Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: A Vatikán támadása az Unió elfoglalására 2012. március 18. vasárnap 18:37

 • Hozzászólások(115)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: A Vatikán támadása az Unió elfoglalására

Magyarországon a mértékadónak nevezett értelmiség nagy része még fel sem fogta, hogy Orbán a Vatikán eszközeként és klasszikus jezsuita ideológia alapján építi a „keresztény Magyarországot”, miközben ő évszázados receptek és célok alapján már a nemzetközi támadást szervezi az Európai Unió katolikus megszállására. Március 15-én nem a véletlen műve volt szélsőséges lengyel, litván és más országbeli katolikus rohamcsapatok megjelenése Budapesten. Nem kirándulók voltak, nem is egyszeri alkalomról van szó, és nem is azért volt szükség rájuk, mert nélkülük nem lett volna Orbánnak elég támogatója a Kossuth téren. A magyar demokrácia sikeres leépítése után megkezdődött a fülkeforradalom exportálása Közép-Európa országaiba. Orbán Magyarország igába hajtása után, már más országokban is gyűjti híveit a liberális Európai Unió elleni támadáshoz, a katolikus Európa létrehozása érdekében.

Amikor azt írtuk, hogy létrejött az Unió első fasiszta állama, akkor azzal azt is mondtuk, hogy az „első”, de nem az utolsó. Tévedtek, akik azt gondolták, hogy Orbánnak nincs külső támogatója, az olasz fasizmus és a náci Németország nélkül nem lehet Európában fasiszta államot felépíteni. Egyrészt van külső támogatója, a Vatikán, amely jól kidolgozott ideológiát, stratégiát és nemzetközi támogatást nyújt a politikai katolicizmus erejével, másrészt  Orbánnak azért nincs szüksége Mussolini olasz fasiszta államára, mert ő maga (és fasiszta Magyarországa) lesz a támasza újabb európai fasiszta rendszereknek. Ha úgy tetszik, Orbán Magyarországa lesz Mussolini Olaszországa más nemzetek számára. Ezt jelenti a „saját tengelye körül forgó” Magyarország, amelynek nincs szüksége külső fasiszta hatalom támogatására, mert ő maga lesz az.

Az nem vicc, amikor a Magyarországra „látogató” lengyel fundamentalista katolikusok azt mondják, hogy nekik olyan miniszterelnökre van szükségük, mint Orbán Viktor. Ezt egyrészt komolyan gondolják, másrészt az a kimunkált, a klérus által tudatosan felépített igény fogalmazódik meg benne, hogy Közép-Európa államaiban Orbán reinkarnációit juttassák hatalomra, és a magyar klerikálfasiszta állam modelljét másolják le. Amit ők „kereszténynek” hívnak, noha semmi köze a kereszténységhez. Ez csak a trón és az oltár szövetségére épülő szent ágostoni katolikus állam modellje, amely a Vatikán és a helyi klérus hatalmát szolgálja, kiterjeszti a világi hatalom fölé, anélkül, hogy őket formálisan államegyházi pozícióba ültetné. A felvilágosodás, a liberális demokrácia, a kapitalizmus elleni támadásról van szó, amely történelmi hagyományainak megfelelően antiszemita tartalommal bír, és a katolikus egyház világi uralmát, elnyomását célozza. A katolikus egyház érdekeit szolgáló világi képviselőik által, akik elfoglalják az államhatalmat. Miért is kellene kegyúri jog a katolikus főpapoknak, ha miniszterelnök-helyettesi rangban képviseli az emberük a Vatikánt.

Orbán terjeszti a mételyt, és már egész Közép-Európában toboroz híveket magának. Mintát ad, személyében vezért nyújt, és utat mutat a katolikus országok jobboldali pártjai számára. Magyarország a megvalósult álom, a sikeres kísérlet első állama, amely kiindulópontja lesz először Közép-Európa, majd – terveik szerint – egész Európa visszahódításának. Orbán Viktor ezzel valósítja meg birodalmi vágyait is: ne feledjük, hogy már Hillary Clinton látogatásakor egy új hatalmi centrumként beszélt Közép-Európáról, amely „5-10 éven belül az Európai Unió növekedésének motorja” lesz, sőt, mint mondta: „Közép-Európa kifejezetten szeretne a saját létezéséhez katonai, logisztikai, energetikai és kereskedelmi biztonsági garanciákat kivívni.” Nem rögtönzésről van szó tehát, hanem egy nagyon tudatos terv végrehajtásáról. Charles Gati professzor és az amerikai külpolitika pontosan látja ezt. Charles Gati idén januárban a The American Interest című folyóiratban megjelent tanulmányában azt írta, hogy Orbán nemcsak a magyar, hanem a közép-európai demokráciákra nézve is veszélyes figura. A Szabad Európa Rádió újraindításának tervét azzal is indokolták, hogy Orbán a demokrácia látszatába csomagolt diktatúra modelljét kiterjesztheti az egész térségre.

Ennek hordozó anyaga a politikai katolicizmus, a liberális Európával szemben a katolikus („keresztény”) Európa visszaállításának vatikáni terve. Ez kezdődött el március 15-én, amikor lengyel, litván és Orbán más országokban élő hívei is megjelentek Budapesten. A fentiekből következően ez nem egyszeri alkalom volt. Orbán Közép-Európa klerikális-fasiszta vezére, Budapest pedig a katolikus új Közép-Európai birodalom központja lesz. Orbán missziós területnek tekinti azt a területet, amit egy korábbi vatikáni terv „intermare” tengelynek nevezett, és amely egy függőleges vonal mentén foglalja el a közép-európai országokat, Lengyelországtól és a körülötte levő országokon át a horvát tengerig. Ebben már akkor is kitüntetett szerepet szántak Magyarországnak. A balti térség államai, a litván, lett és észt terület országai is idetartoznak. Ne feledkezzünk meg, hogy Litvániában hasonló küzdelem zajlott a szabadság és az elnyomás erői között, a litván gettóban, majd koncentrációs táborban tombolt a terror és gyilkos orgiákat tartottak. A célpont a liberálisokkal és kommunistákkal azonosított zsidók voltak. Létezik vízszintes tengely is, amely Ausztriát, Németországot, Olaszországot és Franciaországot foglalja magában.

Orbán létrehozta az első mintaállamot, terjeszkedik, és olyan Közép-Európai hatalmi centrumot igyekszik felépíteni, amely nemcsak saját helyzetét stabilizálja Magyarországon, hanem hatalmi ellensúlyt képez a liberális Európai Unióval szemben. Akár azon belül vagy kívül. Ez a bázis, ahonnan a támadás indul az Unió ellen. A végső cél az, hogy a liberális Európát a „keresztény” Európa váltsa fel. Orbánon keresztül a Vatikán most már nyílt támadást intézett a szekularizált Európai Unió ellen, hogy elfoglalja és átalakítsa azt.

Mindennek előzménye az, hogy az Európai Unió ötlete a Vatikánból származik, az egyesült „keresztény” Európa gondolatával szerették volna visszaállítani a katolikus egyház uralmát a világi kormányok felett, amit a felvilágosodás után elveszítettek. A II. Vatikáni Zsinat után a katolikus állam taktikát változtatott, lemondott arról, hogy az egyház formálisan is szerepet kapjon az államhatalom intézményrendszerében. Az új helyzethez alkalmazkodva a katolikus egyháznak elkötelezett, a Vatikán érdekeit szolgáló világi szerzetesrendek tagjai hivatottak a katolikus egyház befolyását és hatalmi pozícióját érvényesíteni. Visszatérni az „alapító atyák” szellemiségéhez – ez a kereszténydemokrata pártok és az Opus Dei ügynökök jelszava.

A Vatikán elképzelése az volt, hogy az Unió alkotmányában utalnak Európa keresztény gyökereire, amelyből majd levezetik a konkrét törvényekben a katolikus egyház tanításainak megfelelő jogszabályokat, véget vetnek a liberális demokráciák „szabadosságának” és szekularizációjának. Ugyanúgy, ahogyan az a magyar alaptörvényben történt. A magyar alaptörvény ennek mintájára készült, és nemcsak kihívás, hanem nyílt támadás is a liberális Európai Unió alkotmányával szemben. A „kis kovász megposhasztja az egész tésztát” elve alapján a cél az, hogy egész Európa társadalmi-politikai berendezkedését ennek megfelelően alakítsák át. Az Európai Unió rendkívül sérülékeny, mert a néppárti frakció európai pártjai tele vannak katolikus ügynökökkel, Opus Dei tagokkal, a jezsuiták által irányított politikusokkal. Ez látszik abban is, ahogyan Orbán mellett kiálltak az Európai Parlamentben, annak ellenére, hogy Orbán rendszere egyértelműen sérti az uniós alkotmányt és jogot. Lengyelország kifejezetten a klerikálfasiszta magyar rendszert támogatta. Nem véletlenül.

Terjedelmi okok miatt csupán utalok arra, hogy a Vatikán és a katolikus egyház tanításainak halálos ellensége a felvilágosodás, a szabadkőművesség, amelyből a felvilágosodás származott, a liberalizmus, a kapitalizmus, a demokrácia, a szekularizáció, a materializmus, a szociáldemokrácia, amelyeket ők mind a zsidóságnak tulajdonítanak. Ezért a politikai katolicizmus mindig antiszemita érzelmeket korbácsol fel. Felfogásuk szerint két világrendszer harcol egymással, a katolicizmus által képviselt „keresztény állam” és a zsidóság által mozgatott „liberális demokrácia”. Csakhogy a „kereszténynek” nevezett államnak semmi köze nincs a bibliai kereszténységhez, ez kizárólag a katolikus egyház hatalmi helyzetét jelenti, és az egyéni szabadságjogok felszámolásával azonos. A katolicizmus államelmélete a katolikus egyház hamis teológiájából származik, amely az állam erejével kényszeríti polgáraira az „Isten törvényeit”. Ezért attól elválaszthatatlan. Mivel ez az elmélet az egyén szabadsága fölé helyezi a katolikus egyház által feltételezett „közjót”, és ideális hatalmi formának az egyeduralmat tartja (amelyet a katolikus egyház törvényei irányítanak), a „keresztény” állam mindig elnyomást, a szabadság felszámolását és a demokrácia megszüntetését jelenti. Ezért a történelem folyamán a katolikus egyház vagy maga alkalmazott erőszakot, vagy támogatott minden diktatúrát, amely a liberalizmus, a demokrácia és a zsidóság ellen irányult. A vatikáni tervek minden térségben a gazdasági válságok idején kapnak erőre, amikor a gazdasági válságot az „istentelen”, a pénzügyi hatalmat kezében tartó zsidóság, illetve a liberális demokráciák számlájára írják. A „pénzuralom” helyett kínálják az „erkölcs uralmára” épülő államot, a kapitalizmus helyett a munkaalapú társadalmat, a liberális demokrácia helyett a „keresztény” államot. Az erkölcs azonban, csak mint parancs jelenik meg, abból soha nem lesz valóság.

Ennek oka az, hogy a katolikus egyház nem hisz a Bibliában, amely kifejezetten hangsúlyozza, hogy az erkölcsi törvény nem arra való, hogy betartsák, hanem arra, hogy ráébressze az embereket, hogy nem lehet betartani. A megváltás, Jézus Krisztusban való újjászületés nélkül, az erkölcsi törvényeket lehetetlen betartani, ezért van szükség a Messiásra. „A törvény Krisztusra vezérlő Mesterünkké lett” – írja a zsidó Pál apostol. Az erkölcsi törvény, a hittan, nem tesznek jobbá, hanem ellenkezőleg. A Biblia szerint, ahol megerősödik a „törvény”, az erkölcsi parancsolat, ott a bűn is megerősödik. Más helyen azt mondja Pál, hogy az erkölcsi „törvény haragot nemz”, ahol a legerősebben követelik meg az erkölcsi parancsolatok betartását, ott lesz legnagyobb a bűn. Erre legjobb példa maga a római katolikus egyház, amelynek klérusa és egyházi szervezete maga a Szodoma és Gomora. Amit a pedofil papok műveltek gyermekek százezreivel, az maga a szervezett bűnözés, amelyhez képest a belga pedofilhálózatok az angyalok mennyei kórusához hasonlatos. Nem véletlen, hogy a legmocskosabb bűnöket ott követik el, ahol a legerősebb a parancs, és nem ismerik a kegyelmet. Nem tudom, hogy a megrontott gyerekek kasztrálásánál van-e még mocskosabb bűn, a gyilkosságokat, az inkvizíciót, a boszorkánynak kikiáltott nők eleven elégetését és az apácák által szült csecsemők vízbefojtását is beleértve. Ez azt is jelenti, hogy az „erkölcsre” hivatkozó elnyomó rendszer nemcsak a szabadságot veszi el, hanem erkölcsi parancsok kényszerével még nagyobb erkölcstelenségbe taszít, és a romlottság melegágya is egyben. A katolicizmus erkölcstelensége és történelmi bűnei miatt, nem beszélve a demokráciára leselkedő elnyomó államelméletéről, az erre vonatkozó teológiája miatt, nem hatalmi pozícióra, hanem betiltásra méltó szervezet. A vallásgyakorlást nem szabad korlátozni, de a hatalmi törekvéseket kötelező, a nehézséget pedig az okozza, hogy az államhatalom elfoglalása a katolikus dogmatika és vallásgyakorlás része. Ez szöges ellentétben áll Jézus és a Biblia tanításával. Ha valamely új egyház olyan teológiával vagy múlttal kérne egyházi státuszt, mint amilyen a katolikus egyházé, akkor azt még az előző egyházi törvény alapján is el kellene utasítani, a szervezet pedig nemzetbiztonsági megfigyelést igényelne, mivel alapelvei a demokratikus alkotmány megdöntésére irányulnak. Ahogyan ez Magyarországon be is következett.

Visszatérve: ebben a kétpólusú világnézetben a Vatikán évszázadokban gondolkodik, soha nem adja fel, mindig új formákat és stratégiákat keres. A II. Vatikáni Zsinat óta az Orbán által vezetett magyar modell az első megvalósult katolikus kísérlet, amely még nem nyerte el végső formáját, a korlátozások és üldözések lassanként adagolva jelennek majd meg az élet minden területén. De ez a modell mintaként szolgál a többi európai ország számára, és a világegyház már szervezi a különböző országokban ezek átvételét. Orbán Viktor példakép lesz, vezéri tekintélye internacionalizálódik, elindult a boldoggá és szentté válás útján, ha sikeresen terjeszti az antiszemitizmus és a klerikálfasizmus mételyét, ha sikerül Európában a katolicizmus újabb térhódítását elérnie a liberális Európai Unióval szemben. Az ideológiai állam nem öncélú, nem Budapesten találták ki, nem Szájer ötlete volt a vonaton Brüsszel és Budapest között. Ezt a Vatikán irányítja, a jezsuiták munkája, ahogyan az is, amiképpen Orbán Európa és Amerika ellen dolgozik. Ez nem egy ember elszigetelődött hatalmi mániája. Ezúttal mellőzzük a katolikus egyház tanításait erről, amely dokumentálja mindezt a törekvést.

A Vatikán gyarmatosít, kifosztja anyagilag az országot, ügynökei révén elfoglalja az államhatalmat, rákényszeríti beteges vallási tanításait az országra, felszámolja az egyéni szabadságjogokat, üldözi a gondolkodás és a művészet szabadságát, az információ és a vélemény szabad áramlását, Magyarország kihasználásával az európai demokráciák és a szabadság ellen támad. Orbán Viktor március 15-től kezdve nemcsak Magyarország diktátora, hanem az európai szabadság kihívója, az új katolikus Európa apostola, az Európai Unió ellenfele, és egy új Közép-Európai fasiszta hatalmi centrum építője. Híveinek száma nőni fog a katolikus országokban, a klérus valóságos nimbuszt épít neki Közép-Európában. Várhatóan európai mozgalmat indít, nemcsak Budapestre jönnek majd a katolikus szélsőségesek hallgatni őt, hanem ő is utazik majd, és mond majd beszédeket a közép-európai országokban gyarapodó híveinek. Feltehetően az adott országban kiválasztott reinkarnációja, a helyi „kis-orbánt” támogató gyűléseken. Átveszik majd az orbáni mintákat, frazeológiát és populizmust. A jezsuiták már keresik az erre alkalmas politikusokat a térség országaiban. Európa és a világ újra veszélyben van. Orbán az ominózus európai parlamenti vitáéban azzal zárta a felszólalását, hogy “Európa vagy ‘keresztény’ lesz, vagy nem lesz”. Ez azt jelenti, hogy mindenre elszántak, Európa vagy katolikus lesz, vagy szétverik. Ebben már nagy rutinjuk van, mert azt már lattuk, hogy Magyarország vagy katolikus lesz, vagy nem lesz. Orbán azt a választási lehetőséget adta.

És Orbán hamarosan nem lesz egyedül.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.3/5 (68 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +77 ( 113 szavazatból)
Bartus László: A Vatikán támadása az Unió elfoglalására, 4.3 out of 5 based on 68 ratings

 • Hozzászólások(115)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

115 Reader’s Comments

 1. proaktív: a feudalizmusban gyökerező katolikus egyház egyetlen működő tőkét ismer: a földet. LEHET, hogy ezért játszották át a fideszes holdudvarnak a választás 2002. évi elvesztését KÖVETŐEN a nagy állami gazdaságokat? Amiket így egyben lehetett tartani?
  Már csak arra lennék kíváncsi, hogy azok, akik eddig “tulajdonolták” majd lazán átadják az egyháznak. Csak csupán istenfélelemből! Lesz még itt meglepi!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (22 szavazatból)
 2. Felmerül több fontos kérdés:
  – Képes a Vatikán Orbánt pénzügyileg is támogatni (ha már ennyire fontos a szerepe)?
  – A Vatikán ügynökeinek van annyi befolyása egyes nemzetközi befektetőcsoportokban, hogy azokat rávegye Magyarország hitelezésére?
  – A Vatikán ügynökei az Európai Néppártban képesek meggátolni az Orbán elleni pénzügyi szankciók életbe léptetését?
  – Lehetséges, hogy a Vatikán támogatásával tudja Orbán a hitelezőket hitegetni és közben nem is akar az IMF-fel és az Európai Unióval megállapodni?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (20 szavazatból)
 3. A cikk tartalmához nagyon hasonló következtetésekre jutottam már korábban is magamban gondolkodva, de ilyen jól nem tudtam volna előadni.
  Reményre nincs ok, hacsak az egyik hozzászólónak nincs igaza, hogy a megtámadottak egy része felderítést végez a magyarországi események okait kutatva.
  Magam attól tartok, hogy (1) európai felderítő (hírszerző) szervezet egyelőre nem létezik, hiszen állam sincs, (2) ha mégis van, akkor oda is bőven befurakodtak már a Vatikán ügynökei.
  De az biztos, hogy a Vatikántól független hírszerző szervezetet kell(ene) kiépíteni, és annak úgy kell(ene) működnie, hogy a Vatikánt is ellenséges, vagy legalább is potenciálisan veszélyes szervezetnek tekinti, és aktívan védekezik ellene.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +16 (28 szavazatból)
 4. Ha Orbán cézáromániás álmait a Vatikán szövetségében látja elérhetőnek, akkor a legelképesztőbb választási csalásoktól se fog visszariadni és nem fogja a hatalmat átadni semmi áron. Ha Orbánt pénzügyileg nem tudják külföldről megbuktatni akkor az egész évtizedekig elhúzódhat…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +19 (35 szavazatból)
 5. proaktiv /2012. március 18. vasárnap 22:57/: “az egyházfinanszírozási rendszer átalakítására vonatkozóan a vatikáni–magyar vegyes bizottságban már több javaslat is felmerült, és napirendre fog kerülni a kérdés.” VATIKÁNI-MAGYAR vegyes bizottság! A magyar ref. egyháznak mi köze a Vatikánhoz? Bölcskei G. nem tiltakozik? Miért nem? Miért nem tiltakozik az ellen sem, hogy ov magyar hangja kinyilatkoztat valamit, de érdemi választ nem kap?
  Valószínűleg azért nem, mert tisztában lehet azzal, hogy ha jár a szája, ov megoldja, hogy elveszítse a pozícióját.
  Nem ide tartozik, de érdekelne, miért lehet még helyén ifj. Hegedűs L., nem is akárhol.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (21 szavazatból)
 6. http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/hitler-merenyloje-emlekmuvet-kapott-berlinben-2071382
  .
  Ez a cikk ötletet adott…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (14 szavazatból)
 7. Az ég szippantaná fel egy darab felleggel és már ott lóbálná a lábát .

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (17 szavazatból)
 8. Inkább ezt terjeszd el:

  Miért is harcolunk valójában Szabadság harc alatt?

  Ez legyen a következő cél legyen az emberiségnek 21.században: (kérem terjesszétek mindenkinek minden nyelvre legyen lefordítva ez nagyon fontos lenne)

  Az egész emberiséghez szól:

  - A szabad tudás, és oktatást, függetlenséget(pl.: Szabad alap ,közép, felsőoktatási jobb és a hatalom ne szóljon bele.(lásd Ausztriai felsőoktatást és szabadon lehessen eldönteni ki milyen utat választ magának legyen bármilyen tanuló.)

  - tiszta, olcsó, környezet barát független megújuló energiáért harcolunk és bolygó élőlényeit

  nem veszélyeztetheti

  - Ne a pénz uralkodjon az embereken ha nem ember uralkodjon a pénz felett (Gazdaság háttérbe szorítása legyen a kereskedelem,bank,hatalmon lévő képviselőkről is szó.)

  - normális egészségügyi rendszert

  - szabad és tudatos környezetvédelmet (lásd Ausztriai példát megint)

  - szabad technológiák felhasználása, kutatás, fejlesztés terén ami emberiség javát szolgálja

  - szabad vallást (ne legyen meg különböztetés mint emberileg, vallásilag,etnikailag,politikailag, és eszmékben, gondolkodásban stb..)

  - Szabad szollást, gyülekezést

  - Ne legyen az emberiség kizsákmányoltatva. És jaj annak aki meg meri tenni ezt… (pl.főleg anyagilag)

  - Követeljük a rosszul működő gazdaság féken tartását vagy beszüntetését.

  - Bűnnőzés vissza szorítása de a kegyetlenkedést kegyetlenkedés való bánás módot nem tűrjük és ezt vissza utasítjuk.

  - Az ember nem azért születik hogy biorobotot csináljanak belőle. (pl tanulástól a munkán át. És ezért kellene új technológiákat kutatni, fejleszteni és bevezetni)

  - Mindig az első legyen a családok,család alapítás, szeretetben való nevelkedés.

  - Növények és állatok védelme az egész világon

  - szabad művészetet, kultúra gyakorlása.

  - Az összes háború beszüntetése a világon legyen bármelyik országról is szó hadat ne lehessen üzenni csak védelmi rend fenn tartó rendszerek jöjjenek létre minél előbb.

  - Gyerekek születése szabályozása megszüntetése minél előbb

  - Kiváló minőségű élelmiszerek

  - Fel kell gyorsítani a bolygó kutatásokat, csillagászati rendszert minél több technológia fejlesztés kerüljön sor és a bolygók terraformálási technológiák kutatása és fejlesztése minél előbb ezért kell a felső oktatást szabaddá tenni az egész világon

  - tömeg pusztító fegyverek felszámolása és beszüntetése minél előbb történjen meg az egész világon.

  - pénzügyi rendszer vissza szorítása

  - robot és mesterséges intelligencia technológiák kutatás fejlesztés az egész világon

  - űrállomások, űrhajók, új technológia kutatás, fejlesztés

  - Szabad információ áramlás szabad és ingyenes internetet minden egyes emberiségnek

  - Emberi értékek fel becsülhetetlenek és az élet egy nagy hatalmas ajándék.

  - Bolygó védelme és küzdj a bolygó végtelen kizsákmányolása ellen és csak annyit használj fel amennyi szügséges a többi mind csak felesleges.

  - bolygó ember, állat, növény tiszteld és annak az értékét.

  - Tartsd tiszteletben az Isten törvényeit (10 parancsolatot)

  - Ne tedd tönkre az élőlények életét (politikai, gazdasági stb..)

  - nem kérünk belőle zsarnoki hatalomból,diktátorokból,bürokráciából,sikkasztókból,önkény uralkodásból.

  - A korrupció felszámolása, betiltása, beszüntetése minél előbb történjen meg ezen a bolygón (pl banki,politikai stb..)

  - Az összes titokról derüljön fény az egész bolygón ne lehessen eltitkolni azokat legyen bármiről is szó.

  -Oszd és terjeszd minden nyelven.

  ———————————————————————————————————-

  english:

  Ask a life worth living / demand

  Why We Fight is actually under the Freedom struggle?

  The whole mankind:

  - The freedom of knowledge and education, independence (eg, free base, middle, and the power of higher education better not to speak it. (See Austrian higher education and be free to decide which path to choose for himself whether any student.)

  - Clean, cheap, environmentally friendly renewable energy fighting for an independent and not endanger the planet’s organisms in

  - Do not rule over the people if the money is not a man to rule over the money (Economy overshadow to the retail, banking, representing the ruling on it as well.)

  - Normal health system

  - A free and conscious of environmental protection (see examples in Austria again)

  - Free use of technology, research and development which mankind

  - Freedom of religion (not to be distinguished as a human, religiously, ethnically, politically, and ideas, thinking, etc. ..)

  - Free service riding, assembly

  - Do not exploit humanity. And woe to anyone who dares to do this … (Pl.föleg financially)

  - We demand the dysfunctional economy restrained or discontinuation.

  - Bűnnőzés suppression of cruelty but cruel method of treatment will not tolerate this and refuses.

  - A man is not born Biorobot to do with it. (Eg learning to work through. And that’s why new technologies should be researched, developed and implemented)

  - Always be the first in the family, a family, growing up to love.

  - Protection of plants and animals around the world

  - Free arts and culture practice.

  - The cessation of all wars in the world to declare war on any country that may not be possible to send messages only word peacemaker protection systems are in place as soon as possible.

  - Children’s birth control end as soon as possible

  - High-quality food

  - Accelerating the pace of research in planetary, astronomical system, the more technological development takes place and the planets terraformálási technology research and development so as soon as possible to be exposed to higher education throughout the world

  - Elimination of weapons of mass destruction and stopping as soon as it happens around the world.

  - Suppression of the financial system

  - Robotics and artificial intelligence technologies, research and development around the world

  - Space stations, space ships, new technology research and development

  - Free flow of information, free internet and free humanity of each

  - Human Values in becsülhetetlen and the life of a great big gift.

  - Planetary protection and fight against the exploitation of the planet’s endless and all you NEED to use it as many others are just useless.

  - One planet, animals, plants, and the value of honor.

  - Respect for God’s laws (10 commandments)

  - Do not do damage to the lives of living beings (political, economic, etc. ..)

  - Do not ask him a tyrant from power, the dictator from bureaucracy, embezzler, tyranny reigned.

  - The elimination of corruption, ban, stopping as soon as it happens on this planet (eg, banking, politics, etc. ..)

  - Exploring the secrets of all the light around the planet can not be anything to hide them too literally.

  Divide-and spread in all languages.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (14 szavazatból)
 9. Egyébként ha valaki még egyáltalán emlékezik rá, tavaly tavasszal , amikor idetévedtem , egy kommentben
  ( Mosthatalmonlévő akkori EU.-s elnökségi megnyilvánulásaival kapcsolatban ) azt találtam ide beírni :
  ” Már Európát bomlasztja “

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +20 (28 szavazatból)
 10. Csak akkor még nem tudtam miért !

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (16 szavazatból)
 11. Ugyan-ugyan, ami működik Mo-on (tegyük hozzá: egyelőre), az vajmi kevés eséllyel jön össze más országokban. Kell először is hozzá tisztán 2/3… És itt a vége:)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (14 szavazatból)
 12. Igen komoly és súlyos dolgokat állít a cikk, amely annak ellenére, hogy igen komoly alapja van és ilyen állítást semmiképpen nem szabad félváról venni, engem nem győzött meg teljesen.

  Azonban van egy mondat a cikkben, amely olyan valós tény ami már nekem is többször feltűnt.

  >>>>>>>hogy Orbán a Vatikán eszközeként és klasszikus jezsuita ideológia alapján építi a „keresztény Magyarországot”, miközben ő évszázados receptek és célok alapján már a nemzetközi támadást szervezi az Európai Unió katolikus megszállására. <<<<<<<<<<

  Vatikán vagy sem, azt hiszem az a legnaivabb szemlélő számára is nyilvánvaló, hogy Orbán eszköztára nem származhat sem a saját kútfejéből, sem sekélyes műveltségéből és gyenge értelmi képességeiből – amelyről nap mint nap tanúbizonyságot tesz – hiszen ha ismeri is a történelmet, értelmi teljesítményét tekintve elképzelhetetlen, hogy érti vagy helyesen értelmezni tudja.
  -
  Számomra is egyértelmű, hogy egy ilyen hisztérikus, indulatos, robbanékony, frusztrált, gyenge értelmű ember még tanácsadók segítségével sem lehet képes erre a lassú, türelmes,alattomos, precízen kimunkált, tagadhatatlanul bevált recepteken alapuló sötét, a romboláson, Európa és a finom gazdasági és politikai mechanizmusok bomlasztásán, a történelem kerekének visszafordításán alapuló tevékenységre.

  Számomra is egyértelmű, hogy valamilyen külső, aktív és erős, direkt vagy indirekt irányítás, befolyás alatt cselekszik.
  -
  Hogy ezek a szervezetek és egyének egészen pontosan kik, az egyház szerepe, az összefonódások, az összefüggések, a rejtett háttéresemények, ezek számomra még nem világosak és áttekinthetőek.

  De a metodika, a Vatikán szerepe és módszerei valamint az egyéb következtetések a cikkben, azok önmagukban nemigen vitathatóak. Csak reménykedni tudok, hogy mint korábban írtam, a bűvész trükkjei lelepleződnek.
  -
  u.i.

  Orbán gyenge értelmi képességeiről írtam, hogy egyértelműsítsem.
  -
  Értelem : passzív, alázatos mentális képesség amely nem változtat a dolgokon, nem érvel, nem ellenkezik, nem magyarázza, hanem felszívja és változtatás nélkül elfogadja az eseményeket, maradéktalanul felfogja azokat és helyesen megérti. Ez neki zéró.
  -
  Intelligencia: a helyes érzékelésen alapuló pontos megkülönböztetés képessége amely kiváló memóriával társul. Ez neki nagyon gyenge.
  -
  Gondolkodás működés : Feldolgozás, alkalmazás, kivesz, hozzáad megváltoztatja, átalakítja, manipulál. Ez neki viszonylag jól megy.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (24 szavazatból)
 13. Kezd összeállni a kép, a tendenciák jól érzékelhetőek.Kezdve az iskolák egyházi kézbe adásától, az egyház közéleti szerepvállalásának növekedéséig. Előbbi esetben az állam az egyházak ” függetlenségének” jegyében -itt leginkább a katolikus és református egyház értendő – lemond az állam érdekeinek érvényesítéséről az egyházi iskolákban, “cserében” 100 %-ig finanszírozza. Ezzel szemben az állami fenntartású iskolákat rövid pórázra veszi. Sokatmondó, hogy amikor nyilvánvaló lett, az szja. kulcs csökkentése miatt kevesebb pénz fog befolyni az 1%-okból,Semjén azonnal szükségesnek tartotta az egyházfinanszírozás módosítását. Na mibőll fogják kompenzálni a “veszteséges” egyházakat, kinek a pénzéből?Magáért beszél, hogy a Fidesz az újfasiszta Jobbikot inkább elbitangolt báránynak tekinti és csalódik, hogy a Jobbik nem támogatja mindenben, ezzel szemben az igazi ellenségnek az MSZP-t tekinti.
  Egyelőre még utópiának tűnik az amit Bartus László megfogalmaz. Lengyelország is kiköpte az ásatag Kaczinskykat. Nem hiszem, hogy Nyugaton mindezt ne látnák.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (17 szavazatból)
 14. FIGYELJ EUROPA……..ORBÁN FORRADALMA A KELET ÉS NYUGAT UNIOT AKKARJA…………..ÉS Ő AKKAR LENNI A KELET KIRÁLYA………VIGYÁZZ EUROPA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (12 szavazatból)
 15. A Római Birodalom szétesésének idején a katolicizmus nem egyszerűen államvallás volt, hanem a római polgárok számára ebben testesült meg az egység eszméje. A Birodalom városaiban aktív polgári élet folyt, hivatalok és egyesületek működtek (pl. tűzoltó-egyesületek is). A szétesés korában természetesen önkény dúlt, és a polgári szabályokhoz eszmei támogatást nyújtott a katolikus vallás. Később, a barbár fennhatóság alatt is a katolikus vallás volt az összetartó, és a civilizációt terjesztő erő. A szerzetesek terjesztették nem csak a magas kultúrát (alapvető modern erkölcsi szabályok, írás-olvasás, matematika, filozófia stb.), hanem a keleti végeken még a földműveléssel kapcsolatos ismereteket is.
  .
  A szerzetesek és a papok többsége bizonyára őszintén hitt tevékenysége hasznában, és alighanem igazuk is volt. Az egyháznak hatalmas szerepe volt a birodalmi kultúra átmentésében. Azonban maga a szervezet, és a pápai hatalom már a kezdetektől fogva romlott volt, csak ez nem volt azonnal nyilvánvaló. Ha sokan látták is lényegét, kevesen értették meg igazán, és azok aligha terjeszthették az igazat. A többség a vallást vagy az egyházat akarta megreformálni, vagy még azt sem, hanem a személyeket akarta lecserélni. Még Rotterdami Erasmus is csak a felszínt kaparta. A kultúra, oktatás és a tömegtájékoztatás monopóliuma a reneszánsz, a termelés fejlődése (manufaktúrák), és a földrajzi felfedezések korában, és a könyvnyomtatás terjedésével tört meg. A reformáció (Luther és a többiek) hatására egyházszakadás következett be, és a reformáció egyházai felismerték a kulturális monopólium veszélyeit. Ez tette lehetővé a felvilágosodás eszméinek terjedését.
  .
  Nem véletlen, hogy az egységes Európa eszméje megmozgatta a Vatikán fantáziáját, Ez az az eszme, amire kezdettől fogva törekedtek, csak más előjellel. Az egységes Európa számukra azt a katolikus Európát jelenti, melynek törvényeit a Vatikán szabja meg. Hogy ez a gyakorlatban mit jelent, arról képet kapunk, ha az Iszlám fundamentalista államaira nézünk. Bartus Lászlónak igaza van: a Vatikán hatalmát a mai gazdasági fejlettség mellett a fasiszta állam képviseli.
  .
  Ha Európa nem elég éber, könnyen csapdába eshet.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (15 szavazatból)
 16. Orbán szerepe az EU-ban – a cikkel egyetértek –, valóban kovász a mai Európában. Orbán szellemisége a gyűlölet szellemisége, amelyet álságosan katolikus(keresztény?) ornátus alá rejt. Az EU nem ismerte (és szerintem ma sem ismeri) fel a harc lényegét, amely főleg nem a térségi, hanem az emberi lelkek feletti hatalomról szól, hiszen ezzel a győzelemmel a teret is megnyerné.
  Európának nincsenek válaszai és fegyverei ez ellen. Hallgatom a híreket, a Velencei Bizottság a bírói kinevezések ügyében ragaszkodik az EU elváráshoz, az egyházügyi törvény módosítása nem a szívük közepe. Nem értik a lelkek gyarmatosítását, és azt a mérhetetlen hatalmat amit ezen az úton szerezni lehet, történelem ide, történelem oda. Ezért (sajnos) nem hiszek abban, hogy az EU valóban ütős választ tud adni az Orbán által terjesztett szellemiséggel szemben. Arról nem beszélve, hogy az EU képviselőinek egy része elkötelezett a katolikus-kereszténység mellett. S a birodalom, amely kétszellemű, az bizony meghasonlik önmagával.
  Sajnos és újra és újra „sajnos” a magyarok és más országbéli katolikusok (de más keresztény körből való hívők és nem hívők egyaránt) nem ismerik a Bibliát, a Bibliában rejlő igazságokat, mert egyébként csak-csak feltűnne az antikrisztusi szellemmel és „kivitelezési” móddal való azonosság.
  Most már nyílt háború van, Isten óvjon mindnyájunkat a hitetéstől, megtévesztéstől.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (14 szavazatból)
 17. Ha az EU elveszti az arcát a Vatikánnal szemben, akkor az iszlám ellen sem tud fellépni – “gyönyörű” lesz az új vallásháborúk korszaka. :(((((

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (17 szavazatból)
 18. kekec, még mindig túl pesszimistának tartod a minapi kommentjeimet? Talán, ha Bartus mondja ugyanezeket, számodra is hihetőbb.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (9 szavazatból)
 19. http://nol.hu/belfold/aczel_endre__nagypapa__szegyen

  vannak a rendes és a nem rendes rendszerműködtetők, mármint a kádári.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 20. azt is át lehet gondolni, hogy mi volt a szerepe az Opus dei-nek és Vojtyla püspöknek a későbbi II. János Pálnak a szocialista tábor összeomlásában.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (8 szavazatból)
 21. … és nem kellene elfeledkezni arról sem, mi történt a katolikus egyház mosodáiban és árvaházaiban. És hány gyermek életébe került az, hogy a Vatikán azt is el akarta tussolni

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (9 szavazatból)
 22. bocs…. az írországi lemaradt az előbbi posztból

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 23. @tüske Nem kell elnézést kérned, hogy lemaradt az “Írország”, volt helyette elég más. Csak mi magyarok vagyunk olyan szerencsések, hogy itt semmiféle anomália nem származott egyházi berkekből és hogy itt nem voltak ügynökök és pedofilok.Istennek hála!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (7 szavazatból)
 24. Huh! A “jezsuiták már ide is betették a lábukat?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (7 szavazatból)
 25. “A II. Vatikáni Zsinat óta az Orbán által vezetett magyar modell az első megvalósult katolikus kísérlet, amely még nem nyerte el végső formáját, ‘

  A MÁSODIK kísérlet. Az első a Független Horvát Állam volt.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (10 szavazatból)
 26. “Amikor gyónni mentem hozzá, a mellette lévő székre ültetett és megkért, hogy húzzam le a sliccem. Lehúztam a cipzárt, ő felém hajolt és megfogta a hímvesszőmet, majd azt mondta, hogy látja, a kamaszkorba léptem. Azt válaszoltam neki, hogy tudom, hogy a pubertáskorba értem, majd begomboltam a nadrágom és azt mondtam, hogy sietnem kell haza, apámnak segíteni.” – emlékszik vissza egy Mate keresztnevű férfi. “Úgy emlékszem, mintha mindez ma történt volna. Az egyike volt abban az évben az utolsó hideg téli napoknak, de sütött a Nap és derült volt az ég. Amikor a gyónást követően kiléptem a templomból, minden elsötétült körülöttem. Amíg a tengerparton hazafelé tartottam, mindent feketének láttam… és így volt ez a következő tíz évben. Ezt követően minden szörnyűségen átestem: alkohol, drogok, gyógykezelés az alkohol és a drogok miatt… Három évre bevonták a jogosítványomat, mert részegen vezettem. Miután betöltöttem a 27-et vagy a 28-at, összeszedtem magam. Megbocsátottam neki, de annyi szörnyűségen átestem az életben, amit a leggyűlöltebb ellenségemnek sem kívánnék.” – mondta az immár nős, kétgyermekes, rendezett életet élő családapa.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (7 szavazatból)
 27. És Orbán hamarosan nem lesz. Szent lesz, esetleg nem szent lesz, de nem lesz!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (6 szavazatból)
 28. Bartus L. cikkének alátámasztására:
  megjelent itt:
  http://www.evangelikus.hu/panorama/nyilt-level-nyugatrol-a-magyar-egyhazaknak-2013-a-vallasszabadsagot-mi-keresztenyek-nem-igy-ertelmezzuk

  Szívet lelketmelengető levél, terjesszétek !
  “Magyarország ügye ma Európa ügye” – Nyílt levél Orbán Viktorhoz
  2012-02-02 09:33:38
  Az egyik legnagyobb példányszámú lengyel katolikus hetilap, a Niedziela internetes oldalán csatlakozhatnak az egyetértők a magyar miniszterelnökhöz címzett levélhez.

  A levél kezdeményezője Jerzy Robert Nowak történész professzor, aki a hazafias jobboldal egyik ikonja, rendszeresen publikál jobboldali orgánumokban, de a Radio Maryja egyik vezető kommentátora is. Több magyar vonatkozású könyve jelent meg, elsősorban a rendszerváltozás előtt. Általában mély rokonszenvvel kíséri Magyarországot, az ottani eseményeket, tud is magyarul.
  A “Magyarország ügye ma Európa ügye” című íráshoz az azzal egyetértők a lap internetes oldalán csatlakozhatnak aláírásukkal.

  A http://www.niedziela.pl weboldalon Orbán Viktor portréjával és magyar nemzeti színekkel külön lapot nyitottak erre a célra.
  A csatlakozók száma gyorsan emelkedik. Mindjárt a második helyen Andrzej Nowak történész professzor szerepel, a krakkói Jagello Egyetem Történettudományi Intézetének helyettes vezetője, az egyik legjobb külpolitikai (keleti politikai) elemző az országban, az Arcana című igen rangos politikai-történelmi publicisztikai havilap főszerkesztője. De ott van az aláírók között számos egyetemi rektor és docens, tudományos kutatók sora, jó néhány jobboldali véleményformáló szerző, számos katolikus pap, katolikus oktatási intézmények vezetői – rangos értelmiségi társaság gyűlt össze.
  A levél gyorsfordítása:

  “Orbán Viktor Úrnak, Magyarország miniszterelnökének
  Mélyen Tisztelt Miniszterelnök Úr!
  A magyarok számára drámai időkben, amikor szégyenletes külföldi hajtóvadászat folyik az Ön kormánya és hazája ellen, ezúton is ki szeretnénk fejezni mély azonosulásunkat az Ön reformintézkedéseivel, minden hazafias érzésű lengyel ember teljes szívből jövő szolidaritását. Csodáljuk az Ön kormányának bátorságát, amellyel a külföldi tőke igája és az Európai Unió nagy országainak dominanciája alól próbál kiszabadulni, kiállva a magyar vállalkozások és az összmagyar nemzeti érdekek mellett. Irigyeljük az őszinte hazaszeretetet és a vallásos értékek tiszteletét sugárzó új magyar alkotmányt. Ugyancsak csodálattal adózunk mindannak, amit Miniszterelnök Úr személyes szerepvállalásával tett a magyar patriotizmus újjáépítése és a magyar nemzeti méltóság újjáteremtése érdekében, s annak a rendíthetetlen elkötelezettségnek, amellyel Ön következetesen megvédi Hazáját különböző nemzetközi fórumokon. Az elmúlt két évtized szégyenletes lengyel mulasztásainak tükrében annál inkább lenyűgöz bennünket a lendület, amellyel az Ön kormánya hozzákezdett a kommunisták bűntetteinek elítéléséhez, és mai örököseik nemzetellenes viselkedésének leleplezéséhez. Az önök programja és tevékenysége valóságos és követendő útmutatást jelent Lengyelország számára is annak érdekében, hogy esélye legyen kijutni abból a mocsárból, amelybe a posztkommunista Demokratikus Baloldali Szövetség (SLD), valamint az olyan liberális formációk, mint a Demokrata Unió (UD), a Szabadságunió (UD) és a Polgári Platform (PO) juttatták.
  Itt és most nincs helyünk ara, hogy felsoroljuk az Ön kormányának mindazokat a sokrétű eredményeit, amelyeket elért a kommunizmus maradványainak felszámolásában és az idegen érdekeket szolgáló baloldali liberalizmus visszaszorításában. Legjobb publicistáink és megfigyelőink ugyancsak mély elismerésüket fejezik ki a magyarországi változások iránt, és csodálattal adóznak azért, amit az Ön kormánya alig másfél év leforgása alatt cselekedett, a nemzeti érdekek védelmétől kezdve, a keresztény értékek tiszteletén és a hazafiasság erősítésén át a családpolitikáig, a kommunizmus zárványainak felszámolásáig. Mindebből eredően elismerésünket kívánjuk kifejezni, s közvetíteni Önnek a hazafias gondolkodású lengyelek lelkesedését az Ön kormányának tevékenysége iránt, és személyesen Önnek is, mint egész Közép-Európa reformjainak utat mutató vezetőnek, egy nagy formátumú államférfinak, akikből talán egy, ha megjelenik évszázadonként. A mintegy kétszáz éve született lengyel nemzeti himnusz többek között azt mondja “Példát adott Bonaparte, miként győzhetünk”. Most akár úgy is szólhatnánk, hogy “Példát adott Orbán Viktor, miként győzhetünk”. A magyarországi változások sikere számunkra a remény és a lelkesedés forrásává vált.
  Miniszterelnök Úr, az Ön személyében olyan embert látunk, aki egyesíti magában a magyar történelem legnemesebb hagyományait: II. Rákóczi Ferenc kuruc felkelőinek kockázatvállaló hősiességét, az 1848-49-es szabadságharc áldozatkész nemzeti fellángolását, ugyanakkor magévá téve a “legnagyobb magyar”, gróf Széchenyi István realizmusát, józan és pozitív gondolkodását. Úgy ismerjük Önt, Miniszterelnök Úr, mint Lengyelország következetesen közeli barátját, melyet már korai munkájában is kifejezett, amikor a Szolidaritás mozgalmáról értekezett. Támogatásunk és együttérzésünk kifejezésekor ezért még fokozottabban ki kívánjuk emelni bátorságát és elszántságát a szükséges reformok megvalósításában, mindazt a számtalan fontos kapcsolatot figyelembe véve, amelyek közös történelmünk során egybefonták Magyarország és Lengyelország sorsát. Hivatkozni kívánunk azokra a történelmi pillanatokra is, amikor e nem mindennapian erős hagyományos kapcsolataink együttes fellépésre késztették nemzeteinket az idegen agresszió ellen. Jó emlékezetünkben őrizzük a II. Rákóczi Ferencnek és kurucainak nyújtott lengyel segítséget, azoknak a lengyel önkénteseknek az emlékét, akik 1848-49-ben a magyar szabadságharc oldalán fogtak fegyvert, köztük Bem József tábornokét, aki szoros barátságba került a legnagyobb magyar költők egyikével, Petőfi Sándorral. Nem felejtjük azt sem, hogy 1920-ban, a lengyel-bolsevik háborúban Magyarországról önkéntesek akartak jönni a megsegítésünkre, s bár a csehek ellenállása ezt meghiúsította, a sorsdöntő Varsói Csatára mégis megérkeztek a létfontosságú magyar lőszerszállítmányok, amelyek nélkül a lengyel győzelem nem lett volna lehetséges.
  Emlékszünk Teleki Pál miniszterelnök rendíthetetlen álláspontjára, amikor 1939 szeptemberében megtagadta a német csapatok felvonulását magyar területeken át Lengyelország felé, s arra, hogy a világháború alatt mintegy 140 ezer lengyel katonai és polgári menekült meleg vendégszeretetre talált Magyarországon. Emlékezünk arra is, hogy 1956.
  október 23-án a lengyelországi események kapcsán kifejezett magyar szolidaritás felvonulása jelentette a kezdetét a magyarországi szovjetellenes felkelésnek. A fülünkben cseng a budapesti Bem-szoborhoz áradó 300 ezres tömeg skandálása, mely szerint “Lengyelország utat mutat, kövessük a lengyel utat!” Napjaink Lengyelországában egyre többen formálják időszerűvé ezt a jelmondatot a következőképpen: “Magyarország utat mutat, kövessük a magyar utat!”
  Mindez csak tovább lelkesít bennünket arra, hogy az Ön kormányának hatalmas reformjait támogató hangok sorában különös erővel zendüljön fel a lengyel társadalom hazafias rétegeinek szava.
  A magyar függetlenség nagy harcosa, Kossuth Lajos 1831. június 23-án a Zemplén-megyei közgyűlésen kijelentette: “Lengyelország ügye Európa ügye!” Aktualizálva a híres magyar szavait, mi most azt mondjuk:
  “Magyarország ügye Európa ügye!” A mai Magyarország a legbátrabban és messze hangzóan lép fel a kis és közepes európai nemzetek önrendelkezése védelmének ügyében a nagy államok, a multinacionális konszernek és pénzintézetek diktátumaival szemben. Európa minden nonkonformista, szabadságszerető társadalmi csoportjának megértését és szolidaritását kell, hogy kiváltsa ezzel. Ismételten hangsúlyozni kívánjuk csodálatunkat és elismerésünket mindazért, amit az Ön kormánya tesz annak érdekében, hogy megszabadítsa Hazáját az idegen függőségtől, és egyre növekvő felháborodással fogadjuk a külföldi pénzügyi körök, valamint a David Cohn-Bendit és Adam Michnik-féle baloldali és liberális formációk hajszáját Magyarország ellen. Hiszünk abban, hogy az Ön kormánya a magyar nemzet túlnyomó része odaadásának és bizalmának köszönhetően átvészel minden vihart. Ennek jelképes megnyilvánulása volt a hatalmas, félmilliós tüntetés 2012. január 21-én Budapesten, s az Országház előtt.
  Szolidaritást vállalva az Ön kormányának és egész nemzetének erőfeszítéseivel kívánjuk, hogy Miniszterelnök Úr győzedelmesen kitartson mindvégig az aljasság és a tespedés elleni harcban.
  Varsó, 2012. január 22.
  A(z) üzenetben nem található vírus.
  Ellenőrizte: AVG – http://www.avg.com
  Verzió: 2012.0.1913 / Vírus adatbázis: 2112/4786 – Kiadás dátuma: 2012.02.03.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 29. A cikk teljes hosszában idézet, természetesen nem én irtam hogy “Szivet melengető”.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 30. Kiver a víz, ha végig gondolom – mert akár így is lehet. Naponta látjuk, halljuk és szembesülünk vele, mégis felmentjük az egyházat minden alól, mert Ők nem olyanok, nem tudjuk elhinni – pedig de !
  Már jó ideje bajaim vannak a katolikus “anyaszentegyházzal” – de ez az olthatatlan étvágy több mint felháborító !

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 31. Nem tudom elképzelni, hogy egy istenfélő ember ilyet tenne.
  Nekem meggyőződésem, hogy Orbán csak és kizárólag azért kötött szentségtelen szövetséget a Vatikánnal, mert így érheti el megalomániás céljait. A jó hír az, hogy még Nagy Sándor is pillanatok alatt elpatkolt, mikor már “mindent meghódított”.
  Szerintem baromira nem érdekli a Vatikán mint olyan, ez teljesen személyes.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 32. Tisztelt Bartus úr!
  Mivel Ön gyűjti az ezzel kapcsolatos forrásokat idézek Önnek a MILES CHRISTI című katolikus folyóiratból, amelynek szerzője a Mária rádióban is szokott szerepelni. Fontos, hogy gyűjtsük a bizonyítékokat!!

  „Az Egyház és az Állam viszonya

  Az Egyházhoz való viszony alapján a politikai világnézetek két részre oszthatóak alapesetben.

  Ez a megoszlás részben a nagy skizma (1054. kelet-nyugati egyházszakadás), részben a nyugat-európai invesztitúraharc során alakult ki, mely elsősorban a XII-XIV. századi Itália államaiban öltött éles alakot. A jobboldali (Guelpho) és baloldali (Ghibellino) elnevezések is itt alakultak ki. A pápa által támogatott német család (bajorországi Welf) olasz elnevezése adta a jobboldali csoport, míg a császári család (svábföldi Hohenstaufen) adta a baloldalinak tekinthető csoport nevét. Ez utóbbi elnevezés eredete egy kastély nevére (Weiblingen) vezethető vissza, amelyért harcot viseltek a Welf-ház ellen. A jobboldali Guelpho álláspont a „két kard elmélete” volt. Ezen bibliai allúziójú elmélet (Lk 22: 38) szerint Isten két kardot, hatalmat adott a világnak: a lelkit (imperium spirutalis) és a világit (imperium temporalis). Mindkettőt az Egyház használja, az elsőt közvetlenül, a másodikat közvetve, a világi uralkodó(k) kezével. Ezen elmélet szerint a római Péter-utód pápa (Pontifex Maximus) bírja a teljes lelki és világi hatalmat e világon. Ez a monista jellegű papocaesarizmus a spirituális egyeduralkodó és közösség totalitásának (Egyház) olyan téren is helyet követel, ahol nincs illetékességi köre, a hit és erkölcs sérülésének kivételével. A baloldali Ghibellino álláspont szerint a helyzet pont a fordítottja. Álláspontjuk szerint a római Caesar-utód kormányzó (Imperator) bírja a teljes lelki és világi hatalmat e világon. Ez a monista jellegű caesaropapizmus a materiális egyeduralkodó és közösség totalitásának (Állam) olyan téren is helyet követel, ahol nincs illetékessége, kivéve az anyagi valóságok igaz/igaztalan birtoklásának és használatának körét. A Guelpho irányzatban a papság a társadalmi elit, a Ghibellin irányzatban a lovagság tölti be ezt a szerepet.

  Vajon mi az oka ennek a szakadásnak? Fő okát a Római Birodalom erkölcsi, szellemi, anyagi szétszakadásában kell keresnünk. A constantinusi idea megtört, midőn keleten nem maradt Főpap, míg eközben nyugat Király nélkül maradt. Ez az oka annak egyházi vonalon, hogy keleten önálló (autokephal) egyházak jöttek létre túl laza kötelékben, míg nyugaton ellenhatásként erős központosítás történt. Állami vonalon pont a fordítottja történt. Míg nyugaton önálló (autokephal) királyságok jöttek létre, addig keleten ellenhatásként erős állami központosítás történt. A baloldali modell alapja tulajdonképpen Bizánc és örököse az Orosz Birodalom. A kora újkorban a protestantizmus nyugaton e tekintetben a baloldali – bizánci-ghibellino – mintát követte, a katholicizmus jobboldaliságával szemben állva, midőn megalkotta téves protestáns abszolutizmusát (anglikanizmus; porosz, svéd lutheránus abszolutizmus). A katholikus birodalmi kezdeményezések (spanyol és osztrák Habsburg Birodalom, francia Bourbon Birodalom) is a baloldali, abszolutista modellt (jozefinizmus, gallikanizmus) támogatták. Az ellenhatásként jelentkező holland és angol forradalmak mintáján a deista szekularizáció történt meg a protestáns országok többségében. Ezek erkölcsben az 1717-ben létrejövő brit szabadkőműves (deizmus) modellt követték, szellemben a szabadelvűséget (liberalizmus), anyagban a polgári (burzsoá) eliten alapuló társadalmat és a tőkén (kapitalizmus) alapuló gazdaságot. Az 1789-es és az 1848-as párizsi központból szétsugárzó európai forradalmak mintáján az agnószticista szekularizáció történt meg a katholikus országok többségében. Ezek erkölcsben a francia szabadkőműves (agnószticizmus) modellt követték, szellemben a szabadelvűséget (liberalizmus), anyagban a polgári (burzsoá) eliten alapuló társadalmat és a tőkén (kapitalizmus) alapuló gazdaságot. Az 1917-es moszkvai központból szétsugárzó, marxista forradalmak erkölcsben az istentelenséget (atheizmus), szellemben a társadalomelvűséget (szocializmus), anyagban kizárólag a nincsteleneken (proletariátus) alapuló társadalmat és a közösségi tulajdonon (kommunizmus) épülő gazdaságot képviselték.

  A Guelpho oldal utóbb két táborra szakadt. A fekete Guelpho irányzat továbbra is kitartott a „két kard elmélet” mellett, míg a fehér Guelpho irányzat a constantinusi eszmeiséget újította föl, megalkotva ezzel e kérdésben a szintetizmus világnézetét. A jobboldaliságot (tézis) és a baloldaliságot (antitézis) meghaladva állította be eszménynek a szintetizmust! Ennek legjelentősebb képviselője Dante Alighieri (1265-1321) volt, aki ebbéli elgondolásait a De Monarchia (Az Egyeduralomról) c. munkájában örökítette meg. Szerinte Krisztus mint főpap és király alá közvetlenül és nem egymástól függve tartozik mind a római pápa, mind a római király. Míg a pápa Krisztus mint főpap helytartója a földön, addig a császár Krisztus mint király helytartója a földön. A király védeni tartozik az Egyházat, annak hitét és elsősorban erkölcsét kötelessége erősítenie az Államban. Ez nagyjából az Egyház és Állam egymáshoz való viszonyának szintetista – fehér Guelpho – fölfogása. Az Egyház részéről ez az irányzat került elfogadásra XIII. Leó pápa Immortale Dei kezdetű (1885.) valamint XI. Piusz pápa Quas primas kezdetű (1925.) enciklikái által. Ez a szemlélet visszatérés a Nagy Szent Iustinianos császár által lefektetett alapokhoz: a sacerdotium és az imperium helyes összhangjához:

  „Két nagy ajándék van az emberek között, amelyet Isten emberszeretetében a mennyből ajándékba adott: a papság és a császári méltóság. Az első az isteni dolgokat szolgálja, míg a második az emberi ügyeket irányítja és intézi, azonban mindkettő ugyanattól az elvtől származik, és az emberiség életét ékesíti… Mert ha a papság minden szempontból fedhetetlen, és szabad útja nyílik Isten felé, a császárok pedig igazságosan és törvényesen igazgatják a gondjaikra bízott államot, ennek általános összhang lesz az eredménye, és az emberi nemnek bármiféle áldásban lesz része.” Edictum Epiphanos patriarchához. (535. március 5.)

  Még egy kérdés merül föl a két társaság viszonylatában, ez pedig a lelkiismereti szabadság, azon belül különösen a vallásszabadság kérdése. Az Egyház által kifejtett, s alább ismertetendő társadalometikai igazságok nem valamiféle „vallásos pietizmus”-ra alapozódnak, hanem az emberi természetből következő természetjog (lex naturalis) igazságai, amelyeket az ember (a nem hívő is) a természetes ész fényénél beláthat. Ezek olyan kötelező érvényű igazságok, melyek minden embert természeténél fogva köteleznek. A lelkiismereti szabadságnak a természetjogi törvények igazságai szabnak korlátot. A szubjektivista értelemben fölfogott pluralizmus nem szabadságot, hanem szabadosságot, s így önkényt hoz, mikor is az emberek önkényesen, akár saját – az értelem fényénél fölismerhető – természetükkel ellentétes téziseket tesznek magukévá. Az igazság az alanyi (szubjektív) tudat és a tárgyi (objektív) valóság egyezése. Az elviselés (tolerancia) csakis az emberi személyre (tévedő) vonatkozik, nem a tévedésére! Az emberi személy egyetlen elidegeníthetetlen joga az élethez való jog, a természetes fogantatástól a természetes halálig. Ezt a jogát csak egy esetben veszítheti el, ha a tevékenysége közvetlenül veszélyezteti más emberek életét, s ezt elhárítani csak a veszélyeztető életének kioltása által lehetséges. Ragaszkodnunk kell az ördögi támadások tüzében újra és újra megerősített igazhitű tanításhoz, miszerint a vallásszabadsághoz való jog, az emberi személy ontológiai méltóságára támaszkodik és semmiképpen sem a vallási és kulturális rendszerek egyenlőségére, ami valójában nem létezik. Így a helyes értelemben fölfogott lelkiismereti- és vallásszabadság (mely a keresztény Isten- és emberképből következik) mint „virtus in medio” kikerüli a rabbinikus és muszlim fanatizmus Skylláját, és az antik s modern szinkretista rendszerek (pl. hinduizmus, hellenizmus, New Age) közömbösséget és vallási relativizmust hirdető Karybdisét.

  Az Állam és Egyház viszonyában ennek folyományaként téves kísérletként kell elvetnünk az Államnak bármilyen lelkiismereti- és vallásszabadságot korlátozó formáját. Legyen az egy kizárólagos hit vagy vallási közösség melletti bármely más formáció és megnyilvánulásainak üldözése, vagy akár bármely hit vagy vallási közösség üldözése bármely laicista és szekularista ideológia (liberális deizmus, vagy bolsevista atheizmus) nevében. Ezeken az – elvetendő – eseteken kívül három alapeset lehetséges. Az egyik – az igazságnak megfelelő – ha az Állam az igaz Egyházat támogatja, s a többi közösséget nem, de nem is akadályozza őket. Lehetséges az is, hogy az adott politikai közösség ún. „történeti vallási közösségei” megkülönböztetett támogatást élveznek, elsősorban kulturális, a társadalom életében meghatározó szerepük betöltése folytán. Harmadik lehetőség a „szabad Egyház a szabad Államban” elv, mikor is egy politikai közösség egyetlen hitrendszert, vagy vallási közösséget sem nem támogat, sem nem üldöz. Ez utóbbi veszélye az indifferentizmus kísértése, amely rövid távon vallási közömbösséghez, hosszú távon vallásüldözéshez vezet.

  Kérdésként merülhet föl, hogy a Katholikus Egyház elsődleges támogatása, ill. neki való alárendeltség nem „hazafiatlan” tett-e? Határozottan kijelenthetjük, hogy nem! Az Egyháznak való engedelmesség Krisztusnak való engedelmesség. Az igazi haza, akár lokális, akár nacionális, akár kontinentális, vagy planetáris szinten csak akkor boldog, ha az Igazságon alapuló törvényei vannak, s az emberek e szerint élnek törekedni. Az igazság viszont egy és oszthatatlan, így az Egyház és Állam között erkölcsi kérdésben lehetséges, sőt kell összhang, hisz ez a társadalom boldogulásának is egyetlen útja. Ezért Daniel O’Connel ír államférfi végrendeletével együtt valljuk: „Testem hazámé, szívem Rómáé, lelkem az Istené!””

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 33. Leslie G. Charteris

  @hajerka 13:30, Ezt írtam: “Csak mi magyarok vagyunk olyan szerencsések, hogy itt semmiféle anomália nem származott egyházi berkekből és hogy itt nem voltak ügynökök és pedofilok.Istennek hála!” Huh ! Eléggé félre lettem értve a minuszból következtetve. Ha rám vonatkozott volna a megjegyzés, hát jezsuita az főleg nem vagyok.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 34. eremita: ha ketten csinálják ugyanazt, az nem ugyanaz. Kétlem, hogy UGYANEZT írtad, mint Bartus!
  A katolikus egyház szerintem úgy működik, mint más ragadozók is: a fennmaradásuk érdekében prédára lesnek, és mindig kiválasztják a beteg, gyenge vagy sebesült áldozatot. Magyarország a végletekig történő meghasonlottságával, a nem túl nagy, nem túl kicsi méretével ideális préda.
  Viszont a beteg és gyenge préda elejtésével a ragadozók kondicionálják a megmaradókat, tehát a mi példánk intő jel lesz Európának, ezért a következő esetében már sokkal nehezebb dolguk lesz.
  …és nem lehet eleget hangsúlyozni: nincs is jobb módszer elriasztani a követőket, mint államcsődbe sodorni az országot! Mert azt kétlem, hogy a Vatikán magyar államkölcsönt jegyez, hogy megmentse Orbán rendszerét.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (9 szavazatból)
 35. Kecskeméti Károly

  Néhány órával a cikk megjelenése után máris, a mondanivalót megerősítő beszélgetést közvetített az MTV reggeli műsora. Csizmadia László a Békemenetet szervező Civil Együttműködési Tanácskozás elnöke, többek között ezeket mondta: ” A civilek feladata, hogy a nemzetért és a népért dolgozó kormányt segítse. A civileknek oda kell figyelniük, hogy végre Európát egy felelős kormányzás vezesse, hogy erősödjön a polgárság, ez a hanyatló civilizáció, ami megjelent Európában, megszűnjön. Olyan törvényeket fogunk javasolni az Európai Unióban, amelyek ezt a civil kontrollt biztosítják majd.” (MTV, Ma reggel, március 19.: Lengyel meghívottak a Békemenetben) .
  Január 21-én meghirdették a Patrióta Európa mozgalmat, immár kilenc-tíz országból vannak csatlakozók.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 36. A nyugat pedig hallgat, ahogy hallgatott, amikor Mussolini csapatai lerohanták Albániát, amikor Hitler Németországa bekebelezte Csehszlovákiát. Anglia és Franciaország hallgatott, amikor dúlt a polgárháború Spanyolországban. A burzsoázia, a kapitalisták pénzelték őket.Gondolták, őket nem érinti.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (7 szavazatból)
 37. Sajnos el kell hinnem Bartus Úr minden szavát. Az emberek nem olvassák a bibliát, vakon hiszik, amit a pap mond, sőt rózsafüzérrel a kezükben mormolják utána.
  A biblia (Isten szava) a békességről, szeretetről, egymás segítéséről, tiszteletről, igazságról, megbocsátásról szól. Nem pedofil. alkoholista, képmutató politizáló háborúzó “atyákról”.
  “Atyátoknak se szólítsatok senkit a földön, mert egy Atyátok van a mennyben.” Mt.23.9.
  Hívőként “csak” imádkozhatok gyönyörű hazámért, európáért. Mert ahogy a bibliában meg van írva: “…Mert az igazságos ember erőteljes imádsága hatalmas dolgokra képes.” Jakab 5.16.
  Arra is, hogy a – minden tekintetben – beteges hajlamú vatikántól megszabadítson. Szándékosan írtam kisbetűvel.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (5 szavazatból)
 38. Oda a lengyel magyar barátság , az borítékolható.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (4 szavazatból)
 39. Bartus úr, nyilvánvaló, hogy Orbán egy kéthúros hangszeren játszik. Csak az egyik húr a rekatolizáció – a másik – és sokakhoz közelebb álló hangfekvésű, a nacionalizmus. Ez eddig még nem igazán épült bele az elméletébe! Anélkül pedig féloldalas marad!
  az olvtársak figyelmébe:
  http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=531569&utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201203

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -3 (5 szavazatból)
 40. Ha nagyon kiéleződik a helyzet, egy újabb rendszerváltás magyar módra akár a korona szimbolikus visszaküldésével is járhat a Vatikánba. Csak azt nehéz látni előre, hogy a Vatikán fog-e megdőlni előbb vagy újonnan felállított helytartói. Titkos levéltárának felszínre hozatalával legalább olyan gyorsan omolna össze a pápai állam, mint egykor a Szovjetunió. Ha hosszúra sikeredne ez a küzdelem, az még említésre méltó, hogy a mai legerősebb (vagy nemsokára legerősebb) gazdasági nagyhatalom, Kína, nem fog az egyháznak engedni, bár a Vatikán nagyon erőlködik ott is.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (4 szavazatból)
 41. Megkérdezte Orbán Viktor az zemberektől,hogy egyáltalán akarják-e ezt?Ha nem akkor nincs joga semmihez hozzányúlni.Nem akarok diktatúrát!Nem akarok katolicizmust Magyarországon!Nem akarok további hülyítéseket!ELÉG VOLT!
  Illegitim kormány mit akar a a magyaroktól?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (5 szavazatból)
 42. A Vatikán jellemére leginkább az vet fényt, hogy míg alapértékei közütt tartja számon az egyetemességet, a nemzetek felettiséget, szinte mindenhol a nacionalistákat támogatja. E két pólus között ügyesen lavíroz, mindig azt a kártyát mutatja fel, ami érdekeinek éppen jobban megfelel. Általában a kettő egymás mellett is működik. Gátlástalanul épít a legaljasabb indulatokra, miközben fennkölt elveket hirdet. A cél szentesíti az eszközt.
  Sajnos hiába tudjuk a fentieket, mert a lelkeket ügyesen hatalmában tartja. Ha egyszer majd sikerül visszagyömöszölni, jobban vigyázzunk, hogy ne engedjük ki a palackból! Ne engedjük se a nyílt, se a lopakodó propagandát az iskolákban és az állami intézményekben!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (7 szavazatból)
 43. Nincs sok értelme a pedofil papokat emlegetni, és a pápa ügyesen fényképezett rossz arcát mutogatni. Az utóbbi bárki arcával előállítható, az előbbi talán gyakoribb a cölibátusban élő papoknál mint máshol, de nem az ő kiváltságuk. Nem ez a fő probléma (bár nem akarom lekicsinyelni), és hangoztatása csak a dühünk kifejezésére szolgál, így voltaképpen gyűlöletkeltésre alkalmas propaganda. Ne a papokat gyűlöljük, hanem azt a rendszert, amit meghonosítani kívánnak, és amiért az egész papsereg alázatos engedelmességgel küzd, és okosan, kitartóan kábítja a népet.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (5 szavazatból)
 44. Hunyadi írta: “Képes a Vatikán Orbánt pénzügyileg is támogatni (ha már ennyire fontos a szerepe)?
  – A Vatikán ügynökeinek van annyi befolyása egyes nemzetközi befektetőcsoportokban, hogy azokat rávegye Magyarország hitelezésére?
  – A Vatikán ügynökei az Európai Néppártban képesek meggátolni az Orbán elleni pénzügyi szankciók életbe léptetését?”
  A Vatikán “élcsapata” manapság nem a jezsuiták, hanem az Opus Dei, amelynek ügynökei világi szerzetesek, akikről senki meg nem mondaná, hogy aktívan dolgoznak az egyház céljaiért. Jólöltözött, magasan képzett, jó családból való, jó állásban dolgozó férfiak és nők, akik vagy világi rendházban laknak, és a fizetésüket átadják a rendnek, vagy családosak, de szintén egy csomó szabálynak engedelmeskednek. Anyagilag, és főleg gazdasági és politikai befolyásukkal támogatják az egyházat. Chilében a jelenlegi szociális miniszterről köztudott, de sok más ismert üzletember is tevékenykedik az egyházért. Pinochet azért forszírozta az iskolák önkormányzati kézbe adását, és az oktatás lukratív alapokra helyezését, hogy az egyház benyomulhasson az oktatás területére. Az elmúlt húsz évben számtalan iskolát vett át, vagy alapított az Opus Dei, és legalább három egyetemet. Ezek mind igen színvonalasak. Az onnan kikerülő káderek mind támogatják egymást, és a katolikus egyházat. Óriási a befolyásuk. Chilében azonban nagyon erős az ellenzék, és a civil társadalom, nem tudnak bármit lenyomni a társadalom torkán. A hatalmas diákmozgalom is valójában az Opus Dei-vel mérkőzik.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 45. ” Az Anonymous csoport belezavart a pápa mexikói látogatásába
  Az Anonymous nemzetközi hackercsoport akcióba lépett a pápa mexikói látogatása kapcsán: tönkre tett több olyan mexikói internetes oldalt, amelyet az egyházfő útja miatt hoztak létre a tájékoztatás céljából. 2
  .
  “A hackerek az üzenetben “nagy fekete póknak” nevezték a katolikus egyházat, amely szerintük számtalan bűnt követett el a történelem során,…”
  nepszava.hu

  Lehet, hogy mások is észrevették a Vatikán álnokságát? :)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 46. Az Anonymous mar egy ideje raszallt a papara…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 47. Legalább valami hasznát vesszük a mihaszna hekkereknek :D :D :D

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 48. neveletlen 2012. március 18. vasárnap 23:21
  ” VATIKÁNI-MAGYAR vegyes bizottság! A magyar ref. egyháznak mi köze a Vatikánhoz? Bölcskei G. nem tiltakozik? Miért nem? Miért nem tiltakozik az ellen sem, hogy ov magyar hangja kinyilatkoztat valamit, de érdemi választ nem kap?”
  .
  Pontosan a “VATIKÁNI-MAGYAR” vegyes bizottságra hivatkozás és annak kétszeres hangoztatása miatt hoztam ide a reformatus.hu-n megjelent Bölcskei interjút.
  A református püspökök is lefeküdtek Orbánnak és rajta keresztül a pápistáknak, ezt példázza Bölcskei szövege is. Kár értük, mert valós vallásgyakorlással és hiteles egyházépítéssel többre jutottak volna, ha nem a pénz körüli hajsza lenne náluk (is) az úr. Elcserélték a biblia Urát pénzre, a bibliában mélyen elítélt mammon imádatára szakosodtak.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 49. A pénz , az nagy dolog kérem..

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 50. Geyza,
  Az a nagy dolgot én is szeretném látni, vagy a zsebemben tudni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos