Ronai and Ronai
AMERIKAI

Összefoglaló az új egyházi törvényről 2011. december 7. szerda 16:50 | AN

 • Hozzászólások(13)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Összefoglaló az új egyházi törvényről

Ö s s z e f o g l a l ó

a Magyar Köztársaság Országgyűlése által 2011. július 11-én elfogadott

új egyházi törvényről

Egy hónapon belül, 2012. január 1. napján hatályba lép Magyarországon a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi C. törvény, mely a teljes ellehetetlenüléssel fenyegeti a törvény mellékletéből kimaradt egyházakat és vallási közösségeket, valamint az általuk fenntartott szociális és oktatási intézményeket.

Az elfogadott törvény jelen formájában:

 • alapvetően sérti az állam és az egyház szétválasztásának elvét, és ezáltal sérti a vallásszabadságot
 • intézményesíti a vallási tanítások, hitelvek elfogadhatatlan állami cenzúráját, felülvizsgálatát
 • önkényesen szabályozza az egyházak jogállását, az egyházi státusz megszerzéséhez kapcsolódó eljárást, a státuszt elutasító döntés esetén nem biztosít jogorvoslatot, és ezáltal sérti nemcsak a vallásszabadságot, a jogorvoslathoz való jogot, a tisztességes eljárás követelményeit, hanem a jogbiztonság, jogállamiság alapelveit is
 • inkoherens
 • diszkriminatív

A normavilágosság alapvető követelményeinek sem megfelelő jogszabály alapján a törvény mellékletéből kimaradt vallási közösségek egyházi jogállása 2012. január 1-jén megszűnik. Ezt követően ezek a szervezetek vagy jogutód nélkül megszűnnek és vagyonuk a magyar állam tulajdonába kerül, vagy egyesületté válnak, és a tevékenységüket a civil szervezetekre irányadó szabályok szerint folytatják tovább. Az átmeneti szabályozás hiányosságai folytán a „kimaradó” vallási közösségeknek nincs módjuk arra, hogy hitéleti és egyéb tevékenységüket jogfolytonosan végezzék 2012. január 1-je után is. Az új törvény szerinti egyházként történő nyilvántartásba vételi kérelmüket ugyanis csak a törvény hatályba lépése után nyújthatják be, ezért a jövő év első napján szükségszerűen megszakad az eddigi működésük. Ennek indoka az, hogy a jogszabály nyilvántartásba vételi eljárásra vonatkozó szabályai, így az elismerés iránti kérelem benyújtására vonatkozó rendelkezései nem léptek még hatályba, és a Kormány nem gondoskodott a törvényből fakadó feladata elvégzéséről sem: a mai napig nem jelent meg az a végrehajtási kormányrendelet, amely a nyilvántartásba vételi eljárás részletszabályait tartalmazta volna.

Az egyházi jogállás elvesztése rendkívül súlyos következményekkel jár a vallásszabadsághoz való jog gyakorlására. Az érintett vallási közösségek az egyház elnevezést nem használhatják. Ebből következően kétséges, hogy a közösség számára szolgálatot teljesítő lelkészek a továbbiakban lelkésznek nevezhetik-e magukat, és ilyen minőségben prédikálhatnak-e tovább.

Az el nem ismert vallási közösségek közé került többek között a Szim Shalom és a Béth Orim zsidó közösségek, a nazarénusok, az anglikánok, a metodisták, a Keresztény Advent Közösség, az Üdvhadsereg, a Hetednapi Adventisták, a pünkösdisták, a Jehova Tanúi, továbbá nem keresztény felekezetek, mint a buddhisták, a Krisna tudatú hívők, a muszlimok, az Ankh egyház és mások.

Az egyházi jogállás megvonásáról az érintettekkel semmilyen kormányzati egyeztetés nem történt, arra sem a törvény elfogadása előtt, sem azóta nem kaptunk magyarázatot. Mindez azért is nyugtalanító, mert a felsorolt vallási közösségek mindegyike – ismereteink szerint – mindenben megfelel az új törvény 14. § (3) bekezdésében a nyilvántartásba vételre előírt feltételeknek.

A Magyar Köztársaság hatályos Alkotmánya, a 2012. január 1. napján hatályba lépő új Alaptörvény, továbbá az Európai Emberi Jogi Egyezmény egyaránt garantálja a tisztességes eljáráshoz való jogot, az alapvető jogokat érintő döntésekkel szembeni jogorvoslat jogát, a vallásszabadsághoz való jogot, továbbá a hátrányos megkülönböztetés tilalmát. Az Országgyűlés által az új egyházi törvény elfogadásával választott jogi megoldás ezeknek a követelményeknek több ponton nem felel meg.

-  Sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot az, ha a közösség egyházi jogállásának elvesztésére úgy kerül sor, hogy annak feltételrendszere nem átlátható, magát az eljárást pedig nem a független bíróság folytatja le az érintett meghallgatása után.

-  Sérti a jogorvoslathoz való jogot, hogy a törvényhozás az egyházi jogállás elvesztéséről törvénybe ágyazottan alkotott egyedi jogszabályi rendelkezést, amellyel szemben nincs lehetőség bírósághoz fordulni.

-  Ellentétes a vallásszabadsághoz való joggal, hogy egy olyan közösséget, melyről az állam egyszer már elismerte, hogy megfelel az egyházakkal szemben támasztott törvényi feltételeknek, jogalkotói rendelkezéssel megfosszanak egyházi státusától anélkül, hogy az állam külön eljárásban bizonyítaná, hogy a törvényi feltételeknek mégsem felel meg, majd pedig arra kényszerítsék, hogy ő maga kezdeményezzen új bejegyzési eljárást, melynek során a bizonyítás terhe az államról rá hárul át.

-  Sérti a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, hogy a jelenleg működő egyházak között a törvény megalkotásakor az állam úgy tett különbséget az egyházi jogállás folyamatosságának biztosításában, hogy ennek szempontjai nem ismerhetők meg, így ésszerűnek sem tekinthetőek.

Az Európai Emberi Jogi Bíróság előtt több hasonló ügyben is született már döntés. A The Moscow Branch of the Salvation Army v. Russia ügyben (no. 72881/01) a Bíróság egyértelművé tette, hogy a közös európai értékként értelmezett vallásszabadsággal ellentétes, ha az állam az egyházak újraregisztrációja során olyan közösségektől vonja meg az egyházi jogállást, melyek korábban nem kerültek összeütközésbe a törvénnyel. A Metropolitan Church of Bessarabia and others v. Moldova ügyben (no. 45701/99) a Bíróság egyértelművé tette, hogy a skizmatikus egyházak közötti különbségtétel sérti az Európai Emberi Jogi Egyezményt.

Az európai esetjog alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a törvény jelenlegi formájában egyes korábban működő egyházak esetében, az egyházi jogfolytonosság megtagadásával beavatkozik az Egyezmény 9. cikkében elismert, a vallásszabadsághoz való jogba, anélkül, hogy erre a beavatkozásra világos törvényi feltételek alapján kerülne sor. Ez már önmagában az Egyezmény megsértésére vezet, de ezen túl is, aligha található olyan legitim indok, amely ezt a törvényalkotói döntést a jogszerűen működő egyházak esetében alátámasztaná.

A törvény egyes egyházak esetében az újrabejegyzési eljárás lefolytatásától eltekint, míg mások esetében azt kötelezően előírja. Ezzel a jogalkotó az Egyezmény 14. cikkével ellentétesen a vallásszabadsághoz való jog biztosításában különbséget tesz az egyes egyházak és vallási közösségek között, anélkül, hogy erre legitim, a nyilvánosság számára megismerhető indokkal szolgálna.

A jogi személyiség ilyen átalakulása, vagyis az egyházi jogállás egyesületi jogállássá való változtatása az adott egyház vagy vallási közösség polgári jogi jogosultságait és kötelezettségeit egyértelműen és közvetlenül érinti, így az Egyezmény 6. cikke szerint azzal összefüggésben az érintett közösségnek joga van a tisztességes eljáráshoz, amely – többek között – azt is magában foglalja, hogy a kérdésben független bíróságnak kell döntést hoznia. Mivel azonban ebben a vallásszabadságot közvetlenül érintő kérdésben semmilyen jogorvoslat nem áll rendelkezésre, a magyar törvényhozás ellentétbe került az Egyezmény 13. cikkével is, amely az Egyezményben elismert alapjogok vonatkozásában mindenki számára biztosítja a bírósághoz fordulás jogát.

Az érintett egyházak, vallási közösségek közül néhányan nyíltan felléptek az új szabályozás ellen. Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) elnöke Virrasztást szervezett 2011. július 28-29-én a vallásszabadság védelmében. Augusztusban megalakult – többek között – a Védjük meg a vallásszabadságot facebook csoport, melynek célja, hogy a vonatkozó cikkek, írások és elkészült beadványok közzétételével, megosztásával segítse a tájékozódást, a részvételt ebben a küzdelemben (itt minden, az írásban említett anyag, cikk fellelhető). A MET az interneten (http://www.vallasszabadsag.atw.hu/) aláírásgyűjtést szervezett „A vallás szabadságáért” címmel, amelyhez több mint 6000 ember csatlakozott (a csatlakozás lehetősége továbbra is nyitott).

Az egyházi státuszukat elveszítő, aláíró egyházak egységes nyilatkozata, valamint alkotmányossági felülvizsgálati kérelme” című tiltakozó memorandumot számos keresztény szellemiségű „kis” protestáns szabadegyház (köztük az Aratás Teljes Evangéliumi Egyház, a Budapesti Autonóm Gyülekezet, a Jézus Minden Nemzetért Közösség, a Keresztény Egyházak Szövetsége, a Szolnoki Gyülekezet Egyház, valamint a MET) képviselői fogalmazták meg 2011. augusztus 11-én, és küldték el a kormány és az Országgyűlés képviselőinek, a köztársasági elnöknek, valamint az Alkotmánybíróságnak. Iványi Gábor nyílt levélben fordult Navracsics Tibor miniszterelnök-helyetteshez, kezdeményezve a törvény sürgős módosítását és felszólítva őt, hogy biztosítsa „az egyházi státusszal folyamatosan és jogszerűen rendelkező közösségek” törvényes működését. 2011. szeptember 29-én a MET, a Budapesti Autonóm Közösség, az Aratás Teljes Evangéliumi Egyház, valamint más vallási közösségek képviselői és egyes magánszemélyek alkotmánybírósági beadványban kérték a törvény megsemmisítését. Az érintettek – bár még bíznak abban, hogy a kérdés hazai fórumokon rendezhető – elszántak, és jogaik védelmében készek akár a strasbourgi bíróság elé vinni ügyüket.

Budapest,  2011. 08. 16.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 5.0/5 (3 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +8 ( 8 szavazatból)
Összefoglaló az új egyházi törvényről, 5.0 out of 5 based on 3 ratings

Címkék:, , ,

 • Hozzászólások(13)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

13 Reader’s Comments

 1. “készek akár a strasbourgi bíróság elé vinni ügyüket”
  ITT AZ IDŐ!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (12 szavazatból)
 2. Krisnás felhívás belseje:
  .
  1994 óta Magyarországon csak magánszemélynek, az államnak és EGYHÁZNAK lehet termőföldje. Ezt a törvényt azért hozták, hogy a még ma is olcsó termőföldeket ne vásárolják fel a nagy multik, akik a monokultúrás
  tömegtermelésben, sőt ne adj’ Isten génkezelt vetőmagok becsempészésében, a természet rövid távú érdekek miatti
  tönkretételében érdekeltek.
  Most azonban azzal, hogy a Krisna-tudatú közösség elveszti egyházi
  státuszát, Krisna-völgy egy joghézag miatt állami tulajdonba kerül, és
  ezzel Magyarország legnagyobb létszámú önfenntartó közössége,
  ökofaluja elveszti létalapját, ami nem csak méltánytalan, hanem
  mellesleg ellentétes a földtörvény céljaival is.
  December 13-án 2 órára a Kossuth téren a Közigazgatási és Igazságügyi
  Minisztérium előtti parkolóban békés demonstrációt szervezünk azért,
  hogy felhívjuk erre a visszás problémára a figyelmet és rábírjuk az
  Országgyűlést arra, hogy a problémát orvosolja.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +18 (18 szavazatból)
 3. Farizeusok!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (12 szavazatból)
 4. A pápa ördög űzést végez, sajnos kontár módra. Nem jött össze.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (12 szavazatból)
 5. nem bumburi, nem farizeusok, ők nem hitték magukról, hogy istenek…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (8 szavazatból)
 6. Katasztrófa, hogy a 21. században ilyen középkori törvényt képesek hozni. Hamarosan az autodafét is bevezetik. Persze a modern változatát…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 7. Jól értem? EGy törvénnyel gyakorlatilag elveszik némely felekezetek ingatlanját? AZt az ingatlant, amit a hívők adakoztak össze? Ha jól belegondolok, nem azért adták a hívek, hogy egy állam feneketlen zsebébe belekerüljön. Sem nem azért, hogy egyes vezetők maguknak zabrálják. Sem nem azért, hogy az így elzabrált vagyont kegyajándékként osztogassák a csókos felekezeteknek. Sem nem azért, hogy esetleg pénzé tegyék, és azzal is a hiányt foltozgassák.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 8. Ez engem erősen emlékeztet a háború utáni “államosítás”-nak nevezett szabadrablásra. Úgy olvastam, hogy akkor bementek géppisztollyal a tulajdonoshoz, és közölték vele, hogy van öt perce, hogy elhagyja a gyárat.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 9. Báthory Ödönke
  2011. december 8. csütörtök
  08:43
  Jól érted, utolsó idők. Nézd meg , mi zajlik a világban. Ami itt van, az egy picurka kis szelet.

  http://hetivalasz.hu/vilag/europai-egyesult-allamok-43600

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 10. Elnézést mindenkitől! De talán innen nem vágnak ki. Csak egy olyan emberről
  szeretnék két-három szót szólni, aki elvhű volt, de a minap fiatalon eltávozott közönlünk. Ő jobboldali volt, én baloldali. De tiszteltem, mert kiállt az elvei melett!
  Nem voltunk barátok,de nyilvánosan soha nem bántottuk egymást!!!!!!!!
  Ő volt a bobai jobbik vezetője.
  Karcsi! Pihenj békében.Köszönöm,hogy ismerhettelek!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 11. asher alexander

  hopp-hopp-hopp!!!!ratzinger egy kisgyerekkel fotozkodik!!!!!
  -majd meg kiderul a vegen hogy…………………..;!!ojjvaaajjjjjjj!!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 12. Sajtokozlemeny

  2011.dec.16 Stasbourg
  Izsak-Bacs Jeremias
  Magyarorszagi Anabaptista Misszio
  Magyar Kereszteny Mennonita Egyhaz
  Lelkesz

  A bojt 37-ik napjan irom ezt a nyilatkozatot es kijelentem hogy a mai napon tudomast szereztem arrol, hogy Magyarorszagon a meg jelenlegi Alkotmany Birosag arra keszult hogy megsemisitse az Egyhazi Torvenyt.
  Lazar Janos kijelentette hogy E.T.-t viszavonjak – Technikai okokra hivatkozva.
  A kesobbiekben ugy nyilatkozott hogy a ket unnep kozott Rendkivuli Parlamenti osszehivast surget es E .T.-t ujra meg fogjak szavazni.
  Ez azt jelenti hogy 2012. Jan. 01-tol, mivel mar nem lesz Alkotmany Birosag a regi-uj E.T.-tnem lesz aki felulvizsgalja
  ( nesze semmi fogd meg jol)
  Ezert en ugy dontottem hogy folytatni fogom a – BOJTOT – es minden erommel TILTAKOZNI fogok a tovabbiakban is a KIREKESZTETT EGYHAZOKERT, mindaddig amig az ELETEM birja, vagyis a VEGSOKIG.
  Nem fognak megfelemliteni azok az ,, uzenetek sem “ amit eddig is kaptam es kitartok az mellett hogy az 1990 evi E.T. demokratikus volt es megfelelt az Egyetemes Emberi Jogok Nyilatkozatanak, pelda erteku volt.
  Azzal hogy a Kormany es a Parlament megprobalya szabalyozni, felulbiralni az E.T.-t, azt a tenyt Demonstralja hogy az Egyhaz es az Allam nincs szetvalasztva.
  Sajnallom hogy 14 engedelyezett Egyhaz vezetosegbol, eloljaroibol egyikuk sem emelte fel a hangjat a kirekeszres ellen.
  Vajon szerintuk ,, a Messiasnak “ nincs helye a Kirekesztet Egyhazakban?

  TILTAKOZOM:

  1. Az uj E.T. elfogodasaert!
  2. Minden jogsertesert amit ez a Kormany a ,, Sarkalatos Torvenyekkel “ korlatozza, megkurtitja a tarsadalom jogait.
  3. Minden Kirekesztes ellen.
  - faji, – vallasi,- szocialis,- tarsadalmi kirekesztes ellen

  Remellem, hogy kozel az a nap hogy a magyar nep visszanyerje:
  - melto szabadsagat
  - es melto helyet a civilizalt europai csaladban, vilagban.

  Izsak-Bacs Jeremias

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 13. New post on Kanadai Magyar Hírlap

  Kongresszusi tiltakozás miatt vonták vissza az egyház törvényt
  by Christopher Adam

  A Kanadai Magyar Hírlap birtokába került az a Mike Pompeo kansasi kongresszusi képviselő irodájából küldött, Orbán Viktor miniszterelnöknek címzett és december 16-én datált tiltakozó levél, melyben kongresszusi társaival együtt szólal fel a Fidesz-KDNP mélyen diszkriminatív, emberi jogokat sértő egyház törvénye ellen. Pompeo képviselőn kívül, a tiltakozó levelét Trent Franks, Howard Coble, Heath Shuler, John Carter, Dan Burton, Randall Hultgren, Vicky Hartzler, Howard Berman, Mike Kelly, Joe Pitts, Tim Walberg és Eni Faleomavaega washingtoni képviselők írták alá.

  A kongresszusi képviselők kifogásolták, hogy a jelenleg bejegyzett 350 egyház közül csak 14 egyház folytathatta volna jelenlegi tevékenységét, ha 2012 január 1-én hatályba léptetik az új törvényt. És szinte lehetetlen visszanyerni a kormány által törölt státust, hiszen ehhez a parlamenti képviselők kétharmadát kéne meggyőzni. Mint ahogy a levélben olvasható, a Fidesz-KDNP által kijelölt procedura sérti az egyház és állam ketté-választásának elvét, illetve az államnak a vallási kérdésekben való semlegességét. Az amerikai képviselők szerint a törvénykoncepció nem csak az amerikai, hanem az Európai Unió, az Európai Tanács és az Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) ember jogi elveivel, normáival is ellentétes.

  Aligha állíthatják majd a jobboldalon – akár Magyarországon, akár a kanadai magyar közösségekben – hogy megint balliberális, vagy netán “szocióliberális” támadás érte a kormánypártot, hiszen Pompeo a Republikánus Párt képviselője, úgy mint az aláírók többsége.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)

Írja meg véleményét!

 
Kapcsolódó cikkek

Gyurcsány: Fogd a pénzt és fuss? 2012. január 6. péntek | AN

KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos