Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: A katolicizmus írja a törvényt 2012. október 19. péntek 3:47

 • Hozzászólások(52)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: A katolicizmus írja a törvényt

Amikor a római katolikus egyház az Európai Unió alkotmányába akarta íratni, hogy Európa múltja a “kereszténységben” gyökerezik, akkor látszólag nem kért sokat. Semmivel nem többet, mint amennyi a magyar kereszténydemokrata alaptörvénybe bekerült. Sokan azt gondolták, hogy semmit nem jelent az a mondat, hogy a “kereszténységnek” nemzetmegtartó ereje van. Aztán nagyon meglepődtek, amikor a sarkalatos törvények erre a mondatra épültek, és lassan mindent a katolicizmus ideológiájából vezetnek le. Mert a “kereszténység” alatt természetesen a “katolicizmust” kell érteni.

Ha Európa elköveti ugyanazt a hibát, mint Magyarország, akkor vége lenne Európában is a szabadságnak. A legalapvetőbb emberi jogokat taposnák sárba a katolikusok a “kereszténységre” hivatkozva, és vicsorogva állna egymással szemben Európa egyik és másik fele. Csakúgy, ahogyan ez az európai történelemben mindig is volt, mióta a napimádó Constantinus császár államvallássá tette a katolicizmust, és ahogyan ez zajlik, mióta a magyar jobboldal a politikai katolicizmussal azonosítja magát.  A Vatikán elhitette Orbánnal azt, hogy a jövő útja ez, a liberális zsidó világrend (kapitalizmus, parlamentarizmus, demokrácia, jogállam) összeomlik, és jön újra a katolikus világrend (hűbériség, ideológiai állam, korporatív munkaalapú gazdaság, feudális előjogok, egyeduralkodó országvezető). Orbán már nemcsak a demokrácia felszámolását pendítette meg, hozzászoktatva a gondolathoz a népet, hanem a katolikus monarchia gondolatát is, amelyet a jobb eladhatóság kedvéért “elnöki rendszernek” nevez. Amiről ő beszél, az nem elnök, hanem a Szent István-i állameszmére épülő katolikus monarchia. Csak kell egy kis idő az átmenethez, hogy hozzászokjanak az emberek a gondolathoz. A Vatikán türelmes, kivárja.

Magyarország elveszítette függetlenségét akkor, amikor alkotmányban rögzítette a katolicizmust. Ideológiai állam jött létre, amely azt tekinti feladatául, hogy a katolikus vallás tételeit foglalja az állam törvényeibe, és azt erőltesse állami erővel a polgárokra. Nagyjából két éve írom ezeket, és senki nem hiszi, hogy így van. Azt gondolják, hogy vallási intolerancia áll a szavaim mögött, nem pedig a katolicizmus és az európai történelem alapos ismerete. A katolikus egyház nem foglalkozik az egyénnel, csak az államhatalommal. Az egyének kizárólag ahhoz kellenek, hogy a tömeg zsarolási potenciált jelentsen. Az egyének üdvössége nem alkalmas arra, hogy a világi szervezet hatalomhoz és az azzal járó pénzhez jusson. Márpedig a cél ez.

Ezért a katolikus egyház nem egyéneket, hanem államokat térít. Az nem számít, hogy hányan járnak templomba, mert a befolyást az államon keresztül érvényesíti a katolikus egyház. Az egyéneket majd a katolizált állam katolizálja, mégpedig az állam szervezetébe beépített katolikus politikusok által. Ezek a politikusok nem saját világnézetüket akarják érvényesíteni önszorgalomból, hanem az egyházukat szolgálják, amellyel szemben nagyobb lojalitással tartoznak, mint a hazájukkal szemben. A katolikus egyház tör rajtuk keresztül teljes erővel hatalomra. Ezért amikor Harrach Péter ájtatos manó képét látjuk, vagy Semjén Zsolt érkezik a képmutató szemforgatással, esetleg Rétvári Bence idézi fel az inkvizíció szellemiségét, akkor nem őket kell látni, hanem Szent Ágostont és a katolikus egyházatyákat, akik mögöttük állnak, akik azt tanították, hogy a katolicizmus küldetése az, hogy uralkodjon a világ felett.

Azt is hiába mondom, hogy ezzel szemben nem az ateizmus válasza a megfelelő válasz, hanem a Bibliát kell az orruk alá tolni, mint az ördögnek. A Biblia, amelynek alapján ők “kereszténynek” nevezik magukat, minden ízében ellentmond a katolicizmus valamennyi állításának. Ez a két vallás, a kereszténység és a katolicizmus, kibékíthetetlen ellentétben állnak egymással. Hogy csupán amerikai példát említsek: az Egyesült Államok alkotmánya nem ateista alkotmány, hanem bibliai alapelvekre épül. Hívő keresztények az amerikai alapító atyák, és ennek szellemében a legkövetkezetesebben választották szét az egyházat és az államot, mert a Biblia szerint az államot szét kell választani az egyháztól. Meg kell adni a császárnak, ami a császáré, az Istennek, ami az Istené, a kettőt nem lehet összekeverni. Ez a két valóság összeegyeztethetetlen egymással. A kereszténység “nem evilágból való”, nem test és vérre épül, ahogy Jézus mondta: “az én országom nem evilágból való”. A katolicizmus országa evilágból való, Péter feltételezett hús-vér utódaira épül. A kettő ég és föld, menny és pokol távolságra van egymástól.

A csalás lényege az, hogy a katolicizmus mégis a “kereszténységre” hivatkozva veszi el az emberek szabadságát, mert az emberek számára a kereszténységnek, Jézus Krisztus személyének pozitív üzenet van. A katolicizmusnak nincs. Nem is gondolnak arra, hogy a kereszténység és a katolicizmus nem azonos. Jézus Krisztus homlokegyenest ellenkezőjét tanítja annak, mint amit a katolicizmus a “kereszténység” neve alatt az emberekre kényszerít. Maradva az amerikai példánál: attól, hogy az amerikai alapító atyák a Bibliából kiindulva ténylegesen elválasztották egymástól az egyházat és az államot, az Egyesült Államok nem lett ateista ország, hanem Amerikában él a legtöbb hívő keresztény. A lakosság 92 százaléka valamilyen hívő, és a keresztény értékeket a magánéletében valósítja meg, nem az állam kényszeríti az elveiket másokra. A katolicizmus elenyésző kisebbséget képvisel, mivel Amerikát olyan zsidók és újjászületett keresztények alapították, akik a katolicizmus elől menekültek Amerikába. A katolicizmus ugyanis irtotta mindazokat, akiknek valami közük van a Bibliához.

A katolicizmus mindennek az ellentéte, amit a Biblia mond. Európa és Magyarország soha nem lett keresztény, hanem megmaradt pogánynak. Ahogyan – bibliai mércével mérve – a katolicizmus is egy pogány vallás. Az állam pedig egy bibliaellenes hamis vallás dogmáit emeli az állam törvényeibe, és azt erőszakkal kényszeríti rá az emberekre. A kereszténység ilyet nem követel az államtól. A kereszténységnek a világban nincsenek látható határai. A kereszténység és az állami hatalom összeilleszthetetlen struktúrák. A katolicizmus viszont ugyanolyan evilági szervezet, mint az állam, könnyen összeolvad azzal. Ezért ne használjuk a “keresztény Európa” kifejezést, mert Európa bibliai értelemben soha nem volt keresztény. Országok és államok egyébként sem képesek “kereszténnyé” válni, ez csak emberekkel lehetséges. Ellenben “katolikus Európáról” beszélhetünk, amely a legnagyobb elnyomást, nyomorúságot és terrort jelentette az emberek számára a történelem folyamán. Magyarország sem volt soha “keresztény”, legfeljebb katolikus. S mivel a reformáció nem a Bibliához való teljes visszatérést jelentette, hanem csupán reformált katolicizmust, amely sok tekintetben nem hozott semmi újat a katolicizmushoz képest, a protestáns nagyegyházak ezen a képen semmit nem változtattak.

Ezért a katolikus ideológiai állam a katolicizmust emeli törvényi erőre. Magyarországon egy vallási felekezet dogmáit foglalják törvénybe, és erőltetik rá a teljes népességre, elvitatva a legszemélyesebb döntésekkel kapcsolatos szabadságát is. Ez tűrhetetlen és felháborító, amely ellen azért nem lázadnak fel, mert észre sem veszik, hogy ez a rendszer lényege. Ez ellen azért nincs senkinek egyetlen szava sem, mert a katolikus egyház azonnal maga elé tolja a “híveit”, és a varázsszót, hogy a “kereszténység” nevében. Ez pedig mindenkit elnémít, miközben a kereszténység ennek az ellenkezője. A katolicizmus ellenkezője mindannak, ami kereszténységnek neveztetik. És ezt csak azért kell hangoztatni, mert az állam elfoglalására irányuló támadás a kereszténység nevében történik. Akik nem értenek hozzá, azok erről ne nyissanak vitát.

Nem kevesen tudják ezt Magyarországon, mégsem emelik fel szavukat a csalás, a hazugság és a hamisítás ellen, mert a katolikus egyház azonnal “keresztényellenességet” és felekezeti intoleranciát kiált, és megrémülnek a vénasszonyos sipítozástól. Miközben a vénasszonyos hang mögött egy kőkemény, militáns szervezet áll, papi ruhába öltözve. Ennek híján azonban Magyarország szép lassan belesüllyed a középkorba, a legsötétebb bálványimádó, antiszemita, katolikus dogmák sötét világába. Ahelyett, hogy bíznának a Biblia világosságában, amely a szabadság könyve. Jézus Krisztus a Szabadító, nem az elnyomó. A Bibliát kell a képmutató antikeresztény katolikus ügynökök orra alá dugni, amikor a “kereszténydemokráciára” hivatkozva avatkoznak oktatásba, családba, magánéletbe, hitbe, gyereknevelésbe, amelyekhez semmi közük nincs.

Rétvári Bence nevű vatikáni megbízott most azt találta ki, hogy az élettársi viszonyt kiveszik a családi törvényből, mert az nem felel meg a család keresztényi normáinak. Rétvári hazudik, jobb esetben téved, a keresztény család ugyanis nem azonos a katolikus család képével. A Bibliában a házasságot a házasfelek kötik egymással, és nem a pap köti. Ezt a katolikus egyház maga találta ki a “házasság szentsége” címén, amelynek célja az volt, hogy evilági szervezetük kontrollja alá helyezzék a házasság és a család intézményét is. A Biblia nem köti ezt a pap személyéhez, arról már ne is beszéljünk, hogy a Bibliában még külön papi rend sem létezik, hanem “egyetemes papság” van, minden hívő pap, ahogyan Pál apostol mondja, “királyi papság, szent nemzetség, megtartásra való nép vagytok”. Pap a hívők egész közössége. Mindebből az következik, hogy ha egy férfi és egy nő egymásnak örök hűséget fogad, és egymással házasságot köt, akkor ők házasok, függetlenül attól, hogy a részeges Józsi plébános nem füstölte tele a szemüket. Akik tartós élettársi kapcsolatban élnek, azok ilyen házasságot kötöttek, egymásnak szerelmet vallottak, és hűséget fogadtak.

Ez a Biblia alapján szent házasság, Isten ezt ttiszteletben tartja, számonkéri rajtuk. Ehhez a maguk között kötött házassághoz se az államnak, se a katolikus kérusnak, semmiféle köze nincs. Az államnak annyi köze van, hogy polgárai számára előítéletmentesen és szektorsemlegesen biztosítsa ugyanazokat a jogokat, akár élettársnak, akár házastársnak nevezik magukat. Az állam szolgáltató viszonyban áll az őt megbízó polgárral szemben, nem pedig feljebbvalója a polgároknak. Az állam egyetlen vallás vagy felekezet ideológiáját, dogmáját vagy hamis tanítását nem erőltetheti a polgáraira, és nem kérheti számon azokat rajtuk. Rétvári sötét, gyilkos ideológiát terjeszt, amely lehetne a magánügye, ha ezt saját felekezetének templomaiban tenné. De a magyar állam államtitkáraként ezt nem teheti, mert azzal még saját illegitim alkotmányukat is sérti, miután az állam és az egyház elválasztásának elvét megtévesztés céljából meghagyták az alaptörvényben.

A családdal szembeni legnagyobb pusztítást éppen a katolikus egyház követi el, amely bűnnek tart minden nemiséget és szexualitást, a szűzkultuszt hirdeti, a házasságon belüli szexet csak gyermeknemzés céljából tartja elfogadhatónak, tiltja a fogamzásgátlást. De a Biblia azt mondja, hogy a szexuális élet áldás, és a házastársak örömszerzésére szolgál. Pál apostol kifejezetten biztatja erre a férjet és a feleséget, nehogy az ördög tőrébe essenek (mint a katolikus papok, akik életidegen önmegtartóztatást vállalnak, amelyet nem képesek megtartani, és természetellenes módon élnek ki). A Példabeszédek azt mondja, hogy a férjet elégítsék ki a felesége keblei. Az Énekek Éneke leírja a testi szerelem szépségeit. A katolicizmus beteges világából származik az aszkétizmus és a szűzkultusz felmagasztalása, amely rombolja a családokat. Sokkal jobban, mint az egészséges élettársi kapcsolat. Az a baj, hogy az emberek tájékozatlanok. Nem tudják, hogy a katolikusok azt a bődületes baromságot tanították, hogy Szűz Mária szűz maradt a szülés közben és utána is (a betlehemi istállóban nem császármetszés történt). Miközben a Biblia beszámol Jézus testvéreiről, akiket Mária Jézus után szült Józsefnek, aki nemcsak gerendák ácsolásával töltötte az idejét. A Márk evangéliumában az áll, hogy “Avagy nem ez-é az az ácsmester, Máriának a fia, Jakabnak, Józsénak, Júdásnak és Simonnak pedig testvére? És nincsenek-é itt közöttünk az ő nőtestvérei is?” Ez minimum hat testvér, akit a “szűz” Mária szült Jézus megszületése után.

A “kereszténységre” hivatkozó katolicizmussal szemben a Bibliát kell felmutatni, amelytől félnek, mint ördög a szenteltvíztől. Azért ajánlom a Bibliát, mert egyrészt arra hivatkoznak, másrészt a Bibliánál senki nem talál jobb érveket a hazugságaikkal szemben, ahogyan azt a fenti példák is mutatják. A Biblia a legnormálisabb könyv a világon. Miért nem mondja meg például senki, hogy az egyházon kívüli emberek erkölcseivel való foglalkozást a Biblia kifejezetten tiltja? Pál apostol azt mondta, hogy “mi közöm ahhoz, hogy a kívülvalókról is ítéletet tegyek? Avagy ti nem a belüllevők fölött tesztek-e ítéletet? A kívülvalókat pedig majd az Isten ítéli meg. Vessétek ki azért a gonoszt magatok közül”. Ezt kell Rétvárinak mondani, hogy ne a katolikus egyházon kívüli emberek erkölcseivel foglalkozzon, hanem maguk közül vesse ki a gonoszt. A sok pedofil pappal és az egyházon belüli bűnösökkel foglalkozzon, ne a kívülállók erkölcseivel, mert ahhoz nekik semmi közük nincs.

Azt is megmondhatná végre valaki, hogy a Biblia kifejezetten tiltja az erkölcsi nevelést, mert az erkölcsi törvény másokra erőltetése nem jobbá teszi az embert, hanem rosszabb lesz tőle. A Biblia ugyanis azt mondja, hogy a törvény megerősíti a bűnt. Aki minél erkölcsösebb akar lenni, az annál bűnösebb lesz. A Biblia azt mondja, hogy az erkölcsi törvényt nem azért adta Isten, hogy azt betartsák, hanem azért, hogy az emberek felismerjék, hogy nem tudják betartani, ezért szükségük van a Megváltóra. A Biblia nem az erkölcsi nevelést, hanem az újjászületést ajánlja, amely megoldja az erkölcs problémáját is. De a katolikus egyház az erkölcsi törvénnyel veri fejbe az újjá nem született embereket, és még kisgyermekeket is, hihetetlen rombolást végezve a gyermekek lelkében. Mindezt a pusztítást pedig támogatja közpénzből az állam. Az állam olyan szolgáltatást vásárol, amely tönkre teszi a polgárait. A köz pénzén pedig királyi módon dőzsölnek a papok, akik becsapják az embereke, hogy egy kevés demagógiával is éljünk, miközben ez azért igaz.

II. Frigyest (másokhoz hasonlóan)  kiátkozta a pápa. Azt már nem is mondjuk, hogy Jézus azt mondta, hogy ne átkozzatok senkit, hanem áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. De mint mondtuk, a katolicizmus a zsidó Jézus tanításával ellentétben jött létre, és mindenben ellentéte a kereszténységnek. Ekkor II. Frigyes levelet írt Európa királyaihoz. Ebben felhívta a figyelmüket, hogy a pápaság mindnyájukat és az egész világot fenyegeti. Frigyes már a 13. században azt írta, hogy soha nem lesz béke egy országban, amíg a pápaság nem jut a világi hatalomhoz, utána pedig sanyargatás és elnyomás következik: „Avagy nem látta-e Anglia királya, hogy atyja, János király kiközösíttetett, és hűbéressé vált maga és az egész országa is?” A császár a pápát igen találóan „telhetetlen piócának” nevezte. Frigyes látnoki képességgel ismerte fel a pápai hatalom és a katolikus egyház természetét, és az országokra gyakorolt hatását. Ezt írta: „a pápaság nagyravágyó törekvései az elsődleges okai minden háborúnak, és annak, hogy felbomlik, és széthullik egy békés társadalom. Az egyetlen ok, amely a múltban széthúzást, ellenségeskedést eredményezett, s amely – ha elejét nem vesszük – hamarosan minden országban szét fog terjedni, az a meggyőződés, szándék és erőfeszítés, amellyel Róma püspöke magához akar ragadni minden világi hatalmat, s megszerezni az ezzel járó földi gazdagságot is”.

Ez zajlik Magyarországon, és a 21. században sem ismerik ezt fel. Ami a pénzt illeti, Semjén most kezdi újratárgyalni a magyar állam nevében a vatikáni szerződést. Érdekes tárgyalás az, ahol az asztal mindkét oldalán a Vatikán embere ül, és megegyeznek abban, hogyan rabolnak ki egy országot, számolják fel a polgári jogokat, törlik el a szabadságot, és nyomják el az “alattvalókat”. Semjént egy tisztességes országban hazaárulásért állítanák bíróság elé, és ha olyan igazságszolgáltatás lenne Magyarországon, amilyet a katolikusok szerettek a történelem folyamán, akkor mindazért, amit eddig művelt, és amit a jövőben fog, beleértve az új vatikáni konkordátumot, szó nélkül fel kellene akasztani. Ők ennél kevesebbért is élve égettek el máglyán tízezreket.

II. Frigyes korát megelőzve kívánt védőfalat állítani a pápai hatalommal szemben, amely saját elmondása szerint kettészakítja az országokat és „növeli a megosztottságot a társadalmon belül”. II. Frigyes már a 13. században arra intett: “ha egy társadalom kettészakad, és a gyűlölködés elborít mindent, akkor a háttérben keresd Rómát. Biztos lehetsz abban, hogy a katolikus egyház törtetése és manipulációja áll a háttérben, amely szétveri az országok belső békéjét, egységét és nyugalmát”. A magát “kereszténynek” nevező pápaság, amely az önmagát a bűnösökért halálba adó Jézus követőjének mondja magát, II. Frigyes családját mind egy szálig kiirtotta, hogy írmagjuk sem maradt. Gyermekei és unokái közül tíz halt erőszakos halált, vagy pusztult el a pápa börtöneiben. Vajon keresztény vallás az, amely börtönöket tart fenn a mai napig? Akik megkülönböztető sárga jelzést raktak a zsidókra, és megalapították az első gettókat, amelyeknek a nácik sárgacsillagai és gettói csak a másolói voltak? Ez a vallás lenne a zsidó Jézus egyháza, akinek minden tanítványa zsidó volt, és aki a zsidó Bibliában jelentette ki magát? Ezt komolyan gondolja bárki? Tessék már kinyitni a Bibliát, és elolvasni mi van abban.

IV. Ince pápa természetesen megpróbálta meggyilkoltatni II. Frigyest is. Amikor a merénylet meghiúsult, szándékosan úgy bántak az összeesküvőkkel, ahogyan a katolikus egyház bánt azokkal, akik nem engedelmeskedtek neki: a résztvevőket megvakították, megcsonkították, ás elevenen égették el. Ezt a kultúrát hozta a katolicizmus Európába. Ezek a katolikus Európa gyökerei. Róma nem változik, mint tudjuk. Majd azt tessék megfigyelni, ha vége lesz ennek az ámokfutásnak, ha összeomlik a katolikus ideológiára épülő fasiszta rendszer, és Magyarország visszatér a tiszta demokratikus elvekhez, és eltávolítja a katolicizmust a hatalomból, akkor micsoda vonyítás következik majd, azt tessék meghallgatni. Sokan bedőlnek ennek. De ha ez a manipuláció nem lesz eredményes, mert lesz Magyarországnak egy épeszű vezetője, aki átlát a szitán, és ismeri a katolicizmus természetét, akkor az az ember duplázza meg az őrséget, mert ezek mindenre képesek. Aki ezen felháborodik, az nem ismeri a történelmet, és nem ismeri Rómát. Amíg az állam használta fel a katolikus ideológiát, addig is gyilkoltak rendesen. De amikor VII. Gergely pápa után fölé helyezték magukat az államnak, ők használták az államot, beindult az inkvizíció, a tömeggyilkosság és a népirtás. Ha megtehetnék, ma is megtennék. Kénytelenek alkalmazkodni, ezért nem ölhetnek.

Újra mondom, hogy Magyarországon a szabadságot csak a katolicizmus elleni nyílt konfrontációval lehet visszaszerezni. Nem kizárólagosan ezzel kell foglalkozni, de ez alapvető és meghatározó, ez nem maradhat mellékes. A rendszer elmúlhat, de a szabadság nem tér vissza, ha a katolicizmussal szemben nem vállalják fel a nyílt szembenállást, és nem utasítják amerikai mintára a civil szférába. Tartsák el a hívei, az ideológiájuk csak saját híveikre érvényes, az államhoz semmi közük. Ha el tudják tartani az adományaikból, akik tartsanak fenn iskolákat, ha nem tudnak fenntartani épületeket, intézményeket, akkor adják el. Ha nem államegyház, akkor nem jár állami pénz. Közfeladatok ellátása az állam dolga, ne vállalkozzon az állam pénzén erre egyetlen egyház sem. Állami pénzen nem terjeszthet senki egyetlen ideológiát sem. Ez az államnak nem feladata.

Mivel ennek a vallásnak a teológiája az állam elfoglalása, ezért minden igyekezete erre irányul. Ha ezt valaki megakadályozza, és még a pénzcsapokat is elzárja, az ő vallásuk szabadságát sérti. Ha ettől senki nem hatódik meg, akkor rombolnak és pusztítanak. Azonban ezt az államnak nem szabad megengednie, és szankcionálnia kell. Erről a tanulságról szól Európa történelme. Ennek a vallási terrornak kell ellenállni, és akkor lesz szabadság. A harc eszköze nem a materializmus, hanem a Biblia. Ezt kellene megérteniük legalább azoknak, akik ismerik a Bibliát, és tudják, miről beszélek.

Egy II. Frigyes kellene nekünk. Nem értem, miért nem világos, hogy ha a “kereszténydemokrácia” álarcában a katolicizmus foglalta el Magyarországot, akkor azt onnan egy antikatolikus párttal lehet kirugdosni. Amíg ez csak egy mellékes szál, amiről azt gondolják egyesek, hogy magától megoldódik, nem kell konfliktust vállalni “az egyházzal”, addig a gyűlölködésnek, az antiszemitizmusnak és a demokrácia elleni támadásoknak Magyarországon soha nem lesz vége. Addig soha nem lesz egy konzervatív jobboldal Magyarországon, csak a Horthy-féle keresztény-nemzeti fasizmusok különböző változatai, azoknak minden következményeivel együtt. Egy antikatolikus párt kellene, egy mai II. Frigyessel az élén, aki ismeri a Bibliát, és azt kéri számon rajtuk minden alkalommal a nyilvánosság előtt. A katolicizmust ki kell piszkálni a háttérből, ahonnan pusztítják az országot. Amíg nem megy nekik senki, addig nem találják meg az Orbán-rendszer ellenszerét, mert a rendszer mögött ez áll. A sok fekete csuhás, papnak öltözött uszító, tele a méregbe mártott gyűlölet ideológiájával, antiszemitizmussal, mögöttük ötven millió legyilkolt áldozattal. Ez az orbáni “vallási felhajtóerő”, amire állítólag szükség van a jóléti állammal szemben.

A többi csak a levegő csapdosása és mellébeszélés. Annyit ér, mint halottnak a csók. Akár ez a tüntetés október 23-án. Attól persze még el kell menni, csak az egész nem ér semmit.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.7/5 (50 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +58 ( 66 szavazatból)
Bartus László: A katolicizmus írja a törvényt, 4.7 out of 5 based on 50 ratings

 • Hozzászólások(52)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

52 Reader’s Comments

 1. Október 23.-án “csókoljuk” meg bűnösökért “önmagukat halálba adó”megválóinkat, hátha ér valamit.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (11 szavazatból)
 2. A biblia használata és értelmezése sajnos csak a művelt emberek sajátja.
  A buta embereket mindég be lehetett csapni és meg tudták vezetni. El kell azon gondolkodni miért is van mostanság az, hogy az oktatás-főleg a közép és felsőfokú – csak a kiváltságos gyerekeknek legyen hozzáférhető. Szerintem ebből egyenesen következik az, hogy minél butábbak egy állam polgárai, annál könnyebben zsákmányolhatók ki.Ha megvalósul a függőség, akkor az aktuális hatalom azt tesz, amit akar. Lásd az orbáni diktatúrát, amely a katolikus egyházzal szövetségben képzeli el az állampolgárok szellemi és fizikai kifosztását.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +25 (37 szavazatból)
 3. “Ezért a katolikus egyház nem egyéneket, hanem államokat térít.”
  Ez a kulcsmondat.
  “A harc eszköze nem a materializmus, hanem a Biblia.”
  Ezt viszont másképp látom. Igaz, hogy a Felvilágosodás látszólag és főleg a bibliához visszatérő keresztények eredménye, mögötte a modern társadalom igényei állnak. A társadalmi szerződés és a hatalom megosztása nem bibliai fogalmak.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (18 szavazatból)
 4. Kedves Girbegurba,

  de, bibliai fogalmak. Csak nem tudják, mert nem azokat az elvont fogalmakat használja. Az én országom nem evilágból való, az egy államelmélet tömören. A katolikus egyházat azért nem tudják megfogni, mert a civil elméleti fogalmakkal szemben szakrális frazeológiát használ, és a kettő elbeszél egymás mellett. Amerikában azért tudták totálisan szétválasztani az államot és az egyházat, mert nem ateisták és materialisták írták az alkotmányt, hanem a Bibliát ismerő keresztények. A katolicizmus tehetetlen maradt, mert jobban ismerték a Bibliát, mint ők, és minden hamis érvelésük saját fjük ellenszólt, a biblikus embereket nem tudták becsapni. A Biblia és a kereszténység az egyházat és az államot totálisan szétválasztja. Mivel Európában az ilyeneket a katolikusok legyilkolták, a felvilágosodásban kénytelenek voltak ateisták és materialisták szétválasztani az államot egy államelmélet alapján. Ezért nem valósult meg olyan tökéletesen a szétválasztás soha, mint Amerikában, ezért az európai szabadság nem volt soha olyan, mint Amerikában. Ennélfogva a fejlődés üteme sem. És belefért emiatt még két világháború is, amely a katolicizmus nélkül soha nem lett volna. Admin

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +22 (30 szavazatból)
 5. “Nagyjából két éve írom ezeket, és senki nem hiszi, hogy így van. ”
  .
  Hogy senki, az talán túlzás de valószínűleg keserves lesz az út a teljes megértésig és elfogadásig.
  .
  Viszont az elmúlt néhány hónap felgyorsult eseményei, Orbán egyre nyilvánvalóbb és egyre átlátszóbb színjátszása, mondhatnám lassanként leleplezővé váló ügyetlenkedései, elbizakodott és türelmetlen túlkapásai már valóban szinte tálcán szolgálják a tényeket és legalábbis közvetett bizonyítékokat Bartus úr állításaihoz.
  .
  Magam részéről mindig állítottam, hogy Orbán annyira buta, primitív, hogy elképzelhetetlen, hogy önmagától végigjátssza ezt a hatalmi játékot és mindig a mögöttes vezérlő erőt kerestem mivel nekem is úgy tűnt, hogy kézi vezérlésre van állítva az agybeteg ember.

  A tények viszont egyre jobban igazolják a cikkben vont párhuzamot és még ha valaki nem is akarja elhinni az ott leírtakat, azért még abban az esetben is már nagyon alapos vizsgálatot érdemelnek a cikkben leírtak.

  A magam részéről Orbánt egy illuzionistának tartom, olyasmi mint David Copperfield aki nem bűvész csak egy előadóművész, a stáb tervezi meg a mutatvány, dolgozza ki, gyártja le az eszközöket, a team dolgozik a háttérben amíg ő a színpadon előadja a számot. És ha az Orbán mögötti teamet keresem, mi tagadás, a cikkben felvázolt kép beleillik, sőt ahogy Orbán egyre messzebbre megy és egyre gyengülnek a színészi képességei, egyre jobban beleillik a képbe.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +21 (29 szavazatból)
 6. Minden szavaval egyetertek a cikknek. Errol videot kellene csinalni es feltenni a youtubra.
  A tortenelmi tenyekkel senki sem allhat szemben. A katolicizmus bizonyitotta mar hogy milyen urat szolgal.
  A tortenelem pedig nem akarmi, az angolul is valakinek a tortenete.
  HISTORY – HIS STORY.
  Ki lehet ez ?

  23. Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva.
  24. Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala; még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak.
  25. Minekelőtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem.
  26. Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét.
  27. Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget;
  28. Mikor megerősíté a felhőket ott fenn, mikor erősekké lőnek a mélységeknek forrásai;
  29. Mikor felveté a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját, mikor megállapítá e földnek fundamentomait:
  30. Mellette valék mint kézmíves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva ő előtte minden időben.
  31. Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban.
  32. És most fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, a kik az én útaimat megtartják.
  33. Hallgassátok a tudományt és legyetek bölcsek, és magatokat el ne vonjátok!
  34. Boldog ember, a ki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztván minden nap, az én ajtóim félfáit őrizvén.
  35. Mert a ki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jóakaratot.
  36. De a ki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén; minden, valaki engem gyűlöl, szereti a halált!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (16 szavazatból)
 7. Kedves Admin,
  Én nem bánom, ha a Bibliára támaszkodva érvelnek a fasiszta katolicizmus ellen, sőt, örülök neki.
  De a nem keresztényeket és a nem hívőket mással kell megfogni.
  A Felvilágosodás eszméi vallási meggyőződéstől függetlenül hatnak.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (17 szavazatból)
 8. kurva jó gondolatok. mért nem mer senki verbális csatát vívni az ájtatoskodókkal.? hát azért mert az ő szakrális verbalizmusuk érthetetlen a többség számára. mint az orvosi latin. szűk elit kiváltsága és a cél is ez, kevesen pofázzanak bele, így azt teszünk amit akarunk.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (18 szavazatból)
 9. zseniális vagy Bartus i.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +14 (18 szavazatból)
 10. Laci!
  Ismét: le a kalappal!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +14 (20 szavazatból)
 11. Munkálja a világvallást és uralmat a magát „egyedülinek” tartó egyház – amúgy parázna módra. Sajnos sokan nem látják a szellemi leuralás lényegét, fenyegető, embernyomorító, nem Istentől való voltát.
  .
  Jel 17:4-5
  Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skárlátba, és megékesíttetett vala arannyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele utálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával,
  És az ő homlokára egy név vala írva: Titok; a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja.

  Jel 17:15 És monda nekem: A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek.

  Jel 17:18 És az asszony, amelyet láttál, ama nagy város, amelynek királysága van a földnek királyain.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (10 szavazatból)
 12. Kedves BL,
  Nekem az időzítéssel van problémám. A Jelenések 18:4-ben, a fussatok ki Babilonból, arra az időre vonatkozik, mielőtt Isten megítéli azt, vagy egy folyamatos felhívás? Mikor Izrael a babiloni fogságban volt, előbb jött Babilon ítélete,és csak utána nyílt meg az út a hazatéréshez. Ha előtte próbálkoztak volna meg vele, valószínű megölték volna őket.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (6 szavazatból)
 13. Kedves Admin!
  Kérlek, legalább vázlatosan tájékoztass bennünket a nyugat-Európai ún. kereszténydemokrata pártokról is, hiszen ezek nyilván szövetségesei a magyar névrokonuknak, vagy mégse?
  Előre is köszönöm: kn

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (12 szavazatból)
 14. girbegurba!
  *
  A szabadság eszme legalapvetőbb jelszava a Biblia szellemére hivatkozik, ha nem is szó szerint, amikor azt mondja, hogy “m i n d a n n y i a n
  . e g y e n l ő n e k . s z ü l e t t ü n k”, miközben a Római Katolikus Egyház ennek mindig is az ellenkezőjét igyekezett belesulykolni a hívek gondolatvilágába. A sorsszerű elrendeltetés [a determináció elmélete] már eleve a belenyugvás, helyesebben a beletörődés szellemét ülteti az igazságot kereső ember egyába: ” a földi szenvedés előre eldöntött és mindenkire kiporciózott adagja” szellemében.
  *

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (14 szavazatból)
 15. Azt híresztelik fű alatt olyan emberek , akik rálátnak a dolgokra hogy Pintér lesz a miniszterelnök és Orbán a Közt. Elnök. Ez már le van vajazva.
  Csak néztem mint a moziban , mikor ezt szép csendesen , indulatoktól mentesen bár de szomorúan elmagyarázták nekem.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (11 szavazatból)
 16. figyelő,

  Érdekes idézetek. Vajon igaz lesz az is, amit ennek az undorító szervezetnek a sorsáról ír a Biblia?

  ” És a tíz szarv, amelyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel.
  Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék…”
  (Jelenések 17: 16,17).

  “Ennekokáért egy nap jőnek ő reá az ő csapásai: a halál, a gyász és az éhség; és tűzzel égettetik meg; mert erős az Úr, az Isten, aki megbünteti őt.” (Jelenések 18:8).

  Kedves Bartus László,

  Te hiszed, hogy igaz lesz, ami a fenti bibliai idézetekben áll? Az általad említett és elemzett szervezet teljes pusztulás előtt áll, mégpedig Istentől fog ez jönni a Biblia szerint.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (9 szavazatból)
 17. A cikk – helyesen – nagy hansúlyt helyez a katolikus rituálé és egyáltalán az egyház által gyakorolt nyelvi furfangokra, amelyek a legalkalmasabbak a Bibliát nem ismerők félrevezetésére. Ez maga is egy lélektani fogás részükről, amikor bedobnak egy olyan hivatkozást, amely első pillanatban zavarba hozza a vitapartnert.
  Egyébként érdemes arra a lélektani momentumra is odafigyelni, hogy az emberek többsége hitelesebbnek fogadja el a Károly Gáspár biblia-fordítást, mert annak az archaikus (sokkal nehezebben befogadható, érthető) hatása ámulattal tölti el a hinni akaró olvasót, mint mondjuk a Biblia Társulat munkacsoportja szöveg fordítását [ melynek pedig többek közt a néhai Lőrincze Lajos a magyar nyelv legendás professzora is a tagja volt ]. A könnyen érthető, modern szöveg nem elég misztikus a misztikumra vágyó – szerintem sznob – olvasó számára… Arról már nem is beszélve, hogy emez a tudós csoport jóvoltából sokkal hitelesebb is…
  *

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (12 szavazatból)
 18. Fantomas
  Igen.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (4 szavazatból)
 19. “De a katolikus egyház az erkölcsi törvénnyel veri fejbe az újjá nem született embereket, és még kisgyermekeket is, hihetetlen rombolást végezve a gyermekek lelkében.”
  Bizony nem irigylem a mai szülőket. Hazajön Pistike az iskola első osztályából és megkérdezi anyut, hogy kötöttek-e házasságot, mert a Józsika szülei igen és akkor, most ő igazi gyereke-e az egyébként boldogságban, békességben élő szüleinek? Mert a gyerek olyan, hogy kérdez.

  Bartus úr!
  Belátom igaza van a katolikusokkal és reformátusokkal kapcsolatban. Az elején én is azt hittem, hogy rémeket lát, de az idő igazolja.:(

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (14 szavazatból)
 20. Na és még egy a régi jól bevált fogásokból.
  Sokan hivatkoznaak az egyháznak az évezredes kultúrára gyakorolt fantasztikus hatására, amely megtermékenyitőleg hatott a képzőművészetekre, a zenére és az irodalomra.
  *
  Ám e hivatkozó sokaság elfelejti azt a papok és szerzetesek által gyakorolt szintén a majd két évezredes hatalmi és kultúr privilégiumot amit a társadalom más csoportja – az arisztokráciát leszámítva – egyáltalán nem gyakorolhatott. Viszont amit ezek alkottak, attóll a csillogástól villogástól még a nem-hívő hívő is elámult…
  *
  Alkottak, művészkedtek, miközben csaltak, loptak, hazudtak is. Érdemes utána nézni a nagy naptárhamisításnak nevezett panamának, a Teljes Biblia helyett a Katekizmusnak, vagy a szent inkviziociónak, és az egyházi kincstárak mérhetetlen gazdagságának… stb,stb,stb,stb,stb……………….
  *
  A mutatványos bódék kikiáltói folyton azt skandálják, hogy “nem csalás, nem ámítás !”…
  Hát “tisztelhölgyeimé suraim”, sajnos ez az elmúlt két évezred biz’isten csalás és ámítás volt a javából és most ezt akarják önök folytatni…
  *

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (10 szavazatból)
 21. Zseniális írás, kristálytiszta logika, és karakán vélemény.
  Bartus Úr, Ön fantörpikus.
  Remélem írásait tanítani fogják, még ha most kutyát-békát kiáltanak Önre, akkor is igaza van. Csak szobrot ne kapjon, mert azokat ledöntik :-)
  Tisztelője: HI

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (15 szavazatból)
 22. Egy régi pesti vicc:
  *
  Móricka hazamegy az iskolából és bejelenti az apjának, hogy a tisztelendő bácsi rábeszélésére megkeresztelkedett…
  A felháborodott atya a térdre fekteti és jól elfenekeli.
  A fenekelés közben hátraszól az apjának:
  - látod papa, máris hogy utálom a zsidókat.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (11 szavazatból)
 23. Az állam és az egyház, szétválasztása tulajdonképen az emberiség fejlődésének
  eredményeként jöhetett létre. A neandervölgyi és hasonló kis közösségek és
  a globalizáció, a furkósbot és az atomfegyverrel felszelet műholdak sokaságát
  elektronikus GPS segitségével iranyitott rakéták, a szabadszemmel bejárható
  vándorvilág és a tizennéhány milliárd fényévre ellátó eszközök között lévő
  különbség jelentős.
  Közben az Európacentrikus nézetet vallók, nemcsak arra jöttek rá, hogy a föld
  nem lapos, hanem gömbhöz hasonló.
  Igy arról is megbizonyosodtunk, hogy az emberiség hitélete is legalább ennyire
  különbözik világszerte egymástól. Ráadásul a fejlődés miatt ez is változik.
  Hiszen nem nehéz arra rájönni, nap mint nap többet és többet tudva, hogy
  mennél többet tudunk, annál inkább látjuk, hogy ez milyen kevés.
  .
  Meggyőződésem, hogy mindez nem jöhetett volna létre egymás kölcsönös tiszteletén alapuló együttműködés nélkül.
  .
  Világszerte láthatjuk, hogy mit alkottak a hitet kihasználó uralkodók értelmetlenül.
  Hiszen a piramisok és a klf hitéletben megjelenő istenek világa mellett lehetett
  uralkodva fenyegetni. Láthatjátok, milyen porszemek vagytok hozzám képest!
  .
  A Római Pápa vezette egyház célja is a világ fölötti uralkodás továbbfejlesztése.
  Bartus úrral egyetértve annak szeretnék nagyobb hangsúlyt adni, hogy ez az
  egyház az uralkodása céljára egy jól kiképzett, gyakorlott elnyomó katonai
  szervezetként működik. Llátszólag materializált fegyverzet nélkül.
  Természetesen központi irányitással. Nyilván a sajátos évezredes tapasztalatok továbbfejlesztésével.
  Mindezek megértése nélkül ugyan hogy lehetne küzdeni egyre agresszivabb
  terjeszkedési “szándékuk” ellen?
  Ehhez egyéni szellemi fejlődésre alapozott munició is kell. Bartus úr irásaiban
  éppen ezt tartom kiemelkedőnek, hiszen nem könnyű felismerni, hogy miként
  fonódik össze az Orbanizmus a Katolicizmussal. A pápa virtuális lába ugyanis
  az Orbán lábával tapos és rugdal az egyének életébe. A Vatikánnal új egyezmény is várható, mely valószinüleg tovább fokozza az a lelki maszlaggal támogatott elnyomást.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (11 szavazatból)
 24. A katolikus enkláve nem akar lemaradni az iszlám saria fejlődése mögött. :(((
  Köszönöm admin!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (16 szavazatból)
 25. Döbbenetesen igaz.
  De talán a katolicizmuson kívül más “izmusokat” is meg lehetne említeni a téma kapcsán, hiszen ez a fajta szellemiség más egyházak politikájában is erősen jelen van (persze lehet, hogy a forrás egy ugyanaz, még ha ők maguk nem is tudják…).

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (10 szavazatból)
 26. Geyza
  2012. október 19. péntek
  12:55
  Erre én is mernék fogadni és arra is, hogy Putyin féle szerkezetet fognak létrehozni, ahol váltogatják egymást, mint Medvegyev Putyinnal. :(
  Persze ezzel a f@szkalap ellenzékkel kényelmesen fotelból megtehetik ezt ezek a maffiózók.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (10 szavazatból)
 27. Kedves Gabi Kovács,
  megválaszolta saját kérdését, méghozzá helyesen. BL

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (10 szavazatból)
 28. Avi
  Ön szerint az ellenzék úgy demokratikusan, mit tud tenni?
  A Parlamentben lesöprik, mint a kenyérmorzsát, utcára nem tudja vinni az embereket, mert akinek még munkahelye van félve a kirúgástól, nem megy el tüntetni, a sztrájkjogot megnyirbálták, de egyébként sem mernének az emberek sztrájkolni, éppen a kirúgások miatt!
  Komolyan kíváncsi vagyok, mert én sokat gondolkozom ezen, hogy a 2006-s hugyenották mit megtehettek, gördülősztrájkok, törés-zúzás, égetés, több milliós károkat kellett helyrehozni az adófizetők pénzéből csak a fővárosban! Traktorokkal vonultak a gazdák, most pedig elveszítik a földjeiket és csend van?!
  Bár éppen tegnap olvastam, hogy földfoglalás volt – tehát az emberek tudnak valamit kezdeni és az mellé állhat az ellenzék…talán így!
  Szóval nem kötözködöm, én csak kérdezek!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (8 szavazatból)
 29. A hívő ember leg-ádázabb ellenfele a gondolkodó ember. A hit terjesztői ezért a gondolkodókat igyekeznek kiírtani. Ennek egyik módszere a tudás csapjának elzárása. Most Orbánék ezen munkálkodnak, csak abban tévednek, hogy a gazdagabbak között nem nevelődnek ki gondolkodók.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (12 szavazatból)
 30. Bartus úr, a Biblia, pontosabban az újszövetség lehetne a harc egyik eszköze !
  A probléma pontosan az, amit (ebben) a cikkben (is) említ : mi mindent mûveltek eddig is a kereszténység nevében ! Hogy az igazi kereszténység ( gnosztikusok, rózsakeresztesek, katharok, màs eretnek szektàk értelmezésére gondolok) évszàzadokig rejtve maradt az emberek elôtt !!
  Ezt kibogozni ilyen kusza fejekben lehetetlen, szerintem.
  Ön pontosan làtja a helyzetet, làtja “a tàtott szàjakból vastagon ömlô sötétséget ” – nem tudom Csoóri erre gondolt-e… – na ezért nem !
  A fejekben a rendrakàst laikus alapon kellene megközelíteni, ezzel megtiszteljük és magunk mellé àllítjuk az ateistàkat is .
  Nézze meg India alkotmànyàt : laikus ( nem vallàsos, úgy értem ) de toleràl minden vallàst !
  Olyan alkotmàny kell, amelynek nincs spirituàlis vagy teológiai töltése, és ahogy mondja, a civil szféràba ( helyére ) teszi az egyhàzakat.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (9 szavazatból)
 31. Meggyőződésem, hogy a pokol kapui a Vatikán pincéiből nyílnak.
  Bíboros uraimék ott állnak tömött sorban, hogy beszámolhassanak
  elkövetett aljasságaikról – remélve egy kis tonzúra simogatást -,
  és várják a következő utasításokat a Bartus úr által már fentebb
  megírt gonoszságokra.
  Bár mintha a háborúkra való uszítást, a hozzá szükséges fegyverek
  megáldását kifelejtette volna.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (7 szavazatból)
 32. Kecskeméti Károly vontolla

  “…amikor Harrach Péter ájtatos manó képét látjuk, vagy Semjén Zsolt érkezik a képmutató szemforgatással, esetleg Rétvári Bence idézi fel az inkvizíció szellemiségét, akkor nem őket kell látni, hanem Szent Ágostont és a katolikus egyházatyákat, akik mögöttük állnak, akik azt tanították, hogy a katolicizmus küldetése az, hogy uralkodjon a világ felett.”
  Most csak ezt emelve ki a megint telitalálatból: a pikáns nem MELLÉKkörülmény, mert annál sokkal jelentősebb közszereplő a jövőnkben, hogy az iszlám is pontosan ezt érzi küldetésének. Aki immár ott a spájzunkban. Milyen jó szórakozás lenne a V.I.P. páholyból nézni a mérkőzésüket.
  Sajnos semmi esélyünk….

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (5 szavazatból)
 33. Bartus úr
  Talán azért nem veszik olyan súllyal figyelembe ezt a mondanivalót (sem), mert annyira alacsony a papság által közvetlenül befolyásolható (templomjáró, a papok utasítását kritika nélkül követő) réteg. Persze értem én, hogy nem a hívük, hanem az államhatalom rekatolizálására törekednek, de mégis ilyen nyilvánvalóan alacsony tömegtámogatással az érdekük lenne egy ERŐS államhatalom, az meg bizony egy GAZDASÁGILAG erős lenne. De akkor miért hagyják, hogy Orbán az El Tolcsyval karöltve ámokot fusson és egyre közelítsen az államcsődhöz? Hiszen ha hozzájuk kötik a szekerüket és ők veszítenek, akkor a Vatikán befolyása sem maradhat érintetlen. Nem az lett volna érdekük, hogy GAZDASÁGILAG legyen erős az ország? Hiszen némi gazdasági prosperitásba csomagolva könnyebben és tartósabban lenyelte volna a nép a diktatúrát! Vagy ez a nyomorba döntés nagyon is tudatos megfontolás eredménye? Azaz része a tervüknek?Jó lenne ezért a gazdasági alapokkal is foglalkozni, nem csak az ideológiai felépítménnyel.
  Ez persze régi vitához vezet: a lét határozza meg a tudatot, vagy a tudattal lehet meghatározni a létet -esetleg annak tényeitől függetlenítve. És ez meddig tartható?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 34. csakén
  Nem a fővárosba jönnek a gazdák, hanem helyben próbálnak valamit: pl beleszántanak a csókosoknak kiosztott földbe, semmisnek nyilvánítva a velük kötött szerződést:, mint a népi engedetlenség szép példája:
  http://fmh.hu/hirek/20121017_kajaszo_foldtorveny_demonstracio

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 35. Orbán mögött áll a katolicizmus. Igen, de lehet, hogy nem az vezeti.
  Hihetőbb számomra, hogy Orbán, aki nem tűr el maga felett semmit, saját céljaira felhasználja a vallásosság külöböző eszközeit, formáit.
  Esetleg még meg is koronáztatja velük magát.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 36. Kedves girbegurba!
  “…Igaz, hogy a Felvilágosodás látszólag és főleg a bibliához visszatérő keresztények eredménye, mögötte a modern társadalom igényei állnak. A társadalmi szerződés és a hatalom megosztása nem bibliai fogalmak.”
  Azt kell hogy mondjam, hogy téves a kiindulási pont. A Felvilágosodás látszólag sem a Bibliához való visszatérő keresztények eredménye. Távolról sincs ez így. A felvilágosodás eszméjét az enciklopédisták éppen a katolikus egyház bigott középkori dogmáitól való megszabadulás céljából hirdették meg. A katolikus egyház sötétté és butává tette az embereket. A skolasztikus tévedéseket és a babonát viszont megtűrte sőt ez volt az a maszlag , amelyen a középkori ember mindenféle tévedése érthetővé válik. A katolikus papság üldözte a bibliához hű moozgalmak képviselőit és tagjait egyaránt, mint eretnekeket. Ezeknek a mozgalmak kétségtelenül lehettek is hibáik, hiszen a Bibliát viszonylag későn adták az emberek kezébe, így aBiblia kutatásába és megértésébe a közgondolkodásban terjengő adekvátnak hitt ostobaságok és babonás hit dogmái keveredtek a papok mákonyos eszmeiségével az általuk elképzelt istenországáról, és a beigért purgatóriumról, örökké fenntartható tisztítótűzről, amelyből azonban az embereket pénzadományokkal leginkább ki lehet szabadítani, meg halál utáni misékkel fel lehet küldeni a menyországba. ( Ez az eszmeiség ma ugyanígy fenn van tartva a kellőképpen lebutított társadalmi rétegek számára, és az az emberek ebbe az alkuba hagyják magukat bevezetni, mert könnyebb az üdvösségért akármennyi pénzt kifizetni, mint megtérve megigazulni a megváltás útján amely elveszi az ember minden büszkeségét.) Előbb ennek a hagymázos egyvelegnek kellett kitisztulni a Biblia nyelvi eszköztásának mind alaposabb megismerése útján. Sőt a felvilágosodás a Biblia megértésének útjába is akadályokat gördített a végletekig racionalista önhittségével, amellyel azt hirdette hogy kizárólag emberi ésszel fellelhető és megérthető dolgokat lehet elhinni (nem tudom minek már akkor a hit, ha egyszer meggyőződtem valamiről mert láttam, vagy tapasztalhattam) és ez a tanítás eléggé élesen ütközött az evangéliumok csodás eseményeivel, amelyek csak akkor érthetőek, ha hit által elfogadjuk Krisztusnak a Teremtő Istennel való legszorosabb kapcsolatát. Természetes, hogy egy Teremtő természetfeletti eszközöket alkalmazhat, de ezek az eszközök nem természetfelettiek Neki, csak nekünk, mert nem értjük. De hiszen erre az ellentmondásra épült azóta is a kereszténység nagyobb többségében divat/dogmaként máig elfogadott bibliakritikai Szentírásmagyarázatban meggyökerezett magát kereszténynek nevező képmutatás.. Mert : Ha hinnék, hogy Istennek a törvényei a fizikai valóságban általunk nem megismerhető dimenziókra is kiterjednek, akkor alapjában véve nagyobb engedelmességgel és tisztelettel kezelnék Isten törvényeit az erkölcsi élet minden területére tekintve. De hát hiába bizonyították be a szenzációszámba menő régészeti feltárások, hogy a bibliai könyveknek a szerzői igazat mondtak, léteztek, és általában a zsidó papsággal a biblia írói maguk is gyakran szemben állva hirdették a népnek az Isten akaratát és a megtérés üzenetét, mégpedig halálbüntetés terhei mellett megalkuvásra való hajlam nélkül. Igaz hogy működött a reformáció, de alig volt nagyobb hitele mint a katolicizmusnak, éppen csak az volt a különbség közöttük, hogy az utóbbi a nyomornak és a tudományellenességnek gerjesztője volt, míg a reformáció támogatta a tudományos gondolkodást. A felvilágosodás azonban egy izig vérig ateista, vallástalanító észvallást hirdető mozgalom volt, amelynek vallásellenségét az évszázadok alatt felgyűlemlett keserűség mozgatta. Érthető, hogy a társadalmi szerződés és a hatalom megosztása nem bibliai fogalmak voltak. A társadalmi szerződés csak egy eszme volt, amelynek alapján azonban nem dönthető el, hogy kik osztozzanak a hatalmon.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 37. Azért nem mindenki vak, nagyon sok kisegyház tudja és ismeri ezeket a dolgokat.
  Egyenlőre nem kerülnek napvilágra, de eljön az idő amikor midenkinek állást kell
  foglalnia ez ügyben, akkor kiderül a nagy csalás, és lelepleződik kik állnak a háttérben, és Isten mellett vagy ellen. – Fenevad bélyege vagy Isten pecsétje-

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 38. A vallásossággal szemben a Biblia a fegyver. Igen!
  De ismerjük-e a Bibliát?
  A Biblia alapú kisegyházak tagjaitól, evangelistáitól a következőket szoktam kérdezni:
  1. Miért nincs benne a Tízparancsolatban az, hogy szeresd felebarátodat mint magadat?
  2. Miért kell szeretni az ellenséget?
  3. Mi a szeretet definíciója?
  Hát nem nagyon válaszolnak, sőt némelyikük elszaladt, pedig ezek nem ördögtől valók.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 39. “Mindebből az következik, hogy ha egy férfi és egy nő egymásnak örök hűséget fogad, és egymással házasságot köt, akkor ők házasok, függetlenül attól, hogy a részeges Józsi plébános nem füstölte tele a szemüket. ”
  .
  +++++++++++++

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 40. Úgy gondolom, hogy a katolicizmus az Isten (egyház) – állam (uralkodó) – család – egyén értékrangsort állította fel: az egyén tehát a rangsor végére került. A társadalmi fejlődés ezt a rangsort alaposan átalakította. Amerikában pl. az egyén került a rangsor élére, az egyén helyzetéből vezetődik le a család és az állam szerepe, de akár a hit (vallás) kérdése is.
  .
  Az amerikai társadalmi érték-rangsor egészen más hangsúlyokat hordoz – ennek megfelelően lényegesen gyengébb az állam és az egyházak súlya a mindennapi életben is. (Miközben sem az állam szerepe, sem a hit nem veszített a jelentőségéből, legfeljebb az egyénhez való viszonya változott meg.)
  .
  Orbánék erőszakkal – és az általános fejlődéssel szembe menve – akarják a katolikus értékrendet „rehabilitálni”, aminek eszköze az egyén elszigetelése, az egyéni szabadságjogok megnyirbálása. Hogy Orbánnál ez tudatos-e? Nem hiszem. Orbán egy végtelenül ostoba, műveletlen ember, akit az orránál fogva lehet vezetni. Pontosabban hatalom-vágya a megfogható pontja: ezért államosít mindent – gazdaságot, oktatást, közigazgatást, bíráskodást – , ezért rendel minden mást az állam alá. (Emlékszünk XIV. Lajosra: „Az állam én vagyok.”)
  .
  Majdnem biztosra veszem, hogy a katolikus egyház durván befolyásolja Orbánt: akinek egyébként is „megváltó” hajlamai, képzetei vannak. Jó pár hónapra éppen itt, az AN-ben írtam erről egy hozzászólásomban. Orbán tehát állandó „megerősítést”, ösztönzést kap a katolikus egyháztól – megváltónak képzeli magát – cserébe elismeri a katolikus egyház prioritását az állam felett. Ezért csókolgatja a pápa kezét – a korona még kicsit várat magára… Ennek a befolyásnak az első következménye az államilag elismert egyházak körének szűkítése volt. A katolikus egyház nem szeret versenyezni!
  .
  Orbánnak az egyéntől van igazán félni valója, ezért minden eszközzel igyekszik az egyéni szabadságjogokat csorbítani. Hadd ne soroljak fel bármit is, akik itt kommentelnek, azok ezt mind ismerik. Az egyéni szabadságjogok csorbítására pedig az egyén és a család szembeállítása a legjobb eszköz, hiszen a család fontosságát kevesen kérdőjelezik meg – és virtuálisan a család szembeállítható az egyénnel (valójában nem). Innen a Rétvári féle „filozófia”: ki is tartozik a család fogalmába és ki nem. Kizárni a társadalomból azokat, aki nem házasságban élnek – megalázni őket bármi módon – éppen a család-egyén viszony feszegetésének kérdése.
  .
  Bartus Lászlónak sok dologban igaza van, sajnos. Irány a középkor, bármi áron, minden eszközzel.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 41. Kedves Bartus László, köszönöm!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 42. Ha a pápista egyházról beszélünk, a bibliáról szó se eshet. A katolikus biblia az egy igaz Isten megtagadása. Aki meg szeretne ismerkedni a valódi bibliával, az térjen át a zsidó hitre, mert a zsidók őrizték meg annak szövegét és szellemét. A keresztény egyházak meghamisították, és megtagadták a Tízparancsolatot. A pápisták bálványimádók. A hatalom megszerzése érdekében befogadták a pogányok politeizmusát, és a különféle isteneik helyett szenteket, védőisteneket (szenteket) kanonizáltak akiket imádni kell, ugyanúgy mint a pogány isteneket. Ha jól emlékszem, ami egyáltalán nem biztos mert nem vagyok istenhívő, ez mindjárt az első parancsolattal szemben történik. A hazugság pedíg nem teremthet erkölcsi alapot, ezért ki lehet jelenteni, hogy a katolikus erkölcs Isten- és emberellenes, mert a hatalmon kívül semmit nem szolgál. Szolgált is minden önkényuralmat a történelem során a római császárétól orbánéig. Hozzá kell tennem, hogy mindezt pénzért tette és teszimindenkor. A búcsúcédulától az egyházadóig. “Pusztítsátok el a gyalázatost”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 43. “A kormányfő annak a meggyőződésének is hangot adott, hogy “a globalizációnak vége”, és azt a regionalizáció váltja fel, Európában pedig erősödni fognak a közösségi identitások. “Szerintem nemzeti reneszánsz lesz” – fejtette ki, hozzáfűzve, veszélyesnek tartaná, ha ez nem keresztény alapon jönne létre, ugyanis az európai nyugati civilizációban egyedül a kereszténység képes a nemzeti identitásokban rejlő konfliktuslehetőségeket tompítani, sőt előnyt kovácsolni belőlük.”

  Most olvastam a Népszabin. Csak kapkodom a fejem. Mi van Barosso terveivel? Erős európai föderáció, stb.
  Bartus úr! tényleg nyomul a katolikus és református egyház. Bele az állam közepibe.

  “A kereszténység nélküli nemzeti reneszánsz Európában a harmadik birodalom meg Sztálin felé mutat. A nemzeti reneszánsz istentelen alapon borzalmas pusztítást hozhat a keresztény civilizációra” – mondta.” Ez félelmetes. Nem akarom a középkort.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 44. Szokásos logikus levezetése a tényeknek.
  Köszönjük Bartus László.
  Te vagy az egyetlen, aki ezekre felhívja a figyelmet, ráadásul tisztán, érthetően, legalábbis azok számára, akiknek mond valamit a Biblia, és a keresztényi szeretet és megbocsájtás.
  A felcsúti hazaáruló és csapata ezt hírből sem ismeri, nekik a politikai ellenfél elpusztítandó, főleg ha lehetőség adódik rá.
  Elég csak arra gondolni, hogy a katolikus egyház mikor emelte fel a szavát a többi egyház megszüntetésénél, a hajléktalanok vegzálásánál, a rokkantak ellehetetlenítésénél, a gazdagok adóinak csökkentésénél, és sorolhatnánk. A bibliai Jézus ezeket nem hagyta volna szó nélkül, miközben ezek harácsolják az állami támogatásokat és ugatnak bele az emberek magánéletébe.
  Az állam és egyház összeforrasztása egyszerű hazaárulás!
  1848-ban ezért is harcoltak Petőfiék, hogy ezek szétváljanak, és több mint 150 év után a felcsúti hazaáruló ezt annullálja.
  A sok ostoba magyarnak pedig gőze sincs mindezekről…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 45. Gratulalok!Remek iras!
  Most epp azon gondolkodom,az emberiseg tudomanyos fejlodeset(minden tekintetben)milyen piszok nagy mertekben hatraltatta a katolikus egyhaz!Mennyi konyvet,irasos feljegyzest ,egettek el,vagy epp irtak at,mennyi artatlan embert gyilkoltak le( Isten neveben),hany eletet tettek tonkre s mindezt buntetlenul!Ha nincs a katolikus egyhaz,vajon ma hol tartanank a tudomanyos fejlodesben???

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 46. Izzi!

  Mindez az iszlám vallásra is igaz, csak az 600 évvel későb alakult ki. Ma körülbelül ott tartanak, ahol a katolicizmus a 15-ik században. A nagy világvallások mindíg politikai és totális hatalomra törnek.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 47. Izzi
  Egészen szadista módszerekkel is csak fékezni tudták a tudományos gondolkodás és az emberközpontúság térnyerését. Ha valaki istenhívő, annak fel kellene tudni ismerni ebben Isten akaratát. Mert egyébként az egészet az ördög műveként kellene elkönyvelnie – de akkor miért repked a pápa is repülőn, vonul nem lovashintón, telefonálnak a Vatikánban…
  Továbbá azzal is kellene kezdeni valamit, hogy a nyilvánvalóan és ténylegesen szekularizált USA-ban a legnagyobb az istenhívő és templomba rendszeresen járó tömeg. Bár az is igaz, hogy ott nem a katolikus egyház dominál – bár a latin beáramlás még ott is átbillentheti a mérleget.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 48. A katolicizmus ellenében jó a keresztény USA példája.
  De azért 1960-ban nem lett volna elnök Obama.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 49. Valamikor pár évesként “sikerült” bekerülnöm egy igazi katolikus kórházba.
  Ott a napi terápia azzal kezdődött, hogy a rendjük szerinti fejfedővel ellátott nővérek reggel 6-kor kirángattak az ágyból és a hideg udvaron át a hűtött kápolnába zavartak.
  Szerencsére mellettem feküdt egy keresztény pap, aki mindent megtett értem, amit egy 20 ágyas kórteremben lehetett. Amikor azután a lázam 39C-fok fölé ment, szüleim hazavittek, és otthon meggyógyultam.
  A 60-as években ez jutott eszembe amikor az óvodásokat láttam amint a szovjet hősi emlékművet koszorúzták.
  Az orbáni szisztéma valami hasonló felé tart.
  Már az EU elnöki megnyitóján bejelentette, hogy Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz, mégis Iványi Gábortól visszakérte a keresztleveleket.
  Üldözi a keresztény kisegyházakat.
  És biztos vagyok abban, hogy ha úgy látná jónak, akkor pillanatok alatt áttérne akár muzulmán hitre is.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 50. A LEGNAGYOBB DILEMMA
  *
  Irenaeus egyházatya a jövendőbeli biblia-kiegészítés összeállításánál az anyagba került szent iratok között felejtette – ezt nem tüntette el, mint sok más iratot – Ézsaiás prófétának azon messiás-próféciáját [És.7;14] amely szerint: “Íme egy fiatalasszony [héberben = szűz] teherben van és fiút fog szülni, akit . I m m á n u é l-nek . fognak nevezni”. Ennek ellenére aztán az “új testámuntumban” végülis egy . J é z u s . nevű férfiúban “ismerték fel” a messiást., ami önmagában nem lenne probléma, ha pont ezek az iratok lépten nyomon nem éppen Ézsaiásra hívatkoztak volna a “valódi” messiást hitelesítendő…
  Többek között ezt a feloldhatatlan ellentmondást (is) eltitkolandó, egyházi illetékesek először elzárták a kívűlálló hívők elől az úgynevezett Ó-testamentum “Zsidó Biblia” olvasási lehetőségét. (Helyébe az Új Testamentum kizárólagosságát valamint a katolikus, úgynevezett Katekizmust állították.) Másrészt, l e f o r d í t o t t á k . a megjósolt Immánuél nevet ” v e l ü n k . a z .
  I s t e n “-re, mely igaz fordítás tartalmára ők a Biblia magyarázataikban evidenciaként ma is úgy hivatkoznak, hogy igen, hiszen Jézus az, akivel Isten mindig együtt van mivel, hogy ő Isten egyetlen fia fönn a mennyekben…
  *
  Erre mondják Pesten: ü g y e s.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)

Írja meg véleményét!

 
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos