Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: A katolicizmus írja a törvényt 2012. október 19. péntek 3:47

 • Hozzászólások(85)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: A katolicizmus írja a törvényt

Amikor a római katolikus egyház az Európai Unió alkotmányába akarta íratni, hogy Európa múltja a “kereszténységben” gyökerezik, akkor látszólag nem kért sokat. Semmivel nem többet, mint amennyi a magyar kereszténydemokrata alaptörvénybe bekerült. Sokan azt gondolták, hogy semmit nem jelent az a mondat, hogy a “kereszténységnek” nemzetmegtartó ereje van. Aztán nagyon meglepődtek, amikor a sarkalatos törvények erre a mondatra épültek, és lassan mindent a katolicizmus ideológiájából vezetnek le. Mert a “kereszténység” alatt természetesen a “katolicizmust” kell érteni.

Ha Európa elköveti ugyanazt a hibát, mint Magyarország, akkor vége lenne Európában is a szabadságnak. A legalapvetőbb emberi jogokat taposnák sárba a katolikusok a “kereszténységre” hivatkozva, és vicsorogva állna egymással szemben Európa egyik és másik fele. Csakúgy, ahogyan ez az európai történelemben mindig is volt, mióta a napimádó Constantinus császár államvallássá tette a katolicizmust, és ahogyan ez zajlik, mióta a magyar jobboldal a politikai katolicizmussal azonosítja magát.  A Vatikán elhitette Orbánnal azt, hogy a jövő útja ez, a liberális zsidó világrend (kapitalizmus, parlamentarizmus, demokrácia, jogállam) összeomlik, és jön újra a katolikus világrend (hűbériség, ideológiai állam, korporatív munkaalapú gazdaság, feudális előjogok, egyeduralkodó országvezető). Orbán már nemcsak a demokrácia felszámolását pendítette meg, hozzászoktatva a gondolathoz a népet, hanem a katolikus monarchia gondolatát is, amelyet a jobb eladhatóság kedvéért “elnöki rendszernek” nevez. Amiről ő beszél, az nem elnök, hanem a Szent István-i állameszmére épülő katolikus monarchia. Csak kell egy kis idő az átmenethez, hogy hozzászokjanak az emberek a gondolathoz. A Vatikán türelmes, kivárja.

Magyarország elveszítette függetlenségét akkor, amikor alkotmányban rögzítette a katolicizmust. Ideológiai állam jött létre, amely azt tekinti feladatául, hogy a katolikus vallás tételeit foglalja az állam törvényeibe, és azt erőltesse állami erővel a polgárokra. Nagyjából két éve írom ezeket, és senki nem hiszi, hogy így van. Azt gondolják, hogy vallási intolerancia áll a szavaim mögött, nem pedig a katolicizmus és az európai történelem alapos ismerete. A katolikus egyház nem foglalkozik az egyénnel, csak az államhatalommal. Az egyének kizárólag ahhoz kellenek, hogy a tömeg zsarolási potenciált jelentsen. Az egyének üdvössége nem alkalmas arra, hogy a világi szervezet hatalomhoz és az azzal járó pénzhez jusson. Márpedig a cél ez.

Ezért a katolikus egyház nem egyéneket, hanem államokat térít. Az nem számít, hogy hányan járnak templomba, mert a befolyást az államon keresztül érvényesíti a katolikus egyház. Az egyéneket majd a katolizált állam katolizálja, mégpedig az állam szervezetébe beépített katolikus politikusok által. Ezek a politikusok nem saját világnézetüket akarják érvényesíteni önszorgalomból, hanem az egyházukat szolgálják, amellyel szemben nagyobb lojalitással tartoznak, mint a hazájukkal szemben. A katolikus egyház tör rajtuk keresztül teljes erővel hatalomra. Ezért amikor Harrach Péter ájtatos manó képét látjuk, vagy Semjén Zsolt érkezik a képmutató szemforgatással, esetleg Rétvári Bence idézi fel az inkvizíció szellemiségét, akkor nem őket kell látni, hanem Szent Ágostont és a katolikus egyházatyákat, akik mögöttük állnak, akik azt tanították, hogy a katolicizmus küldetése az, hogy uralkodjon a világ felett.

Azt is hiába mondom, hogy ezzel szemben nem az ateizmus válasza a megfelelő válasz, hanem a Bibliát kell az orruk alá tolni, mint az ördögnek. A Biblia, amelynek alapján ők “kereszténynek” nevezik magukat, minden ízében ellentmond a katolicizmus valamennyi állításának. Ez a két vallás, a kereszténység és a katolicizmus, kibékíthetetlen ellentétben állnak egymással. Hogy csupán amerikai példát említsek: az Egyesült Államok alkotmánya nem ateista alkotmány, hanem bibliai alapelvekre épül. Hívő keresztények az amerikai alapító atyák, és ennek szellemében a legkövetkezetesebben választották szét az egyházat és az államot, mert a Biblia szerint az államot szét kell választani az egyháztól. Meg kell adni a császárnak, ami a császáré, az Istennek, ami az Istené, a kettőt nem lehet összekeverni. Ez a két valóság összeegyeztethetetlen egymással. A kereszténység “nem evilágból való”, nem test és vérre épül, ahogy Jézus mondta: “az én országom nem evilágból való”. A katolicizmus országa evilágból való, Péter feltételezett hús-vér utódaira épül. A kettő ég és föld, menny és pokol távolságra van egymástól.

A csalás lényege az, hogy a katolicizmus mégis a “kereszténységre” hivatkozva veszi el az emberek szabadságát, mert az emberek számára a kereszténységnek, Jézus Krisztus személyének pozitív üzenet van. A katolicizmusnak nincs. Nem is gondolnak arra, hogy a kereszténység és a katolicizmus nem azonos. Jézus Krisztus homlokegyenest ellenkezőjét tanítja annak, mint amit a katolicizmus a “kereszténység” neve alatt az emberekre kényszerít. Maradva az amerikai példánál: attól, hogy az amerikai alapító atyák a Bibliából kiindulva ténylegesen elválasztották egymástól az egyházat és az államot, az Egyesült Államok nem lett ateista ország, hanem Amerikában él a legtöbb hívő keresztény. A lakosság 92 százaléka valamilyen hívő, és a keresztény értékeket a magánéletében valósítja meg, nem az állam kényszeríti az elveiket másokra. A katolicizmus elenyésző kisebbséget képvisel, mivel Amerikát olyan zsidók és újjászületett keresztények alapították, akik a katolicizmus elől menekültek Amerikába. A katolicizmus ugyanis irtotta mindazokat, akiknek valami közük van a Bibliához.

A katolicizmus mindennek az ellentéte, amit a Biblia mond. Európa és Magyarország soha nem lett keresztény, hanem megmaradt pogánynak. Ahogyan – bibliai mércével mérve – a katolicizmus is egy pogány vallás. Az állam pedig egy bibliaellenes hamis vallás dogmáit emeli az állam törvényeibe, és azt erőszakkal kényszeríti rá az emberekre. A kereszténység ilyet nem követel az államtól. A kereszténységnek a világban nincsenek látható határai. A kereszténység és az állami hatalom összeilleszthetetlen struktúrák. A katolicizmus viszont ugyanolyan evilági szervezet, mint az állam, könnyen összeolvad azzal. Ezért ne használjuk a “keresztény Európa” kifejezést, mert Európa bibliai értelemben soha nem volt keresztény. Országok és államok egyébként sem képesek “kereszténnyé” válni, ez csak emberekkel lehetséges. Ellenben “katolikus Európáról” beszélhetünk, amely a legnagyobb elnyomást, nyomorúságot és terrort jelentette az emberek számára a történelem folyamán. Magyarország sem volt soha “keresztény”, legfeljebb katolikus. S mivel a reformáció nem a Bibliához való teljes visszatérést jelentette, hanem csupán reformált katolicizmust, amely sok tekintetben nem hozott semmi újat a katolicizmushoz képest, a protestáns nagyegyházak ezen a képen semmit nem változtattak.

Ezért a katolikus ideológiai állam a katolicizmust emeli törvényi erőre. Magyarországon egy vallási felekezet dogmáit foglalják törvénybe, és erőltetik rá a teljes népességre, elvitatva a legszemélyesebb döntésekkel kapcsolatos szabadságát is. Ez tűrhetetlen és felháborító, amely ellen azért nem lázadnak fel, mert észre sem veszik, hogy ez a rendszer lényege. Ez ellen azért nincs senkinek egyetlen szava sem, mert a katolikus egyház azonnal maga elé tolja a “híveit”, és a varázsszót, hogy a “kereszténység” nevében. Ez pedig mindenkit elnémít, miközben a kereszténység ennek az ellenkezője. A katolicizmus ellenkezője mindannak, ami kereszténységnek neveztetik. És ezt csak azért kell hangoztatni, mert az állam elfoglalására irányuló támadás a kereszténység nevében történik. Akik nem értenek hozzá, azok erről ne nyissanak vitát.

Nem kevesen tudják ezt Magyarországon, mégsem emelik fel szavukat a csalás, a hazugság és a hamisítás ellen, mert a katolikus egyház azonnal “keresztényellenességet” és felekezeti intoleranciát kiált, és megrémülnek a vénasszonyos sipítozástól. Miközben a vénasszonyos hang mögött egy kőkemény, militáns szervezet áll, papi ruhába öltözve. Ennek híján azonban Magyarország szép lassan belesüllyed a középkorba, a legsötétebb bálványimádó, antiszemita, katolikus dogmák sötét világába. Ahelyett, hogy bíznának a Biblia világosságában, amely a szabadság könyve. Jézus Krisztus a Szabadító, nem az elnyomó. A Bibliát kell a képmutató antikeresztény katolikus ügynökök orra alá dugni, amikor a “kereszténydemokráciára” hivatkozva avatkoznak oktatásba, családba, magánéletbe, hitbe, gyereknevelésbe, amelyekhez semmi közük nincs.

Rétvári Bence nevű vatikáni megbízott most azt találta ki, hogy az élettársi viszonyt kiveszik a családi törvényből, mert az nem felel meg a család keresztényi normáinak. Rétvári hazudik, jobb esetben téved, a keresztény család ugyanis nem azonos a katolikus család képével. A Bibliában a házasságot a házasfelek kötik egymással, és nem a pap köti. Ezt a katolikus egyház maga találta ki a “házasság szentsége” címén, amelynek célja az volt, hogy evilági szervezetük kontrollja alá helyezzék a házasság és a család intézményét is. A Biblia nem köti ezt a pap személyéhez, arról már ne is beszéljünk, hogy a Bibliában még külön papi rend sem létezik, hanem “egyetemes papság” van, minden hívő pap, ahogyan Pál apostol mondja, “királyi papság, szent nemzetség, megtartásra való nép vagytok”. Pap a hívők egész közössége. Mindebből az következik, hogy ha egy férfi és egy nő egymásnak örök hűséget fogad, és egymással házasságot köt, akkor ők házasok, függetlenül attól, hogy a részeges Józsi plébános nem füstölte tele a szemüket. Akik tartós élettársi kapcsolatban élnek, azok ilyen házasságot kötöttek, egymásnak szerelmet vallottak, és hűséget fogadtak.

Ez a Biblia alapján szent házasság, Isten ezt ttiszteletben tartja, számonkéri rajtuk. Ehhez a maguk között kötött házassághoz se az államnak, se a katolikus kérusnak, semmiféle köze nincs. Az államnak annyi köze van, hogy polgárai számára előítéletmentesen és szektorsemlegesen biztosítsa ugyanazokat a jogokat, akár élettársnak, akár házastársnak nevezik magukat. Az állam szolgáltató viszonyban áll az őt megbízó polgárral szemben, nem pedig feljebbvalója a polgároknak. Az állam egyetlen vallás vagy felekezet ideológiáját, dogmáját vagy hamis tanítását nem erőltetheti a polgáraira, és nem kérheti számon azokat rajtuk. Rétvári sötét, gyilkos ideológiát terjeszt, amely lehetne a magánügye, ha ezt saját felekezetének templomaiban tenné. De a magyar állam államtitkáraként ezt nem teheti, mert azzal még saját illegitim alkotmányukat is sérti, miután az állam és az egyház elválasztásának elvét megtévesztés céljából meghagyták az alaptörvényben.

A családdal szembeni legnagyobb pusztítást éppen a katolikus egyház követi el, amely bűnnek tart minden nemiséget és szexualitást, a szűzkultuszt hirdeti, a házasságon belüli szexet csak gyermeknemzés céljából tartja elfogadhatónak, tiltja a fogamzásgátlást. De a Biblia azt mondja, hogy a szexuális élet áldás, és a házastársak örömszerzésére szolgál. Pál apostol kifejezetten biztatja erre a férjet és a feleséget, nehogy az ördög tőrébe essenek (mint a katolikus papok, akik életidegen önmegtartóztatást vállalnak, amelyet nem képesek megtartani, és természetellenes módon élnek ki). A Példabeszédek azt mondja, hogy a férjet elégítsék ki a felesége keblei. Az Énekek Éneke leírja a testi szerelem szépségeit. A katolicizmus beteges világából származik az aszkétizmus és a szűzkultusz felmagasztalása, amely rombolja a családokat. Sokkal jobban, mint az egészséges élettársi kapcsolat. Az a baj, hogy az emberek tájékozatlanok. Nem tudják, hogy a katolikusok azt a bődületes baromságot tanították, hogy Szűz Mária szűz maradt a szülés közben és utána is (a betlehemi istállóban nem császármetszés történt). Miközben a Biblia beszámol Jézus testvéreiről, akiket Mária Jézus után szült Józsefnek, aki nemcsak gerendák ácsolásával töltötte az idejét. A Márk evangéliumában az áll, hogy “Avagy nem ez-é az az ácsmester, Máriának a fia, Jakabnak, Józsénak, Júdásnak és Simonnak pedig testvére? És nincsenek-é itt közöttünk az ő nőtestvérei is?” Ez minimum hat testvér, akit a “szűz” Mária szült Jézus megszületése után.

A “kereszténységre” hivatkozó katolicizmussal szemben a Bibliát kell felmutatni, amelytől félnek, mint ördög a szenteltvíztől. Azért ajánlom a Bibliát, mert egyrészt arra hivatkoznak, másrészt a Bibliánál senki nem talál jobb érveket a hazugságaikkal szemben, ahogyan azt a fenti példák is mutatják. A Biblia a legnormálisabb könyv a világon. Miért nem mondja meg például senki, hogy az egyházon kívüli emberek erkölcseivel való foglalkozást a Biblia kifejezetten tiltja? Pál apostol azt mondta, hogy “mi közöm ahhoz, hogy a kívülvalókról is ítéletet tegyek? Avagy ti nem a belüllevők fölött tesztek-e ítéletet? A kívülvalókat pedig majd az Isten ítéli meg. Vessétek ki azért a gonoszt magatok közül”. Ezt kell Rétvárinak mondani, hogy ne a katolikus egyházon kívüli emberek erkölcseivel foglalkozzon, hanem maguk közül vesse ki a gonoszt. A sok pedofil pappal és az egyházon belüli bűnösökkel foglalkozzon, ne a kívülállók erkölcseivel, mert ahhoz nekik semmi közük nincs.

Azt is megmondhatná végre valaki, hogy a Biblia kifejezetten tiltja az erkölcsi nevelést, mert az erkölcsi törvény másokra erőltetése nem jobbá teszi az embert, hanem rosszabb lesz tőle. A Biblia ugyanis azt mondja, hogy a törvény megerősíti a bűnt. Aki minél erkölcsösebb akar lenni, az annál bűnösebb lesz. A Biblia azt mondja, hogy az erkölcsi törvényt nem azért adta Isten, hogy azt betartsák, hanem azért, hogy az emberek felismerjék, hogy nem tudják betartani, ezért szükségük van a Megváltóra. A Biblia nem az erkölcsi nevelést, hanem az újjászületést ajánlja, amely megoldja az erkölcs problémáját is. De a katolikus egyház az erkölcsi törvénnyel veri fejbe az újjá nem született embereket, és még kisgyermekeket is, hihetetlen rombolást végezve a gyermekek lelkében. Mindezt a pusztítást pedig támogatja közpénzből az állam. Az állam olyan szolgáltatást vásárol, amely tönkre teszi a polgárait. A köz pénzén pedig királyi módon dőzsölnek a papok, akik becsapják az embereke, hogy egy kevés demagógiával is éljünk, miközben ez azért igaz.

II. Frigyest (másokhoz hasonlóan)  kiátkozta a pápa. Azt már nem is mondjuk, hogy Jézus azt mondta, hogy ne átkozzatok senkit, hanem áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. De mint mondtuk, a katolicizmus a zsidó Jézus tanításával ellentétben jött létre, és mindenben ellentéte a kereszténységnek. Ekkor II. Frigyes levelet írt Európa királyaihoz. Ebben felhívta a figyelmüket, hogy a pápaság mindnyájukat és az egész világot fenyegeti. Frigyes már a 13. században azt írta, hogy soha nem lesz béke egy országban, amíg a pápaság nem jut a világi hatalomhoz, utána pedig sanyargatás és elnyomás következik: „Avagy nem látta-e Anglia királya, hogy atyja, János király kiközösíttetett, és hűbéressé vált maga és az egész országa is?” A császár a pápát igen találóan „telhetetlen piócának” nevezte. Frigyes látnoki képességgel ismerte fel a pápai hatalom és a katolikus egyház természetét, és az országokra gyakorolt hatását. Ezt írta: „a pápaság nagyravágyó törekvései az elsődleges okai minden háborúnak, és annak, hogy felbomlik, és széthullik egy békés társadalom. Az egyetlen ok, amely a múltban széthúzást, ellenségeskedést eredményezett, s amely – ha elejét nem vesszük – hamarosan minden országban szét fog terjedni, az a meggyőződés, szándék és erőfeszítés, amellyel Róma püspöke magához akar ragadni minden világi hatalmat, s megszerezni az ezzel járó földi gazdagságot is”.

Ez zajlik Magyarországon, és a 21. században sem ismerik ezt fel. Ami a pénzt illeti, Semjén most kezdi újratárgyalni a magyar állam nevében a vatikáni szerződést. Érdekes tárgyalás az, ahol az asztal mindkét oldalán a Vatikán embere ül, és megegyeznek abban, hogyan rabolnak ki egy országot, számolják fel a polgári jogokat, törlik el a szabadságot, és nyomják el az “alattvalókat”. Semjént egy tisztességes országban hazaárulásért állítanák bíróság elé, és ha olyan igazságszolgáltatás lenne Magyarországon, amilyet a katolikusok szerettek a történelem folyamán, akkor mindazért, amit eddig művelt, és amit a jövőben fog, beleértve az új vatikáni konkordátumot, szó nélkül fel kellene akasztani. Ők ennél kevesebbért is élve égettek el máglyán tízezreket.

II. Frigyes korát megelőzve kívánt védőfalat állítani a pápai hatalommal szemben, amely saját elmondása szerint kettészakítja az országokat és „növeli a megosztottságot a társadalmon belül”. II. Frigyes már a 13. században arra intett: “ha egy társadalom kettészakad, és a gyűlölködés elborít mindent, akkor a háttérben keresd Rómát. Biztos lehetsz abban, hogy a katolikus egyház törtetése és manipulációja áll a háttérben, amely szétveri az országok belső békéjét, egységét és nyugalmát”. A magát “kereszténynek” nevező pápaság, amely az önmagát a bűnösökért halálba adó Jézus követőjének mondja magát, II. Frigyes családját mind egy szálig kiirtotta, hogy írmagjuk sem maradt. Gyermekei és unokái közül tíz halt erőszakos halált, vagy pusztult el a pápa börtöneiben. Vajon keresztény vallás az, amely börtönöket tart fenn a mai napig? Akik megkülönböztető sárga jelzést raktak a zsidókra, és megalapították az első gettókat, amelyeknek a nácik sárgacsillagai és gettói csak a másolói voltak? Ez a vallás lenne a zsidó Jézus egyháza, akinek minden tanítványa zsidó volt, és aki a zsidó Bibliában jelentette ki magát? Ezt komolyan gondolja bárki? Tessék már kinyitni a Bibliát, és elolvasni mi van abban.

IV. Ince pápa természetesen megpróbálta meggyilkoltatni II. Frigyest is. Amikor a merénylet meghiúsult, szándékosan úgy bántak az összeesküvőkkel, ahogyan a katolikus egyház bánt azokkal, akik nem engedelmeskedtek neki: a résztvevőket megvakították, megcsonkították, ás elevenen égették el. Ezt a kultúrát hozta a katolicizmus Európába. Ezek a katolikus Európa gyökerei. Róma nem változik, mint tudjuk. Majd azt tessék megfigyelni, ha vége lesz ennek az ámokfutásnak, ha összeomlik a katolikus ideológiára épülő fasiszta rendszer, és Magyarország visszatér a tiszta demokratikus elvekhez, és eltávolítja a katolicizmust a hatalomból, akkor micsoda vonyítás következik majd, azt tessék meghallgatni. Sokan bedőlnek ennek. De ha ez a manipuláció nem lesz eredményes, mert lesz Magyarországnak egy épeszű vezetője, aki átlát a szitán, és ismeri a katolicizmus természetét, akkor az az ember duplázza meg az őrséget, mert ezek mindenre képesek. Aki ezen felháborodik, az nem ismeri a történelmet, és nem ismeri Rómát. Amíg az állam használta fel a katolikus ideológiát, addig is gyilkoltak rendesen. De amikor VII. Gergely pápa után fölé helyezték magukat az államnak, ők használták az államot, beindult az inkvizíció, a tömeggyilkosság és a népirtás. Ha megtehetnék, ma is megtennék. Kénytelenek alkalmazkodni, ezért nem ölhetnek.

Újra mondom, hogy Magyarországon a szabadságot csak a katolicizmus elleni nyílt konfrontációval lehet visszaszerezni. Nem kizárólagosan ezzel kell foglalkozni, de ez alapvető és meghatározó, ez nem maradhat mellékes. A rendszer elmúlhat, de a szabadság nem tér vissza, ha a katolicizmussal szemben nem vállalják fel a nyílt szembenállást, és nem utasítják amerikai mintára a civil szférába. Tartsák el a hívei, az ideológiájuk csak saját híveikre érvényes, az államhoz semmi közük. Ha el tudják tartani az adományaikból, akik tartsanak fenn iskolákat, ha nem tudnak fenntartani épületeket, intézményeket, akkor adják el. Ha nem államegyház, akkor nem jár állami pénz. Közfeladatok ellátása az állam dolga, ne vállalkozzon az állam pénzén erre egyetlen egyház sem. Állami pénzen nem terjeszthet senki egyetlen ideológiát sem. Ez az államnak nem feladata.

Mivel ennek a vallásnak a teológiája az állam elfoglalása, ezért minden igyekezete erre irányul. Ha ezt valaki megakadályozza, és még a pénzcsapokat is elzárja, az ő vallásuk szabadságát sérti. Ha ettől senki nem hatódik meg, akkor rombolnak és pusztítanak. Azonban ezt az államnak nem szabad megengednie, és szankcionálnia kell. Erről a tanulságról szól Európa történelme. Ennek a vallási terrornak kell ellenállni, és akkor lesz szabadság. A harc eszköze nem a materializmus, hanem a Biblia. Ezt kellene megérteniük legalább azoknak, akik ismerik a Bibliát, és tudják, miről beszélek.

Egy II. Frigyes kellene nekünk. Nem értem, miért nem világos, hogy ha a “kereszténydemokrácia” álarcában a katolicizmus foglalta el Magyarországot, akkor azt onnan egy antikatolikus párttal lehet kirugdosni. Amíg ez csak egy mellékes szál, amiről azt gondolják egyesek, hogy magától megoldódik, nem kell konfliktust vállalni “az egyházzal”, addig a gyűlölködésnek, az antiszemitizmusnak és a demokrácia elleni támadásoknak Magyarországon soha nem lesz vége. Addig soha nem lesz egy konzervatív jobboldal Magyarországon, csak a Horthy-féle keresztény-nemzeti fasizmusok különböző változatai, azoknak minden következményeivel együtt. Egy antikatolikus párt kellene, egy mai II. Frigyessel az élén, aki ismeri a Bibliát, és azt kéri számon rajtuk minden alkalommal a nyilvánosság előtt. A katolicizmust ki kell piszkálni a háttérből, ahonnan pusztítják az országot. Amíg nem megy nekik senki, addig nem találják meg az Orbán-rendszer ellenszerét, mert a rendszer mögött ez áll. A sok fekete csuhás, papnak öltözött uszító, tele a méregbe mártott gyűlölet ideológiájával, antiszemitizmussal, mögöttük ötven millió legyilkolt áldozattal. Ez az orbáni “vallási felhajtóerő”, amire állítólag szükség van a jóléti állammal szemben.

A többi csak a levegő csapdosása és mellébeszélés. Annyit ér, mint halottnak a csók. Akár ez a tüntetés október 23-án. Attól persze még el kell menni, csak az egész nem ér semmit.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.7/5 (73 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +89 ( 99 szavazatból)
Bartus László: A katolicizmus írja a törvényt, 4.7 out of 5 based on 73 ratings

 • Hozzászólások(85)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

85 Reader’s Comments

 1. A LEGNAGYOBB DILEMMA
  *
  Irenaeus egyházatya a jövendőbeli biblia-kiegészítés összeállításánál az anyagba került szent iratok között felejtette – ezt nem tüntette el, mint sok más iratot – Ézsaiás prófétának azon messiás-próféciáját [És.7;14] amely szerint: “Íme egy fiatalasszony [héberben = szűz] teherben van és fiút fog szülni, akit . I m m á n u é l-nek . fognak nevezni”. Ennek ellenére aztán az “új testámuntumban” végülis egy . J é z u s . nevű férfiúban “ismerték fel” a messiást., ami önmagában nem lenne probléma, ha pont ezek az iratok lépten nyomon nem éppen Ézsaiásra hívatkoztak volna a “valódi” messiást hitelesítendő…
  Többek között ezt a feloldhatatlan ellentmondást (is) eltitkolandó, egyházi illetékesek először elzárták a kívűlálló hívők elől az úgynevezett Ó-testamentum “Zsidó Biblia” olvasási lehetőségét. (Helyébe az Új Testamentum kizárólagosságát valamint a katolikus, úgynevezett Katekizmust állították.) Másrészt, l e f o r d í t o t t á k . a megjósolt Immánuél nevet ” v e l ü n k . a z .
  I s t e n “-re, mely igaz fordítás tartalmára ők a Biblia magyarázataikban evidenciaként ma is úgy hivatkoznak, hogy igen, hiszen Jézus az, akivel Isten mindig együtt van mivel, hogy ő Isten egyetlen fia fönn a mennyekben…
  *
  Erre mondják Pesten: ü g y e s.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (7 szavazatból)
 2. http://hvg.hu/gazdasag/20121020_Orban_egymilliardot_ad_azonnal_a_piarista

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (7 szavazatból)
 3. (Kiegészítés a 9;44-hez)
  *
  …Mert nincs az a tudományos tanulmány, hivatkozás, amely személynevek lefordított jelentését hivatkozási alpként használna fel. Márpedig a Immánuélnak fogják nevezni, vagy (máshol egy 1928-as kiadású katolikus bibliában) fogják hívni, ez nem tartalmi jelentést tükröz…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 4. Köszi Nemzetáruló kiírtam, mert nem hosszú, ámde tanulságos.
  Azonnali hatállyal 1,2 milliárd forintot csoportosít át a kabinet a Piarista Rend Magyar Tartománya hitelfelvételének kiváltására és beruházás befejezésére a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból.
  A Magyar Közlöny legutóbbi számában megjelent kormányhatározat alapján az átcsoportosításért Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter felel, az elszámolásért és a fel nem használt rész visszafizetéséért pedig – december 15-i határidővel – Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter.
  Az Orbán Viktor miniszterelnök jegyezte határozat arról is rendelkezik, hogy a két tárcavezetőnek a jövő évi, majd a 2014-es központi költségvetés tervezésekor szintén gondoskodnia kell a piarista rend hitelkiváltásához és beruházásának befejezéséhez szükséges évenkénti 1,2 milliárd forintnyi támogatás biztosításáról.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (11 szavazatból)
 5. Sándor 20;18 !
  *
  A z egyház mindig is a hatalmasok oldalán állt. Ez az egész rendszer lényegéből fakadt, fakad. Tulajdonképpen a világi és az egyházi hatalom egynelő mértékben(!) kiegészítette egymást, mivelhogy egymás számára nélkülözhetetlenek voltak.
  Napoleon, aki polgári gyökereknek örvendett, mégis a pápával koronáztatta meg magát, de hogy pontos legyek, a pápa kezéből ki, illetve átvette a koronát és úgy nyomta azt a saját fejébe. Kiváncsi vagyok, hogy a mi kis XXI.századi Napoleonunk ezt miként fogja megoldani, hisz ő eredetileg agrárius, illetve református, illetve demokratikus, illetve liberális, illetve konzervatív, bocsánat mit is beszélek, hiszen ő kormányzópártista… Nem baj akkor majd a szent tányérsapkát húzza a saját h. fejére a pápa segedelmével…
  *
  ui:
  Remélhetőleg ott is végzi, ahol Napoleon…
  *

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +13 (13 szavazatból)
 6. Ez ellen tenni kell, ez már nem vicces!!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (11 szavazatból)
 7. TinTa:
  ezzel csak az a baj, hogy minden szava ellentmond a Szentirasnak. Ha mindenkinek joga van a Szentirassal ellentetben allo teologiat kitalalni, azt hirdetni, es az utan is keresztenynek nevezni magat, akkor holnap a karpitosok cehe kitalalhatja, hogy a karpitos szovetseg elnoke, minden hivo feje, tevedhetetlen, es ugy magyarazza az Irasokat, ahogyan akarja. Ez a szoveg megyalazasa a Szentirasnak, osszeegyeztethetetlen a Biblia, a zsido Biblia, az Isten kinyilatkoztatasanak minden szavaval es szellemevel, legelsokeppen is a Tizparancsolattal, mindjart az elso ponttal. A Biblia tobb helyen kozli, hogy aki ezt a hamisitast megteszi az Isten beszedevel, meghamisitja onkenyesen azt, amit Isten a sajat ujjaval kobe vesett, az atkozott. BL

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (10 szavazatból)
 8. TinTa:
  .
  “Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. Mert nem jön az (Krisztus megjelenésének napja) el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,
  Aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.” (2 Thessalonika 2: 3,4).
  .
  Ez egy prófécia, mely a kereszténység és ebben kiemelkedően a katolicizmus papságának megjelenéséről van szó és arról, hogy mit fog vélekedni magáról ez a szervezet.
  .

  Ez a szervezet beleavatkozott a világ ügyeibe, a politikába, háborúra uszított, konkordátumot kötött Hitlerrel, megáldotta a hadba vonulókat, ahelyett, hogy híveit a szeretetre tanította volna.
  .
  “Gyümölcseiről ismeritek meg őket” – mondta Jézus. (Máté 7.fejezet)
  .
  Kisajátította magának az értelmezés jogát ez a szervezet, erőtlenné próbálja tenni Isten szavát, de a Biblia szövege felett végülis nem volt hatalma, így lelepleződik valódi kiléte.
  .
  A korábban idézett Jelenések próféciái szerint végzetét nem fogja elkerülni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +14 (14 szavazatból)
 9. Kormorán 14:06!
  Egyetértek!
  Bár amikor a katolicizmus helyett a marxizmus volt az államvallás, akkor nem annyira voltak oda egymásért.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 10. Nem először fordul elő, hogy félreért valaki. A bejegyzéssel épp azt kívántam alátámasztani, hogy a katolikus keresztényeknek a Szentírást mindig Vatikán érdekei szerint magyarázták és magyarázzák ma is. Az egyház laikus tagjainak az is tiltva van, hogy saját gondolataik legyenek ai igékről.
  Miért lenne csoda az, hogy ilyen alapon a klérus jogot formál magának az állam ügyeibe való beavatkozásra?
  …az Egyház legfőbb Tanítóhivatala segítségével “a hit tárgyául” valamit “mint Istentől kinyilatkoztatott igazságot” [II. Vatikáni Zsinat: Dei Verbum, 10.] és mint Krisztus tanítását előad, a hívőknek “az ilyen határozatokat hívő engedelmességgel kell fogadniuk”. [II. Vatikáni Zsinat: Lumen Gentium, 25.] E tévedhetetlenség “arra a körre terjed ki, ami az isteni kinyilatkoztatás letéteménye”.
  Sajnálom, ha nem voltam/ vagyok érthető.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 11. 1,2 milliárd forintot ad idén a piarista szerzeteseknek Orbán
  A Piarista Rend Magyar Tartományának további eredményes működését segíti a kormány idei 1,2 milliárd forintos támogatása – közölte a szerzetesrend magyar tartománya szombaton az MTI-vel. A szerzetesek a miniszterelnök jegyezte határozat alapján jövőre, majd 2014-ben is ugyanennyit kapnak.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 12. Vita Brevis: Jostein Gaardner talált egy latin nyelvű irományt egy dél-amerikai konferenciát látogatva, amely valószínűsíthetően Augustinus élettársa, Flora Aemilia tollából származó iromány másolata volt. Mely leírja, hogy Augustinus anyja – Szent Mónika a család védőszentje (!) miféle mesterkedésekkel távolította el őt Augustinustól, akitől gyereke is született. Flora Aemilia később felkereste Augustinust, aki először örült neki, később viszont összeverte és elkergette, még azt sem engedve meg neki, hogy a fiával találkozzon. A gyerek kamaszkorában meghalt – Augustinus megkönnyebbülésére, aki “bűne” jelének tekintette, azt azonban mégsem engedte hogy anyja nevelje, de még azt sem, hogy találkozzanak….. Jostein Gaardner lefordította a latin nyelvű művet, majd azt átadta a Vatikán könyvtárának, ahol eltüntették azt. Ezért a fordító kiadta.
  Magyarul Vita brevis : Floria Aemilia levele Aurelius Augustinushoz címen jelent meg, 1998-ban. Amerikában 1996-ban és 2010-ben jelent meg.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 13. bocsánat: a szerző Jostein Gaarder (az “n” betű nélkül)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 14. Kedves ??? “Nekem az időzítéssel van problémám. A Jelenések 18:4-ben, a fussatok ki Babilonból, arra az időre vonatkozik, mielőtt Isten megítéli azt, vagy egy folyamatos felhívás? Mikor Izrael a babiloni fogságban volt, előbb jött Babilon ítélete,és csak utána nyílt meg az út a hazatéréshez. Ha előtte próbálkoztak volna meg vele, valószínű megölték volna őket.”
  A zsidóknak a babiloni fogság a bűneik miatti ítélet volt, de már a korábbi próféták megjövendölték, hogy ez csak egy időre szóló büntetés. Magának a történeti ténynek nincsen próféciai vonatkozása, nem kell 70 évig tűrni a nagy paráznának a működését, és a vég idején maga a Biblia fejti ki, hogy gyors lesz a lefolyása az eseményeknek” Egy nap alatt jönnek el az ő csapásai” az itt szerepló jóm= héb. nap és korszak mivel egyes számban van egy esztendőt jelent minden szempontból, és a kegyelemidő lejárta miatt kell kifutni Babilonból, ” hogy ne kapjatok az ő csapásaiból” ugyanakkor azt is olvassuk Jelenések könyvében, hogy amikor a “halálos seb begyógyul” és a pápaság teljhatalommal kezd működni, ugyanazokat a középkori módszereket vezeti be mint amelyeket ismertünk, akkor az emberek “megutálják a nagy paráznát” és a királyok, akik eddig támogatták őt “eszik annak húsát” Ugyanolyan forradalom vet véget a pápaság teljhatalmának, mint amilyen a Francia forradalom volt de az egész világra kiterjedően. Ez egy ízig vérig ateista forradalom lesz, amelyik minden vallást egyformán el akar törölni majd. De ez már az emberi történelem lezáró jelenete lesz a visszatérő Krisztus előtt megkezdődik a harmadik világháború, de nem fejeződik be, ennek befejezése csak ezer esztendő után, az Isten törvényének el nem fogadóinak ítélete után lesz.
  EGW Nagy Küzdelem(innen letölthető https://www.facebook.com/groups/egyedul.a.szentiras/474336399263862/ ) és
  Vankó Zsuzsa: Jézus Krisztus apokalipszise 1-4 kötet.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 15. Kitűnő írás.
  Minden mondatával vitatkozni szeretnék.
  De nem tudok.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (8 szavazatból)
 16. HIHETETLEN!!!!!!!! Ilyen teologiailag, egyháztörténetileg exact, szemfelnyító írást még nem olvastam egy újságban sem! Tisztelt Bartus úr, köszönet illeti, hogy vette a bátorságot és elhúzta a függönyt a szemfényvesztés és paraszt-vakítás országában! Ha valaki csak picit is ismeri az európai és egyházi történelmet, az azonnal látja, hogy az ön írása nem más mint tény és szomorú valóság. Én pusztán egy bajt látok itt. És ez komoly probléma, hogy tudniillik, az ön írása semmit sem fog mondani a magyarok 99%-nak, mivel az elmúlt 40 év alatt kiírtották a biblia ismeretet az emberek fejéből. Így a katolikus demagógia nagyobb hatást gyakorol, mint a tények. Ez a szomorú valóság! Azok pedig akik katolikusként az ön cikkét olvassàk, a sértődöttségből adódóan elvetik az egyébként teljesen bibliai alapokon megírt, ragyogóan tényszerű cikkét, és még inkább elfordulnak a valóságtól, holott csak annyit kelle tenniük, hogy elolvassák a Biblia idevonatkozó részeit. Ezért lesznek igazak Jézus szavai amikor visszajön:
  “Have we not prophesied in Your name?” …and He will tell them: “I don’t know you. Depart from me you evil doers!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (11 szavazatból)
 17. Na Ki 2012. október 20. szombat 21:57
  Én is igy vagyok ezzel. Szeretném azonban kihangsúlyozni, hogy jó lenne,
  ha a szigorúan vett vallási ügyeket úgy meg tudnánk különböztetni mint a
  Bartus úr környezetében. Nálunk ugyanis A KORMÁNY vallásállamot hozott
  létre.
  Itt olyan vallástól független VILÁGI TÖRVÉNYEKET irnak a katolicizmus,
  ürügyén melyek valamennyiük kárát okozzák vallási hovatartozástól
  függetlenűl. Hiszen amit a koalició kormánya csinál, annak semmilyen
  valláshoz – a katolikus emberekhez – nincs semmi köze az egyházon kivűl.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (8 szavazatból)
 18. Geyza@ És ki lesz a király?

  Laci, ezt az írást kellene az iskolákba kifüggeszteni!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 19. hunglish: bibliai ismereteket nemcsak a legutóbbi negyven évben irtották ki az emberek fejéből, azok az ismeretek korábban is igen szelektíven jutottak el az emberekhez, ha megnézed a liturgiát, miféle versek kerülnek közvetítésre, akkor láthatod. Az emberekhez évszázadok óta csak azok a bibliai ismeretek jutottak el, amit a különféle felekezetek jónak láttak eljuttatni. És azokat aztán csűrték-csavarták-(félere)magyarázták kedvük és pillanatnyi érdekeik szerint. A demagógia – legyen az katolikus vagy világi, szabadon áramlik, nemcsak nálunk, másutt is, ahol olyanok vannak, akik nem néznek a mondandó mélyére, hanem csak a másoktól hallottakat szajkózzák, papagáj módjára.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 20. Amit nem kívánsz magadnak, ne kövesd el másokkal – ha “csak” ezt betartanák az emberek, sokkal jobb lehetne a világ!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 21. túlavasúti: nem a “vallási ügyek” megkülönböztetése lenne a fontos, mert hiszen ezek jó része mélyen beépült a jelenlegi kultúrába is – gondolok itt a tízparancsolatra és annak hatására a különböző jogrendszerekre és hatályban levő törvényekre. Amit valóban fontosnak gondolnék: az Isten által az embernek adott szabad akarat tiszteletben tartására, miszerint joga van dönteni: elfogadni vagy elutasítani még a hitet is, pláne a valamilyen felekezethez tartozást, vagy elkülönülést. Isten semmilyen hatalmat nem adott egyik felekezetnek sem az emberek hitének erőszakos befolyásolására.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 22. Kedves Bartus László, a National Geographic közvetitett egy dokumentum filmet Hitler pénzügyi manővereiről. Nagyon jó lenne ha Bartus úr közé tenne egy elemzést, amelyben Orbán pénzügyi manővereiről rántaná le a leplet. Számomra igen nagy a hasonlóság Orbán pénzügyei, adózási hajlandósága, lásd családi háza és lakás ügye és Hitler pénzügyi ügyei közt. Orbán beszédeinek kiadásából kapott milliókat, Hitler meg a Mein Kampf könyvének kiadásból. Nem kell új trükk elég csak alkalmazni a korábbi zsiványok módszereit? Hány milliója van Orbánnak? vagy milliárdja? Miközben a népért dolgozik éjt nappallá téve, s magán gépen repül oly sokat dolgozik. közben röhög a markába. Szijjártó, meg mintha Göbbels lenne, nyomja a szöveget. a nép a szegény választó meg mehet közmunkára, mint Hitler idejében az emberek útépitésre. Kicsit más a szöveg, de a lényeg azonos. Kérem elemezze ezt az orbáni piszkos trükköt.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (9 szavazatból)
 23. Ma mondta egy ismerős, hogy neki nem tetszik a katolikus liturgia, és ezért nem megy oda. Ez rendben van, de kérdeztem: és ha kötelező lesz?
  Tehát a katolicizmus jelentős hibái mellett a mai államvallásalapítás a fő gond.
  Ellene nem vallásellenes, hanem demokratikus párt tudna fellépni.
  És 23.-án a nagy októberi forradalom ünnepén esetleg kiderül, hogy mi a mostani felhozatal ez ügyben.
  Szerintem

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 24. Kedves Sándor,

  az egyház és az állam szétválasztása nem jelent vallásellenességet. Éppen arra mutattam ra – az amerikai példával is – hogy az egyház és az állam szétválasztása bibliai elv. Azt javasoltam, hogy ne materialista és ateista demokraták harcoljanak az ideológiai állam érdekében a katolicizmus ellen, mert arra rásütik a vallásellenesség, az egyházellenesség és a keresztényellenesség hazug bélyegét, hanem a Bibliát ismerő demokraták, és a Bibliával semlegesítsék az állam elfoglalására és az emberi szabadság felszámolására irányuló törekvéseiket, mert ezek mind szembenállnak a Bibliával, miközben az ő létük és identitásuk alapja a Biblia (lenne). Ez Amerika szabadságának és sikerének titka. Mással nem tudják legyőzni a katolicizmust, csak a Bibliával. Példa erre a felvilágosodás ateizmusának felemás győzelme.
  Üdvözlettel, Bartus László

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (11 szavazatból)
 25. Kedves Bartus László!
  Köszönöm a rövid összefoglalást.
  Tehát demokrata és keresztény párt lenne az a kétélű fegyver, amely egyrészt megszünteti az államvallást ( szétválasztja ezeket ) másrészt pedig küzd a vallásosság ( benne a katolicizmus ) ellen. Egyetértek.
  Üdvözlettel:
  Sándor

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 26. A mi bálványimádó csuhásaink üzemszerű folyamatossággal meghazudtolják a bibliai alapelveket.
  Egyetértek azzal, hogy a materialistáknak, ateistáknak a bibliahívő, de a katolicizmust, az általa megszervezett államvallást elutasító hívőkkel kellene összefogniuk az elvakult és elvadult csuhásokkal szemben.
  A 2014-es választáson a kereszténydemokratáknak csúfolt siserehadat fel kellene számolni a politikai arénában az őket keblére ölelő fideSSel és az újfasiszta, szélsőjobbos elvbarátaikkal együtt.
  A legfőbb ideológiai fegyver valóban a Biblia lehetne, de ehhez kellenének annak mély ismeretével rendelkező magyarázók, akik minden tettenért esetben rámutatnak a katolikus egyház álnokságára, kétszínűségére, galád módszereire, kíméletlen törtetéseire, stb. valamint a Bibliában leírtakkal szöges ellentétben lévő gyakorlatára.
  Úgy vélem ez a legnehezebben megoldható feladat, már az is komoly fegyvertény lenne, ha néhány politikus elindulna ezen az úton a napi politikai kérdések értékelésénél.
  Úgy vélem még ott tartunk, hogy még a múltra vonatkozó politikai hazugságtömeget sem tudják az ellenzéki oldalon megfelelően kezelni, és akkor még szóba sem kerülnek a kereszténydemokrata bohócok mögött meghúzódó egyházi hatalmasságok, akik aljas, bibliatagadó eszközeikkel mindig a háttérből irányítják a térfoglalási lépéseiket.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 27. Mennyi új kommentelő van!
  De jó! Egyre többen olvassák az AN-t. Igaz-e?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 28. Kedves Bartus úr,

  olvasom írásait, admin hozzászólásait, hát nem semmi terhet vett a vállára amikor ekkora fába vágta a fejszéjét, hogy ezeket a dolgokat nyilvánvalóvá tegye. Most nem az itteni hozzászólókra gondolok, hanem akik el sem olvassák.

  huhh…… Pedig azért ezeknek köztudottabb dolgoknak kellene lenni legalább alapfokon, hiszen az inkvizíció, a gyilkosságok, a biblia misuse és a visszaélések, a katolikusok elmaradottsága, azért ismertek.

  Amit ön ír az egy nagyon fontos, értékes, oktató plusz.
  .
  Azt hiszem az embereknek valahogy nem akaródzik kinyitni a szemüket.
  .
  Pedig ha csak megnéznék pl.: Prof. Umbert Eco könyvéből készített, The Name of The Rose, című filmet, amely egy történelmi thriller ugyan, de egyben oktató film is, mindjárt másképpen értékelnék a dolgokat. Hiszen a katolikus egyházfők ott is gátlástalanul kijelentik ” minket nem Jézus Krisztus érdekel, hanem a saját jólétünk” .

  William of Baskerville elmond mindent az inkvizícióról, Jorge de Burgos, hogy miként engedi csak az Istenhez való közelítést, csak nyomorúság által, elégeti Arisztotelész könyveit, Bernardo Gui az inkvizítor, futni hagyja a gyilkost és máglyára küld egy ártatlan éhező parasztlányt meg két együgyű szerzetest.

  -
  Einsteinnek nem volt igaza, nem a fény terjed a leggyorsabban hanem a sötétség. Tízmillió magyarnak ezt elmondani és meggyőzni őket amikor éppen elfoglaltak Orbán édes kis hazugságainak hallgatásával.

  Ismerek egy pár fideszes diplomatát az itteni nagykövetségre ha néha ne-adjisten betévedek. Nyíltan kijelenti, kérdezés nélkül a fideszes diplomata, “aki nem fideszes takarodjon, pusztuljon” . Így szó szerint, egy diplomata. Azt sem tudja kinek beszél csak terjeszti a fenyegetést, hangoskodik. Ez kell a magyaroknak????
  .
  huhhh.. nagy sóhajtás. Szívből kívánok önnek sok sikert, igyekszem terjeszteni az írásait ahol tudom.

  üdv. Eagle

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (10 szavazatból)
 29. helyesbítés Umberto

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 30. Jó cikk!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 31. Tisztelt Bartus Úr!
  Nagy figyelemmel olvasom az írásait. Amelyek, sajnos szóról-szóra igazságot taglalnak. De azt kell írnom, ahogy Eagle is írta a hozzászólásában, hogy az emberek mesterséges butítása nagyüzemben folyik Magyarországon. Kevés az az ember, aki hasonló gondolatokkal a fejében ül le a híreket nézni, illetve hallgatni, mint a párom és én, miközben felteszi magának a kérdést, miről fog ismét ez a szemét banda a képünkbe hazudni. Magamról csak annyit: Két diplomával rendelkező 60 éves nő vagyok. Mind két térdemet műtötték. A rokkantsági nyugdíjhoz nem vagyok még elég beteg, meghalni még nem szeretnék. Így tengődöm 27.000,-Ft-ból. Nem vagyok nyugdíjkorú. Csak 62 év 187 naposan leszek rá jogosult. Mivel kitűnő tanuló voltam az iskolás éveim alatt, mertem azt a fáradságot venni, hogy tovább tanulok, abban bíztam, idős koromra meglesz ennek az értéke. Sajnos hatalmasat tévedtem. Ez a társaság eltaposott mindent amit becsületes tanulással és munkával megkerestem. Csak 35 év 295 napom van ledolgozva. Ami az ő olvasatukban nem jogosít fel semmilyen nyugellátásra. Nem akartam az Ön nyakába zúdítani a saját gondomat, csak érzékeltettem, hogy én csak egy vagyok a másként gondolkodó 3.000.000 sorstársam közül.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 32. http://atv.hu/videotar/20121022_mihalyi_peter_2_resz

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 33. Kedves Bartus Úr!
  Munkájához kívánok Önnek kitartást, sok sikert, és nem utolsó sorban nagyon jó egészséget. Én is terjesztem az írásait. Több példányban kinyomtatva adom az ismerőseimnek tovább.
  Üdvözlettel: Izabella

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 34. Kedves Szemüveges, az igaz, hogy Izrael számára a babiloni fogság ítélet volt, de mi többnyire beleszülettünk a közepébe. Amit írtam, azt ennek a hatalomnak a természetére vonatkozóan írtam. Ha külső segítség nélkül nem lehet kiszabadulni belőle, ami elég valószínű, akkor az ideje sem csak rajtunk múlik.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 35. Izabella
  2012. október 22. hétfő
  16:11

  Leülnek a TV elé, hogy tájékozottabbak legyenek és amikor felállnak kevesebbet tudnak és értenek mint mielőtt leültek, csak ezt nem veszik észre.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)

Írja meg véleményét!

 
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos