly, ezt egyszerűen nem lehet ép ésszel kibírni, olyan, mintha folyamatosan sokkos állapotban figyelném a történéseket, iszonyat lehetett a holokauszt, és egyszer csak engem visznek, de nem reagál rá senki, mindig ez az érzésem.
  Az irracionalitás ellen nem lehet védekezni. Az őrülettel nehéz szembemenni.
  Ha az embertelenség tombol elnémulunk, a szocializálatlan vadakat nem lehet megváltoztatni. Borzalom.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +68 (78 szavazatból)
 6. Ha valaki mond nekem valamit ami a Fidesz három éve alatt nem az ő saját érdekeit hanem az emberek érdekét szolgálta annak gratulálok.Fel kéne már ébredni ,hogy ezekkel normális emberi nyelven nem lehet szót érteni.Még amikor valami őszintét akarnának mondani annak sincs se füle se farka.Az egyenes beszéd náluk persona non grata.Fel kell hagyni velük mindenféle kommunikációval mert még az ember jó szándékát is kifordítják és felhasználják mocskos céljaik elérésében.Egyet értek azokkal akik azt mondják nem szabad elvenni 2014-ben tőlük a hatalmat mert ez is csak az ő céljaikat szolgálja.Egyetlen lehetőség ha az általuk felállított rendszer összedől és a nép elkergeti őket úgy ,hogy még írmagjuk se marad.Különben tovább folytatódik a gyűlölködés ami a diktátor és agy mosott hívei lét eleme.Más kiút itt nem lesz sajnos…………….

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +51 (63 szavazatból)
 7. ötös helyett, figyelmetlenségből az első csillagra (1) kattintottam.
  Sorry.
  5*****

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +13 (23 szavazatból)
 8. A NAV visszajelzi, ha a felajánlásomat nem tudja teljesíteni?
  Hiszen nem állították vissza a technikai Iványiék technikai kódját.
  Hogy lehet, pert indítani e-miatt?
  Hol?
  Végig menni az itteni sorrenden,majd Strasburghoz fordulni?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +19 (33 szavazatból)
 9. Ez az eset is jó példája annak, hogy miért kell bojkottálni -nem lehet ezt elégszer hangoztatnom- a mai hatalmat.
  Nem tárgyalni/stb. vele, hanem elszívni körüle a levegőt !!!
  .
  Minden demokratikus pártnak, civil- és egyházi szervezetnek, mozgalomnak az a dolga, hogy összefogjon és megfojtsa/ellehetetlenítse ezt a diktatúrát.
  megjegy: ennek semmi köze nem kell hogy legyen 2014-hez…
  .

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +28 (40 szavazatból)
 10. Az Orbán- rendszer diszkrét bája:
  “Az AB döntés alapján 2013. március 4-én bejelentettük az emberi erőforrás miniszternél (aki az egyházi nyilvántartást vezeti) az adatainkat. Erre 30 napon belül nem érkezett válasz, ezért a közigazgatási eljárási törvény[4] alapján a miniszterelnöktől kértünk felügyeleti intézkedést 8 napon belül. Beadványunk alapján a 8. napon megérkezett az egyházi ügyekért felelős államtitkár elutasító levele,…”
  Ezek szerint Orbán személyesen utasította az államtitkárt, hogy utasítsa el a kérvényt.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +32 (40 szavazatból)
 11. Ami a legszomorubb mint a 2/3-dot ugy az Egyházat is kihasználja ez a törzszülött Hitler másolo!!!!!!!!!! Az ötletet is csak lopja, mert többre nem képes!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hogyan is lenne rá képes?,( hiszen óra helyett a focilabdát rugta :-( )
  Itt megjegyezném nevet nem sorolva a tanácsadok és sámánnnak nevezett bohocok ( csak kisbetüt érdemelnek) pénzfalokat!!! Szégyen és átok hulljon rájuk, mert egy Népet árulnatak el!!!!!!
  Öseink forognak a sirjukban, hogy ezzek nevezik magukat magyarnak!!!!!!!!!!!!!
  Nincs a családjában egy normális ember aki nyakon ütné!, hol van az erös kezü Papa? Vagy ök is már az anyagi mámortol elfelejtették, hogy honnan jöttek !, és ök is voltak szegények! Hol van az emberség az együtt érzés amit Krisztus hirdet teljesen mindegy minek nevezzük azt az Egyházat!! Isten csak egy van!!! De romlott ember sajnos sok!!!! Szomoru , az is hogy elöször is a családját rángatta bele ebbe a sötét politikába, semmi felelöség tudata nincsen!!!!!!! Mert ha szeretné családját ilyen aljasságoknak nem tenné ki!!!!! És erre az emberre bizta a Nép az Ország irányitását?????????? Ez már tény hogy az Örültek Országa lett a Magyar föld!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!De erröl te-te -te-tehetsz mert türöd!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Elnézést rendesen kiakadtam :-(

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +26 (40 szavazatból)
 12. ” (árulnatak el!!!!!”) árultak el !!!! Javitva :-)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (8 szavazatból)
 13. A katolikus egyház mindig is a jobboldali kormányokat támogatta, mint tudjuk. Most könnyű helyzetben van, mert a KDNP is “tényező” a koalícióban, így hatalmi ambícióit is képes érvényesíteni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +14 (24 szavazatból)
 14. Iványi Gábor Orbán gyerekeit megkeresztelte (talán hármat) és akkor ilyen aljasak vele szemben.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +17 (25 szavazatból)
 15. “Iványi Gábor Orbán gyerekeit megkeresztelte (talán hármat) és akkor ilyen aljasak vele szemben.”
  .
  Valamiért nagyon megsértődött rá orbán, amit nem fogunk megtudni. Ezt az embert kizárólag a bosszú vezérli. Lehet, hogy van öt gyereke, de én még nem láttam a feleségével kézen fogva, mosolyogva megjelenni bárhol. Valószínűleg ezt is irigyli az “ellenségétől”, aki tuggyukki.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +32 (40 szavazatból)
 16. Iványi Gábornak muszáj kitartani, hiszen egyre több az elesett, akiknek Ő minden mérlegelés nélkül nyújt segítő kezet, egyre nehezebb körülmények között!
  KDNP-sek mit is tesznek?
  Ja, igen átesnek egy vak komondoron, ha nem nyomogatják a gombot ész nélkül!
  XXI. százai Magyarország=rémálom.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +27 (37 szavazatból)
 17. Azért az bájos, hogy a kádári diktatúrában sikerült elismertetni magukat egyházzá, az orbáni “demokráciában” meg nem. Iványi Gábor vegye fel a kesztyűt, alkalmazza a régi módszereket. Jövőre a hívei biztosan tudják majd, hova kell húzni az X-et…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +17 (25 szavazatból)
 18. Minden perc, amit ez az elvetemült diktátor a hatalomban tölt, óriási kár az országnak. Saját környezetének kellene már helyre tenni, tavasszal már késő lesz.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (18 szavazatból)
 19. “Saját környezetéből” konkrétan kire/kikre gondolsz?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (5 szavazatból)
 20. “Iványi Gábor Orbán gyerekeit megkeresztelte (talán hármat)”
  Majd Anikó elment, és visszakérte a kersztleveleket.
  Gondolom, elvitték a pápához…..

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (12 szavazatból)
 21. Noszticzius Judit

  iványi Gábornak igaza van és ő nagyon jól magyarázva igazságosért !!!!! :-)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (6 szavazatból)
 22. telekis
  …konkrétan kire/kikre….
  Azokra a pénzemberekre, akik eddig is nagyon sok pénzzel finanszírozták és most már nem akarják adni a pénzüket, mert valahogy kezdik látni, hogy ez így nem mehet tovább, szemben mindenkivel, a szövetségeseinkkel!
  3xbóvlis mit sejtet ezzel a mondatával?
  “Amikor a dolgok jól mennek, olyankor úgy tűnik választásokat vesztek, mivel az embereknek már nincs rám szükségük!”
  Elébe megy az eseményeknek, mert ő mindenben sikeres volt ebben a három évben, mindenki őt utánozza a halódó Nyugat és az EU is és így jövőre nincs rá szükség, már érzi, hogy elszabta, hogy itt a vége, hogy kisült a narancsbukta?!
  Mi is érezzük, hogy recseg-ropog minden….tákolmányostól, gazdaságig.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (9 szavazatból)
 23. van kétségem, hogy a KE egyáltalán elolvassa a levelet….
  -nézzed má oszi, hatra emelkedett az agyhalottak száma-
  na ezek sem olvassák…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (9 szavazatból)
 24. “Azért az bájos, hogy a kádári diktatúrában sikerült elismertetni magukat egyházzá, az orbáni “demokráciában” meg nem.” (aki valaki)
  Ez talán a legnagyobb arcátlanság a történetben, ha elfelejtkezünk arról a felülmúlhatatlanról, amikor Semjén hálózata merészel beszélni bizniszegyházakról.
  (Mit csinál, gondol ilyenkor az Úr?!?)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (13 szavazatból)
 25. “Amikor a dolgok jól mennek, olyankor úgy tűnik választásokat vesztek, mivel az embereknek már nincs rám szükségük!”
  -
  Ezért folyvást rontanom kell a dolgokon.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (7 szavazatból)
 26. Én azokkal értek egyet, akik úgy gondolják, hiába várunk a választásokra, az éppen olyan lesz, mint a ma magyar valóság. Itt radikális lépéseket kell tenni, el kell zavarni a diktátort!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (14 szavazatból)
 27. “Porszem”, és mindenki!
  “Amikor a dolgok jól mennek, olyankor úgy tűnik választásokat vesztek, mivel az embereknek már nincs rám szükségük!”
  Létezik, a nem teljesen deformált helyszíneket leszámítva olyan ország napinkban, amelynek miniszterelnöke képes így nyilatkozni önmagáról?!? Ez a nyilván súlyosan beteg ember nem csupán a külvilágot, de önmaga teljesítményét is képtelen reálisan megítélni. Az a kérdés, a jelen hazai és az EU struktúra meddig engedi szabadon garázdálkodni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (9 szavazatból)
 28. vontolla
  Nekem ez inkább: az előre megmagyarázom, hogy miért nem nyerek-nek tűnik.
  Akkor úgy fog tűnni, hogy jel mennek a dolgok, ő már megpihenhet, akár az Isten, a hetedik napon megpihent….

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (7 szavazatból)
 29. csakén
  Ismerve az illető viszonyulását a hatalomhoz és tudatában annak, milyen jogi és gazdasági következményei lehetnek egy választási, különösen nagy arányú vereségnek, elképzelhetetlen érzem, hogy gondolna a távozásra.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (8 szavazatból)
 30. Amíg rajta múlik, a dolgok sohasem fognak jól menni!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (7 szavazatból)
 31. Sajnos teljesen felesleges időtöltés volt a levelet megírni. Ádernak ugyanúgy nincs CSALÁDI HÁTTERE mint az “Orbán-banda” nak, amelynek ő is tagja, csak most épp a Sándor palotában székel…. Évtizedek óta ismertem a családot, rég elhunyt szüleit. Ha valakinek van családi háttere, az Áder ( szintén elhunyt) apósa. Nem látszik azonban, hogy Janira ragadt volna valamiféle műveltség, tudás az európai bíró Herczeg úrról……Csernok Attila fogalmazta meg a mai hatalom mibenlétét a legkorrektebben, olvassátok el negyedik, nemrég megjelent könyvét (“Történelemóra”), amelyben részletesen foglalkozik (újfent) ezzel a vidéki harmadrangú focicsapat szintjén lévő kormánnyal.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (7 szavazatból)
 32. Én úgy tudom, hogy a K:E. egyszer dönthet egy aláírandó törvényről.
  Vagy az AB elé küldi, vagy visszaküldi megfontolásra és módosításra a parlament elé. De ha már másodszor is megkapja aláírásra a parlamenttől, akkor már nem küldheti az AB elé alá kell írnia.
  Legalábbis régen így volt. Lehet hogy megváltoztatták, bár én nem hiszem.
  De a levél akkor is a tömény valóság és ítélet erről a parlamenti diktátumú gyakorlatról.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 33. T.Sydney

  Jó a meglátás: a regnáló kormány egy falusi futballcsapat (megyei harmadosztály).

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (7 szavazatból)
 34. Szenzor
  Áder nem akarta húzni az időt, nem küldte az AB-nek, mert az AB kicsit gondolkodott volna, futottak volna még egy kört, csak telt volna az a drága idő, hát ezért a Parlamentbe küldte vissza, még szerencse, hogy nem pártkatona ez a Savanya!)))))

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (6 szavazatból)
 35. És Áder nem fog lacafacázni választás után sem. Viktort fogja megnevezni, bármi is legyen az eredmény.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 36. Orbán aljas csaló,egy politikai kalandor.
  A Devla verje meg,de alaposan !!!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 37. “2013. július 22. hétfő
  15:57

  Orbán aljas csaló,egy politikai kalandor.
  A Devla verje meg,de alaposan !!!!!”

  Inkább az értelmes, tanult, művelt magyar választópolgár….(verje meg Orbánt, de ez csak hiú ábránd. A nép amúgy is nagyon alacsony műveltségi szintje egyre csak süllyed és süllyed.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 38. Iványi Gábor már majdnem többet tett Orbánék nagy világgal való megismertetése és leleplezése ügyében, mint az egész ellenzéki tábor, mert Ő a nagy becsben tartott közösségéért, az embereiért, továbbá a szolgálattétel feltételeiért harcol a korábban kivívott, a már egyszer megszolgált jogait visszakövetelve. Mindezek együtt teszik Őt magabiztossá, nyílttá, céltudatossá, egyenessé, tényszerűvé, konzekvenssé és nagy hatást kiváltóvá is egyben! Angolul is közzé tett tiltakozó leveleit a világ megismerhette, a sajnálatos vonatkozás inkább az, hogy Őt és a Fidesz-KDNP ármányhatalommal való küzdelmét éppen itthon ismerik a legkevésbé. Mindannyiunknak, vallásosoknak és ateistáknak egyaránt tenni kéne róla, hogy ez ne maradjon így!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 39. Így viselkedni Iványi Gáborral, aki megkeresztelte a purdéit, ehhez masszív pszichopatásnak kell lenni. Szégyelld magad, gonosz surmó orbánc!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 40. Iványi Gábor időt és fáradságot nem kímélve, OKOSAN küzd az egyházát érintő törvénytelenségek ellen.
  No és nem csügged.
  Mindezzel mellesleg” alaposan hozzájárul Orbán és maffiája nemzetközi lejáratásához is.
  Minden elismerést (és támogatást) megérdemel.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 41. Most az egyházi tv. kiegészítéseként farizeus módon meghozták, hogy működhetnek mint egyház.
  De, egy vasat sem kaptok.
  Szerintetek, perelhető a NAV, hogy az Alkotmánybíróság határozatát nem hajtották végre.
  Értem ez alatt, hogy nem állították vissza a kitiltottak adóazonosítóját.
  E miatt a nekik utalandó pénzt nem kapják meg, meg azt sem, amit mellé kellene rakniuk a büdzséből.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
Kapcsolódó cikkek

A fasizmus 12 előjele 2014. március 2. vasárnap

Iránban kivégeztek egy ellenzéki költőt 2014. február 14. péntek | AN

KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos