Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: A Vatikán támadása az Unió elfoglalására 2012. március 18. vasárnap 18:37

 • Hozzászólások(115)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: A Vatikán támadása az Unió elfoglalására

Magyarországon a mértékadónak nevezett értelmiség nagy része még fel sem fogta, hogy Orbán a Vatikán eszközeként és klasszikus jezsuita ideológia alapján építi a „keresztény Magyarországot”, miközben ő évszázados receptek és célok alapján már a nemzetközi támadást szervezi az Európai Unió katolikus megszállására. Március 15-én nem a véletlen műve volt szélsőséges lengyel, litván és más országbeli katolikus rohamcsapatok megjelenése Budapesten. Nem kirándulók voltak, nem is egyszeri alkalomról van szó, és nem is azért volt szükség rájuk, mert nélkülük nem lett volna Orbánnak elég támogatója a Kossuth téren. A magyar demokrácia sikeres leépítése után megkezdődött a fülkeforradalom exportálása Közép-Európa országaiba. Orbán Magyarország igába hajtása után, már más országokban is gyűjti híveit a liberális Európai Unió elleni támadáshoz, a katolikus Európa létrehozása érdekében.

Amikor azt írtuk, hogy létrejött az Unió első fasiszta állama, akkor azzal azt is mondtuk, hogy az „első”, de nem az utolsó. Tévedtek, akik azt gondolták, hogy Orbánnak nincs külső támogatója, az olasz fasizmus és a náci Németország nélkül nem lehet Európában fasiszta államot felépíteni. Egyrészt van külső támogatója, a Vatikán, amely jól kidolgozott ideológiát, stratégiát és nemzetközi támogatást nyújt a politikai katolicizmus erejével, másrészt  Orbánnak azért nincs szüksége Mussolini olasz fasiszta államára, mert ő maga (és fasiszta Magyarországa) lesz a támasza újabb európai fasiszta rendszereknek. Ha úgy tetszik, Orbán Magyarországa lesz Mussolini Olaszországa más nemzetek számára. Ezt jelenti a „saját tengelye körül forgó” Magyarország, amelynek nincs szüksége külső fasiszta hatalom támogatására, mert ő maga lesz az.

Az nem vicc, amikor a Magyarországra „látogató” lengyel fundamentalista katolikusok azt mondják, hogy nekik olyan miniszterelnökre van szükségük, mint Orbán Viktor. Ezt egyrészt komolyan gondolják, másrészt az a kimunkált, a klérus által tudatosan felépített igény fogalmazódik meg benne, hogy Közép-Európa államaiban Orbán reinkarnációit juttassák hatalomra, és a magyar klerikálfasiszta állam modelljét másolják le. Amit ők „kereszténynek” hívnak, noha semmi köze a kereszténységhez. Ez csak a trón és az oltár szövetségére épülő szent ágostoni katolikus állam modellje, amely a Vatikán és a helyi klérus hatalmát szolgálja, kiterjeszti a világi hatalom fölé, anélkül, hogy őket formálisan államegyházi pozícióba ültetné. A felvilágosodás, a liberális demokrácia, a kapitalizmus elleni támadásról van szó, amely történelmi hagyományainak megfelelően antiszemita tartalommal bír, és a katolikus egyház világi uralmát, elnyomását célozza. A katolikus egyház érdekeit szolgáló világi képviselőik által, akik elfoglalják az államhatalmat. Miért is kellene kegyúri jog a katolikus főpapoknak, ha miniszterelnök-helyettesi rangban képviseli az emberük a Vatikánt.

Orbán terjeszti a mételyt, és már egész Közép-Európában toboroz híveket magának. Mintát ad, személyében vezért nyújt, és utat mutat a katolikus országok jobboldali pártjai számára. Magyarország a megvalósult álom, a sikeres kísérlet első állama, amely kiindulópontja lesz először Közép-Európa, majd – terveik szerint – egész Európa visszahódításának. Orbán Viktor ezzel valósítja meg birodalmi vágyait is: ne feledjük, hogy már Hillary Clinton látogatásakor egy új hatalmi centrumként beszélt Közép-Európáról, amely „5-10 éven belül az Európai Unió növekedésének motorja” lesz, sőt, mint mondta: „Közép-Európa kifejezetten szeretne a saját létezéséhez katonai, logisztikai, energetikai és kereskedelmi biztonsági garanciákat kivívni.” Nem rögtönzésről van szó tehát, hanem egy nagyon tudatos terv végrehajtásáról. Charles Gati professzor és az amerikai külpolitika pontosan látja ezt. Charles Gati idén januárban a The American Interest című folyóiratban megjelent tanulmányában azt írta, hogy Orbán nemcsak a magyar, hanem a közép-európai demokráciákra nézve is veszélyes figura. A Szabad Európa Rádió újraindításának tervét azzal is indokolták, hogy Orbán a demokrácia látszatába csomagolt diktatúra modelljét kiterjesztheti az egész térségre.

Ennek hordozó anyaga a politikai katolicizmus, a liberális Európával szemben a katolikus („keresztény”) Európa visszaállításának vatikáni terve. Ez kezdődött el március 15-én, amikor lengyel, litván és Orbán más országokban élő hívei is megjelentek Budapesten. A fentiekből következően ez nem egyszeri alkalom volt. Orbán Közép-Európa klerikális-fasiszta vezére, Budapest pedig a katolikus új Közép-Európai birodalom központja lesz. Orbán missziós területnek tekinti azt a területet, amit egy korábbi vatikáni terv „intermare” tengelynek nevezett, és amely egy függőleges vonal mentén foglalja el a közép-európai országokat, Lengyelországtól és a körülötte levő országokon át a horvát tengerig. Ebben már akkor is kitüntetett szerepet szántak Magyarországnak. A balti térség államai, a litván, lett és észt terület országai is idetartoznak. Ne feledkezzünk meg, hogy Litvániában hasonló küzdelem zajlott a szabadság és az elnyomás erői között, a litván gettóban, majd koncentrációs táborban tombolt a terror és gyilkos orgiákat tartottak. A célpont a liberálisokkal és kommunistákkal azonosított zsidók voltak. Létezik vízszintes tengely is, amely Ausztriát, Németországot, Olaszországot és Franciaországot foglalja magában.

Orbán létrehozta az első mintaállamot, terjeszkedik, és olyan Közép-Európai hatalmi centrumot igyekszik felépíteni, amely nemcsak saját helyzetét stabilizálja Magyarországon, hanem hatalmi ellensúlyt képez a liberális Európai Unióval szemben. Akár azon belül vagy kívül. Ez a bázis, ahonnan a támadás indul az Unió ellen. A végső cél az, hogy a liberális Európát a „keresztény” Európa váltsa fel. Orbánon keresztül a Vatikán most már nyílt támadást intézett a szekularizált Európai Unió ellen, hogy elfoglalja és átalakítsa azt.

Mindennek előzménye az, hogy az Európai Unió ötlete a Vatikánból származik, az egyesült „keresztény” Európa gondolatával szerették volna visszaállítani a katolikus egyház uralmát a világi kormányok felett, amit a felvilágosodás után elveszítettek. A II. Vatikáni Zsinat után a katolikus állam taktikát változtatott, lemondott arról, hogy az egyház formálisan is szerepet kapjon az államhatalom intézményrendszerében. Az új helyzethez alkalmazkodva a katolikus egyháznak elkötelezett, a Vatikán érdekeit szolgáló világi szerzetesrendek tagjai hivatottak a katolikus egyház befolyását és hatalmi pozícióját érvényesíteni. Visszatérni az „alapító atyák” szellemiségéhez – ez a kereszténydemokrata pártok és az Opus Dei ügynökök jelszava.

A Vatikán elképzelése az volt, hogy az Unió alkotmányában utalnak Európa keresztény gyökereire, amelyből majd levezetik a konkrét törvényekben a katolikus egyház tanításainak megfelelő jogszabályokat, véget vetnek a liberális demokráciák „szabadosságának” és szekularizációjának. Ugyanúgy, ahogyan az a magyar alaptörvényben történt. A magyar alaptörvény ennek mintájára készült, és nemcsak kihívás, hanem nyílt támadás is a liberális Európai Unió alkotmányával szemben. A „kis kovász megposhasztja az egész tésztát” elve alapján a cél az, hogy egész Európa társadalmi-politikai berendezkedését ennek megfelelően alakítsák át. Az Európai Unió rendkívül sérülékeny, mert a néppárti frakció európai pártjai tele vannak katolikus ügynökökkel, Opus Dei tagokkal, a jezsuiták által irányított politikusokkal. Ez látszik abban is, ahogyan Orbán mellett kiálltak az Európai Parlamentben, annak ellenére, hogy Orbán rendszere egyértelműen sérti az uniós alkotmányt és jogot. Lengyelország kifejezetten a klerikálfasiszta magyar rendszert támogatta. Nem véletlenül.

Terjedelmi okok miatt csupán utalok arra, hogy a Vatikán és a katolikus egyház tanításainak halálos ellensége a felvilágosodás, a szabadkőművesség, amelyből a felvilágosodás származott, a liberalizmus, a kapitalizmus, a demokrácia, a szekularizáció, a materializmus, a szociáldemokrácia, amelyeket ők mind a zsidóságnak tulajdonítanak. Ezért a politikai katolicizmus mindig antiszemita érzelmeket korbácsol fel. Felfogásuk szerint két világrendszer harcol egymással, a katolicizmus által képviselt „keresztény állam” és a zsidóság által mozgatott „liberális demokrácia”. Csakhogy a „kereszténynek” nevezett államnak semmi köze nincs a bibliai kereszténységhez, ez kizárólag a katolikus egyház hatalmi helyzetét jelenti, és az egyéni szabadságjogok felszámolásával azonos. A katolicizmus államelmélete a katolikus egyház hamis teológiájából származik, amely az állam erejével kényszeríti polgáraira az „Isten törvényeit”. Ezért attól elválaszthatatlan. Mivel ez az elmélet az egyén szabadsága fölé helyezi a katolikus egyház által feltételezett „közjót”, és ideális hatalmi formának az egyeduralmat tartja (amelyet a katolikus egyház törvényei irányítanak), a „keresztény” állam mindig elnyomást, a szabadság felszámolását és a demokrácia megszüntetését jelenti. Ezért a történelem folyamán a katolikus egyház vagy maga alkalmazott erőszakot, vagy támogatott minden diktatúrát, amely a liberalizmus, a demokrácia és a zsidóság ellen irányult. A vatikáni tervek minden térségben a gazdasági válságok idején kapnak erőre, amikor a gazdasági válságot az „istentelen”, a pénzügyi hatalmat kezében tartó zsidóság, illetve a liberális demokráciák számlájára írják. A „pénzuralom” helyett kínálják az „erkölcs uralmára” épülő államot, a kapitalizmus helyett a munkaalapú társadalmat, a liberális demokrácia helyett a „keresztény” államot. Az erkölcs azonban, csak mint parancs jelenik meg, abból soha nem lesz valóság.

Ennek oka az, hogy a katolikus egyház nem hisz a Bibliában, amely kifejezetten hangsúlyozza, hogy az erkölcsi törvény nem arra való, hogy betartsák, hanem arra, hogy ráébressze az embereket, hogy nem lehet betartani. A megváltás, Jézus Krisztusban való újjászületés nélkül, az erkölcsi törvényeket lehetetlen betartani, ezért van szükség a Messiásra. „A törvény Krisztusra vezérlő Mesterünkké lett” – írja a zsidó Pál apostol. Az erkölcsi törvény, a hittan, nem tesznek jobbá, hanem ellenkezőleg. A Biblia szerint, ahol megerősödik a „törvény”, az erkölcsi parancsolat, ott a bűn is megerősödik. Más helyen azt mondja Pál, hogy az erkölcsi „törvény haragot nemz”, ahol a legerősebben követelik meg az erkölcsi parancsolatok betartását, ott lesz legnagyobb a bűn. Erre legjobb példa maga a római katolikus egyház, amelynek klérusa és egyházi szervezete maga a Szodoma és Gomora. Amit a pedofil papok műveltek gyermekek százezreivel, az maga a szervezett bűnözés, amelyhez képest a belga pedofilhálózatok az angyalok mennyei kórusához hasonlatos. Nem véletlen, hogy a legmocskosabb bűnöket ott követik el, ahol a legerősebb a parancs, és nem ismerik a kegyelmet. Nem tudom, hogy a megrontott gyerekek kasztrálásánál van-e még mocskosabb bűn, a gyilkosságokat, az inkvizíciót, a boszorkánynak kikiáltott nők eleven elégetését és az apácák által szült csecsemők vízbefojtását is beleértve. Ez azt is jelenti, hogy az „erkölcsre” hivatkozó elnyomó rendszer nemcsak a szabadságot veszi el, hanem erkölcsi parancsok kényszerével még nagyobb erkölcstelenségbe taszít, és a romlottság melegágya is egyben. A katolicizmus erkölcstelensége és történelmi bűnei miatt, nem beszélve a demokráciára leselkedő elnyomó államelméletéről, az erre vonatkozó teológiája miatt, nem hatalmi pozícióra, hanem betiltásra méltó szervezet. A vallásgyakorlást nem szabad korlátozni, de a hatalmi törekvéseket kötelező, a nehézséget pedig az okozza, hogy az államhatalom elfoglalása a katolikus dogmatika és vallásgyakorlás része. Ez szöges ellentétben áll Jézus és a Biblia tanításával. Ha valamely új egyház olyan teológiával vagy múlttal kérne egyházi státuszt, mint amilyen a katolikus egyházé, akkor azt még az előző egyházi törvény alapján is el kellene utasítani, a szervezet pedig nemzetbiztonsági megfigyelést igényelne, mivel alapelvei a demokratikus alkotmány megdöntésére irányulnak. Ahogyan ez Magyarországon be is következett.

Visszatérve: ebben a kétpólusú világnézetben a Vatikán évszázadokban gondolkodik, soha nem adja fel, mindig új formákat és stratégiákat keres. A II. Vatikáni Zsinat óta az Orbán által vezetett magyar modell az első megvalósult katolikus kísérlet, amely még nem nyerte el végső formáját, a korlátozások és üldözések lassanként adagolva jelennek majd meg az élet minden területén. De ez a modell mintaként szolgál a többi európai ország számára, és a világegyház már szervezi a különböző országokban ezek átvételét. Orbán Viktor példakép lesz, vezéri tekintélye internacionalizálódik, elindult a boldoggá és szentté válás útján, ha sikeresen terjeszti az antiszemitizmus és a klerikálfasizmus mételyét, ha sikerül Európában a katolicizmus újabb térhódítását elérnie a liberális Európai Unióval szemben. Az ideológiai állam nem öncélú, nem Budapesten találták ki, nem Szájer ötlete volt a vonaton Brüsszel és Budapest között. Ezt a Vatikán irányítja, a jezsuiták munkája, ahogyan az is, amiképpen Orbán Európa és Amerika ellen dolgozik. Ez nem egy ember elszigetelődött hatalmi mániája. Ezúttal mellőzzük a katolikus egyház tanításait erről, amely dokumentálja mindezt a törekvést.

A Vatikán gyarmatosít, kifosztja anyagilag az országot, ügynökei révén elfoglalja az államhatalmat, rákényszeríti beteges vallási tanításait az országra, felszámolja az egyéni szabadságjogokat, üldözi a gondolkodás és a művészet szabadságát, az információ és a vélemény szabad áramlását, Magyarország kihasználásával az európai demokráciák és a szabadság ellen támad. Orbán Viktor március 15-től kezdve nemcsak Magyarország diktátora, hanem az európai szabadság kihívója, az új katolikus Európa apostola, az Európai Unió ellenfele, és egy új Közép-Európai fasiszta hatalmi centrum építője. Híveinek száma nőni fog a katolikus országokban, a klérus valóságos nimbuszt épít neki Közép-Európában. Várhatóan európai mozgalmat indít, nemcsak Budapestre jönnek majd a katolikus szélsőségesek hallgatni őt, hanem ő is utazik majd, és mond majd beszédeket a közép-európai országokban gyarapodó híveinek. Feltehetően az adott országban kiválasztott reinkarnációja, a helyi „kis-orbánt” támogató gyűléseken. Átveszik majd az orbáni mintákat, frazeológiát és populizmust. A jezsuiták már keresik az erre alkalmas politikusokat a térség országaiban. Európa és a világ újra veszélyben van. Orbán az ominózus európai parlamenti vitáéban azzal zárta a felszólalását, hogy “Európa vagy ‘keresztény’ lesz, vagy nem lesz”. Ez azt jelenti, hogy mindenre elszántak, Európa vagy katolikus lesz, vagy szétverik. Ebben már nagy rutinjuk van, mert azt már lattuk, hogy Magyarország vagy katolikus lesz, vagy nem lesz. Orbán azt a választási lehetőséget adta.

És Orbán hamarosan nem lesz egyedül.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.3/5 (68 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +77 ( 113 szavazatból)
Bartus László: A Vatikán támadása az Unió elfoglalására, 4.3 out of 5 based on 68 ratings

 • Hozzászólások(115)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

115 Reader’s Comments

 1. olvasgatom a DK honlapján ezt:
  http://www.demokratikuskoalicio.hu/index.php/2011-12-05-15-42-05/hirek/2014-tudunk-e-egyeterteni-vagy-nem
  és találtam benne (többek között) egy nem teljesen kifejtett, de nagyon érdekes
  hasonlatot: a baloldal a “szakracionalitás” talaján áll, és már én teszem hozzá, hogy a jobboldal viszont a “szakralitás”-on. Azt hiszem, nehezen lehetne tömörebben kifejteni a felvilágosodás óta tartó harcot a “tiszta ész” és a “hit” között! És milyen kár, hogy a két szó különbsége a “cion”
  Erre a részre utalok:
  “Gyurcsány A jól látható politikai küzdelem mögött van egy ennél nagyobb küzdelem, egy nagy kulturális küzdelem. Ez a bonyolultabb és ez a nehezebb harc. Valóban, a magyar jobboldal nem egyszerűen politikai közösségként, hanem kulturális közösségként megszervezte önmagát saját nyelvvel, mítoszokkal, történetekkel. Nem szakpolitikai alternatívák állnak itt egymással szemben. A választók jelentős része nem egyszerűen szakracionalitás alapján mérlegel, ítél, számba véve hasznosságot és befektetést, hanem része akar lenni egy történetnek”
  Egyébként érdemes végigolvasni – de ez is a “nem látja a fától az erdőt” mondást támasztja alá: nem kell “saját történetet” sőt jelszavakat sem kitalálni, elég lenyúlni a jobboldalét! Teszem azt, a “Haza nem lehet ellenzékben” – csak éppen tudatosítani kell, hogy a baloldal a haza, akik a hazát fényre derítik – és kipucolják rendszeresen azt az istállót, amit a jobboldal szintén rendszeresen és kivédhetetlenül teleszar. És csak tőlük várható, hogy “mit rákentek -a fidesz évek -, lemossuk a gyalázatot” és a “magyar név megint szép lesz” – mint a baloldali kormányok alatt. Mert a jobboldal nemzeti érzületét is sérti az, hogy most SAJNÁLNAK minket a magyar voltunk miatt!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 2. kekec 2012. március 24. szombat 20:29
  Ez így kerek!!!
  +++++++++

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (4 szavazatból)
 3. “Én azt remélem, hogy itt most létrejött a konszenzus kritikus tömege.” Vitányi Iván

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 4. gets -inkább a konszenzusé, mint a reformoké! Azzal a folyamatos megszorításokkal együtt adagolt reformoktól már sikítófrászt kapó népet csak el lehet vadítani! Már csak ezért sem szerencsés ezt a szóösszetételt használni. Bokros tett róla, hogy ne lehessen egy napon említeni normális kifejezéssel. Ahogy Kósának sem kellett volna együtt emlegetni Magyarországot a görög válsággal – olyan helyzetben, amikor a görög saláta és a görög dinnye szóösszetétel is frászt hozta a tőzsdékre!
  Egyébként EZZEL a kritikus tömeggel soha nem értettem rá, mintha egy doboz altatót akarna nem szemenként, hanem egyszerre bevetetni! (vagy hashajtót)
  Mindenképp tragikus az eredmény! Tehát jobb lenne mellőzni!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 5. Tudomásul kell venni, hogy Kádár nagy formátumú államférfi volt, koncentrált központosított hatalommal – és még így is legalább 1 évet rászánt a nép tudati győzködésére, mielőtt nekivágott az új gazdasági mechanizmus beélesítésének.
  Eszébe sem jutott a reformok kritikus tömegével riogatni, pedig elég hatalma lett volna ahhoz, hogy akár egyik napról a másikra parancsszóval bevezesse. És sikeres volt! Mert meggyőzött, mert tudatilag előkészített – és ezzel elég rugalmasan megkerülte azt a marxista alaptézist, hogy a lét határozza meg a tudatot! Mert pont fordítva csinálta: a tudattal alakította át a létet!
  Bokros meg túlságosan marxista, amikor a létbe való beavatkozással akarja a tudatot átalakítani. Remélem Gyurcsány ki tudja választani a követendő példát.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 6. Kekec:
  Arra még jól emlékszem mekkora felhajtás volt az Új Gazdasági Mechanizmus bevezetése előtt !
  Nehogy a jónép fellázadjon miatta.
  Rajzfilmek amikben elmagyarázgatták a gazdasági folyamatokat…szóval ment a fejtágítás.
  Abban a gonosz ántivilágban.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 7. A nép annyira ékes bizonyságát adja a közgazdasági tények és alaptörvények, valamint alapösszefüggések ismeretének teljes és tökéletes hiányának ( az egyik része már elfeledte Dr. Agy-ot, a másik nem is látta) hogy indokolt lenne a teljes sorozat ismétlésének! A klasszikus kádárinak – és egy XXI-ik századi helyzetre aktualizált folytatásnak is (pl a globalizáció, környezetvédelem, “emberiség lábnyoma”, neoliberalizmus és neokonzervativizmus módszerei előcsócsált, didaktikus – tehát könnyen emészthető feldolgozásával.
  Vehetnék politikai programnak József Attila szövegét:
  “Én egész népemet fogom
  s nem középiskolás fokon
  tani – tani” – hát nem is középiskolai fok kell, ha jól emlékszem Dr. Agy a fél-analfabétáknak és pár elemit végzetteknek is felfogható volt!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 8. bruckenbacker kapitány

  http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=533001

  Idézet a cikkből:
  ” Bibó István örökérvénnyel fogalmazza meg azt a nacionalizmust, ahol közösség ügye és a szabadság ügye nemhogy eggyé válna, hanem fenekedő ellenfelekké lesznek.

  Magyarország, amely száz éve történelmi múltjával (jelenével csakúgy!) szembe nem nézés siralomföldje, kiváló elméinek próbálkozásai ellenére nem akarja tudomásul venni, hogy egy, a népek sokaságában, meglehet nem rosszabb, de semmiképp sem jobb a többi, közeli és távoli nemzetnél. Ez a kisebbségi érzésből is táplálkozó fensőség-érzet, az ostoba vakbuzgalom szétrohasztja az országot – ma újra. A becsületes próbálkozások, amelyek azt célozták, hogy az országot ebből az önpusztításból kiemeljék, kudarcot vallanak. A maradiság, a nemzeti gőg, a semmirekellők – dzsentrik, a húszas-negyvenes évekbéli vitézkötéses senkiháziak, vagy akár Kádár rendszerével túlságosan könnyen kompromisszumra lépő, haszonleső, alattomos nyárspolgárok (a kivételnek mindig tisztelet) – itt mindig készen áll egy olyan réteg, amit jobb híján nevezzünk “keresztény nemzeti” jobboldali osztálynak.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 9. bruckenbacker kapitány

  kekec
  2012. március 25. vasárnap
  08:06

  Itt van:

  http://retro-szolnok.blog.hu/2010/12/10/retro_szotar_5#more2506426

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 10. bruckenbacker kapitány

  http://www.youtube.com/watch?v=wFt9IPtoXHE

  Megvan!!!! Ezt kerestem, alig találni valamit róla.
  Pedig manapság is el kéne.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 11. jó tehát mit is lehet tenni a klerikális agymosás ellen?
  -
  - saját életemben élni a demokráciát:
  -
  gyermekemet nem tekintélyelvü, hanem természetes autoritással nevelni,
  -
  ehhez jól felkészülni, pld Carl Rogers, Jean Liedloff, Alice Miller müveit olvasni
  -
  szociális környezetben szintén élni a demokráciát, meghallgatni másokat, és kiállni azért, hogy engem is meghallgassanak,
  -
  hivatalban, boltban, bárhol szép nyugodtan kikövetelni az emberhez méltö bánásmódot
  -
  minden tekintélyszeméllyel szemben ülve tudatosítani magamban, hogy testem-lelkem enyém, arról más dönthet (orvos!!!)
  -
  amíg lehet, gyermek ne járjon hittanra
  -
  aztán nem tudom. Bocsánat, ha lehangoló vagyok, de a javasasszonyokat úgy kiírtották, hogy velük együtt az ösi bölcsesség is eltünt. Szóval túlerönek tünik a Vatikán.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 12. Kedves Bartus László,
  -
  nem tudom, jár-e még erre. Sokat gondolkodtam cikkének azon a részén, ahol kifejti “Nem véletlen, hogy a legmocskosabb bűnöket ott követik el, ahol a legerősebb a parancs, és nem ismerik a kegyelmet.”
  -
  Rögtön éreztem, hogy igaza van. Csak nem értettem, hogy miért van ez így.
  -
  Az bontakozott ki bennem, hogy az embernek az emberi szabadság alapvetö lételeme. Ha belsö szabadságát elveszik töle, ha az erkölcsöt kívülröl parancsba adják, akkor az ember olyan mértékben eltávolodik a saját lelkétöl, hogy képes lesz a legborzalmasabb dolgokat is elkövetni.
  -
  Sokat foglalkoztam antropológiával, kerestem a magyarázatát, hogyan alakulhatott ki olyan helyzet egy embercsoportban, hogy kötáblán kellett velük tudatni, hogy nem szabad egymást megölni.
  -
  Igen, micsoda társaság lehetett az ott, annak idején, akiknek ezt meg kellett mondani. Hogyan tünhetett el az a belsö törvény, melyröl Mózes 5. könyvében az áll, hogy nincs tölünk messze, ott van a nyelvünkön és a szívünkben.
  -
  Sok – sok gondolatot ébresztett cikkének ez a része (is). Nagyon köszönöm, hogy szóba hozta, a továbbgondolás megerösített pld abban, hogy jól neveltem a gyerekeimet, mikor ahelyett, hogy “szocializáltam” volna öket, hittem bennük, hogy tudják a jót.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 13. hogy ne csak mindig schmitteljünk!
  http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=536017
  azaz Pedofil szervezet rendezvényére hív a KDNP ifjúsági tagozata

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 14. és azt azért említsük meg, ha egy keresztény politikusnak fontosabb a tízparancsolat – mint a pártfegyelem!
  http://mandiner.hu/cikk/20120331_kdnp_szalma_botond_szembemegy_a_parttal

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 15. Aki vitatkozni szokott – vagy akar Bartussal: íme Orbán sajátszájú megerősítése:
  http://nol.hu/belfold/orban_husveti_uzenetkent_eltorli_a_felvilagosodast
  “a teremtés jegyében létrejött családmodellt egy számunkra zűrzavarosnak tűnő világ felé akarják terelni. Másként fogalmazva: a hit, a vallás és a teremtés rendjét a vallástalanság és a tudományos világfelfogás, az istentelen kozmosz felé terelik”
  ” Most dől el, hogy kimaradhat-e egy ország a szekuláris, családellenes és a nemzetet meghaladottnak tekintő európai szellemi törekvések hatálya alól. Építheti-e jövőjét egy azokkal ellentétes értékekre?”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos