Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: Lesz-e polgárháború? 2012. január 11. szerda 10:14

 • Hozzászólások(128)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: Lesz-e polgárháború?

A címben feltett kérdésre válaszolva: a dolgok jelenlegi állása szerint a polgárháború nemcsak reális veszély, hanem elkerülhetetlen, ha nem történik valami váratlan pozitív fordulat. Ezt rendkívüli szorongással és Magyarország iránti aggodalommal írom le, mert ez a lehető legrosszabb végkifejlet, ami Magyarországgal történhet. Nagyon nagy árat kell fizetni azért, hogy Magyarország népe nem állította meg időben Orbán Viktort, nem védte meg az alkotmányos rendet addig, amíg erre törvényes lehetősége volt. Az események olyan stádiumba kerültek, hogy Magyarország miniszterelnöke nem tud megállni azon az úton, amelyen elindult. Nincs olyan belső és külső erő, amely ebben segíthetné. A hazug propaganda, a hamis csodavárás, a jogos kiábrándulás és a felelőtlen kétharmados felhatalmazás meghozta gyümölcsét, amit előre tudni lehetett. Olyan ember kezébe került korlátlan hatalom, aki azt személyes hatalma és egy primitív, de rendkívül erős és gyilkos ideológia szolgálatába állította.

Magyarország fogságba került, amelyből nem tud kimenekülni, mert az ország jelentős része megtévesztett, másik része pedig elveszítette demokratikus jogait, és ebből fakadó cselekvőképességét. Nincs semmilyen korlát, amely útját állná az önkénynek. Megállíthatatlan a folyamat, amelynek végállomása a történelemből ismert. A kettéosztott és egymás ellen uszított országban az események feltartóztathatatlanul rohannak a végkifejlet felé. A lakosság felosztása jó és rossz magyarokra, hazafiakra és a haza ellenségeire, elérte a vég előtti utolsó stádiumot: a „rossz magyarok” és a „haza ellenségei” védelem nélkül maradtak. Jogfosztottak és másodrangú állampolgárok lettek, és a haza boldogulásának megbélyegzett akadályozói. Eltűntek a demokratikus korlátok a fizikai üldözés útjából.

Az út, amelyen Orbán Viktor a Testnevelési Egyetemen elmondott beszédével elindult, a pusztulásba és a testvérháborúba visz. A történelem arra tanít, hogy a jogállami védelem megsemmisülése után a verbális erőszakot a fizikai erőszak, a verbális kiközösítést a fizikai kiközösítés követi. Magyarország lakossága védtelen, a diktatórikus hatalommal szemben fellépők fizikai veszélyben vannak. A hatalom rendelkezésére áll a koncepciós perekhez, az önkényuralmi intézkedésekhez szükséges valamennyi eszköz. Az Európai Unió vezetőinek és az Egyesült Államok kormányának hangja azért egyre erősebb, mert megértették a tényleges veszély nagyságát.

Mostantól erről nyíltan kell beszélni. Annál is inkább, mert Majtényi László Operaháznál elmondott beszéde után Bayer Zsolt kimondta, hogy készek arra, ha kell, polgárháborút indítsanak Magyarország demokratikus értékeket valló lakossága ellen. Majtényi arra figyelmeztetett, hogy „jobb sors a bukott miniszterelnöké, mint a népharag által eltávolított diktátoré”. Ezzel baráti módon figyelmeztette Orbán Viktort, hogy ne menjen el a végsőkig, előzze meg a tragédiát, ez mindenki érdeke, az övé is. Bayer erre azt válaszolta, hogy „sokkal jobb tüntetéseken hazugságokat ordibálni a mikrofonba, mint megdögleni egy polgárháborúban”. Ez a mondat hadüzenet, ami azt jelenti, ha tovább akartok menni annál, minthogy tüntetéseken ordibáljatok a mikrofonba, meg fogtok dögleni egy polgárháborúban. Az Orbán által vezetett jobboldal kész arra, hogy polgárháborút indítson azok ellen, akik ma a mikrofonokba beszélnek, és azok ellen, akik ezt lelkesen hallgatják. Az a megjegyzés, hogy a népharag bárkit eltávolíthat, még nem jelenti azt, hogy bárkinek „meg kellene döglenie”. Ez még polgárháborút sem jelent. De Bayer arra figyelmeztet, hogy ha bárki kísérletet tesz arra, hogy őket a hatalomból kimozdítsa, azok ellen ők polgárháborút fognak indítani, és az ellenszegülők „meg fognak dögleni”.

Semmi kétségünk afelől, hogy Orbán és fanatikus hívei készen állnak erre. Az igazi veszélyt azonban nem az jelenti, hogy Bayer mit fecseg a szándékaikról, hanem az ideológia, amely az Orbán-rendszer mögött áll. Hiába próbálja a demokratikus oldal elkerülni a fizikai konfliktust, mert az ideológia, amely mentén a jogállamot felszámolták, a demokratikus Alkotmányt bezúzták, a hatalmi ágak szétválasztását megszüntették, a polgári biztonságot garantáló fékek és ellensúlyok rendszerét kiiktatták, nem ad esélyt arra, hogy a másképp gondolkodókkal békében éljenek. Egy diktatúra soha nem áll meg félúton. Mindig veszélyben érzi magát, ezért az ellenség fizikai megsemmisítése felé halad.

Ennek megértéséhez szembe kell nézni azzal a világnézettel, amely az eddigi történések hátterében áll. Súlyos felelősség terheli az értelmiséget, hogy erre nem figyelmeztetett időben. Ennek akadálya részben az, hogy a közvéleményt formálók többségének rövid a történelmi emlékezete, elvész a napi események zűrzavarában, és nem tulajdonít megfelelő jelentőséget az emberi cselekvések mögött álló szellemi, világnézeti tényezőknek. A materialista világnézet nem alkalmas a világban zajló események megértésére. Orbán Viktor szándékainak felismerése lehetetlen a történelmi materializmus perspektívájából. Akik nem tulajdonítanak szerepet a vallásnak, a hitnek, a próféciáknak, ezek harcának, Európa és Magyarország történetében játszott szerepének, azoknak fogalmuk sincs arról, mi történik körülöttük. A magyarországi jobboldal nem materialista, antiszemitizmusának is vallási gyökerei vannak. A társadalmi kirekesztés, a politikai gyűlölködés mögött is jól körülhatárolható vallásfilozófiai rendszer áll. A szélsőjobboldal eszméi mind ezekre épülnek. A szélsőjobb nem sokban különbözik a jobboldaltól: a különbség csupán annyi, hogy ugyanazt egyszerűbb, lecsupaszított formában, demagóg módon hirdetik. De a tartalom ugyanaz. A fasizmus és a nácizmus, valamint a nemzeti színezetű diktatúrák soha nem materialista világképre épültek, hanem mindig ugyanarra a vallásra. A történelem nem az osztályharcok története, hanem az emberi lélek fölött vívott harcok története. A magyar alaptörvény preambuluma, az összes sarkalatos törvény, valamennyi demokratikus jog lábbal tiprása az emberek lelke fölötti uralom megszerzésére irányul. Aki ezt nem tudja, vagy tagadja, az nem ért semmit sem Európa, sem Magyarország történetéből. Annak fogalma sincs arról, mi mozgatja Orbánt és rendszerét.

Orbán szabadságharca és makacs magatartása mögött egy komplett világkép áll. Nem Bayer szövegéből, hanem ebből a vallási világképből fakad az, hogy a polgárháború veszélye áll fenn. Ez a világnézet adja Orbánnak saját igazába vetett hitét, a kitartását és az erejét is. Nemcsak hatalomvágyról van szó. Orbánnak van egy víziója, egy jól felépített, több évszázados világnézeti rendszere, amit soha nem fog feladni, amiért az utolsó leheletéig harcolni fog. Minden külföldi és belföldi ellenállás csak az igazát erősíti. Orbán a világot mozgató gonosz ellen harcol. Olyan harcot vív, amelyért meghalni is érdemes, amelyet soha nem szabad feladni, amelynek ellenségei az emberiség ellenségei. Őket ezért meg kell fosztani jogaiktól, korlátozni kell a szabadságukat, és ha kell, akkor fizikailag is fenyegetni kell őket. Ha erről lemond, akkor az élete és a küldetése veszíti értelmét. Aki nem látja, nem érti ezt a világnézetet, nem ismeri azokat a szellemi erőket, amelyek Orbánt mozgatják, az elveszik a részletekben, és nem lát az orránál tovább. A polgárháború veszélye nem a sors szeszélyéből, nem a politikai küzdelemből, hanem ebből az ideológiából fakad.

Ez annyira evidens, hogy már Bayer Zsolt, az egykori liberális újságíró, a Népszabadság volt publicistája, a kereszténydemokraták avatott gúnyolója is a „Sátán kutyái” címmel ír. A Sátán céljairól beszél, a diabolosz definícióját közli, lassan teológus lesz, mint Semjén. De az ellenzéki magyar politikusok ezt nem veszik komolyan. Nem értik meg, hogy nem lehet vulgármaterializmussal harcolni évszázados vallási, szellemi erőkkel szemben. Lebecsülik a Vatikánt, nem veszik tudomásul, hogy a felvilágosodás hozta el azokat a polgári demokratikus jogokat, amelyeket most Orbán elvett. A felvilágosodás pedig a katolikus egyházzal szemben szerezte meg ezeket a jogokat. A katolikus egyház soha nem mondott le arról, hogy ezt a folyamatot visszafordítsa. Orbán azért veszély Európa számára, mert ő az első, aki ezt a vatikáni programot sikerre viszi. Nem csupán ártalmatlan vallásoskodás, hanem bibliai próféciák állnak a tettei mögött. Orbán az antikrisztusi világbirodalmat megtestesítő zsidó pénztőke ellen harcol. A gazdasági világválság és az államok eladósodása mind azt a látszatot keltik, hogy neki van igaza. De ez egy hamis magyarázat. Ő nem csupán a magyarokat szabadítja fel, hanem a világméretű gonosz ellen folytat élethalál küzdelmet. Az Európai Unió a Dániel próféta könyvében megjövendölt antikrisztusi római birodalom előképe. Az ellenzékiek csak egy politikai szervezetet látnak benne, és nem értik meg, hogy Orbánnak az Európai Unióból való kilépés nemcsak azt jelenti, hogy lerúgja magáról a demokratikus kontrollt. Talán isteni küldetésnek tekinti azt, hogy Magyarországot kivezesse a gonosz birodalmából, az eljövendő római birodalomból. De ez egy fordított „evangélium”, mert a sötét, gonosz római birodalom az lesz, amit ő szolgál. Meggyőződése lehet, hogy prófétai időket élünk, neki prófétai küldetése van, és egész Európára szóló elhívást, küldetést tulajdoníthat magának. Eleget járt a Vatikánba, hogy ezt elhitessék vele. Még az sem biztos, hogy ez nem igaz, csak az apró különbség az, hogy ő a jót hiszi rossznak, és a rosszat jónak, és nem az Istent, hanem az ő ellenfelét szolgálja.

Figyelem emberek! A papok állnak Orbán gyűlölt rendszere mögött. A zsidók ellen harcolnak, és azok ellen, akik a zsidók eszméit követik, akikről ők azt mondják, hogy megölték a Krisztust, akik tagadják, hogy Jézus a Megváltó, akik hol liberálisok, hol szabadkőművesek, hol kommunisták, de a lényeg az, hogy az emberiség ellenségei, akik a pénzügyi rendszerükkel a nemzeteket bomlasztják és kirabolják, rabságba döntik. Liberalizmusukkal és demokráciájukkal az embereket elfordítják az Istentől, az istentelenséget, az erkölcsi nihilizmust terjesztik, megakadályozzák, hogy a haza, a nemzet, a család, az erkölcs törvényei érvényesüljenek. Szerintük ezt csak a trón és az oltár szövetsége képes megteremteni. Nem értik meg ellenzéki politikusok, hogy honnan jön a métely, a gyilkos indulat. A liberális demokraták többsége erre csak legyint, a vallás ósdi, babonának tartják, aminek semmi jelentősége nincs. Úgy gondolják, hogy ez csak külsőség, és nem veszik észre, hogy ez a lényeg. Onnan jön a kígyó, amely fojtogatja őket, és mivel nem ismerik fel az ellenséget, védtelenek vele szemben és nem tudják legyőzni. Pedig világosan mondja Bayer Zsolt, nem is lehetne világosabb, csak meg kellene hallani. Miután polgárháborúval fenyegette meg Majtényi Lászlót, ezt írta a következő bekezdésben: „lassan itt az idő, hogy kivonulunk az utcára száz- vagy sok százezren. A kormány mellett. Nem mintha nem volna kritikánk, de amit ezzel a kormánnyal művelnek idehaza és külföldön a Sátán kutyái, az egészen egyszerűen tűrhetetlen.” Megismétlem: tűrhetetlen, nem fogják tűrni. Kik az ellenségeik? A „Sátán kutyái”, ezek vagyunk mi. Minden gondolkodás nélkül meg fogják támadni az „ellenséget”, a Sátán kutyáit. Ezt komolyan kellene venni.

Az a római katolikus egyház, amely az Orbán-rendszer mögött áll, és Európa első államában most legyőzte a liberalizmust, a felvilágosodást, és a szabadkőműveseket, soha nem gondolkodott, hanem halomra gyilkolta az ellenségeit. Inkvizíció, a keresztes háborúk, a reformátorok elleni vérontások mellett a fasizmus és a nácizmus mögött a szabadkőművesek és a zsidók elleni uszítások álltak. Európa véres háborúi, igazságtalanságai, az évszázados szellemi és fizikai elnyomás mögött közvetve vagy közvetlenül a legtöbb esetben a katolikus egyház állt. A katolikus egyház hamis egyház, egy nagy csalás, ellenkezője mindannak, amit a Biblia mond. Egy gyűlöletre uszító, gyilkos szervezet. Ez az igazi Egyház „babiloni” fogsága. A Jelenések könyve 17. fejezetében a Biblia így mutatja be a római katolikus egyházat: „öltözött vala pedig az asszony bíborba és skarlátba, és megékesíttetett vala arannyal és drágakővel, kezében egy aranypohár vala, tele utálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságaival. … És látám, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől.” A bíbor és a skarlátvörös szín, amely a vatikáni főpapok, bíborosok ruháját ékesíti, a Bibliában a katolikus egyház áldozatainak vérét szimbolizálja. Ahol ez a római szellemiség megjelenik, ott vége a toleranciának, a békének és a szabadságnak, ott harc van, háború, szolgaság, gyilkolás és vér. Ezért, ha nem sikerül ezzel sikeresen felvenni a harcot, akkor könnyen polgárháború lehet. Az orbáni rendszer mögött nemcsak ember áll. Nagyon magas szintű sötét szellemi erők támogatják, amelyeknek ő átadta magát. Ezek a szellemi erők pedig embergyilkosok kezdettől fogva.

Most lefordítom ezt a materialisták nyelvére is: azért áll fenn a polgárháború veszélye, mert Orbán Viktornak küldetése van, nem esetleges az, amit tesz, és ezért soha nem fog visszavonni semmit. Nem érdekelte, hogy az EU és az IMF küldöttsége távozik, nem számított, mit ír neki az Európai Bizottság elnöke és az amerikai külügyminiszter, neki ezeknél magasabb szempontjai vannak. Ő olyan ideológiát vall, amely szerint a demokrácia gonosz dolog, idegen érdeket képviselő „csoport” (na kik?) eszköze arra, hogy rabságba taszítsák a nemzetállamokat. Ezért ő tudatosan számolja fel a demokráciát. Ezért az év végén statáriális jellegű törvényhozással átverte az összes antidemokratikus törvényt, és ezután úgy tesz, mintha engedne és kész lenne tárgyalni ezekről. De ezek a tárgyalások nem arról szólnak majd, hogy bármit visszavonnak, hanem a médiatörvényhez hasonlóan formai változtatásokat eszközölnek, és azt bizonygatják, hogy ezek megfelelnek az európai normáknak, és más országok gyakorlatához idomulnak. Kifárasztásra játszanak, és a manipulációra, a hazugság erejére építenek. Mivel államcsőd fenyeget, hazug ígéretekkel, manipulációval hozzá akar jutni a pénzhez, majd a kasszával távozni. Ha kell, kisöpri a Magyar Nemzeti Bank devizatartalékát, bevezeti az önellátást.

De egy biztos: nem hátrál meg, nem mond le, nem lehet leváltani, és a fasiszta, náci ideológiának van akkora támogatottsága Magyarországon, hogy nem tudják kívülről elmozdítani. Ha kell, kilép az Európai Unióból, ha máshogy nem, akkor majd megsértődik azon, hogy Magyarország szavazati jogát megvonják. Ha már nem kell a pénzért tartani a látszatot, vagy formailag is kilép az Unióból, akkor kezdődik a kőkemény diktatúra. Ráuszítja majd a rohamcsapatait azokra, akik a kormány rossz hírét keltik, akik szervezkednek ellene. Félelem és rettegés lehet az utcákon, lezárhatják a határt, szükségállapot lehet és menekülthullám. Belül pedig polgárháború, pogromok, és koncepciós perek. Azt fogják állítani, hogy Magyarország ellenségei ellen lépnek fel, akik nem törődtek bele, hogy nemzeti kormánya van Magyarországnak, hogy nem Washingtonból és Brüsszelből mondják meg a zsidók, hogy mit csináljanak Budapesten, hogy nem tetszik nekik, hogy Orbán véget akar vetni az eladósításuknak, hogy meg akarta fizettetni a bankokat, és nem törődtek bele, hogy kiestek a hatalomból. Meg kell védeni velük szemben az országot, a nemzet akaratát megtestesítő kormányt.

E mögött pedig a Vatikán, a római katolikus egyház, a politikai katolicizmus áll. Ezt materializmussal legyőzni nem lehet. Paradox helyzet, hogy miközben állandóan az idegen érdekek ellen vívnak szabadságharcot, valójában egy másik állam, a Vatikán érdekeinek kiszolgálói. Orbán nemcsak egy téveszme rabja, hanem sötét szellemi erők szolgája. A katolikus egyház élesen szemben áll a Biblia kijelentéseivel. Állami eszközökkel akar a lelkek fölött uralmat gyakorolni, ami valójában szellemi rabság és elnyomás. A katolikus doktrínák szerint a trón és az oltár szövetségével Isten uralma alá kerül az állam. Az állam vezetője egyfajta istenkirályságot vezet. Szent Ágoston és más antiszemita egyházatyák helyesen állapították meg, hogy a szabadkőművesek, a liberálisok, ahogy ők mondják egymás közt: a zsidók, a demokrácia eszméjével ezt akadályozzák. A demokrácia nekik azért nem jó dolog, mert a hatalmi ellensúlyokkal, az emberi jogokkal megakadályozza, hogy a hamis egyházi tekintély, a katolikus egyház elnyomja, szellemi rabságba kényszerítse az embereket. Erre volt egy rossz válasz is, a kommunizmus, de a demokrácia tökéletes megoldás. A demokrácia fenntartja az ember szabadságát arra, hogy személyes kapcsolatba kerüljön Istennel, ha akar. Ezért Isten a választott népét, Izraelt, arra használja, hogy szétszóródva a világban, minden nemzetben a szabadságot fenntartsa. Méghozzá addig, amíg „ a pogányok teljessége bemegyen” az üdvösségbe, ahogyan azt Pál apostol mondja a Rómabeliekhez írott levelében. Ezt mondja a Biblia.

Ezért a mostani Európai Unió jelenleg még nem a Dániel próféta könyvében megjövendölt leendő antikrisztusi római birodalom, mert az Európai Unió jelenleg a lezsidózott demokrácia és szabadság egyik erős oszlopa. Az a római birodalom, amely az Antikrisztus gonosz birodalma lesz a jövendölések szerint, a katolikus egyház uralma alatt lesz. A római katolikus egyház jelképe a „parázna asszony”, amely ezen a „fenevadon” ül. A fenevad az antikrisztusi birodalom, amely a Dániel próféta szerint az egykori Római Birodalom romjaiból épül újjá. Akkor ennek tíz tagja lesz, amelyet tíz „király vezet”. A Jelenések könyve szerint „az asszony, amelyet láttál, ama nagy város, amelynek királysága van a földnek királyain”. Ez a Vatikán. Erről a paráznáról azt mondja a Jelenések Könyve, hogy a népeken ül, elhiteti a nemzeteket, és a földnek királyai ővele paráználkodtak. Ez a paráznaság a trón és az oltár szövetsége.

Ezt a „parázna asszonyt” szolgálja Orbán Viktor. Azt hiszi, hogy a mostani Európai Unió az antikrisztusi birodalom, a „zsidó pénzvilág” és a demokrácia pedig a gonosz eszköze. Nincs hely idézetekre, de minden megnyilvánulásuk erről szól. Az Európai Unió valamiféle átalakulással még lehet az antikrisztusi birodalom, de a Biblia szerint ezt onnan lehet megismerni, hogy a római katolikus egyház égisze alatt jön létre. Ebben az értelemben Orbán Viktor még lehet az antikrisztusi Európai Unió egyik előfutára, aki megnyitja az utat a katolikus egyház előtt, hogy a felvilágosodás demokráciájából a szent ágostoni középkor sötétségébe vigye vissza Európát. Nem lehet tudni, hogy a világválság milyen folyamatokat indít el. Azt sem lehet tudni, hogy a végidők próféciái már mostani eseményekről szólnak, vagy semmi közük azokhoz. Ha ne adj’ Isten, Orbánnak tényleg valami küldetése van az eszkatológiai eseményekben, akkor végünk van, mert akkor nem fog megbukni, hanem Európa kezd hozzá idomulni. Elvileg a magyarok antiszemitizmusa miatt, amely az Orbán-rendszer fennmaradásának egyik legfőbb oka és magyarázata, Magyarország még lehet az antikrisztusi birodalom egyik erjesztője. Ha viszont Orbán nem kiválasztott, hanem önjelölt antikrisztusi figura, akkor megbukik. Arra kell törekedni, hogy ez minél kisebb áldozattal járjon, és soha többé ne tudjon visszatérni.

Mivel ateista liberálisok a fentieken csak röhögnek, materialisták pedig nem is érthetik meg, mert – bibliai szóhasználattal élve – „érzéki ember nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait, mert bolondságok neki, meg sem értheti, mivelhogy lelkiképpen ítéltetnek meg”, ezért a Biblia mellett álló hívőknek, egyházaknak történelmi és szellemi küldetése lenne, hogy felvegyék a harcot a politikai katolicizmus ellen. De ők ehelyett azon ügyeskednek, hogyan tudnának valahogy elismert egyházak lenni a „parázna asszony” szellemi birodalmában.

Szellemi értelemben Magyarország rendkívül izgalmas hely, nagyon fontos dolgok történnek most ott. Nem véletlen, hogy az egész világ ezzel foglalkozik. Magyarország önmagában nem lenne ilyen fontos hely. Hatalmas szellemi háború zajlik. Akik szeretik a kalandfilmeket, akkor most abban érezhetik magukat. Akik a misztikus kalandfilmeket szeretik, azok még inkább. A film most valóság. De ehhez tájékozódni kellene, hogy megértsék, mi az, ami zajlik. Akiknek pedig megnyílnak az Írások, tájékoztatniuk kellene az embereket arról, ami azokból megérthető. Ha valaki politikus, és másokat akar vezetni, akkor azonnal fogjon egy megbízható bibliatanítót, hogy megértse, minek a közepébe csöppent.

Különben vak vezet világtalant.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.4/5 (79 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +95 ( 137 szavazatból)
Bartus László: Lesz-e polgárháború?, 4.4 out of 5 based on 79 ratings

 • Hozzászólások(128)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

128 Reader’s Comments

 1. Kedves Lászlő! A próféta szólt belőled,Nem akarlak szenté avatni,de nagyon köszönöm,hogy eleget tettél lannak a biblai felszőlításnak,miszerint:Látők szőljatok!Teljesen eggyetértek azzal,hogy aki nem biblikus szemszögből vizsgálja az eseményeket az elveszik a részletekben,és előbb vagy utóbb elveszíti a fonalat és kétségbe esik,ha legalább egyszer az életében, nem gondolkodott el azon,hogy a Biblia több,mint a gyártó álltal írt használati utasítás.Annyi bizonyos,hogy Orbán Viktor más úton indult el mint ami mostanság Európában honos,és egyedül a Vatikánállam nem sziszeg,hogy ezt kérem azért mégse kellett volna.Tehát egy feljövőben lévő hatalom kisérletinyulai vagyunk.Ez a hatalom csak névleg Krisztusi,tehát a Megváltó ellenállást támaszt vele szemben.Bárcsak mindenki a szellemi harcot választaná,de lesznek Péterek akik bicskát ragadnak,de nem lesz ott velük Jézus,hogy helyre tegyen mindent ahogyan a Getsemáné kertben tette.Lesznek Júdások is akik azt hiszik tuljárhatnak egy olyan személy eszén aki bukásáig Krisztus után volt a királyságban lévő rangsorban.És lesznek sokan akik halgatnak vagy éppen azt kiabálják amit a mellette lévők.És nem utolsósorban lesznek azok akik nem akarnak mást tenni ës mondani,mint amit Krisztuszlelke késztet,lesznek kóztük mártírok.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (18 szavazatból)
 2. Kedves Bartus László, élvezettel olvastam Jelenéseit, de azt hiszem, nem lesz itt polgárháború. Mert Orbán keresztény köpenye csak álcázza az alatta rejtett egyenruhát, ami a tőke, a gazdagodás, a harácsolás színeit viseli. Az Antikrisztus ellen nem harcolhat, mert az vonzó és keresztény. Orbán a Borgia pápák örököse. Hite ugyan lehet, de a pénz uralma ketrecben tartja, ahogy eddig is. Regnál, amíg hasznos a mögötte állóknak, s ha már inkább akadály, elteszik az útból. Addig rombol persze. Rombolja mindazt, amiket már 1848 óta (és korában is) igyekszenek megteremteni azok, akik valóban Isten emberei vallás, párt nélkül. Nagy hibájuk őszinteségük. Talán Hável volt az egyetlen következetesen tiszta ember. Nekünk ilyenünk nincs. Talán még rejtőzködik. A sajátjai törik majd ki a nyakát, mert ez lesz az érdekük. Én optimista vagyok. Bayer úr csak egy hívőinek hatásos firkász, nem hiszem, hogy szócső volna. Aki múló dolgok bűvöletében él, szükségszerűen elvész majd. Addig sokat fogunk szenvedni.
  Üdvözlettel Ujhelyi Attila

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (25 szavazatból)
 3. Jó lenne, ha a lap jobboldalt fent látható arcai közül valaki vitakozna (vitakozni tudna) a cikkel. Miért sorakoznak ott a fényképeik? Dísznek? Vitázzanak!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (6 szavazatból)
 4. Kedves Bartus Laci.Örömmel olvastam írásodat amelyet nagyszerűen felépítettél.Arra gondoltam olvasás közben,hogy na végre feltöröd a titokról a pecsétet és minden olvasó előtt nyilvánvalóvá válik az hogy kis hazánkban az egész jobb oldali politika mögött szűkebb értelemben a Magyar püspöki kar áll.Már az Antal kormány megalakulásakor is a háttérben mélyen meghúzódva irányították,befolyásolták a politikát.Nagyszerüen vezetted le Jelenések 17. fejezetéből a közeljövőben totális hatalmat birtokoló katolikus egyházat.Valóban az isteni kinyilatkoztatás hajszál pontos képet rajzol ezen istentelen hatalomról.Ezen egyháznak az istene mindig a hatalom és a pénz volt.A Jelenések 18.fejezete folytatása a 17.nek.Ott olyat is olvashatunk ez egyházról,hogy részegítő borával megitatja a népeket,a 18,23-ban pedig meg igézi a föld népeit,bűvöli,hipnotizálja.Korábbi írásodban bőségesen írtál arról,hogy Orbán a húszas harmincas évek Olasz fasizmusát másolja le.De fel lelhető ideológiájában a nácizmus is.Hitler 1933-ban hatalomra jutott s első teendője volt,hogy szétverje a pártokat.A pártok vezetőit bérgyilkosokkal kivégeztette.Orbán az egész igazságszolgáltatást fölforgatta egy ember megsemmisítése érdekében.Ez Gyurcsány Ferenc.Viktor mondta.” Ellenségemet nem legyőzni kell,hanem megsemmisíteni.”Gyurcsány Ferenc valójában nem is elsősorban a Fidesz ellenfele,ellensége,hanem a katolikus egyházé.Az egyház tudja és tudta régtől fogva,hogy a másik tábornak csupán csak egyetlen karizmatikus embere van,s az Gyurcsány Ferenc.Szili Katalin az egyház beépített embere volt akinek ki adták feladatul azt,hogy belülről bomlasztani kell az MSZP-t Gyurcsánnyal állandóan szembe kell mennie.Bizonyosak lehetünk abban,hogy az öszödi beszéd ki szivárogtatása is az ő lelkén szárad.Az a nő egy bigott katolikus,soha nem volt sem liberális sem bal oldali.A polgárháborútól a közeljövőben nem tartok,mivel a demokraták meghunyászkodók és félénkek.Ez a magatartás pedig mondanom sem kell kinek kedvez,a diktatúrának.Igen úgy látom én is régtől fogva,hogy a katolicizmus lassan de biztosan bekebelezi a nyugati keresztény világot.Az egyház pillanatnyilag még nem érzi magát olyan erősnek,hogy konfrontálódjon a zsidósággal nyiltan éppen ezért simulékonynak mutatkozik.De ami késik az nem múlik.A katolikus vallás az ősi nap kultuszra építette fel egész vallásrendszerét mi sem bizonyítja jobban ezt a ténymegállapítást mint a hamis nyugalom nap,a vasárnap tisztelete.A törvényt a 4.században Nagy Konstantin 321-ben meghamisította,a szombat 4. parancsolatát a hét első napjára helyezte.Közismert,hogy Konstantin továbbra is élete végéig nap tisztelő,nap imádó maradt.Úgy látom az egyház antiszemitizmusának a Krisztus gyilkosságon kívül a szombat is gyűlölet tárgyát képezi.Csak idő kérdése hogy mikor lobban lángra a zsidók és minden igaz szombat ünneplő keresztények ellen a gyűlölet.Bartus jól látja azt hogy a liberálisok és bal oldaliak nem veszik komolyan a bukott egyházakat.A katolikus anya szent egyháznak lányai vannak s ezek a vasárnapot ünneplő protestánsok.Ha valaki ebben kételkedne ajánlom olvassa el a tíz parancsolatot,2Móz,2O.fejezetében.De ha már Laci és én is ennyit írtunk az események egyik fő szereplőjéről,kiegészíteném egy nyomós bizonyítékkal azt,hogy a bibliai próféciák alapján a pápaság nem csak parázna asszony képében van bemutatva,hanem fenevadként is,Jel,13.fejezetében.A fenevad száma pedig 666.A pápák tiarájukon azt a latin felírást viselték.VICARIVS FILI IDE I. Magyarul azt jelenti,hogy Isten földi helytartója.A biblia értelmében ez Istenkáromlás.Isten földi helytartója a Szent Lélek.A latin betűk némelyikének szám értékük van.Nézzük melyek ezek. V=5 I=1 C=1OO I=1 V=5 I=1 L=5O I=1 I=1 D=5OO I=1 ez egyenlő 666-tal.A fenevad száma emberi szám amelynek száma 666.Azt hiszem elgondolkodtató.De ha valaki kételkedne benne remélem nem sokára megbizonyosodhat ezen igazságról.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (17 szavazatból)
 5. Nagyon könnyen igaza lehet Bartusnak! Itt még mindenki azt hiszi, hogy az 1998-utáni időszakban csak a magyar baloldalt, és nem a magyar demokráciát puccsolták meg a magyar nagytőke, az értelmiség nagy részének, valamint a magyar egyházak segitségével. Mégis, abban bizok, hogy ezután a gazdasági ámokfutás után a magyar nagytőke kihátrál a diktátor mögül, és talán a magyar un. értelmiség, amely oly hévvel magyarázta, hogy nem kell félni a 2/3-tól, aztán meg azt magyarázta, hogy “ezt már úgysem merik megtenni”, később pedig – amikor maga is utcára került – már tüntetni is hajlandó volt, talán rájön arra, hogy a legnagyobb bűn a megalkuvás. Talán………Talán egyszer megértjük, mit is mond Gyurcsány! Az egyetlen volt ugyanis mind abal-mind a jobb oldali értelmiségből, aki időben figyelmeztetett
  a veszélyre. Úgy látom azonban, hogy a mai magyar társadalomnak legalább öt év kell, mire megérti mit is mondott………../Mielőtt bárki gyurcsányistának nevezne, kérem figyelembe venni, hogy nem vagyok DK tag, sőt semmilyen párt tagja sem. Köszönöm./

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (9 szavazatból)
 6. Orbán fanatikus az biztos. A Vatikánban is járt a nagy családjával együtt.
  Lévai Anikó szerint, akkor idén először külföldön. Előtte nem sokkal meg “Bulgáriából” jött a képeslap tőlük. Aki jól akar hazudni, annak jobbnak kell lennie a memóriájának.
  A vallási tébolyt is feltételezem Orbánról, de azt is tudom, hogy egy alulróljött
  vidéki elsőértelmiségi, aki ha nem a vörösöktől kapta volna ingyen a diplomáját, a mai oktatási rendszerrel csak egy traktoros lehetne Felcsuton.
  Nem a legösszetettebben gondolkodó személy, csak egy hataloméhes diktátor. Ha okos lenne, nem lenne ennyire bátor az autópályán szembenjövőkkel szemben.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (8 szavazatból)
 7. Még mindig FESZ VAN. Kép:
  http://kepfeltoltes.hu/120113/_viktor_copy_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (7 szavazatból)
 8. A(z utcai) forradalom polgárháború.
  Esetenként külföldi hatalom elleni fellépéssel kombinálódik (“szabadságharc”), nálunk pl. 1848, 1956.
  Ha piktort nem tudják eltávolítani párttársai, vagy ha ezt megteszik ugyan, de rendszere megmarad (tákolmány, 9 évre kinevezett komisszárok, egyházügyi törvény, bíróságok, választójogi törvény stb.), akkor itt forradalom lesz.
  Ez nem fenyegetés, hanem a jövőre vonatkozó becslés (ha tetszik: jóslat). Ennek valóban fenyegető árnyékában élünk.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (11 szavazatból)
 9. Szelényi szerint Orbán államcsődre játszik. A mai napon éreztem először, hogy nem kizárt: a csőd, amelyre Orbán játszik, a polgárháború.
  Mindenesetre figyelemre méltó, hogy az “élőláncos” orbánista szervezet tüntetésén csendesebben ugyan, de ugyanazok az üzenetek hangzottak el, mint amelyeket Vonáék üvöltöztek.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (9 szavazatból)
 10. A kommenteket olvasva, úgy látom, sokan férleértik a cikk egy fontos mondanivalóját, annak ellenérte, hogy a szerző egy külön kommentben is tisztázta:
  Szeretném az olvasók figyelmét felhívni, hogy Bartus László nem arról ír, hogy végső megoldásként az ellenzék polgárháborúval kell leváltsa a kormányt. Éppen ellenkezőleg: a polgárháborút akkor is elkerülendőnek tartja, még ha emmiatt sokkal többet is kell várni a kormány bukására.
  A polgárháboró valószínűsíthető rémképe máshonnan bukkan fel a cikk alapján: a diktatórikus kormány fenyegeti ezzel a demokratikus ellenzéket.
  Bartus László nem azt mondja, hogy végső megoldásként polgárháborút kell csinálni, hanem azt, hogy erősen úgy látszik, hogy az Orbán-hatalom előbb fog a fegyverhez nyúlni, mintsem egy jottányit is engedjen bármiféle demokratikus követelésnek, vagy egyáltalán elnézze a hatalmára veszélyes ellenzéki és (valódi!) polgári erők (békés!!!) fellépését.
  Úgy látom, sok AN olvasóban munkál olyan indulat, amely könnyen vérbe borítaná hazánkat. Miközben megértem ezeket az indulatokat, kérem, vegyék le ezt a szemüveget, és olvassák azt, amiről Bartus úr VALÓJÁBAN ír, és ne azt, amit szeretnének olvasni.
  (Akinek nem inge, kérem, ne vegye magára.)
  Változásra, tettekre van szükség, de hűnek kell maradnunk ez elveinkhez, önmagunkhoz.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (13 szavazatból)
 11. Rettenetes, de valós.
  Bartus László úr nem említi ebben a cikkben de ugyanez a (hadd ne nevezzem vallásnak) háború egyfajta magyarázatot adhat az egyre gyakoribb, európai “muszlim veszély” elleni buzdításokra is.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 12. Aki tud angolul, hallgassa meg a következő, nekünk, magyaroknak szóló üzenetet is:
  http://hvg.hu/Tudomany/20120113_anonymous_uzenet_magyarorszagnak#utm_source=hvg_top&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter2012_01_14&utm_content=top2

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 13. Majdnem igaz a cikk, de abban téved, hogy a materialisták nem értik Orbánt.
  Mindenkinél jobban értik, kívülről minden kontrasztosabb.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 14. Most küldöm el ötödször ezt a hozzászólást.

  Tisztelt Bartus László!

  Lassan egy éve hogy figyelemmel kísérem munkásságát, több remek cikket is olvastam az Ön tollából. Eddig azt hittem, hogy Ön a független magyar újságírás egyik meghatározó személyisége, aki másoknál előbb ismerte fel a formálódó magyar rendszer valódi arcát, lényegét. Tehette ezt azért, mert talán jól ismeri a XX. század történelmét, rendelkezik a szükséges politikai éleslátással, és az óceánon túlról megfelelő perspektívából és egészében láthatja az itteni folyamatokat.

  A fenti cikket elolvasva úgy tűnik, módosítanom kell ezt a pozitív képet. “Lesz-e polgárháború?” című írása több szempontból is súlyos kérdéseket vet fel. Vajon megfelel-e az objektív és tárgyilagos újságírásnak, ha a szerző tények és bizonyítékok helyett zavaros bibliai képekből vezeti le a magyar belpolitika aktuális eseményeit. Mi jöhet még ezek után? Az árfolyam ingadozásokat állati zsigerekből fogják megjósolni?

  Úgy tűnik, Ön sokkal jobban ismeri a miniszterelnök és buzgó támogatójának gondolatait, mint maguk az érintettek. Nekem viszont kétségeim vannak afelől, hogy Orbán Viktor rendelkezik a Biblia olyan mélységű ismeretével és megértésével, amit a cikk feltételez. Lehetséges, hogy politikai szereplése során csak színlelte hogy opportunista köpenyegforgató, de valójában, legbelül, mély hittel, isteni küldetéstudattól vezérelve a magyarság felemelkedéséért vívott harc bátor hőse? Ez lenne aztán a nemes képmutatás. Sokkal inkább úgy tűnik, hogy igazi meggyőződés híján mindig azt az eszmét használja éppen amelyik a legtöbb szavazatot hozza. A kereszténység számára csupán eszköz a vallásos tömegek megnyerésére. Miért feltételezzem róla hogy bibliai kategóriákban, hova tovább kozmikus összefüggésekben gondolkodik, amikor azt látom, hogy gyakrabban váltogatja a véleményét, mint más ember a zokniját (így történt legutóbb is az EU-csúcson Brüsszelben; 2011 december 8-9.).

  Tényleg Dániel könyve az Európai Unióra tenne utalást? Valami kis bizonyíték, magyarázat? A Jelenések könyvében szereplő Nagy Babilon, a “parázna asszony” valóban a Katolikus Egyház lenne? Persze ez is egy lehetséges magyarázat, és nem is annyira új. Már a XVI. században felbukkant ez az értelmezés protestáns szerzőknél, többek között Luther Márton és Kálvin János írásaiban is. Sok kutató viszont úgy véli, hogy ez egy allegória, amely az ókori Rómát, a pogányság, az erkölcstelenség és a hedonizmus központját jelképezi. És persze a Katolikus Egyháznak is van saját értelmezése.

  Mielőtt a részletekben elvesznék, visszatérek a legfontosabb kérdésre a cikkel kapcsolatban: tekinthető-e a Biblia a történelemi események hiteles és pontos leírásának, és lehet-e messzemenő következtetéseket levonni a jelenkori magyar történelemre vonatkoztatva a Jelenések könyvéből? A válasz egyértelmű nem.

  A Biblia fontos írásos emlék, különálló iratok, könyvek gyűjteménye. Szövegét tekintve nem egységes, a kézírással történő sorozatos másolás, és fordítás miatt sok ezer változatban maradt fenn. A könyvek keletkezésének pontos ideje, a szerzők kiléte sok esetben tisztázatlan, vitatott. A szövegben számtalan történelmi utalás található személynevekkel, földrajzi nevekkel, események leírásával. Ezek egy része egyezést mutat más ókori forrásokkal, régészeti leletekkel. Más részük igazság tartalmára nincs semmiféle független bizonyíték. Ettől talán még némelyik igaz is lehet, de nem tudjuk. Végül a szöveg jelentős részéről ma már biztosan állítható hogy a képzelet szüleménye, pusztán szimbolikus jelentéssel bír. A modern történelem tudomány nem tekinti tudományos evidenciának, de még kiinduló pontnak sem a bibliai eseményeket.

  A Jelenések könyve talán a legvitatottabb, legkevésbé értett része a kánonnak. A szerző, János, saját bevallása szerint Pathmos szigetén átélt látomásait meséli el részletesen. A rossz nyelvek szerint a szigeten termő hallucinogén tartalmú gombák fogyasztása okozhatta, hogy a mű nagyrészt rendkívül bizarr, olykor szürreális elemeket sem nélkülöző apokaliptikus víziók sorozata, amelyben a jó és a gonosz kűzd egymással, végül a jó győz, a gonosz pedig elnyeri méltó büntetését. (Volt szerencsém újra elolvasni a művet, elég rövid.) Számos korabeli, de ma már nem létező keresztény közösség neve szerepel benne városnevekkel főleg Kis-Ázsiából. Magyar helységnevet vagy utalást azonban nem találtam a szövegben. Persze tudom hogy ez nem akadályoz meg egyes embereket, hogy kreatív módon közelítsék meg a kérdést, részeket kiragadva a szövegkörnyezetből, a látomásokat a mai magyar valóságra vonatkoztassák.

  Én azonban mint olvasó elvárom, hogy az újságíró bizonyos elemi szabályokat betartson amikor a nyilvánossághoz szól. Tegye ezt olyankor is, amikor nem tényfeltáró riportot, hanem szerkesztői véleményt fogalmaz meg. A pontosság, tárgyilagosság ilyenkor sem helyettesíthető hagymázas összeesküvés elméletekkel, színes vallási doxasmákkal. Azt írja például: “Szent Ágoston és más antiszemita egyházatyák helyesen állapították meg, hogy a szabadkőművesek, a liberálisok, ahogy ők mondják egymás közt: a zsidók, a demokrácia eszméjével ezt akadályozzák.” Hogy mi van? Hogyan mondhatott egy neves teológus a IV-V. században bármit a szabadkőművesekről? Fontos lenne továbbá, hogy a szövegben az olvasó számára is elkülöníthetők legyenek a tények a szubjektív véleménytől. Ne használjon durva általánosításokat, ne maszatoljon, ne legyen elfogult. Ne legyen szenzációhajhász. Rendkívüli állítások igazolása rendkívüli bizonyítékokat kíván. A cikkben rengeteg állítás szerepel, bizonyíték azonban sehol.

  Valaki azt mondta: Ha rossz vonatra szállsz, ne csodálkozz, hogy minden állomás rossz lesz. Bartus Úr, Ön rossz vonatra szállt amikor abból indult ki, hogy a Dániel könyve, vagy a Jelenések könyve a jelenkori Európára, azon belül Magyarországra, és azon belül is Orbán Viktorra vonatkozna. Innentől kezdve minden következtetése tévedés lehet csak, a végállomás pedig orbitális marhaság. Amikor azt kezdi el fejtegetni, hogy “Orbán Viktor még lehet az antikrisztusi Európai Unió egyik előfutára”, vagy esetleg “önjelölt antikrisztusi figura” lenne, már nem tudok egyebet tenni, csak halkan és szelíden arra figyelmeztetni, hogy a kockázatokról és mellékhatásokról legközelebb olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

  Mindezek után számomra nem az az első kérdés, hogy lesz-e polgárháború, hanem az hogy lesz-e hiteles újságírás az Amerikai Népszavában.

  Tisztelettel: Lantos Tibor

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -6 (10 szavazatból)
 15. Tisztelt Lantos Tibor,

  Ön azt kérdezi, hogy “Tényleg Dániel könyve az Európai Unióra tenne utalást? Valami kis bizonyíték, magyarázat?” Erre a jó öreg Lenint kell idézni: “Tanulni, tanulni, tanulni.” Ha nem ért a Bibliához, akkor ne próbáljon e tárgyban megfellebbezhetetlen véleményt nyilvánítani. Ön azt írja a Bibliáról: “A Biblia fontos írásos emlék, különálló iratok, könyvek gyűjteménye. Szövegét tekintve nem egységes, a kézírással történő sorozatos másolás, és fordítás miatt sok ezer változatban maradt fenn.” Továbbá: “a szöveg jelentős részéről ma már biztosan állítható hogy a képzelet szüleménye, pusztán szimbolikus jelentéssel bír. A modern történelem tudomány nem tekinti tudományos evidenciának, de még kiinduló pontnak sem a bibliai eseményeket.” Uram, Ön “test és vér” segítségével közeledik egy szellemi kijelentéshez, fogalma nincs miről beszél. A Biblia nem érthető meg testi ember számára, szükséges az újjászületés, mert addig semmit nem ért meg belőle. A Biblia isteni kijelentés voltáról, szellemi tartalmáról semmiféle megértése nem lehet. Lantos úr, megtérés, újjászületés, ez a módja annak, hogy a test által különálló részekből meglássa a valódi jelentést, és hogy az egész egy Személytől származik. Nem lehet vitatkozni olyan emberrel, aki a Jelenések Könyve keletkezéséről ezt írja: “János, saját bevallása szerint Pathmos szigetén átélt látomásait meséli el részletesen. A rossz nyelvek szerint a szigeten termő hallucinogén tartalmú gombák fogyasztása okozhatta, hogy a mű nagyrészt rendkívül bizarr, olykor szürreális elemeket sem nélkülöző apokaliptikus víziók sorozata, amelyben a jó és a gonosz kűzd egymással, végül a jó győz, a gonosz pedig elnyeri méltó büntetését.” Viccel? János gombát evett, ezért írta a Jelenések Könyve látomásait a jövendőről és a mennyről? Ne haragudjon, ezen hangosan röhögök. De túltesz még ezen is: “Számos korabeli, de ma már nem létező keresztény közösség neve szerepel benne városnevekkel főleg Kis-Ázsiából. Magyar helységnevet vagy utalást azonban nem találtam a szövegben.” Ennek alapján mondja, hogy magyar vonatkozásban nincs semmi üzenet a Jelenések Könyvének. Édes jó Istenem! Miért nem kímélsz bennünket? Szent Ágoston államelmélete egészen a felvilágosodásig élt uram, azok a gondolkodók törték meg az uralmát, akiket a katolikus egyház szabadkőművesként azonosított. Ön, aki János Jelenések könyvét hallucinogén gombáknak tulajdonítja, követel tőlem “objektív és hiteles újságírást?” Ne vicceljen. Az Amerikai Népszava olvasói megszoktak egy színvonalat. Ilyen szintű hozzászólásoktól megóvjuk általában őket. Aki ennyire nincs tisztában a hozzászólása tárgyával, és annak alapján még sérteget is, nem nagyon kerül be még a hozzászólók közé sem. Ön ragaszkodott ahhoz, hogy magasröptű véleménye megjelenjen. Remélem, lesz itt néhány avatott ember, akik a bibliai kijelentések dolgában eligazítják.
  Bartus László

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (11 szavazatból)
 16. Orbán hamis próféta. A “Térdre csuhások”-tól jutott el a vallási színezetű diktatúráig, de nem hiszi annak téziseit.
  Orbán az önnön hatalmát akarja örök időkre kiterjeszteni.
  Az, hogy enged a maga kisebbségének (KDNP), nem jelent egyebet, mint szavazatmaximálást, és ideológiai “horgonyt”.
  Az, hogy elnézi, és – a színfalak mögött – vitathatatlanul támogatja a Jobbik nyílt antiszemitizmusát, szintén nem egyéb okból létezik.
  Küldetéses ember Orbán? De még mennyire! Azonban Orbán küldetése önmaga!
  Észre kell venni, hogy mind a politikai katolicizmus, mind az antagonisztikus antiszemitizmus, xenofóbia palástja nem valamiféle lélekmélyből eredeztetett spirituális erkölcsiséget, pusztán egy a narcizmusába beleszédült, önérdekű emberke önkiteljesítésének a kényszeres vágyát, konokságát, és a bukástól való rettegését jelenti.
  Az ország templomai éppen annyira üresek, mint sok-sok évtizede. Az emberek túlnyomó többsége számára a hit világa nem a mindennapok eleme, pláne nem annak materiálisan megvalósuló gyakorlása.
  Persze létezik egy mag, amely zavaros eszmekoncentrációkra építi fel a maga világát, azonban a társadalom többsége pragmatikus megfontolásból fordult a “jobboldal” hamis világa felé, mert – több-kevesebb okkal – elutasította a “baloldal” eltorzult, eltorzított kormányzásának – a mindennapjaira ártalmasan kiható – következményeit.
  A jobboldalon (maradjunk ennél a hamis definíciónál) 2010-ben sem voltak – pár százezer főtől eltekintve – többen, mint a két korábbi választásnál.
  A baloldal (használjuk itt is ezt hamis meghatározást) veszített egymillió választót, úgy, hogy el sem mentek voksolni, mert csalódtak az addigi kormányzásban, azonban ennek ellenére nem csatlakoztak a jobboldal hamis eszmerendszeréhez!
  Ami most történik, az a jobboldal teljes és védhetetlen kudarca!
  Immár az ő oldalukról vált le másfélmillió (!!!) választó a kétmillió-hétszázezerből!
  Másfélmillió ember mondta ki: Ő már a jobboldalra nem szavaz!
  Ezek az emberek NEM fognak a baloldalra szavazni, ez nyilvánvaló.
  Éppen úgy nyilvánvaló, mint ahogy a baloldaliak sem szavaztak, és most már pláne nem fognak szavazni a jobboldalra!
  Ez a két tömeg – mondjuk ki – a választók – immár 52%-nyi (és egyre növekvő) többsége, rájött, hogy mik azok prioritások, amelyek mentén hajlandók lennének a voksaikat leadni: Ez a demokratikus jogállam, az Alkotmány, a Köztársaság helyreállítása, és egy pragmatikus elszámoltatható, világos célokat kitűző kormány támogatása.
  A politikai katolicizmus anakronisztikus rendszerére alapozó orbáni diktatúra, és támogatói pedig bajban vannak.
  Míg a korábban a baloldalról levált milliós tömeg már kinyilvánította, hogy ő a demokratikus összefogásra még a demokrata konzervatívokkal is hajlandó összefogni, addig a maga “baloldala” azaz a demokrata konzervatívok, ugyanígy keresik a modus vivendit, hogy összefoghassanak a demokratikus spektrum egészével, a normalitás helyreállítása érdekében.
  Orbán, és remek terve – no nem a katolicizmus győzelmét, hanem önnön hatalmát vizionáló koncepciója – még, ha nem is hajlandó belátni, és a gondolkodók se látják még tisztán, már összeomlott.
  Összeomlott, mivel pusztán a világ realitásait nem vette figyelembe.
  Azt az alapvető realitását a modern társadalomnak, hogy abban az individuumot csak önkéntes korlátozás alá lehet vetni, mert a kor minden intézménye erre az elvre építette fel a gyakorlatát, és soha többé nem tűri el, hogy azt valamiféle – ettől gyökeresen eltérő – eszmeiségre alapuló, szűk önkényuralmi csoport irányítsa.
  Mi sem bizonyítja ezt jobban, mintsem az, hogy az orbáni önkény röpke másfél év alatt elveszítette a – saját maga által nyolc évig szilárdan megtartott – tömegbázisát!
  Ez a bázis elutasította a baloldalinak címkézett eszmeiséget, de soha egyetlen pillanatig nem támogatott egy autarchikus fordulatot, önmagát a demokrácia terén a konzervatív térfélen helyezte el.
  Ők a klasszikus polgári világ – valamiféle – kapitalista fejlődési irányában gondolkodtak és gondolkodnak, mivel elutasítottak mindenféle – éppen a katolicizmusból fakadó – arisztokratikus törekvést, amely ismét osztályokba rétegezné a társadalmat, elvetve a jog előtti egyenlőség, ezáltal az egyén érvényesülésének az elvét, ismét a születés előjogához kötve annak lehetőségét.
  Bizony a konzervatívok is demokraták.
  Ameddig pedig Orbán nem mutatta be, hogy újfent valamiféle osztálytársadalmat akar kreálni, ahol vannak a kivételezettek (az ő környezete), és vannak ennek a kiszolgálói, amíg képes volt elhitetni, hogy ő – konzervatív gondolkodóként – de demokráciában képzeli el a társadalom jövőjét, nos addig egyben tudta tartani a bázisát.
  Ma már ez – mégha a kormányzati propagandagépezet ezt igyekszik is – egyenlőre jó közepes eredménnyel – leplezni, szétesett.
  A demokrácia erői pedig elkezdtek szerveződni. Lassú, kínos folyamattal, de megkezdték.
  A sokmillió – mindkét oldaltól elfordult – választó pedig, várja azt a hívószót, amely megfelel az ő definíciójuknak, amit fentebb vázoltam.
  Az első fecske – Bajnai Gordon – bejelentkezett.
  Ez a baloldali, kissé neoliberális oldalról érkezett ember, éppen pragmatikus kormányzásával bizonyítva a rátermettségét, az egyik lehetséges kihívója lehet az orbáni diktatúrának.
  Bejelentkezésének pontos időzítése, megnyilatkozásának elegáns, tiszta érvelése, erőteljessége, higgadtsága, egyben távolságtartó kiegyensúlyozottsága, olyan kohéziós erőteret képezhet, amely – a civil, és politikai szerveződések integrációját eredményezheti.
  A közeljövő – egyre inkább felgyorsuló – történései ki fogják jelölni azt a helyet, amit az orbánizmus eltörlésében be fog (mert be fog) tölteni.
  Annak azonban nagy a valószínűsége, hogy ebben meghatározó szerepe lesz.

  Összességében elmondhatjuk, hogy a jelenlegi kormányzati erők mögül egyre inkább fogy a támogatottság, a levegő.
  Az a fajta szellemiség, amellyel a maga helyét kijelölte a magyar társadalomban, már csak marginális rétegek számára kohéziós erő, még akkor is, ha a kormányzati oldal propagandagépezete ezt erőteljesebbnek mutatja a valóságosnál.
  Jelenleg már az egész rendszer az élet-halál harcát folytatja, és – meggyőződésem -, hogy pragmatikus tagjai keresik az útját, hogy miképpen válhatnak le, a legkisebb sérülésekkel erről a hitelét, így perspektíváját vesztett csoportosulásról. (Lásd Járait.)
  A konzervatív oldalhoz tartozó – ámde demokratikus szellemiségű – szakemberek ezt a leválást, és az ellensúlyt képező erőkhöz való csatlakozást már bő fél éve (vannak akik már régebben) megkezdték.
  Tehát jól érzékelhetően a rendszer és támogatása egyre gyengül.

  Ez természetesen nem jelenti – és Orbán habtusát ismerve nem is jelentheti – azt, hogy harc nélkül fogják pozícióikat feladni, és igen nagy a valószínűsége annak is, hogy – kár – polgárháborút is hajlandók lesznek kirobbantani, vagy “csak szabad folyást engednek” az eseményeknek.

  Igen, nagy a valószínűsége, hogy zavargások fognak kitörni. Az sem kizárt, hogy Orbán meg fogja kísérelni a rendkívüli állapot bevezetését.
  Orbán nem unintelligens, pusztán ostoba, hatalommániás. Ezért nem képes felmérni, hogy ezzel sem akadályozza meg a maga bukását, csak az agóniáját nyújtja el.
  Mint minden cinikus gazembert, persze ez sem érdekli.
  Óriási veszélyek elé nézünk.

  Azt azonban cáfolnom kell, hogy mindezt holmi politikai katolicizmusra kívánná felépíteni, mert ennek a támogatottsága – éppen a katolikus egyház pragmatizmusa okán – még a minimálisnál is kisebb lenne, ugyanis a magyar társadalom Európa egyik legkevésbé szakralizált társadalma, így az egyház a – fogcsikorgatva – megnövelt támogatói körének egy jelentős részét is elveszítené, márpedig Orbán hatalma nem ér meg nekik ennyit.

  Meggyőződésem, hogy egy éles konfliktus esetén, az egyházak nem állnának ki nyíltan az orbáni rendszer mellett, mert ennek a hozadéka a veszteségeik töredékét sem érné el.
  Hogy lelkiekben támogatnák? Talán igen. De bölcsebbek annál, mintsem hogy háborút veszítsenek – akár Európa egészében – egy kétes csatanyerés lehetőségéért.

  Ami Magyarországon le fog folyni, ha, és amennyiben éles konfliktusok mentén fog megtörténni, az a demokrácia és a diktatúra választóvonalán fog megtörténni, és nem az ateista-materialista, kontra szakrális szellemiség választóvonalán.

  A nyilvánvaló vesztes pedig az orbánizmus lesz, de iszonyú árat fogunk érte fizetni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (7 szavazatból)
 17. Ateistaként nem szeretnék részt venni teológiai és bibliaértelmezési vitában.
  Azonban, amikor BL ezt írja, azzal majdnem teljesen egyetértek:
  .
  “Paradox helyzet, hogy miközben állandóan az idegen érdekek ellen vívnak szabadságharcot, valójában egy másik állam, a Vatikán érdekeinek kiszolgálói. Orbán nemcsak egy téveszme rabja, hanem sötét szellemi erők szolgája. A katolikus egyház élesen szemben áll a Biblia kijelentéseivel. Állami eszközökkel akar a lelkek fölött uralmat gyakorolni, ami valójában szellemi rabság és elnyomás. A katolikus doktrínák szerint a trón és az oltár szövetségével Isten uralma alá kerül az állam. Az állam vezetője egyfajta istenkirályságot vezet. Szent Ágoston és más antiszemita egyházatyák helyesen állapították meg, hogy a szabadkőművesek, a liberálisok, ahogy ők mondják egymás közt: a zsidók, a demokrácia eszméjével ezt akadályozzák.”
  .
  Azért csak majdnem, mert nem hiszem, hogy OV őszinte hívő katolikus. Ő inkább csupán felhasználja a Római Katolikus Egyház támogatását.
  .
  A Római Katolikus Egyház fenti jellegű politikai szereplése történelmi tény. Már születésekor erre a célra jött létre. A RKE és a Vatikán az európai demokrácia legveszélyesebb ellensége.
  Ezzel nem a katolikus hívők vallását, hitét szeretném bántani. Tisztelem meggyőződésüket, és tiszteletben tartom közösségüket. De ha módom lenne rá, arra szavaznék, hogy semmilyen vallási tevékenység ne kapjon állami támogatást, és felmondanám a Vatikánnal között szerződéseket is.
  .
  Más, de ide tartozik:
  A minap estefelé a Klubrádióban kérdezték a Corvinus Egyetem új rektorát, aki elmondta, hogy szeretné összehasonlítani a fundamentalizmusokat. Az Iszlám mellett a Református Egyházat és valamelyik zsidó irányzatot nevezte meg. Lehet, hogy volt még egy, de feltűnően nem említette a Római Katolikus Egyházat. Nem hallgattam tovább, ott kellett hagynom más elfoglaltságom miatt. De szerintem a katolikus istenkirályság eszméje a legrégibb és legbefolyásosabb fundamentalizmus a világon. Az új kinevezett személye pedig alighanem a Vatikánnak tetsző.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 18. Sajnos a matarialisták tényleg nem értik.

  Sékely János püspök fordított beszéde ékesen bizonyítja.
  Pl: Arról ír, hogy ahogy Jézust gyűlölte a világ, most minket,mármint a magyarokat,
  (azaz a kormánykoalíciót) érti. Meg is magyarázza: hazánk kiállt alap emberi jogokért. Az alkotmány Isten nevével kezdődik (Preambulum). Kiáll a magzati élet

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (3 szavazatból)
 19. Bocs véletlenűl lemaradt a többi.

  Székely János szerint: amit felsorolt azért senki nem gyűlöli őket.
  Ezek a fő vádpontok. Hazudik. Amit mellékesen megemlít, na azért lehetne gyűlölni:Az egyházakról szóló törvény. A bevett duma, hogy a business egyházak.
  Pont ők azok akik másokat kitúrnak a pénzért. A régi törvények elegek lettek volna.
  A fő oknak az alapértékeket nevezi, amit ma Magyrország képvisel. Azaz a Vatikán érdekeit.

  Ez az ő szeretetük. Hamis sunyi másokat félresöprő önző stb.

  A híveiket, az érzelmek húrjain megvezetik a tények helyett ami a bibliában van.
  Így életüket ezeknek a sötétsége világtalansága vezeti.
  “Sanyibácsi”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 20. Szerintem az Orbán Viktor igen is jót akar az országnak !!!!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -7 (15 szavazatból)
 21. Bartus Lászlónak abban nincs teljesen igaza, hogy a “fenevadon” ülő parázna csak a katolicizmust szemlélteti, ugyanis minden olyan ún. “hamis” vallás benne van (a hindutól az iszlámig stb.), ami a Bibliától eltérő tanításokat fogalmaz meg, a cikkben is említett “antikrisztusi birodalom” meg a babiloni. Külön érdekesség, hogy az ókori, a Biblia által utálatosnak titulált Nagy-Babilon a mai Irán területén volt megtalálható. Hogy ennek a dolognak van-e valódi jelentősége, azt mindenki döntse el maga, de szerintem ez igen érdekes párhuzam. :)
  Az összes többiben meg körülbelül teljesen igaza van, Bartus úr! :)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 22. Pálos Grácia!
  Szerintem meg nem!
  Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke n e m a k a r az országnak jót. Orbán Viktor rosszat akar az országnak, és minden lakosának. Miért? Nincs rá logikus magyarázat. A gonoszság nem logikus! Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke gonosz.
  Nem azért replikázik az Európai Unióval, mert meg kellene védeni az országot a gyarmatosítástól.
  Nem azért vezette be az egy kulcsos adórendszert, hogy ezzel a nemzet terhét megkönnyítse.
  Nem azért ragaszkodik egy “unortodox” gazdaságpolitikához, hogy tejjel és mézzel folyó országot hozzon létre.
  Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének a valódi célja az, hogy sokakat nyomorba, gazdaságilag kiszolgáltatott és függő helyzetbe hozzon, a tömegeket irányíthatóvá tegye, egy szűk “elit” réteget ezen tömeg fölé emeljen, és biztosítsa a nagy tömegek nyomorban tartását.
  Pálos Grácia! Bár tiszteletben tartom az Ön véleményét, de nem értek vele egyet! Azért írom ezt a bejegyzést, hogy megkíséreljem a valóságra ráébreszteni.
  (Példa: Hitlert a német nép éljenezte, és Führer-nek, a nép vezetőjének nevezte. Szinte vakon lépdelt ez a nemzet a háború katasztrófájába. A tömeg jóakarójának tekintette Vezetőjét. Micsoda tévedés! Nem voltak képesek a valóságot látni!)
  Kérem lássa meg azt a potenciális veszélyt, amit Orbán Viktor jelent a Nemzetnek!
  Én azt javaslom, hogy szervezni kellene egy békemenetet Magyarországért, amely az ország védelmében történne, és rámutatna arra, hogy az országnak ki illetve kik az igazi ellenségei!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (8 szavazatból)
 23. Hitler azt mondta hogy ha a nemetek nem gyoznek akkor megerdemlik a bukast es akkor mindeki bukni fog. Az egesz vilag. Ez a fasizmus igazi arca.
  “Ha nem en gyozok akkor vesszen minden(ki).”
  Esztergomi ismerosom meselte hogy amikor par csalad oszefogott rendett tenni a parkokban, fuvet vagni a varosban, a Fideszes hatosag megbuntette oket. A szandek egyertelmu : Ha nem Fideszes a polgarmester akkor bukjon a varos. Ugyanez tortent amikor a parlamentnek szavaznia kellett az Esztergom ugyeben. A Fidesz fasisztak inkabb elpusztitanak mindent minthogy masok miatt tortenjen barmi jo is.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (9 szavazatból)
 24. asher alexander

  B.L.;-lesz-e polgarhaboru?
  LESZ!!!
  csak sokkal hosszabb es veresebb lesz mint az 56-os volt!!
  itt elsosorban leszamolasok lesznek,aztan kozonseges nepirtas-(kulonfele nepcsoportok kiirtasa,-ugyen nem kell tulzottan ecsetelnem kikrol volna szo!?!!)-utana pedig egy evekig elhuzodo utcai harcok!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 25. asher alexander

  MINDENKI FIGYELMEBE AJANLOM!!!!!
  EPULETES-TANULSAGOS DOKUMENTUMFILM!!!
  a HISTORIA TV csatornan lathato,;
  -”allemagne selon Goebbels”-
  a goebbels naplo alapjan keszult,beszedek dokumentum ,archiv filmek!!
  szinte szorol-szora egyezik azzal amikrol Zazrivecz-Vona-Goebbels Gabor “beszel”!!
  az S.A.-t tessek behelyettesiteni az M.G. val,a “deutschland” szot azzal hogy Magyar!!
  a Tobbi beture UGYANAZ!!!!!
  Bartus!!
  nezd meg!!ket reszes film,!! meg fogsz lepodni alaposan,mire-hova keszulnek magyarorszagon!!
  a zsidoellenes kirohanasokra Osszpontosits NAGYON!!azok BETURE EGYEZNEK a Goebbels elmelettel!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 26. asher alexander!
  Ilyen című műsort, amit megadott nem tartalmaz a port.hu! “allemagne selon Goebbels”. Tényleg ez a címe?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (1 szavazás)
 27. “asher alexander”
  2012. január 31. kedd
  06:29

  ’Hitler-Út a Hatalomba’ dok. filmet ne hagyjátok ki 1 vagy 2 részes és a második rész 100%-os maihoz mérten is valósághű !

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos