Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: Érik a barack 2013. május 26. vasárnap 18:12

 • Hozzászólások(136)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: Érik a barack

A nemzeti összetartozás dala jelentős fordulat FideszMagyarország életében: változnak a totemek, a narancsot felváltja a barack. Először is narancsból nem lehet pálinkát főzni, barackból viszont igen. A baracknak rokona a szilva, a narancsnak viszont nem, házi pálinkafőzésre pedig legalkalmasabb a szilva. A szilvapálinkának ugyan vannak nem magyar elhajlásai is, ilyen például a kóser szilva, de azt nem isszák a fehérvári huszárok.

A másik ok nyilván a narancs jelkép eredetmítoszára vezethető vissza, miszerint a Fidesz narancsa Bacsó Péter a Tanú című filmjére asszociált, és a filmbeli magyar narancsra emlékeztetett. A Fidesz diktatúrákhoz való viszonyát szimbolizálta, a Fidesz fiatalos, humoros és irónikus jellegét mutatta. Azóta megváltozott a Fidesz diktatúrákhoz való viszonya, Bástya elvtárs a párt örökös és megbonthatatlan elnöke lett, aki naponta jelenti be az újabb munkasikereket, és rendeli meg a magyar narancs termesztését. Emellett a Fidesz már se nem fiatal, se nem humoros, az iróniát pedig végképp elfelejtette, legjobb példa erre maga a nemzeti összetartozás napja és dala.

Ezért csak helyeselni lehet, hogy a narancsot leváltották barackra. Tökéletes választás, a barack a butaságot és a taplóságot, a lábszagos vidékiességet fejez ki. Ebben az értelemben tökéletes szimbóluma a nemzeti együttműködés rendszerének, amelynek már a neve is olyan röhejes, mintha Bacsó Péter filmjéből vették volna. Humorukat annyira elveszítették, hogy nem veszik észre azt sem, hogy ma már önmaguk paródiái. A narancs az ellenzékiség szimbóluma lett, Orbánnal szemben kellene használni. A narancs mindazoké, akik lenézik, megvetik és undorral tagadják azt a tahóságot, amely Orbán Viktor minden szavából és primitív rendszerének minden megnyilvánulásából árad. A barack nekik való. Kifejezi őket.

A “nemzeti összetartozás” napjának tartalma meggyaláz mindent, ami nemzeti, és mindazt, ami az összetartozást jelenti. Igazi jelentése a nemzetből való kirekesztés. Nem elsősorban azért, mert csak a trianoni határokon túli magyarokkal való “összetartozásról” beszél, és megfeledkezik arról, hogy csak az Egyesült Államokban legalább másfél millió magyar él, azok leszármazottaival együtt minimum négymillió. Ez mutatja, hogy itt nem az egész nemzet összetartozásáról van szó, hanem a trianoni határok elutasításáról. Az Amerikában élő magyarok első nagy hulláma az eggyel korábbi nemzeti együttműködés elől menekült el, amikor a “keresztény-nemzeti” Magyarország helyett inkább Carnegie kohóit választották, és azokban égtek meg. Az Amerikába emigráltak közül való az a Bartók Béla is, akit ugyan a határon túl született büszkeségek mellett emleget a nemzeti összetartozás honlapja, de aki már akkor fasisztának nevezte Horthy rendszerét, amikor a korabeli ellenzék szerint Magyarország még mindig demokratikus ország volt. A kortársai által emiatt szélsőségesnek nevezett Bartók ma letiltaná a nevét az összes utcanévtábláról, iskoláról, intézményről, és megtiltaná, hogy az orbáni Magyarországon egyetlen művét is előadják.

De a “nemzeti összetartozás” nemcsak azért kirekesztő, mert például én, vagy a hozzám hasonlók nem tartoznak bele. Igaz, én sem tartom magamat Orbánhoz vagy a rendszeréhez tartozónak, hiszen a NÖN – “nemzeti összetartozás napja” – nem etnikai vagy kulturális, hanem politikai összetartozást jelent. Olyannyira nem tartom magam a “nemzeti összetartozás” részének, hogy sem az erre vonatkozó törvényt, sem Magyarország alaptörvényét, sem a jelenleg kormányzó hatalmat nem fogadom el legitimnek, sem magamra érvényesnek. Magyarországot politikai értelemben megszállt területnek tartom. A “nemzeti összetartozás napja” nem a magyar nemzethez tartozók összetartozását jelenti, mégcsak nem is a határon túli magyarok és az anyaországi magyarok összetartozásáról szól, hanem a trianoni békeszerződés elutasításának politikai deklarációja, a szélsőjobboldal ideológiája mentén. Törvénybe foglalja a két világháború közötti Magyarország öncsalásának, hazugságának, történelem hamisításának helyeslését, annak minden aspektusát és következményét, burkoltan beleértve annak végállomását, a holokausztot is.

A trianoni búra és kesergésre épül a beteg magyar jobboldal nemzetpusztító politikája, amely az antiszemitizmus melegágya, mert Trianont nem a rossz magyar politika következményének, hanem a zsidók bosszújának tulajdonítja. Még a magukat liberális demokratának nevező közszereplők többsége is “igazságtalannak” nevezi Trianont, és nem meri bevallani, hogy az bizony nem volt igazságtalan: egyrészt a háborúk veszteseit meg szokták büntetni, másrészt megérdemelt büntetése volt a magyar politikának, amelynek helyességét a két világháború közötti magyar politika csak igazolta. Magyarország a két világháború között éppen a trianoni érzelmekre hivatkozva részt vett egy embertelen, fajgyűlölő gyilkos rendszer oldalán egy háborúban, amelynek végén jogosan szenvedte el, hogy a trianoni határokat nem állították vissza, ellenkezőleg. A már említett Bartók Béla a harmincas években tudta, mi a nácizmus, mi a fasizmus, és tisztában volt azzal, hogy tisztességes emberek és országok nem vállalnak semmiféle közösséget vele. Nem kellene úgy tenni, mintha a két világháború között nem lehetett volna tudni, hogy a nácizmus és a fasizmus milyen eszmét takar. Magyarország kormányai pedig ebben az időszakban csak abban különböztek egymástól, hogy ostoba taktikázásuk szerint hol az olaszokhoz közelebb álló fasiszta, hol a németekhez közelebb álló náci kormányok és miniszterelnökök váltották egymást, akik közül az egyik Hitler ágyába is befeküdt volna, a másik csak a fürdőkádjába. Horthy cserélgette őket a napi szükségletek szerint. Az egész olyan primitív volt, hogy szégyen.

A trianoni békeszerződés azért sem volt igazságtalan, mert noha a magyar birodalom határait megcsonkította, mivel a határon túlra került területek lakosságának összetétele nem a magyarok javára billent. Többségben voltak azok a “kisebbségek”, amelyekkel a nemzeti úri Magyarország mindig is mostoha módon bánt, és elvitatta azokat a jogaikat, amelyeket másokkal szemben magának mindig megkövetelt. A NÖN honlapja maga mondja, hogy “az akkori népszámlálási adatok alapján a Trianon előtti Magyarország több mint 18 milliós lakossága 7,6 millióra esett vissza, és az elcsatolt területekkel együtt mintegy 3,2 millió magyar ajkú került határainkon kívülre”. Ha kívonjuk az összlakosságból a megmaradottak számát, akkor azt látjuk, hogy 10,4 millió lakos került más országba, ebből 3,2 millió volt magyar, 7,2 millió pedig nem magyar. Ez azt jelenti, hogy Trianon elvette ugyan Magyarország területének kétharmadát, de az ott élők összlakosságának kétharmada nem magyar volt, hanem csak egyharmada volt magyar. Trianonban a kisebbségek javára döntöttek, mert Magyarország nemcsak vesztes fél volt, hanem olyan ország, amelyben nem érezték jól magukat a kisebbségek, és a döntés számukra felszabadulást és boldogságot okozott a kevély, gőgös és nacionalista magyaroktól való szabadulás miatt. Nevetséges, hogy a magyarok ugyanazt a helyzetet másképpen ítélik meg, amikor ők az elnyomók, és másképp, amikor ők az elnyomottak.

Magyarország Trianont másképp is megélhette volna. Bizonyíthatta volna, hogy a döntés igazságtalan, mert ez egy olyan ország, amely intellektuálisan és politikailag alkalmas arra, hogy nagy birodalomként összefogjon nemzeteket, és abban mindenki szabadon és boldogan élhet. De Magyarország Trianon utáni politikája azt mutatta meg, hogy a döntés helyes volt, jól ítélték meg a magyar intellektuális színvonalat és politikai mentalitást, mert Magyarország éppen az ellenkezőjét bizonyította annak, mint amivel jogosan érvelhetett volna nagyhatalmi státusza mellett. Még a megmaradt országrészen sem tartotta be sem a kisebbségek jogait, sem a vallásszabadságot, sem az emberi jogokat, hanem a zsidóság és más kisebbségek tekintetében a fizikai megsemmisítésükben is részt vett. Olyannyira, hogy amikor a nácikkal való szövetség jutalmaként Magyarország visszakapta Erdélyt, akkor ennek a magyar bevonulásnak köszönhették az erdélyi zsidók azt, hogy deportálták őket, mert ha Erdélyt nem csatolták volna vissza Magyarországhoz, akkor Horthy nem tudta volna deportálni őket. Magyarország Trianonból nem tanult, hanem ott folytatta, ahol abbahagyta, ezzel mintegy igazolva a trianoni döntés jogosságát és igazságát: a magyarországi kisebbségek kimentését Magyarország területéről, és e területek Magyarországtól történő elszakítását. Szomorú, de ez az igazság.

A “nemzeti összetartozás napja” nem más, mint ennek a politikának helyeslése, a szerves folytatása, amely megerősíthet minden külső kételkedőt abban, hogy Magyarországgal szemben minden lépés jogos és feltétlenül szükséges volt, erre az országra nem lehet és nem szabad rábízni semmiféle kisebbséget, mert kirekesztő nacionalizmusa, önzése és érzéketlensége, másokkal szembeni empátiahiánya semmit nem változott. Magyarország a két világháború között viselkedhetett volna úgy, hogy a nácizmust, a fasizmust elutasítja, fehérterror és “keresztény-nemzeti” fasiszta kurzus helyett a demokratikus hagyományt viszi tovább. Nem szakítja el, és nem állítja szembe a “nemzeti” és a “liberális” fogalmát, nem rekeszt ki senkit, nem nyom el nemzeti és vallási kisebbségeket és nem jelentékteleníti el a politikai ellenzéket egy látszatdemokráciában. Tarthatott volna jó kapcsolatot a szomszédos országokkal, az elszakadt területek nemzetiségeivel, nekik további kedvezményeket adva. Felismerhette volna, hogy amit magától nem adott oda, azt vették el erővel, ezért ha azt akarja, hogy ezek a területek visszajöjjenek, akkor olyanná kell válnia, hogy magától megadja mindazt a szabadságot, biztonságot, emberi jogokat, amelyek a kisebbségeket és minden embert megilletnek. Érzékeltethette volna, hogy Magyarország nem egy nemzetállam, hanem olyan ország, amelyet több nemzetiség alkot, akik egyenlő jogokkal bírnak. Magyarország ezt követeli most Romániától, hogy ne legyen nemzetállam, holott a románság sokkal nagyobb többséget alkot Romániában, mint amilyet a magyarok alkottak a történelmi Magyarországon. De ő maga erre sem azelőtt, sem azóta nem hajlandó. Valójában Magyarország döntött, nem a trianoni tárgyalófelek: Magyarország nemzetállamot akart, megkapta. Ha van valaki Európában, aki kettős mércét alkalmaz, akkor a magyarok azok. Ezen az sem változtat, hogy az utódállamok egy része szintén nem tartotta tiszteletben a nemzetiségi jogokat, de ők legalább tanulékonyak.

A “nemzeti összetartozás napja” jel a világnak, amely azt mondja el, hogy buták vagyunk, sötétek vagyunk, konok vadbarmok vagyunk, akik semmit nem tanultak saját történelmükből, sem a világtörténelemből. Alkalmatlanok vagyunk arra, hogy a 21. században partnerei legyünk bárkinek, alkalmatlanok vagyunk arra, hogy bármit belássunk, megértsünk, feldolgozzunk, hogy tekintettel legyünk magunkon kívül bárki másra, alkalmatlanok vagyunk arra, hogy olyan országot építsünk, amelyben minden ember egyformán gyakorolhatja azonos politikai, vallási, nemzetiségi, kulturális és emberi jogait, ahol semmiféle megkülönböztetés nem érhet senkit nemzeti, faji, vallási vagy kulturális alapon. A NÖN a bizonyítéka annak, hogy Magyarország nem európai ország, nem civilizált nemzet, hanem középkori és kőkorszaki eszmékhez ragaszkodó, önző és buta nép. Erről szól Orbán Viktor rendszere, országa, és Trianon-törvénye. A világ köszöni, megértette. Nem kér belőle.

A diaszpórának vannak előnyei, értelmes nemzetek ezt kihasználják. Lehet a szétszóratásra másképp is tekinteni, noha nyilvánvaló, hogy az büntetés és válságtünet. Akik azonban megértették a történelem során a büntetést, az átkot áldássá tudták változtatni, és a történelem új lehetőségeket adott nekik. A magyarok butasága, amelyet a barack jól kifejez, ezt nem teszi lehetővé. Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy a népek között áldás leszel, és a te magod is áldás lesz a népeknek. Okos népek ezt észreveszik. Lehetne úgy tekinteni a más országokban élő magyarokra is, hogy ők ott áldások. Okos és értelmes, kedves népek így is tekintenek rájuk, és hálásak azért a kulturális többletért, amellyel a magyarok és más nemzetek fiai a másságuk folytán megáldják őket. Áldás lehet a diaszpóra abból a szempontból is, hogy a más nemzetek között élő magyarok tanulnak más kultúráktól, más emberektől. A keveredés hasznos, a másság és a különbözőség szép és izgalmas. A befelé fordulás beteggé tesz. Ezekkel a másoktól szerzett tapasztalatoktól, ismeretektől, benyomásoktól gazdagabb lesz a magyar nemzet, nem szegényebb. A magyarok jövőjének záloga most az a félmillió ember, aki Orbán börtönéből, ostoba nacionalista országából elmenekült a világba. Ez a mag, amely egyszer még kikelhet. Okos nép ezt kihasználja, tanul belőle, a javára fordítja. Okos ember nyitott és alázatos, nem úgy megy mások közé, hogy megjött az ész, itt van a csavaros magyar észjárás, megjöttek a mindenkinél jobb magyarok, hanem tisztel másokat, másokat magánál különbnek tartva tanul. Trianon és a diszpóra nemcsak átok, hanem áldás is lehetne, és a magyarok nagy szerencséje nőhetett volna ki belőle, amelyből aranyat kovácsolhatnának, kovácsolhattak volna. A határon túli magyarok minimum három nyelvet beszélnek. New Yorkban aratnak az erdélyiek, mert tudnak magyarul, románul, franciául és angolul. Vessük össze azokkal, akik húsz kilométerrel arrébb, a magyar határ innenső oldalán élnek. A magyart is törik.

De az a tapló parasztság, amely az Orbán-rendszer sajátja – amely büszke örökség, nem saját találmánya -, és amely az agresszivitásából, mindenkivel való konfrontációjából, a gyökér Trianon-törvényből árad, az egyúttal ítélet is ennek a nemzetnek az életkeptelensége fölött. Kulturális színvonalát jól kifejezi a “nemzeti összetartozás dala”, amelyben a nemzeti kokárdás, butaságukra büszke magyarok talpai egymásra lépnek. Egymást tapossák mint a barmok, a barack mellé belevehették volna a bugylibicskát is, hogy Landeszman rabbi kiváló karakterológiai jellemzése teljes legyen. Mi ugyan egy nyelvet beszélünk velük, de nem egy nyelven beszélünk, és nem tartozunk össze velük. Ettől nem valamilyen faji, vallási vagy nemzetiségi különbség, hanem a ti ökröket megszégyenítő butaságotok választ el bennünket: az emberség hiánya, az empátia, a megértés, a mások iránti tisztelet, megbecsülés, a szeretet minimális ismerete, mindaz, ami emberré teszi az embert. Ez belőletek hiányzik. Ezért a kérdés nem az, hogyan veszíthettétek el Trianonban az ország kétharmadát, hanem az, hogyan tarthattátok meg ezt az egyharmadot. Méltatlanok, alkalmatlanok és képtelenek vagytok arra, hogy kulturáltan birtokoljátok. Feltételezhetően azért nem olvasztott be benneteket egyetlen kultúrnép sem, mert senkinek nem hiányzik ennyi baj a nyakába, amit ezzel az életképtelen és embertelen mentalitással, amellyel még egymás szagát sem bírjátok elviselni, okoznátok bárkinek. Még a himnusz is álságos és hazug önsajnálat, jól kifejezi ezt a beteg mentalitást. Balsors, akit régen tép? A világ legmázlistább népe, amely ennyi rossz döntés, ilyen ordas eszmék, embertelen és önző mentalitás mellett még létezik. Ennél fejlettebb civilizációk elpusztultak.

Ha Magyarországnak ez az identitása, ha ez az igazi “magyarság”, akkor arról sokunknak le kell mondanunk, valamennyiünk nagy bánatára. Nekem speciel ehhez semmi közöm nincs. Ha Magyarország mégsem a “Kárpát-Haza” nyilas ideológiájával lenne azonos, akkor azt mutassa meg, mert az ember és az állat elválasztásának folyamatában erre az információra feltétlenül szükségünk lenne. Állatok között nem tudunk, és nem is kívánunk élni, márpedig a NER a NÖN honlapján már odáig megy, hogy a Magyarország határain kívül születetteket a “Kárpát-Haza” szülötteinek nevezi. Szálasi nyilasai beszéltek Kárpát-Duna-Nagyhazáról. Nevezhetnénk az egész NENYI-t, NÖN-t, NER-t és társait szimpla elmebetegségnek is, de az a baj, hogy az elődeik öltek, és nyomorba döntötték az országot. Nekünk pedig identitászavart okoz, hogy ezzel és mai utódaikkal azonosulni tudjunk. Márpedig törvény teszi ezt a mentalitást és ideológiát a magyar identitás alapjává. Bár a zsidók örülhetnek, ha a NER a horthyzmusból átcsúszik a hungarizmusba, mert Szálasi zsidókkal kapcsolatos politikája lényegesen jobb volt, mint Horthy kormányzatának zsidópolitikája. Szálasi nem volt a zsidók megölésének a híve, hanem dolgoztatni, később pedig kitelepíteni akarta őket. Az Orbán-rendszer jelenleg sokkal veszélyesebb mindenkire, mint egy tisztán hungarista szélsőjobboldal, mert utóbbiban kevesebb volt a nácizmus és a fasizmus elveiből. Már az is nagyon hasznos lenne, ha a Jobbik megszabadulna a Fidesz horthysta antiszemitizmusától, mert a hungarizmus emberségesebb volt a fasizmusnál és a nácizmusnál, amely az Orbán-rendszer alapja.

Még akik nem fasiszták, mint Orbán Viktor és az ő Magyarországa, azok sem merik vállalni, hogy Trianont ne nevezzék igazságtalannak, és elkülönítsék magukat a hazug “nemzeti összetartozástól”. Speciel én elkülönítem magam, nem tartozom a “nemzeti összetartozókhoz”, csak még nem tudom, hogyan tudnám ezt kifejezni június 4-én. Nem is bánkódom, nem szomorkodom, nem a trianoni tragédia határozza meg a lelkiállapotomat, és eljön az idő, amikor az elszakított nemzettestek boldogok és hálásak lesznek, hogy nem Magyarországhoz tartoznak. Sokan már most is sokkal jobban élnek, több jogot birtokolnak, mintha Magyarországon élnének. Magyarországot eddig is inkább ugródeszkának tartották, hogy mielőbb eljussanak Londonba, Párizsba, New Yorkba vagy Montreálba, mert a trianoni területekről elvándorlók nem Lajosmizsére vágyakoznak, mindenki pedig nem lakhat Felcsúton. Van eszük, és jól teszik. Annál is inkább, hogy a Trianon miatt síró, a bús magyar lelket a tragédiában gyászoló anyaországi magyarok, akik a “nemzeti összetartozás napján” büszkén mutogatják, hogy nincs eszük, amikor meglátnak egy hús-vér erdélyit vagy felvidékit, azt lerománozzák vagy szőröstalpúnak, illetve tótnak nevezik.

Orbánék mesterségesen tartanak életben egy beteg lelkiállapotot és egy hamis, hazug képet. Ajánlom mindenki figyelmébe Bugár Béla sorait a trianoni határok túloldaláról: “Hogy mit jelent nekem ma a trianoni békeszerződés? Leginkább talán a múltat jelenti. Kilencven évvel ezelőtt írták alá a szerződést, és én úgy gondolom, hogy a múltra emlékezni kell, de fel kell tudni dolgozni, és főleg tovább kell tudni lépni. A kilencven évvel ezelőtti döntés a szlovák nemzet számára ünnep, hiszen Szlovákia önállósodásának első lépése ez a szerződés, a magyar nép számára gyásznap, hiszen területi alapon osztottak szét egy nemzetet. Éppen ezért tisztelnünk és tolerálnunk kellene mindkét nép hozzállását: ami az egyiknek fájdalom, az a másiknak öröm, ám ez még nem ok arra, hogy tiszteletlenül bánjunk egymás érzéseivel. A nemzetek önállósodásának százada a 19. század, és tudatosítanunk kellene végre, hogy a huszonegyedik században Európában mindannyian egyenrangúak vagyunk, még határok sem választanak el bennünket. Sajnos úgy tűnik, a történelem tényleg ismétli önmagát, hiszen bizonyos radikális nemzeti csoportok újra a 19. század irányába fordultak. Kilencven évvel a trianoni szerződés aláírása után nem néznek turistának sem a Tátrában, sem a Balatonnál, tudom, hogy csinálják a brindzás haluskát és a halászlét, eredetiben olvasom Jókait és Rúfust, ismerem azt a szót, hogy kofola és azt is, hogy bambi.”

Ezt kellene megérteni. Ha nem, megint barackot nyomnak majd a fejünkre. Arra az okosra.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.5/5 (72 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +114 ( 144 szavazatból)
Bartus László: Érik a barack, 4.5 out of 5 based on 72 ratings

 • Hozzászólások(136)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

136 Reader’s Comments

 1. “Ahhoz nem kell túl sok ész ,hogy azt gondoljuk ,hogy a nem nyilatkozók többsége nem fideszes . Na ,akkor most számolj utána.”
  ?????
  Ebből az következik, hogy mindenki azt a következtetést vonhatja , amit akar, például ilyen okai is lehetnek a nem válaszolásnak:
  - Nem válaszolok, mert az egész nem érdekel!
  - Mit kérdezősködsz, van elég bajom…
  - Hülye lennék elárulni!!
  - Egyik se kell, ilyenekre nem szavazok!
  .
  .
  .
  Szóval ez nem igazol semmit: éppen úgy lehetnek Orbán ellenesek, mint Gyurcsány pártiak, de az is lehet, hogy mindkettőt utálják.
  Nos, akik utálják ugyan Orbánt, de nem szavaznak ellene, azok Orbánt támogatják.
  Egyetérthetsz nem értem-mel, de ez nem igazolja az Orbán ellen tenni is hajlandóságot SEM. Feltételezéseknek nincs kényszerítő erejük. Érvekként meg harmatgyengék.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 2. Lehet, hogy az mszp mindennél rosszabb? Megadták az esélyt valakiknek, hogy a nekik választást nyert Gyurcsányt eltakarítsák az útból, mert akkor tovább folyhat a mutyi, a két párt közötti pénzleosztás!
  Ebbe akart belerondítani Gyurcsány, azt aztán már nem hagyhatták!
  .
  “És Őszöd, 2006 ősze és az UD tevékenysége szorosan összefügg. És mindez kapcsolódik a Fideszhez, annak 2010-es kétharmados győzelméhez, pártalkukhoz. Őszödöt, a miniszterelnöki beszédet és annak úgymond kiszivárogtatását ezért nem lehetséges önmagában értelmezni. Csak együtt. Az szem egy hosszú láncban. Szerintem. Erre kíváncsi valaki? Újságíró barátok, bátor emberek, hol vagytok? De a jó hír, hogy egyszer minden titkos dokumentum törvényes keretek között nyilvánosságra kerül. Akkor lesz aztán a nagy meglepetés…” Kerék-Bárczy Szabolcs
  .
  Hol vannak az újságírók, oknyomozók?
  Sokszor eszembe jut mostanság a Kárpátok Géniusza………

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (11 szavazatból)
 3. hangyácska
  +++++++++++++++++

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 4. A barack beérett. :)
  Az EU folyamatosan arra hivatkozott, nincs eszköze beleszólni a magyar belpolitikába.Ezzel indokolták, hogy szövetségi rendszerükön belül szemet hunytak egy egypárti diktatúra felépítése mellett.
  Ma bebizonyították, igenis bele tudnak szólni a belpolitikánkba, ha ők úgy látják jónak. Bár néhány héttel ezelőtt még azt mondták, a magánnyugdíjpénztár ellopott vagyonát nem számítják bele a költségvetési mérlegbe.Nem így lett. Azzal a munícióval amit most a Fidesz sikerpropagandájához adtak, végérvényesen bebiztosították Orbánék 2014-es választási győzelmét.
  Köszönet érte a néppárti politikusoknak és azoknak a magyar szocialistáknak akik sorozatosan megvédték az unión belüli kritikáktól az Orbán rezsimet!
  Igazuk van a briteknek, erre a német hegemóniára épülő Európa Unióra nincs szüksége Európának!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (8 szavazatból)
 5. bumburi
  .
  Köszi, de Kerék-Bárczy sokat sejtet, nem?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 6. hangyácska
  Már zsong a fejem.Mit is kellene tudnom róla? Lehet hogy tudom, csak most nem kapcsolok…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 7. Ildikó Rödönyi

  Érdekes lenne az őszödi beszédet párhuzamba állítani a kötcseivel.
  A legszembetűnőbb, hogy míg az őszödi az országról, addig a kötcsei a hatalom centralizálásáról, a mindenre rátenyerelő harácsolásról szól.

  Fátumszerű a két beszéd egymás ellenpontjakénti, egyidejű jelenlétén túl, hogy egy adott kor az emberi jellem skálájának két végpontját képviselő vezetőt dob felszínre.
  Választhattunk közöttük. A végzetes döntést meghoztuk. Nekünk az őrület, a hazugság véglete kellett.
  Azt hiszem a drámairodalom gazdagodni fog, És a dráma túl fogja élni a halálunkat, túl fog élni minket, magyarokat.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (13 szavazatból)
 8. csatt

  Rendben ,leirod a véleményed ,ok ,értem ,de miért kell mindig valami sértőt odaszúrni? Miért kell fölényeskedni? Enélkül nem megy?” Érvekként harmatgyengék” Szerinted.
  Úgy gondolod, ma magyarországon nem igazgat a fortélyos félelem ? Komolyan mondod, hogy még véletlenül se fordulhat elő ,hogy egy közalkalmazott, annak rokona vagy bárki , KIMONDOTTAN FÉLELEMBŐL vagy nem mer mondani semmit,vagy szándékosan hazudik? Ezt nem hiszem el . A végén még azt is kiderited,hogy nincs is itt semmi gond se a demokráciával,se a jogállammal. Hát ,hogy is félhetne itt bárki is……..

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 9. Ildikó

  Gratulálok a kommentedhez ( a többihez is)!++++++++++++++++++++++

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 10. http://www.hirhatar.hu/hir/interju-vadai-agnessel
  :)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 11. Ildikó Rödönyi

  Anonyme

  +++++++++++++++++++++++++++++++
  Az EU megérdemli, hogy orbán fertőző gócként bomlassza az Uniót.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (7 szavazatból)
 12. csatt
  Most olvastam el mégegyszer ,a kommentedet. Itt valami félreértés van. Nem azt irtam ,hogy aki nem orbánra szavaz az Gyurcsány párti,hanem az feltételezhetően ellenzéki (- jobbik).Egy felmérést meg nem kell szószerint venni. A múltkor Hahn
  Endre(MEDIAN) ,maga mondta ,hogy mindig figyelembe kell venni egyéb körülményeket. Például ,mikor sok az elbocsátás, feltünően megnő a ” a választani nem tudó ill. nem akaró” ember.Ha valaki most fideszes mi a fészkes fenének tagadná le?? Vagy ezek is harmatgyenge ( kártyavár)érvek?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 13. Ildikó Rödönyi

  Barry1
  köszönöm! :))

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 14. Anonyme , Ildikó Rödönyi

  A mai nap legnegativabb hire az európai néppárt, totális kapituációja. Igaza van orbánnak ,ezek tényleg egy kócerájt se tudnának elvezetni. Szegény angéla is megéri a pénzét, meg úgy a komplett jobboldal. Szemét népség.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (7 szavazatból)
 15. Kedves Barry1, a “sértő odaszúrást” ezúttal IS te kezdeményezted: “Nem kell ahhoz túl sok ész…”
  Ha sértő lenne, hogy harmatgyenge érvelésnek tekintem a FELTÉTELEZÉS-sel igazolást FELMÉRÉS-re hivatkozás estén, akkor ismét a szavak jelentésének eltérő értelmezésének esete forog fenn. (Nem először kettőnk vitáiban.)
  Nem értem (és te is) tényként említitek, utólagos egyetértésedben, a magyar választók több mint felének Orbán ellenességét.
  Feltételezésen (rózsaszín álmokon, vágyakon,satöbbiken) kívül semmilyen tény, adat, felmérés nem áll a rendelkezésetekre ilyesmit állítani…
  Az nem igazolás, hogy aki nem dicsekszik el Orbán-hívőségével, az biztosan Orbán ellenes. Mérget lehet erre venni?!
  Frászt! Az Orbán-hívőket is pontosan ugyanolyan anyagból gyúrták, mint mindenki mást: megeshet, hogy a hócipőjük is tele van mindennel, és nem kötik másnak orrára elkötelezettségüket.
  Nem adok neked tanácsot, mert kioktatásnak tekintenéd, de megfontolásra és elemzésre is érdemes az a fajta bizonyítási gyakorlatod, hogy ugyanazzal a logikával igazolsz két homlokegyenes ellentétes állítást:
  Miközben Gyurcsány esetében elutasítod azt, hogy csak 1-2 százalékos szimpátia kimutatást mérnek (mert szerinted biztosan többen vannak, csak nem mondják meg, de ott vannak a nem válaszolók között),
  Orbán esetében viszont tényként kezeled, hogy nem is lehetnek többen, csak amennyit mérnek velük kapcsolatban.
  Nekünk nem a véleményünk különbözik, hanem az érvelésünk.
  Én is biztos vagyok benne (de semmilyen bizonyítékot nem tudok felhozni rá), hogy sokkal népszerűbb Gyurcsány, mint ahogy beállítják.
  Lényeges különbözőségünk, hogy én nem azonosítom vágyaimat a dokumentált esetekkel.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 16. anonyme
  Most én is lelombozódtam, mert nincs gazdasági felpörgés, csak megszorítások által tartható a 3%-os hiány és mégis kiszabadulhatunk, hogy aztán menjen a fényezés, hogy jó az irány! Holott semmiféle irány nincs, ötletek halmaza, a befektetők ettől még nem nyugszanak meg és nem lesz befektetésre biztonságos, inkább elmennek, mint jönnének, esetleg kivárnak!
  Az EU eddig is fekete bárány volt a jobboldalon, hát azt mondták ott az okosok, ha a nép így eltűri a sanyargatást, nekünk pedig a számok a fontosak – akkor oldják meg maguk, hogy ne sanyargassák őket!
  Egyre több hazai politikus szájából hallom, hogy teccettek volna forradalmat csinálni…volt egy fülkeforradalom…..ez nem az igazi, erre lehet más választ is adni? Lehetséges, hogy mégsem ússzuk meg, hiszen sejtjük, hogy a demokratikus választások ebben az országban agyonmanipulálással fognak lezajlani, tehát simán leváltani ezeket nem lehet. Akkor csak nekünk kell megoldanunk, most már csak rajtunk fog múlni, hogyan oldjuk meg, mert az EU a gyeplőt bedobta a lovak közé….én nem hibáztatom az EU-t!
  Széchenyi I.:
  “ha egy nép egy hitvány kormányt éltet, ott a nemzettel is baj van.”
  Nem is kicsi!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 17. Ildikó Rödönyi++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  A két beszéd valóban még nem került összehasonlításra, csak külön-külön néha említették a kötcseit is, de hallgattak róla és inkább őszödöznek.
  A beszélőket már többször összehasonlítottuk ezen az oldalon is, sokan szeretnék összemosni, hogy egyik sem különb, egyik 19, másik egy híján 20, meg ilyenek.
  Ami nagy ferdítés és ettől keményebb jelzőt is írhatnék, de finom vagyok és nőies…csak annyit mondok, hogy az egyik demokrata a másik egy hatalommániás. Aztán lehet sorolni, melyik mit követett el a lakosság ellen, én csak egyet mondok, az egyik azt mondta, hazudtunk, de én majd bele döglöttem, a másik pedig pávatáncol és büszkén minden szégyenkezés nélkül hülyíti tovább a népet!
  Az emberek pedig azt mondták, a pávatáncos maradjon….
  A demokrácia nem érdekli az embereket, majd amikor személy szerint érinti őket, talán akkor felfogják, hogy mit veszítettek – de amint a földmutyit, a trafikmutyit elnézem még ez sem ébresztette fel a személyeket, pedig a megélhetésükről van szó!
  Olvastam, hogy, ha nem érti, majd érzi!
  Érzik és mégsem ébrednek a kómából, akkor mit tegyen az EU?
  Engedjen bennünket lassan főni, mint a békákat a fazékban…..

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (9 szavazatból)
 18. Barry1!
  Nem hoztál fényt barlangunkba.
  Példát kértén tőlem. Adok.
  Itt van a tegnapi EU-döntés. Kikerültünk a túlzott deficit eljárás alól.
  Ez annak az EU-nak a döntése, ami ellen kurucoskodik fővezérünk és buzgó népe.
  Az EU-t a számok érdeklik, nem a pávatánc. Emiatt döntött így.
  Ezért nem fognak beleszólni az esetleges választások kimenetelébe sem.
  Te az EU-tól várod a segítséget, mert azt írod, ha a magyarokra lenne bízva, akkor itt nem lesz változás.
  Én a magyaroktól várnám a segítséget és ezért tudom (veled együtt) , hogy itt nem lesz változás, az EU pedig ebbe nem fog beleszólni, gondolom én (veled ellentétben).

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 19. bojk
  2013. május 30. csütörtök 09:38
  Egy nyíltan fasiszta eszméket valló országot az EU nem tűr meg a tagállamai között.
  Vagy beleszól valahogy, vagy kirak.
  Mindezt nem miattunk, hanem maga miatt fogja megtenni. De egy tohonya testület, nagyon lassú mozdulási potenciállal.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 20. Bojk

  Majd meglátjuk. Azt azért ne felejtsd el ,hogy én azt mondtam ,ha az Eu egyszer lépni fog ,az nem miattunk lesz!!!
  Tegnap a néppárt és az egész európai jobboldal leszerepelt. Ezeknek az elvek semmit se számitanak.. irtózatosan szar emberek, ezek még a kannibálokat is megvédenék,ha azok jobboldaliak.Angéla is megéri a pénzét. Inkább maradt volna az FDJ-ban. Hajrá SPD!!! Hajrá Steinbrück!
  Szóval tegnap óta pesszimistább vagyok,ezt nem tagadom. Nem is az eljárás megszüntetése miatt. Az várható volt, hanem a néppárt közleménye, főképpen annak 100%-os selmeczi stilusa boritott ki. Ha ez igy van (márpedig igy , akkor európában ugyanolyan nagy a baj mint nálunk. Most úgy érzem ennek nagyon rossz vége lesz ,és nem csak itt. Május 29 ,tessék ezt jól megjegyezni . Ez az unió megszünésének napja. És a tegnapi OECD jelentést még csak nem is emlitem.
  Az se volt sokkal különb.Eddig magamat is igyekeztem meggyőzni . hogy az mégsem lehet!!! DE úgy látszik igenis ,lehet!! Azt hittem ,hogy az alap értékek legdurvább megsértésének ,csak lesz valami visszhangja. Nemhogy nem lett ,hanem SŐT!!!!! Ennél az Eu -nál még a Kádár rendszer
  is gerincesebb volt.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 21. http://www.11keruleti-hirhatar.hu/hirek/orban-orome
  Milliók aggodalma

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 22. Szenzor

  Mi az ,hogy nem tűr el az EU egy nyiltan fasiszta államot .? Tegnap nemcsak ,hogy eltűrte ,hanem még össze -vissza babusgatta is.
  Hol vannak a nagypofájú orbán barát q……a ,zsidók, hogy számonkérjék a zéró toleranciát ? Torrmay Cecile (úr!!) és Gaudi Nagy ügyben ( boritékoltam volna ,hogy kussolni fognak, meg is érdemlik)
  tegnap a klubrádióban drága Bolgár úr első betelefonálója( massziv fideszes)
  szabályszerűen felmosta bolgárral a padlót. Nem kicsit,nagyon. Én régi hallgatója vagyok neki ,de ,hogy valaki ilyen botrányosan felkészületlen legyen ,ennyire határozatlan ,pipogya nyúlbéla,ez elképesztő. Hebegett -habogott ,dadogott össze -vissza ,nagyon szánalmas volt . A pasas határozott volt ,felkészült (az ő szempontjából) és összeszedett. Manyup ügyben technikai
  K. O. volt. Bolgár úr rögtön ezután a KDNP-s Lukács Tamást “kapcsolta” mire én nagyo n szaftos káromkodások közepette kikapcsoltam, és azt hiszem jó darabig nem is fogom visszakapcsolni. Az viszont biztos ,hogy soha többé egyetlen fillér támogatást sem adok ennek a rádiónak.
  Ha a rutinos bolgárt egy ilyen mezei fideszes röhögve lenyomja, akkor mit várhatunk más területen?????.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 23. Barry1
  Most kivételesen én kérlek, olvasd el még egyszer amit írtam. Egy bürokratikus lassú szervezet.
  Valahol engedtek, de itt a Tavares jelentés, amely mentén esetlegesen foghatóak vagyunk. A kötelezettségszegési eljárás egy bármikor visszakapcsolható modul.
  Az UNIO-s feltételeket teljesítettük, bár nem olyan módszerekkel, melyek normálisak lennének az UNIO meglátása szerint sem. De a feltételrendszerbe nem volt megoldási mód beépítve.
  Egy darabig elfogadnak, amilyenek vagyunk, de egyszer csak kirepülünk, ha nem tetszünk.
  Amíg a pénzeket le tudjuk hívni, addig bent szándékozunk maradni. Szerintem ha azt látják, hogy ez nem megy tovább, kirúgatják magunkat. (És bocsánat, a ragozásért, de csak így tudom valahogy megfogalmazni.) És akkor az IMF kölcsönök visszafizetését is meg fogják (fogjuk) tagadni, és lám, az államadósság nagyot csökken. Hát látod milyen f…. gyerekek (vagyunk)?
  .
  Bolgár Uramról inkább ne is beszéljünk. Nagyon tetszett a diktatúra különböző megfogalmazási módja. Az az egy nem hangzott el, hogy az már kemény diktatúra, ahol beengednek demokratikus látszatelemeket, hogy demokráciának nézzenek ki. De hogy mit és mennyit, azt kizárólag ők döntik el.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 24. Szenzor

  értem én ,amit te elmondasz, hogyne érteném. Tegnapelőtt valószinüleg ugyanezt
  mondtam volna. Tegnap óta kicsit másképpen gondolkozok. Oké ,rendben ,egy tohonya lassú szevezet . De ennyire? 3 (azaz három!!!!) teljes éve csinálják ezt gőzerővel, ezek meg mire várnak. Nem az van ,hogy eltelt pár hét vagy hónap Egyébként szerintem se kilépés ,se kizárás
  soha nem lesz . Részleges vagy teljes felfüggesztés esetleg.
  Abban tévedsz ,hogy a feltételrendszerbe nem volt beleépive a megoldási mód. Szó szerint az volt beleirva ,hogy FENNTARTHATÓ!!! Szerinted ez az?
  Az utolsó előtti bekezdésedre csak azt tudom válaszolni: Ahogy azt Móricka
  elképzeli. Ez viccnek is rossz. Hacsak balogjózsi rájuk nem engedi a komondort.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 25. Barry1
  Látható, hogy fenn tudták tartani.
  Az nem volt benne a feltételrendszerben, hogy milyen módon. Itt adókivetéssel történt. A normális a gazdaság beindítása lett volna, de ez nem volt feltétel.
  Az UNIO is kottából játszik, a sajátjából.
  Komondor és egyéb állatfajta nálunk meg tenyészik bőven. Ja és már a tenyésztési program is beindult.
  Érzem, hogy nagyon meg vagy döbbenve. Nem értünk történnek a dolgok, hanem velünk. Gondolom a német cégek otthon jeleztek egyet s mást. Ja és ott is választási időszak lesz.
  Sajnos már abban a negatív spirálban vagyunk, amit nehéz lassítani, nemhogy megállítani.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 26. Olvtársak !
  Az EU a saját ásásába esett : vezérünk elve – amire nincs konkrét törvény, azt szabad – - neki. Bejött, sajnálatos módon a magukat demokratáknak nevező européner politikusok agya eltunyult és a kis kurucus csínynek bedőltek. És ugyanez van idehaza is, mindenki szidja a kis csibészeket, de amíg a saját megalkuváson alapuló gazdaságát nem éri csapás, addig nem tesz semmit. Kit érdekel ma tízezer dohánytermék árusítását végző boltocska, amikor nagyrészét úgyis a csempészárúból szívják, senkit sem érdekel 200000 pénztárgép kicserélése és 150000 boltos siránkozása, pár tanár, rendvédelmi dolgozó, rokkantnyugdíjas bevételeinek apadás. Mert ez a jól bevált szalámizós módszerrel megy, innen is egy kicsit, onnan is egy kicsit – és a magyar “dögöljen meg akkor a szomszéd tehene” mentalizmus érvényesül.
  És az eddigi kommentek is ezt tükrözik, hiába látjátok jól a bajt, nem tudtok egységet felmutatni a megoldásban, szócséplésen kívül – mint a politikai szereplőink teszik – más nem történik ( program, egységes támadási és megoldási irányok, személyek stb.) Pedig már én is únom a mottómat, de ide is kikívánkozik belőlem :
  Ceterum censeo: a közelmúlt történelmének ( főleg az utolsó 23 év ) elemzésén alapuló felvilágosítás és ÖSSZEFOGÁS azonnal ! !
  A külső segítségre várás önáltatás és ha kapunk is ilyet, annak mindig rossz vége lesz és nagyobb árat fizetünk érte, mintha saját erőből oldottuk volna meg.
  És nem megalkuvás ! És már teljesen mindegy, milyen az alkalmazott módszer,segédeszköz, a feltartott zászló és annak színe, csak legyen valami végre !
  Ezek nélkül nem megy.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 27. Kedves Barry2! Térj vissza korábbi hitedhez! Maradj Barry1!
  Az EU most csak ezt tehette. Fogást később fog találni. Csak ki ne fussunk az időből!
  Egyébként kirugathatja magát. Én ezt valószínűsítem.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 28. Kedves Barry1 2013. (május 29. szerda 17:12),
  Hogy a színész hasonlatomnál maradjak, legyen pl.Kulka János a miniszterelnök jelölt. A Szomszédokból az egész ország ismeri, talán még szereti is. Ha jól tudom több Milla tüntetésen is felszólalt. Bár nem ismerem, szimpatikus, egyenes embernek látom. Egy min.elnöknek nem kell, hogy mindenhez értsen, a hozzáértő zemberek véleményét kell érthető módon tolmácsolnia a többi zembernek.
  Ha már annyira választani akar az ellenzék, és komolyan gondolja, hogy választáson akarja leváltani az “Orbán rezsimet”, és helyre akarja állítani a jogállamot, akkor fogjon össze, és Kulka Jánost miniszterelnöknek!
  Bár nem értem, hogy fogják csinálni, miután felesküdnek az alaptörvényre.
  Persze ha nagyon megerőltetném magam még biztos sok más jelöltet is tudnék javasolni, de én rád is szavaznék.
  Ja, és ha egyszer ennek vége lesz, bár szeretem a narancsot, de kérem mégis vegyék fel az önkényuralmi jelképek közé.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 29. nem értem

  Akkor se Haider éra. Akkor a mostani nálunk a németh lászlóné éra?
  Leesne a korona a fejedről ,ha azt mondanád ,hogy jó, ….. hát ezt elcsesztem ,rosszul tudtam stb?? Egy érát az elsőszámú vezetőröl szokás elnevezni
  Akkor az ott a Wolfgang Schüssel éra volt. Azt hiszem ez evidencia…….
  lásd még Kádár éra ( és nem biszku) Légy már férfi (vagy nő)!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (1 szavazás)
 30. ???

  Kulka nem lenne rossz ,de nem a mai magyarországon. Itt nagyon támadható lenne (nem mint Magenheim)
  Én nagyon jó ötlet lennék, de kár ,hogy nem szóltál előbb,igy már eligérkeztem .
  a Downing streetre , a másik lehetőséget most tárgyalom le Apricot Obama barátommal, az ecserin már rendeltem kansasi születésit. Sorry,my friend ,it’s all over now (baby blue)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 31. Barry1
  “Angéla is megéri a pénzét. Inkább maradt volna az FDJ-ban. Hajrá SPD!!! Hajrá Steinbrück!”
  .
  Steinbrücköt a németek aligha választják meg kancellárnak. Amennyire jó volt pénzügyminiszternek, kancellárnak annyira nem lenne alkalmas.
  .
  Ismert SPD-s politikusként – évek óta – az esti haknijaiért tizenötezer eurót kasszírozott mindenütt, ahova csak meghívták előadást tartani. Mígnem valahol tavaly ősszel huszonötezerért lépett fel, miközben a meghívó fél – lokális áramszolgáltató cég – akkoriban éppen árat emelt, költségemelkedésre hivatkozva. Kiderült a turpisság, amit országosan nagy felháborodás övezett, majd Steinbrück az összeg felének pártkasszába irányításáról nyilatkozott.
  .
  Nem sokkal ezek után Steinbrück kevesellte a kancellári fizetést. Merthogy az még a havi 10 ezer eurót sem éri el, amit ő korábban egy-egy este bőven megkeresett. Ez is nyilvánosságot kapott. Hökkent döbbenet és nagy sürgölődés követte az SPD-ben, hogy most akkor ki is legyen a kancellárjelöltjük, mert Steinbrück pár héten belül kétszer is eljátszotta pártja és saját becsületét.

  Az SPD nem talált másik alkalmasnak vélt – a szeptemberi választásig felépíthető – jelöltet tagjai sorában, akinek több esélye lenne kancellárjelöltként megméretni magát. Maradt Steinbrück, de kancellár aligha lesz belőle. Azért nem, mert a németeknek van szociális érzékük, ami a szociáldemokrata párt vezetőségéről – a viták ellenére – nemigen mondható el. A párt tagjai hiába szociáldemokraták, a párt szimpatizánsai hiába szolidárisak a rászorulókkal, ha a pártvezetés nem az, nem szavaznak rájuk.
  .
  Szerintem az idei választás után is Angela Merkel marad a kancellár. Egyrészt, mert nem csak a németek, az EU, hanem világszerte értékelik képességeit, másrészt nincs jobb jelölt a pályán. A Forbes magazinban nemrég jelent meg, hogy – nem először – Angela Merkelt választották a világ legbefolyásosabb női politikusának. Ezt az elismertségi szintet nehéz lenne überelni, pláne – 66 éves korában – a pénzsóvár Peer Steinbrücknek. Nem fog menni.
  Mo.-n egyet lehet tenni: bízni Merkel eszében és politikusi képességeiben, amire eddig többnyire rászolgált.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 32. Csatlakozom proaktivhoz. Merkelhez hasonlo kaliberü politikus ritkasag. Ne varjuk töle, hogy sajat kezüleg kergeti el orbant. Az eu-ban nem egyszemélyes a döntés, vannak szabalyok, és ezt betartjak, még akkor is , ha az orban maffiozo él vissza vele.
  Hiaba varjuk a valasztasi megfigyelöket, ezek az eu megfigyelök csak megfigyelni fognak, de orbant ujravalasztasa esetén (ami nem tudom, hogy hogyan lehet elkerülni) nem fogjak elkergetni. Ez a menet nem lesz egy villàm tréfa. Ez elég hosszadalmasnak és bonyolultnak mutatkozik.
  Mindig jol esik valakire mutogatni, még akkor is ha én is azt mondom, hogy az eu-nak hatarozottabban kell fellépnie, de a magyaroknak ennél ezerszer hatarozottabbnak kellett volna lenniük. Lehet Merkelt kritizalni, de elötte talan a magyar ellenzéket kellene a helyére tenni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 33. Teljesen egyetértek veletek ,de nekem Merkel soha nem volt szimpatikus.
  A mostani viselkedése sem tetszik, már 3 éve. Az a bajom vele(orbántól teljesen függetlenül ) ,hogy nem látom ,hogy valóban hinne a saját értékeikben. Neki már sok mindent MEG KELLETT VOLA TENNI, és nem miattunk.!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 34. Gyönyöru” ez a cikke, minden szavával egyetértek, és nem szeretneék barackfeju” lenni, sem b.fa alatt táncolni, ami lehetetlen is, mert a b.fa alacsony. 89-ben azt gondoltam, 20 év elég lehet, hogy beérjük Európát – ma már látom, hogy talán az 50 is kevés… Szomorú ezeket a történelmi távlatokat látni, mert 61 évesként nem biztos, – so”t szinte biztos nem, – hogy megérek még egy demokratikus kulturált Magyarországot, viszont megérhetek sorbaállást az agyonszervezett rossz áruellátásért, és egy szabadságot gyu”lölo” gyáva, korrupt rendszert, aki alatt a gazdaság is tönkremegy…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 35. http://www.youtube.com/watch?v=huUkz3NWXKE&feature=share
  “Én meguntam Önt, Miniszterelnök Úr.” – Gergő üzeni

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 36. Üdvözlöm!
  Megnyugtatásképpen annyit fűznék hozzá, hogy nincs FideszMagyarország, MSZPMagyarország, stb. A soknemzetiségű Kárpát-medence próbál mindig a legkisebb farkasra szavazni a túlélés érdekében. A magyarok érdekei 700 éve mellőzve vannak. Nem felejtettük el a külföldre került sok millió magyart, számítunk rájuk, ha eljön az idő. Nemzeti öntudatuk megmaradása érdekében a következőket ajánlom:
  Osváth Lehel vagyok, 2011-ben írtam egy “Istenek és emberek” című, világnézeti témájú könyvet. A könyvet 2012-ben elküldtem a Kárpát-medence és a Világ összes magyar nyelvű médiájának, egyházának és szervezetének.
  http://mek.oszk.hu/11100/11163
  A magyarok és a székelyek eredete kimaradt belőle. Az alábbi linkre kattintva a pár oldalas szöveg “Szittyák Világa” főcímmel a weboldalamon olvasható. http://users.atw.hu/bendeati/lehel/
  Üdvözlettel: Osváth Lehel

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (1 szavazás)
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos