Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: Lesz-e polgárháború? 2012. január 11. szerda 10:14

 • Hozzászólások(128)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: Lesz-e polgárháború?

A címben feltett kérdésre válaszolva: a dolgok jelenlegi állása szerint a polgárháború nemcsak reális veszély, hanem elkerülhetetlen, ha nem történik valami váratlan pozitív fordulat. Ezt rendkívüli szorongással és Magyarország iránti aggodalommal írom le, mert ez a lehető legrosszabb végkifejlet, ami Magyarországgal történhet. Nagyon nagy árat kell fizetni azért, hogy Magyarország népe nem állította meg időben Orbán Viktort, nem védte meg az alkotmányos rendet addig, amíg erre törvényes lehetősége volt. Az események olyan stádiumba kerültek, hogy Magyarország miniszterelnöke nem tud megállni azon az úton, amelyen elindult. Nincs olyan belső és külső erő, amely ebben segíthetné. A hazug propaganda, a hamis csodavárás, a jogos kiábrándulás és a felelőtlen kétharmados felhatalmazás meghozta gyümölcsét, amit előre tudni lehetett. Olyan ember kezébe került korlátlan hatalom, aki azt személyes hatalma és egy primitív, de rendkívül erős és gyilkos ideológia szolgálatába állította.

Magyarország fogságba került, amelyből nem tud kimenekülni, mert az ország jelentős része megtévesztett, másik része pedig elveszítette demokratikus jogait, és ebből fakadó cselekvőképességét. Nincs semmilyen korlát, amely útját állná az önkénynek. Megállíthatatlan a folyamat, amelynek végállomása a történelemből ismert. A kettéosztott és egymás ellen uszított országban az események feltartóztathatatlanul rohannak a végkifejlet felé. A lakosság felosztása jó és rossz magyarokra, hazafiakra és a haza ellenségeire, elérte a vég előtti utolsó stádiumot: a „rossz magyarok” és a „haza ellenségei” védelem nélkül maradtak. Jogfosztottak és másodrangú állampolgárok lettek, és a haza boldogulásának megbélyegzett akadályozói. Eltűntek a demokratikus korlátok a fizikai üldözés útjából.

Az út, amelyen Orbán Viktor a Testnevelési Egyetemen elmondott beszédével elindult, a pusztulásba és a testvérháborúba visz. A történelem arra tanít, hogy a jogállami védelem megsemmisülése után a verbális erőszakot a fizikai erőszak, a verbális kiközösítést a fizikai kiközösítés követi. Magyarország lakossága védtelen, a diktatórikus hatalommal szemben fellépők fizikai veszélyben vannak. A hatalom rendelkezésére áll a koncepciós perekhez, az önkényuralmi intézkedésekhez szükséges valamennyi eszköz. Az Európai Unió vezetőinek és az Egyesült Államok kormányának hangja azért egyre erősebb, mert megértették a tényleges veszély nagyságát.

Mostantól erről nyíltan kell beszélni. Annál is inkább, mert Majtényi László Operaháznál elmondott beszéde után Bayer Zsolt kimondta, hogy készek arra, ha kell, polgárháborút indítsanak Magyarország demokratikus értékeket valló lakossága ellen. Majtényi arra figyelmeztetett, hogy „jobb sors a bukott miniszterelnöké, mint a népharag által eltávolított diktátoré”. Ezzel baráti módon figyelmeztette Orbán Viktort, hogy ne menjen el a végsőkig, előzze meg a tragédiát, ez mindenki érdeke, az övé is. Bayer erre azt válaszolta, hogy „sokkal jobb tüntetéseken hazugságokat ordibálni a mikrofonba, mint megdögleni egy polgárháborúban”. Ez a mondat hadüzenet, ami azt jelenti, ha tovább akartok menni annál, minthogy tüntetéseken ordibáljatok a mikrofonba, meg fogtok dögleni egy polgárháborúban. Az Orbán által vezetett jobboldal kész arra, hogy polgárháborút indítson azok ellen, akik ma a mikrofonokba beszélnek, és azok ellen, akik ezt lelkesen hallgatják. Az a megjegyzés, hogy a népharag bárkit eltávolíthat, még nem jelenti azt, hogy bárkinek „meg kellene döglenie”. Ez még polgárháborút sem jelent. De Bayer arra figyelmeztet, hogy ha bárki kísérletet tesz arra, hogy őket a hatalomból kimozdítsa, azok ellen ők polgárháborút fognak indítani, és az ellenszegülők „meg fognak dögleni”.

Semmi kétségünk afelől, hogy Orbán és fanatikus hívei készen állnak erre. Az igazi veszélyt azonban nem az jelenti, hogy Bayer mit fecseg a szándékaikról, hanem az ideológia, amely az Orbán-rendszer mögött áll. Hiába próbálja a demokratikus oldal elkerülni a fizikai konfliktust, mert az ideológia, amely mentén a jogállamot felszámolták, a demokratikus Alkotmányt bezúzták, a hatalmi ágak szétválasztását megszüntették, a polgári biztonságot garantáló fékek és ellensúlyok rendszerét kiiktatták, nem ad esélyt arra, hogy a másképp gondolkodókkal békében éljenek. Egy diktatúra soha nem áll meg félúton. Mindig veszélyben érzi magát, ezért az ellenség fizikai megsemmisítése felé halad.

Ennek megértéséhez szembe kell nézni azzal a világnézettel, amely az eddigi történések hátterében áll. Súlyos felelősség terheli az értelmiséget, hogy erre nem figyelmeztetett időben. Ennek akadálya részben az, hogy a közvéleményt formálók többségének rövid a történelmi emlékezete, elvész a napi események zűrzavarában, és nem tulajdonít megfelelő jelentőséget az emberi cselekvések mögött álló szellemi, világnézeti tényezőknek. A materialista világnézet nem alkalmas a világban zajló események megértésére. Orbán Viktor szándékainak felismerése lehetetlen a történelmi materializmus perspektívájából. Akik nem tulajdonítanak szerepet a vallásnak, a hitnek, a próféciáknak, ezek harcának, Európa és Magyarország történetében játszott szerepének, azoknak fogalmuk sincs arról, mi történik körülöttük. A magyarországi jobboldal nem materialista, antiszemitizmusának is vallási gyökerei vannak. A társadalmi kirekesztés, a politikai gyűlölködés mögött is jól körülhatárolható vallásfilozófiai rendszer áll. A szélsőjobboldal eszméi mind ezekre épülnek. A szélsőjobb nem sokban különbözik a jobboldaltól: a különbség csupán annyi, hogy ugyanazt egyszerűbb, lecsupaszított formában, demagóg módon hirdetik. De a tartalom ugyanaz. A fasizmus és a nácizmus, valamint a nemzeti színezetű diktatúrák soha nem materialista világképre épültek, hanem mindig ugyanarra a vallásra. A történelem nem az osztályharcok története, hanem az emberi lélek fölött vívott harcok története. A magyar alaptörvény preambuluma, az összes sarkalatos törvény, valamennyi demokratikus jog lábbal tiprása az emberek lelke fölötti uralom megszerzésére irányul. Aki ezt nem tudja, vagy tagadja, az nem ért semmit sem Európa, sem Magyarország történetéből. Annak fogalma sincs arról, mi mozgatja Orbánt és rendszerét.

Orbán szabadságharca és makacs magatartása mögött egy komplett világkép áll. Nem Bayer szövegéből, hanem ebből a vallási világképből fakad az, hogy a polgárháború veszélye áll fenn. Ez a világnézet adja Orbánnak saját igazába vetett hitét, a kitartását és az erejét is. Nemcsak hatalomvágyról van szó. Orbánnak van egy víziója, egy jól felépített, több évszázados világnézeti rendszere, amit soha nem fog feladni, amiért az utolsó leheletéig harcolni fog. Minden külföldi és belföldi ellenállás csak az igazát erősíti. Orbán a világot mozgató gonosz ellen harcol. Olyan harcot vív, amelyért meghalni is érdemes, amelyet soha nem szabad feladni, amelynek ellenségei az emberiség ellenségei. Őket ezért meg kell fosztani jogaiktól, korlátozni kell a szabadságukat, és ha kell, akkor fizikailag is fenyegetni kell őket. Ha erről lemond, akkor az élete és a küldetése veszíti értelmét. Aki nem látja, nem érti ezt a világnézetet, nem ismeri azokat a szellemi erőket, amelyek Orbánt mozgatják, az elveszik a részletekben, és nem lát az orránál tovább. A polgárháború veszélye nem a sors szeszélyéből, nem a politikai küzdelemből, hanem ebből az ideológiából fakad.

Ez annyira evidens, hogy már Bayer Zsolt, az egykori liberális újságíró, a Népszabadság volt publicistája, a kereszténydemokraták avatott gúnyolója is a „Sátán kutyái” címmel ír. A Sátán céljairól beszél, a diabolosz definícióját közli, lassan teológus lesz, mint Semjén. De az ellenzéki magyar politikusok ezt nem veszik komolyan. Nem értik meg, hogy nem lehet vulgármaterializmussal harcolni évszázados vallási, szellemi erőkkel szemben. Lebecsülik a Vatikánt, nem veszik tudomásul, hogy a felvilágosodás hozta el azokat a polgári demokratikus jogokat, amelyeket most Orbán elvett. A felvilágosodás pedig a katolikus egyházzal szemben szerezte meg ezeket a jogokat. A katolikus egyház soha nem mondott le arról, hogy ezt a folyamatot visszafordítsa. Orbán azért veszély Európa számára, mert ő az első, aki ezt a vatikáni programot sikerre viszi. Nem csupán ártalmatlan vallásoskodás, hanem bibliai próféciák állnak a tettei mögött. Orbán az antikrisztusi világbirodalmat megtestesítő zsidó pénztőke ellen harcol. A gazdasági világválság és az államok eladósodása mind azt a látszatot keltik, hogy neki van igaza. De ez egy hamis magyarázat. Ő nem csupán a magyarokat szabadítja fel, hanem a világméretű gonosz ellen folytat élethalál küzdelmet. Az Európai Unió a Dániel próféta könyvében megjövendölt antikrisztusi római birodalom előképe. Az ellenzékiek csak egy politikai szervezetet látnak benne, és nem értik meg, hogy Orbánnak az Európai Unióból való kilépés nemcsak azt jelenti, hogy lerúgja magáról a demokratikus kontrollt. Talán isteni küldetésnek tekinti azt, hogy Magyarországot kivezesse a gonosz birodalmából, az eljövendő római birodalomból. De ez egy fordított „evangélium”, mert a sötét, gonosz római birodalom az lesz, amit ő szolgál. Meggyőződése lehet, hogy prófétai időket élünk, neki prófétai küldetése van, és egész Európára szóló elhívást, küldetést tulajdoníthat magának. Eleget járt a Vatikánba, hogy ezt elhitessék vele. Még az sem biztos, hogy ez nem igaz, csak az apró különbség az, hogy ő a jót hiszi rossznak, és a rosszat jónak, és nem az Istent, hanem az ő ellenfelét szolgálja.

Figyelem emberek! A papok állnak Orbán gyűlölt rendszere mögött. A zsidók ellen harcolnak, és azok ellen, akik a zsidók eszméit követik, akikről ők azt mondják, hogy megölték a Krisztust, akik tagadják, hogy Jézus a Megváltó, akik hol liberálisok, hol szabadkőművesek, hol kommunisták, de a lényeg az, hogy az emberiség ellenségei, akik a pénzügyi rendszerükkel a nemzeteket bomlasztják és kirabolják, rabságba döntik. Liberalizmusukkal és demokráciájukkal az embereket elfordítják az Istentől, az istentelenséget, az erkölcsi nihilizmust terjesztik, megakadályozzák, hogy a haza, a nemzet, a család, az erkölcs törvényei érvényesüljenek. Szerintük ezt csak a trón és az oltár szövetsége képes megteremteni. Nem értik meg ellenzéki politikusok, hogy honnan jön a métely, a gyilkos indulat. A liberális demokraták többsége erre csak legyint, a vallás ósdi, babonának tartják, aminek semmi jelentősége nincs. Úgy gondolják, hogy ez csak külsőség, és nem veszik észre, hogy ez a lényeg. Onnan jön a kígyó, amely fojtogatja őket, és mivel nem ismerik fel az ellenséget, védtelenek vele szemben és nem tudják legyőzni. Pedig világosan mondja Bayer Zsolt, nem is lehetne világosabb, csak meg kellene hallani. Miután polgárháborúval fenyegette meg Majtényi Lászlót, ezt írta a következő bekezdésben: „lassan itt az idő, hogy kivonulunk az utcára száz- vagy sok százezren. A kormány mellett. Nem mintha nem volna kritikánk, de amit ezzel a kormánnyal művelnek idehaza és külföldön a Sátán kutyái, az egészen egyszerűen tűrhetetlen.” Megismétlem: tűrhetetlen, nem fogják tűrni. Kik az ellenségeik? A „Sátán kutyái”, ezek vagyunk mi. Minden gondolkodás nélkül meg fogják támadni az „ellenséget”, a Sátán kutyáit. Ezt komolyan kellene venni.

Az a római katolikus egyház, amely az Orbán-rendszer mögött áll, és Európa első államában most legyőzte a liberalizmust, a felvilágosodást, és a szabadkőműveseket, soha nem gondolkodott, hanem halomra gyilkolta az ellenségeit. Inkvizíció, a keresztes háborúk, a reformátorok elleni vérontások mellett a fasizmus és a nácizmus mögött a szabadkőművesek és a zsidók elleni uszítások álltak. Európa véres háborúi, igazságtalanságai, az évszázados szellemi és fizikai elnyomás mögött közvetve vagy közvetlenül a legtöbb esetben a katolikus egyház állt. A katolikus egyház hamis egyház, egy nagy csalás, ellenkezője mindannak, amit a Biblia mond. Egy gyűlöletre uszító, gyilkos szervezet. Ez az igazi Egyház „babiloni” fogsága. A Jelenések könyve 17. fejezetében a Biblia így mutatja be a római katolikus egyházat: „öltözött vala pedig az asszony bíborba és skarlátba, és megékesíttetett vala arannyal és drágakővel, kezében egy aranypohár vala, tele utálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságaival. … És látám, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől.” A bíbor és a skarlátvörös szín, amely a vatikáni főpapok, bíborosok ruháját ékesíti, a Bibliában a katolikus egyház áldozatainak vérét szimbolizálja. Ahol ez a római szellemiség megjelenik, ott vége a toleranciának, a békének és a szabadságnak, ott harc van, háború, szolgaság, gyilkolás és vér. Ezért, ha nem sikerül ezzel sikeresen felvenni a harcot, akkor könnyen polgárháború lehet. Az orbáni rendszer mögött nemcsak ember áll. Nagyon magas szintű sötét szellemi erők támogatják, amelyeknek ő átadta magát. Ezek a szellemi erők pedig embergyilkosok kezdettől fogva.

Most lefordítom ezt a materialisták nyelvére is: azért áll fenn a polgárháború veszélye, mert Orbán Viktornak küldetése van, nem esetleges az, amit tesz, és ezért soha nem fog visszavonni semmit. Nem érdekelte, hogy az EU és az IMF küldöttsége távozik, nem számított, mit ír neki az Európai Bizottság elnöke és az amerikai külügyminiszter, neki ezeknél magasabb szempontjai vannak. Ő olyan ideológiát vall, amely szerint a demokrácia gonosz dolog, idegen érdeket képviselő „csoport” (na kik?) eszköze arra, hogy rabságba taszítsák a nemzetállamokat. Ezért ő tudatosan számolja fel a demokráciát. Ezért az év végén statáriális jellegű törvényhozással átverte az összes antidemokratikus törvényt, és ezután úgy tesz, mintha engedne és kész lenne tárgyalni ezekről. De ezek a tárgyalások nem arról szólnak majd, hogy bármit visszavonnak, hanem a médiatörvényhez hasonlóan formai változtatásokat eszközölnek, és azt bizonygatják, hogy ezek megfelelnek az európai normáknak, és más országok gyakorlatához idomulnak. Kifárasztásra játszanak, és a manipulációra, a hazugság erejére építenek. Mivel államcsőd fenyeget, hazug ígéretekkel, manipulációval hozzá akar jutni a pénzhez, majd a kasszával távozni. Ha kell, kisöpri a Magyar Nemzeti Bank devizatartalékát, bevezeti az önellátást.

De egy biztos: nem hátrál meg, nem mond le, nem lehet leváltani, és a fasiszta, náci ideológiának van akkora támogatottsága Magyarországon, hogy nem tudják kívülről elmozdítani. Ha kell, kilép az Európai Unióból, ha máshogy nem, akkor majd megsértődik azon, hogy Magyarország szavazati jogát megvonják. Ha már nem kell a pénzért tartani a látszatot, vagy formailag is kilép az Unióból, akkor kezdődik a kőkemény diktatúra. Ráuszítja majd a rohamcsapatait azokra, akik a kormány rossz hírét keltik, akik szervezkednek ellene. Félelem és rettegés lehet az utcákon, lezárhatják a határt, szükségállapot lehet és menekülthullám. Belül pedig polgárháború, pogromok, és koncepciós perek. Azt fogják állítani, hogy Magyarország ellenségei ellen lépnek fel, akik nem törődtek bele, hogy nemzeti kormánya van Magyarországnak, hogy nem Washingtonból és Brüsszelből mondják meg a zsidók, hogy mit csináljanak Budapesten, hogy nem tetszik nekik, hogy Orbán véget akar vetni az eladósításuknak, hogy meg akarta fizettetni a bankokat, és nem törődtek bele, hogy kiestek a hatalomból. Meg kell védeni velük szemben az országot, a nemzet akaratát megtestesítő kormányt.

E mögött pedig a Vatikán, a római katolikus egyház, a politikai katolicizmus áll. Ezt materializmussal legyőzni nem lehet. Paradox helyzet, hogy miközben állandóan az idegen érdekek ellen vívnak szabadságharcot, valójában egy másik állam, a Vatikán érdekeinek kiszolgálói. Orbán nemcsak egy téveszme rabja, hanem sötét szellemi erők szolgája. A katolikus egyház élesen szemben áll a Biblia kijelentéseivel. Állami eszközökkel akar a lelkek fölött uralmat gyakorolni, ami valójában szellemi rabság és elnyomás. A katolikus doktrínák szerint a trón és az oltár szövetségével Isten uralma alá kerül az állam. Az állam vezetője egyfajta istenkirályságot vezet. Szent Ágoston és más antiszemita egyházatyák helyesen állapították meg, hogy a szabadkőművesek, a liberálisok, ahogy ők mondják egymás közt: a zsidók, a demokrácia eszméjével ezt akadályozzák. A demokrácia nekik azért nem jó dolog, mert a hatalmi ellensúlyokkal, az emberi jogokkal megakadályozza, hogy a hamis egyházi tekintély, a katolikus egyház elnyomja, szellemi rabságba kényszerítse az embereket. Erre volt egy rossz válasz is, a kommunizmus, de a demokrácia tökéletes megoldás. A demokrácia fenntartja az ember szabadságát arra, hogy személyes kapcsolatba kerüljön Istennel, ha akar. Ezért Isten a választott népét, Izraelt, arra használja, hogy szétszóródva a világban, minden nemzetben a szabadságot fenntartsa. Méghozzá addig, amíg „ a pogányok teljessége bemegyen” az üdvösségbe, ahogyan azt Pál apostol mondja a Rómabeliekhez írott levelében. Ezt mondja a Biblia.

Ezért a mostani Európai Unió jelenleg még nem a Dániel próféta könyvében megjövendölt leendő antikrisztusi római birodalom, mert az Európai Unió jelenleg a lezsidózott demokrácia és szabadság egyik erős oszlopa. Az a római birodalom, amely az Antikrisztus gonosz birodalma lesz a jövendölések szerint, a katolikus egyház uralma alatt lesz. A római katolikus egyház jelképe a „parázna asszony”, amely ezen a „fenevadon” ül. A fenevad az antikrisztusi birodalom, amely a Dániel próféta szerint az egykori Római Birodalom romjaiból épül újjá. Akkor ennek tíz tagja lesz, amelyet tíz „király vezet”. A Jelenések könyve szerint „az asszony, amelyet láttál, ama nagy város, amelynek királysága van a földnek királyain”. Ez a Vatikán. Erről a paráznáról azt mondja a Jelenések Könyve, hogy a népeken ül, elhiteti a nemzeteket, és a földnek királyai ővele paráználkodtak. Ez a paráznaság a trón és az oltár szövetsége.

Ezt a „parázna asszonyt” szolgálja Orbán Viktor. Azt hiszi, hogy a mostani Európai Unió az antikrisztusi birodalom, a „zsidó pénzvilág” és a demokrácia pedig a gonosz eszköze. Nincs hely idézetekre, de minden megnyilvánulásuk erről szól. Az Európai Unió valamiféle átalakulással még lehet az antikrisztusi birodalom, de a Biblia szerint ezt onnan lehet megismerni, hogy a római katolikus egyház égisze alatt jön létre. Ebben az értelemben Orbán Viktor még lehet az antikrisztusi Európai Unió egyik előfutára, aki megnyitja az utat a katolikus egyház előtt, hogy a felvilágosodás demokráciájából a szent ágostoni középkor sötétségébe vigye vissza Európát. Nem lehet tudni, hogy a világválság milyen folyamatokat indít el. Azt sem lehet tudni, hogy a végidők próféciái már mostani eseményekről szólnak, vagy semmi közük azokhoz. Ha ne adj’ Isten, Orbánnak tényleg valami küldetése van az eszkatológiai eseményekben, akkor végünk van, mert akkor nem fog megbukni, hanem Európa kezd hozzá idomulni. Elvileg a magyarok antiszemitizmusa miatt, amely az Orbán-rendszer fennmaradásának egyik legfőbb oka és magyarázata, Magyarország még lehet az antikrisztusi birodalom egyik erjesztője. Ha viszont Orbán nem kiválasztott, hanem önjelölt antikrisztusi figura, akkor megbukik. Arra kell törekedni, hogy ez minél kisebb áldozattal járjon, és soha többé ne tudjon visszatérni.

Mivel ateista liberálisok a fentieken csak röhögnek, materialisták pedig nem is érthetik meg, mert – bibliai szóhasználattal élve – „érzéki ember nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait, mert bolondságok neki, meg sem értheti, mivelhogy lelkiképpen ítéltetnek meg”, ezért a Biblia mellett álló hívőknek, egyházaknak történelmi és szellemi küldetése lenne, hogy felvegyék a harcot a politikai katolicizmus ellen. De ők ehelyett azon ügyeskednek, hogyan tudnának valahogy elismert egyházak lenni a „parázna asszony” szellemi birodalmában.

Szellemi értelemben Magyarország rendkívül izgalmas hely, nagyon fontos dolgok történnek most ott. Nem véletlen, hogy az egész világ ezzel foglalkozik. Magyarország önmagában nem lenne ilyen fontos hely. Hatalmas szellemi háború zajlik. Akik szeretik a kalandfilmeket, akkor most abban érezhetik magukat. Akik a misztikus kalandfilmeket szeretik, azok még inkább. A film most valóság. De ehhez tájékozódni kellene, hogy megértsék, mi az, ami zajlik. Akiknek pedig megnyílnak az Írások, tájékoztatniuk kellene az embereket arról, ami azokból megérthető. Ha valaki politikus, és másokat akar vezetni, akkor azonnal fogjon egy megbízható bibliatanítót, hogy megértse, minek a közepébe csöppent.

Különben vak vezet világtalant.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.4/5 (79 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +95 ( 137 szavazatból)
Bartus László: Lesz-e polgárháború?, 4.4 out of 5 based on 79 ratings

 • Hozzászólások(128)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

128 Reader’s Comments

 1. Csillagszemű Szarvaslány

  ez nem normális dolog…
  legszörnyűbb rémképeim elevenednek meg…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (22 szavazatból)
 2. Ameddig egy kormány demokratikus választásokon leváltható,- mi szükség lenne polgárháborúra?
  http://index.indavideo.hu/video/Tom_Lantos
  Tókés itt énekelte el a Kossuth nótát.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (11 szavazatból)
 3. leahkiM
  2012. január 11. szerda
  14:48
  “Polgárháború tehát nem LESZ !
  Ez már AZ !”
  :((((((
  Bár ne lenne igaza BL-nak!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (19 szavazatból)
 4. Egészen bizonyos hogy nem lesz polgárháború.
  Nagyon szeretem Bartus Úr írásait és egyet is szoktam érteni vele, ..most viszont nem így van.
  Hogy miért?
  A 2010-es választásokon a 9 999 000lakosból közel 8 Millió volt szavazásra jogosult. 5 132 531 ember ment el ténylegesen szavazni, a nagy fülkeforradalom 2, 7 millió voksot tett a Fidesz mellé. Ez az ország 1/4- része, pedig mindent megtettek -átjelentkeztek más címre, vitték az embereket…stb.

  Tehát egy hatalmas erőbedobás is, ennyi embert vitt el a szavazóhelyiségekig.
  Ezt azért írtam le, mert ez jól jelzi, hogy a valóságban az embereket nem érdekli a politika és így az sem milyen törvényeket stb. hoznak a fejük fölött még ha bele is pusztulnak.

  Kertész Ákos fogalmazta meg nagyon jól, milyen is a Magyar……………………
  A társadalom nagy része sajnos buta, nincs információja és nem is igényli azt. Mint ahogy nyelveket nem beszélünk, éppen annyira nem tudják 100-ból 99, mi is az Alkotmány. Ez így van sajnos.

  Az emberek döntő többsége, még ha köztisztviselő is a létfenntartásért küzd. Ez a mentség a tudatlanságra.

  A média törvény hogyan is érdekelne egy átlag embert?? Neki elég ha látja a celebeket és a Győzike műsorát.

  Jogbiztonság? Bíróság, függetlenség??? Az átlag ember azt látja, hogy ha van kapcsolatod, akkor vezethetsz drogosan, okozhatsz balesetet, nem lesz büntetés…ha cigány vagy, akkor a falopásért is kemény hónapok várnak rád.
  Ezeket az tudja, aki ebben él, ma Magyarországon. És sajnos ez régen is így volt, rendszer ide, rendszer oda.

  A külföldi sajtó ír az Alkotmányról, felemeli szavát a média törvény miatt…és??
  Tenni semmit nem lehet. Akik,- a NÉP, tehetnének, azokat nem érdekli.

  Lehet hogy a lopások száma meg fog nőni, lehet hogy néhány településen lesznek atrocitások, de más nem.
  Azt kell látni, hogy az emberek nem is tudják mi van az Alkotmányban…akkor miért is bántaná őket???
  Nem értik a sarkalatos törvényeket, …..akkor miért is tiltakoznának????
  Nincs okuk kimenni és háborúskodni!!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (30 szavazatból)
 5. Sajnos Bartus úr egy”Vates”, nehogy igaza legyen4

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (13 szavazatból)
 6. Kedves Bartus Ur,

  Amit itt ir, ellentmond egy korabbi irasanak, amelyben azt fejtegette, hogy a magyar diktatura hasonlo Mussoliniehez. Mig ezzel egyetertek, Mussolini eseteben nem vezetett polgarhaboruhoz az o diktaturaja, hanem kisebbsegbe kerult a parlamentben, es letartoztattak.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (9 szavazatból)
 7. Lőnek már? Kezdjék Orbánnál.!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (17 szavazatból)
 8. Kedves makákó,

  szerintem nincs ellentmondás, Orbán diktatúrája Mussolini fasiszta államát idézi. A zsidók és kommunisták elleni harcot, a felvilágosodás, a polgári szabadságjogok elleni küzdelmet, valamint a Vatikánnal való ideológiai egységet is beleértve. De eből nem következik, hogy mindennek úgy kell történnie, ahogyan Mussolini idején történt, amikor mellesleg dúlt egy világháború. Az elnyomás és a terror viszont nem hiányzott ott sem, és itt sem fog hiányozni, ha a külső körülmények ezt lehetővé teszik, és szükség lesz rá. Üdvözlettel, Bartus László

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (24 szavazatból)
 9. Kovacs Aranka!
  Igazad van. Az emberek majd akkor fognak háborúzni amikor már nem lesz mint enniük és nem lesz hol lakniuk. Addig semmi nem fog történni néhány kisebb nagyobb tüntetésnél. Magyar ember elvek miatt nem fog felkelni az elnyomója ellen. Már nincs messze az idő.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +13 (21 szavazatból)
 10. Bartus Ur, egyetertek. Csak azzal nem, hogy az Orban diktatura egyenes es elkerulhetetlen kovetkezmenye a polgarhaboru.

  Udvozlettel, egy amerikai magyar rajongoja

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (9 szavazatból)
 11. Bartus Úr! Szeretném megkérdezni, hogy lát e esélyt arra, hogy másképp történjen változás Magyarországon, mint polgárháború útján. Ön szerint ez elkerülhetetlen?

  Üdv: Josh

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 12. Avi írta (2012. január 11. szerda 18:13):
  Magyar ember elvek miatt nem fog felkelni az elnyomója ellen.
  .
  Félek, hogy igazad van. Akkor viszont csak azt mondhatom, hogy az a nép, amelyik túl hülye ahhoz, hogy demokrációban éljen, az diktatúrában fog élni.
  Méghozzá mindaddig, amíg meg nem tanulja, hogy a nemtörődömség és a hülyeség életveszélyes.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (17 szavazatból)
 13. A diktatúrára középeurópában igény van.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -5 (13 szavazatból)
 14. Kedves Joshua,

  ha jobban elolvassa a cikkemet, akkor láthatja, hogy a polgárháború veszélye nem a demokraták oldaláról fenyeget, és azt mindenképpen el kellene kerülni. Orbán jelent polgárháborús veszélyt, hogy ráront a vele egyet nem értőkre. Ha ő ezt nem teszi meg, akkor lehet változás polgárháború nélkül, csak türelem kell hozz és sok idő. De azt megéri. Üdvözlettel, Bartus László

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (20 szavazatból)
 15. Kedves Bartus Úr!

  Tökéletesen egyetértek Önnel. Itt csak egy radikális változás segíthet. Hogy ez polgárháború lesz-e vagy a nép felébred csipke rózsika álmából és tud olyan békés összefogást teremteni amivel le lehet lökni a királyt trónjáról az a jövő zenéje.. Ami a papokat illeti, hát mint katolikus vallású ugyan így látom. A prédikációk semmi másból nem állnak, mint abból, hogy nem is olyan rossz a helyzet mint ahogy a média beálltja. Ez csak aljas rágalom. Nagyon jól élünk, nincs itt semmi baj. Bezzeg a Gyurcsány kormány alatt még a gyóntatószékben is azt mondták, hogy aki ezekre szavaz hazaáruló!! A katolikus egyház antiszemita. ezt nyugodt szívvel ki tudom jelenteni. Talán a szegények támogatásával. a lelki sebek gyógyításával az elesettek istápolásával kellene törődniük. Ezt tegyék meg a hívek. Ők majd a hatalom oldalán belepofáznak mindenbe. A pénz nagy úr Pedig a Biblia azt mondja nem lehet két úrnak szolgálni. Hát ezek még ezt is megtudják tenni!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (14 szavazatból)
 16. Köszönöm a választ. Az nem lehet, hogy egy külső háborúval oldja meg ezt a helyzetet. Gondolok itt a szlovákokra, akik most fognak választani és nagy esélye van Fico-nak a győzelemre. Ő is elég harcias és neki is kapóra jöhet egy konfliktus hazánkkal, de a mostani kormányunknak mindenképpen.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (9 szavazatból)
 17. Remek cikk, mondhatnám: telitalálat ! Alapos és logikus elemzés. Lerántja a leplet a jelenlegi hatalom elrejtve, de valóságosan létező hazug szándékairól és terveiről. Remélem sokakhoz eljut. Ezt olvasni kellene az mostani ellenzékhez tartozóknak is! – de ha lehetne, mindenkinek! Nagyon köszönöm B.L.-nak, hogy közzé tette látását, és ezzel “lámpát gyújtott”, segítve minél többeket a felébredésben, kijózanodásban!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (19 szavazatból)
 18. Tegyük élhetővé !

  Nyugi nekünk! Nem lesz itt polgárháború!
  Keresztyény-fidesz demonstráljon. Ki ellen? Ki melett ? MI a hírekben utólag hallgassuk meg miért volt ez a felindulás: a még magasabb benzinárakat kérünk , nem akarunk Eu színvonalú nyugdíjjakat és egészség ellátást, az e-mail , az SMS a nyugat fertője (ovesz amúgy nem ért hozzá felhasználói szinten sem) , hiszen a tudást kaphatod kat. templomban és PÁRT tömeggyülésen is , vagy más…??
  Szerintem tilos elmenni provokálni narancs agyúakat , ez most még vallás, .. nagyon keserű vallás, temetési menet fog a helyszínre vonulni. Normális érzetű ember piszkál-e , bele rúg-e hallotat síratóba ? Ugye nem.
  A megközelítési útvonal mellett, de a tüntetéstől távolabb el tudnék képzelni néhány betíltott egyházi pavilont, sátrat lelkes aktívistákkal , pszhihológusokkal ,felíratokkal : MI SZERETÜNK BENNETEKET ! … esetleg a krisnások mehetnének tehenekkel, bárányokkal is..KÖZÖS A SZENVEDÉS.
  A polgárháborút valamelyik oldal megnyerné ,HATALMAS GYÁSZ KÖVETKEZNE ezután, hatalmon lene 20 évig ,utána visszavágnának. A sebek 100 év alatt sem gyógyulnának be , amit saját testünkbe szúrt mérgezett tör okozott.
  Mindenki szarul élne, mint egy utolsó patkány, mely nem jut élelemhez.Az ország töpörödne , exponenciálisan butulna a magyar lakosság (ami egyébként kitőrési pont lehetne) polgárháborút követően, ezt még egy nagymagyarország tetkos sem kivánhatja családjának !
  Ha van Bajnai kaliberű SZAKÉRTŐJE a populista-keresztény oldalnak , nevezze meg napokon belül. És lépjenek .
  Közben az ellenzéknek mondania kell a valóságot ,ahogy ő látja – állandóan arra hivatkoznak hogy szóllásszabadság van …..a megmaradt médiákban – … , sajnos kell az emberek többsége a váltáshoz. Van lehetőség vallásos embereket szívükben, agyukban elérni ?

  Amikor nem tudunk tankolni, enni, sűrűn meg kell nézni az országnak Szíjjártó tiltakozásait, Rogán tiltakozásait , Orbán szavait ,.. amit saját szájukkal tettek.
  Most alig érezhető válság lenne Magyarországon, ha Szijjártó, Kósa , a Hónapközepén Megtámadnak Orbán és a többiek nem nyomták volna fel a Forint árfolyamot az egekbe .
  Ezt meg kell tudnia minden háztartásnak, ott is , ahol nincs Internet, ott is , ahol a villanyt már kikapcsolták, ott is ahol a mise létfontosságú !!!!!!!!!!!!
  Egy Magyarország életképes,egy Magyarország tud felvirágozni, amely összetart…..ezt majd később.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (7 szavazatból)
 19. Tüntetés a hatalom mellett.
  Tiszta É. Korea…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (13 szavazatból)
 20. Európa Észak-Koreája lettünk?Ez szép kis perspektíva.Köszönjük Viktor.Majd megköszönjük még a későbbiek folyamán is.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (14 szavazatból)
 21. Szerintem fegyveres polgárháború nem lesz. Az ok prózai. Ez a tunya, lusta ingyenebédes nép retteg a gondolattól is, hogy felemelkedjen a TV elől a fotőjből. Köpköd, mocskos beszéddel kurvaanyázik, aztán keres egy sport adót, és már nyitja is ki a sörét. Nem lesz itt semmi. Ellenben hidegháborús helyzet már évek óta dúl, annak a végét sem látni. Most olvastam, hogy Brüsszel mit követel, ultimátomot kapott Buktor. A magyarokat szó szerint el kell kezdeni sanyargatnia, és ez majd növeli az elkeseredettséget. Az ingyenebédes populisták fogják leváltani a rezsimet. Azok, akik megadták a 2/3 -adot a bóvlikormánynak.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +14 (18 szavazatból)
 22. Mint arra többször is utaltam már, én valószínűleg ateista vagyok (ma már semmit nem merek biztosan állítani, még azt sem, hogy normális vagyok – csupán remélem), annak ellenére, hogy katolikusként megkereszteltek. De ez ellen akkoriban nem igazán tudtam tiltakozni.
  Azonban meglehetősen sokat foglalkoztam egy időben a vallásokkal, különösen a katolicizmussal. (Amúgy a Biblián kívül meglehetősen sok szent könyvet elolvastam a Popol Vuh-tól a Koránig – az ember ismerje meg azt, amit tagad.)
  Az biztos, hogy a demokrácia és a katolikus egyház – tűz és víz.
  Azt hiszem, hogy VIII. Kelemen mondott olyasmit, hogy a legnagyobb rossz a lelkiismereti szabadság.
  .
  Ami Orbánt illeti, én is inkább azt hiszem, hogy egyszerűen felhasználja a vallást a saját – elborult elméjében lévő, földi halandó által nem felismerhető – céljai érdekében. Sajnos az a legnagyobb baj, hogy épeszű ember nem képes felfogni, megérteni sem a motivációit, sem a céljait.
  .
  Ebben a percben hallom a legújabb szenzációt a mi Palinkról! Na de erről biztosan lesz külön cikk…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (14 szavazatból)
 23. Bartus úr öszönet az új irásáért.
  Szerintem: polgárháború már nem lesz, hanem már régen folyik csendes
  polgárháború.
  Az értelmiségnek nagy a felelőssége. Nem látja összefüggéseiben
  Zorba(n) politikájának időbeni átalakulását az “agyagbadöngöléstől”,
  a “nem hagyja ki a lehetőséget ellenségei megsemmisitésére, amikor
  módja van rá”, a “ne a szavaimat, a tetteimet figyeljétek” végén az
  “alaptörvényig”. Itt a folyamat a lényeg nem az egyes események
  összefüggéstelenül elfelejtett volta. Ő mindezekkel már folytatja a csendes
  polgárháborút mindazok ellen, akik nem hajlandók behódolni.
  Nemcsak arról van tehát szó, ami néha-néha történt, hanem egy előzőleg
  minden részletében titkoltan kidogozott projekt megvalósulásáról.
  Mint törvénytisztelő állampolgár, mit tudsz tenni az új törvényeket ismerve?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (10 szavazatból)
 24. Észre vettétek a Viki ,hogy lapít .Mindenki nyilatkozik csak ő nem,ja valami egyetemet hozott létre disznófalván.Szarik a BKV-ra ,Brüsszelre,saját országára,népére.Mi meg szarunk rájuk ,meg arra ,hogy mit mondanak Bayer igazán magyar Zsoltival együtt.Emlékszem egyszer a Fialla János fel akarta hívni mert azt mondta minden cigányt meg kell ölni,fel se merte venni a telefont.Ismerős ugye a szituáció saját környéken, tv-ben,nagy a pofájuk de majd ha véletlen belekeverednek egy nem saját tömegbe,megnézem ,hogyan törik le a szarvaikat.Szarkeverő Echó tv,és hazudozó hír tv remélem már nem sokáig tömitek az idiótáitok fejét,nemsokára jön a kijózanodás és az fájni fog nektek ,de nagyon.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (11 szavazatból)
 25. ,,Orbán jelent polgárháborús veszélyt, hogy ráront a vele egyet nem értőkre.
  -ezt írja Bartos Úr.
  Az országban a szavazati joggal rendelkező polgároknak még mindig a fele szavazna a Fideszre, ha most választások lennének.
  A másik fele képtelen kifejezni akaratát, mivel se lehetősége, se elegendő információja, se példaképe, se vezetője,-mint Orbán Viktor a Fidesznek,- nincs akit meghallgatva , megértve képes lenne politikai döntést hozni a jelenlegi hatalomról.
  Illúzió azt hinni, hogy ezt a kormányt a következő választásokon 2/3 többséggel le lehet győzni.
  Az ország bele esett a Fidesz 2/3-os gödrébe, és mint ahogy Tamás Gáspár Miklós is jövendölte, 20 évig itt lényegi változás nem lesz.
  Sokan írják, hogy majd ha nem lesz mit enni, akkor……ugyan már, a vidéki ember a fővárosba se tud felutazni egy tüntetésre, akkor hogyan lehetne a szegény, elnyomott népet belevinni egy polgárháborúba??
  Ma is több száz ezer ember éhezik, ők nem fognak tenni semmit. Totálisan ki vannak szolgáltatva a hatalomnak és inkább öngyilkosságba menekülnek, és nem forradalmakról ábrándoznak éhesen, a fűtetlen, villany nélküli, végrehajtás alatt álló lakásukban.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (11 szavazatból)
 26. Csak azért írok, mert nem látom a hozzászólásokat…..

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 27. Majd a kubai út! Néhány tökös fickó és az ország csatlakozik.
  Csak a kezdet, fegyverellátás. Az első gránát becsapódása után
  nem lesz megállás.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 28. New Yorkban sz-tok Ti
  Koreára meg Mo-ra mi meg rátok.
  Polgárháború …,a kocsmákban… a cigi miatt max.
  Nem értitek …?Ez így jó ,akinek nem az elmegy és megmondja messziről hogy nekünk ez nem jó.Ezt mi is tudjuk ha tudnánk rajta változtatni megtennénk de nem tudunk Ti sem tudtok,tudtatok azért mentetek el vagy nem?
  “Nahátakkor”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -7 (11 szavazatból)
 29. Tisztelt Bartus úr!
  Nagyon érdekes megközelítésben elemzi a magyarországi helyzetet.
  Nyilván sokan sokféleképpen látjuk. Szerintem Orbán Viktort és a szűk környezetében lévőket csak az anyagi haszonszerzés érdekli, az, hogy ez alatt a 4 év alatt – úgy ahogy azt a korábbi kormányzás alatt is tették – a lehető legtöbb anyagi “előnyhöz” jussanak. Legyen az szja kedvezmény, jutalmak, sport-támogatás, vasúti pálya felújítása, és még hosszan lehetne sorolni a sort. Minden egyéb csak színjáték. Sokszor néztem az elmúlt hónapokban, amikor beszédet tartott illetve nyilatkozott komolynak hitt kérdésekről, és azt lehetett látni, hogy majdnem elneveti magát – mert ő is olyan nevetséges butaságnak tartotta, azt amit mondott, de a “nemzeti-keresztény-kétharmad”-nak, aki őt hatalomhoz juttatta ez a maszlag kell. (pálinkafőzési szabadságharc ? vicc ) Orbán Viktort egyáltalán nem érdekli a kereszténység, abban nincs pénz. De van az EU-s forrásokban és még van egy kicsi az államkasszában, illetve ott volt a magán nyugdíjpénztári megtakarítás. A rendszer gyökeres átalakítására nem azért került sor, mert a hatalmát be akarja betonozni. Orbán Viktort nem érdekli a hatalom, csak annak előnyei, és ha egyszer valaki számon akarja majd kérni, hogy mi is történt ezekben az években, az ne tehesse meg, mert nincs olyan hatóság amely ne az ő oldalán állna legalább 9 évig, amíg ezek az ügyek el nem évülnek. A legszomorúbb ebben, hogy mindezért a legszegényebbek fizetnek a legtöbbet.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (15 szavazatból)
 30. Egy másik posztnál olvastam-
  Sandor
  2012. január 11. szerda
  00:00
  Csak egy nagy baj van. Az Oroszok nagyon keresik a lehetöséget, hogy a magyarokat bevegyék egy Keleteurópa-Orosz szövetségbe. Persze nem fönöknek.
  De ha bent lesznek, akkor nagyobb lesz a baj, mint akármelyik nagyokos közületek hinné. Akkor az orosz medve elragadja azt ami régen az övé volt. Minden volt komcsi ország. Hát csak tessék ezen is elgondolkodni!
  ……
  Hát érdekes kostelláció.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (7 szavazatból)
 31. Csillagszemű Szarvaslány

  Na ha most nem mond le Smith Pali bácsika, akkor ki kell menni az utcára tényleg, igazi polgárháborút csinálni!

  http://hvg.hu/itthon/20120111_Schmitt_doktori_disszertacio_plagium

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 32. Igen ám. De sajnos pali bácsi éjszakánként beöltözik palota őri egyenruhába, és párbajtőrrel hadonászva,felborzolt hajjal védi a disszertációt.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (8 szavazatból)
 33. Bartus már egyszer megírta,hogy Orbán-elmebeteg! Ezért fölösleges minden szó és mondat,ami egy szkizofrén banda “megnyilvánulásait” elemzi.Tény az,hogy valóban:ezt a bóvli bandát csak erőszakos úton lehet eltávolítani,más megoldás aligha képzelhető el…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (8 szavazatból)
 34. Hiszen szinte mindig az eroszakos “teriteniakaras” robbantotta ki a haborukat, ezek miatt haboruztak idotlen-idok ota!
  A vallas, az eroszakos hitesedes ma is a legfobb ellentet, aki nem a kormany es ahhoz kozeli egyhaz kovet fujja, az nem ember, az senki, az ellenseg! nem ez megy mar tizenvalahany eve?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (7 szavazatból)
 35. undorit, es taszit a ma otthon tapasztalhato kifele most divatosan eljatszott en rohanok a templomba stb. eroltetett latszatvallasossag
  /az igaz hivo belul eli meg a hitet, es nem csim -bumm kulsosegek kozepette/

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (12 szavazatból)
 36. bízom benne hogy megjött az emberek esze, 1750 ember lájkolta a kormány szimpátia tüntetését bár ez még módosulhat, a hétvégi templomi agitációk hatására.

  http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/nem-lajkoljak-a-feszbukon-az-orban-kormanyt-2077104

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (8 szavazatból)
 37. “Keresztyény-fidesz demonstráljon. ”

  A Hit Gyülekezete is kimegy velük Viktorért menetelni????????

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 38. Nem azért nem lesz polgárháború, mert a magyar nép gyáva. Ezt bizonyítja 1848 és ‘56. Bartus úr ott téved, hogy nem veszi észre, Orbán a hatalom megszerzése, vagy megtartása érdekében bármikor leveti elveit, ideológiáját. Ezt láthattuk ‘94-ben, amikor egyik pillanatról a másikra demokratából konzervatívvá vált. Egy kétszínű, sunyi alak, akinek valójában nincsenek elvei, csak mérhetetlen hatalomvágya. Fokozatosan ki fogja húzni a választásokig, úgy hogy mindig csak kicsit enged az EU-nak és az IMF-nek, csak azért, hogy elkerülje az államcsődöt, aztán a választások előtt átmegy megint demokratába. A túlélést saját sikerének állítja be, és talán a köv. választást is megnyeri, amiben a maga alkotta választási törvény nagyban segíteni fogja.
  És minden kezdődik elölről.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (4 szavazatból)
 39. most miért mínuszoltok birkák, annak örülnétek ha 150000-en lájkolták volna?
  örüljünk neki hogy megjön az emberek esze, és egyre kevesebben dőlnek be a kormány hazugságainak, és annak is hogy a szimpátia tüntetésen lessz 20 ember

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (9 szavazatból)
 40. Szerettem volna arra utalni, hogy egyedül aligha állhatunk a lábunkon.
  A tarisznyában kenyér, hagyma, szalonna ideje elmúlt. Ma már több és bonyolultabb az élet. Szükségünk van érdekeink érvényesítése, védelme érdekében egy szövetségi rendszerhez tartozni. Na, akkor ugye gondolkozzunk.
  Talán Kína és Szaud Arábia nem egész helyes irány. Tonga sem az igazi, mert nem olyan nagy a koprafogyasztásunk.
  Valamivel több mint ezer éve a keleti területről jöttünk.
  Azóta kuncsorgunk és dörgölődzünk a nyugathoz. Keletről valamiért elzavartak,
  a nyugatnak nem kellünk. Lehet, hogy az asztalra szórtuk a szotyimagot?
  Sándor lát valami érdeklődést, onnan. Válámit, de vajon az igazit?
  Az ámerikai ügyesség nem lebecsülendő, igen rövid idő alatt elérték, amit a szovjetek 40 év alatt csak szerettek volna.
  Más portálon írtam egy szösszenetet 1943-ról. Na, azt becsülöm valamire. :)))

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 41. athos: meglesz a 100 ezer: “kirendelik” az állásukért rettegő pedagógusokat és önkormányzati alkalmazottakat.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 42. Nem akarok “kekec”-kedni, de remélem nem?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 43. Csillagszemű Szarvaslány

  A pedagógusok nagy része agymosott jobbos, menni fognak…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 44. Csillagszemű Szarvaslány írta (2012. január 12. csütörtök 15:46):
  “A pedagógusok nagy része agymosott jobbos, menni fognak…”
  — A pedagógusok a választások előtt és közben önként is dalolva csápoltak Orbán mellett és Gyurcsány ellen. Ha most kimennek tüntetni a Fidesz mellett, akkor azt mondom, hogy minden farbarúgást megérdemelnek, sőt, messze nem kaptak eleget.
  A pedagógusok azok, akiknek a szülők után (sőt, néha előtt…) a legnagyobb hatásuk van a fiatalokra. És ezek az emberek gerinctelenségből, sunyiságból, hajlongásból, gyávaságból, szolgalelkűségből adnak leckét a gyerekeknek. Minden farbarúgást megérdemelnek, hátha egyszer megjön az eszük.
  (Igen, tudom, vannak tisztességes stb. stb. stb. De ők az elhanyagolható kisebbség, nem hallom a hangjukat.)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 45. Mussolinit azért tartóztathatták le, mert a szövetségesek már partra szálltak Itáliában.
  Sajnos rohamléptekkel rohanunk a katasztrófa felé.
  Jó gyúanyag, ha korm.párti tüntetést rendeznek, könnyen kialakul a verekedés.
  Mint volt jan,02-én is reális veszélye

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 46. “A pedagógusok nagy része agymosott jobbos, menni fognak…”
  Szerintem nem!
  Mostanában Rózsika rúgott annyit rajtuk, hogy majd meg büdösödtek, ezért nem hiszem hogy mellettük állnának,, bár már manapság nem csodálkoznék, azon sem.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (4 szavazatból)
 47. Orbán az államcsődből is megerősődve fog kikerülni, mert egy kaméleon és ha kilép az EU-ból akkor nem polgárháború lesz, hanem hajtóvadászat

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (7 szavazatból)
 48. Több mint 6000 főt bocsátanak el a közszférából. Már hogy a fenébe ne menne, aki az állását félti! Még a zászlócskát is lengetni fogja.
  Inkább gondolkodjunk el a felhívás szövegén:
  “a legjobb ruhájukban” – ez alatt vajon mit értenek. Díszmagyart?
  és a hideg miatt az fog látszódni a kabátok alatt?
  meg az a sok gyertya és mécses: fel akarják lendíteni a ruhatisztító ipart?
  Vagy ezzel akarják megakadályozni, hogy csövesek is közéjük vegyüljenek?
  Lesz az indulás előtt ruhaellenőrzés? És hazaküldik, aki nem üti meg a mércét?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 49. “Legjobb ruha”, ez valami múlt század közepéig érvényes kifejezés, önmagában mutatja a hatalom csököttségét. Amikor az munkás embörnek, de különösképp az zsellérnek vagy cselédnek jó, ha két váltás ruhája volt: egy a munkába járáshoz, ganéhoz, egy az ünnepi alkalmakra. Akinek több is volt, azok közt volt esetleg legjobb. De ma különféle alkalmakra más-más ruhakombinációt vesznek fel az emberek. A legjobb síelő vagy motoros ruhában kell megjelennei, vagy öltönyben, nagyestélyiben? Vagy rókaprémes bundában, igazgyönggyel, aranyékszerekkel?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 50. http://www.magyarkurir.hu/hirek/szekely-janos-puespoek-hazankat-ero-tamadasok-okairol
  Nagyon erdekes, es alatamasztja azt ami ebben a cikkben van.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos