Ronai and Ronai
AMERIKAI

Létrejött az Unió első fasiszta állama 2011. december 31. szombat 20:17

 • Hozzászólások(93)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Létrejött az Unió első fasiszta állama

New York – 2011. május 18-án jelent meg “Az Unió első fasiszta állama” című cikk. A publicisztika napi műfaj, ritkán esik meg, hogy másnap még érvényes a mai újság. Ezúttal így van. Nem tudnánk mást és jobbat írni, ha össze szeretnénk foglalni azt, ami Magyarországon történik.

Január 1-vel életbe lép a diktatúra alaptörvénye, és függetlenül attól, hogy az ellenállás mértékétől függően puha vagy kemény, nem totális vagy totális diktatúra lesz-e kezdetben, Magyarország január 1-től nem köztársaság, nem demokratikus ország, nem jogállam többé, hanem diktatúra. Jellemzőjét tekintve keresztény-nemzeti alapokon álló fasiszta állam, a “fasiszta” kifejezés tudományos értelmében. Ezúttal is hangsúlyozzuk, hogy a fasizmus és a nácizmus nem ugyanaz. Orbán fasiszta államának struktúrája megegyezik Mussolini fasiszta államának kereteivel. Nyilván nem lehet teljes azonosságot keresni, mert közben eltelt majdnem száz év és megváltozott az európai környezet. De a rendszer ideológiája, egyes elemei megegyeznek. Ez még akkor is látszik, ha Orbán diktatúrája csak most kezdődik. Mussolini fasiszta állama is majdnem egy évtized alatt alakult ki végleges formájában

Jelenthetjük, hogy a magyar nép szíves statisztálása mellett létrejött az Európai Unió első fasiszta állama. A Fidesz felszámolta a Magyar Köztársaságot. Alkotmányellenes puccsot hajtott végre, a hatalom kizárólagos megszerzésére és megtartására irányuló törvényeket alkotott. Az alábbiakban változtatás nélkül közöljük a 2011. május 18-án megjelent “Az Unió első fasiszta állama” című cikket.


Bartus László: Az Unió első fasiszta állama

2011. május 18. szerda 13:19

Talán méltatlanul kevesen figyeltek fel Vejkey Imre kereszténydemokrata képviselőre, aki pártja vezérszónokaként a Tízparancsolatra, valamint XIII. Leó pápa „Rerum Novarum” című enciklikájára hivatkozva helyeselte a nyugdíjmegvonással járó újabb alkotmánymódosítást. Mindezt csak azért hozzuk fel, mert miközben XIII. Leó sok mindent mondott, és enciklikája sem csupán erről szól, az köztudomású, hogy Mussolini a fasiszta állam teóriájának elemeit ebből az enciklikából vezette le. Ismert társadalomtudományi módszer, hogy amikor egy társadalmi jelenséget nem tudunk egyértelműen azonosítani, megvizsgáljuk a forrásokat, amelyeket használ. XIII. Leó alapján eljutunk a fasiszta állam eszméjéhez, onnan pedig a Fideszhez és a KDNP-hez. Ha alaposan megvizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy Magyarország Mussolinit követi. Ott tartunk a XXI. században, hogy a magyar parlamentben egy fasiszta állam alapjait vetik meg, Mussolinivel azonos gyökerekre hivatkoznak, és ezt senki nem veszi észre. A parlamentben bohózat zajlik, amihez asszisztálnak a maradék demokratikus pártok, a demokrácia látszatát kölcsönzik egy fasiszta puccshoz, amely megállíthatatlanul robog előre. Mindez az Európai Unió soros elnöki tisztét betöltő országban.

Csupán egy kevés Mussolinit kell olvasni ahhoz, hogy megtudjuk, mi zajlik Magyarországon. Mindebből könnyen megjósolható az is, hogy a folyamatok milyen irányban haladnak tovább. Orbán Viktor Nemzeti Együttműködés Rendszere egy kialakulóban levő fasiszta állam elnevezése. Ha egymáshoz illesztjük az egyes elemeket, felismerhető a szisztéma. A „fasiszta” elnevezést nem abban az értelemben használjuk ezúttal, ahogyan Magyarországon a jobb- és baloldal „kommunistának” és „fasisztának” bélyegzi egymást. E szó egzakt, tudományos értelmében használjuk a kifejezést. Az a rendszer, amely Magyarországon épül, ideológiáját, szellemiségét tekintve, fasiszta állam. Amikor a NENYI-t először megláttuk, azt hittük, csak egy bohózat. Nem gondoltuk, hogy előre megfontolt szándék húzódik mögötte. Ideje komolyan venni, miután januártól nem lesz demokratikus alkotmány, nem lesz független Alkotmánybíróság, bíróság, rendőrség, ügyészség, sajtó, semmi, ahol jogorvoslatra számíthatunk, tilos lesz a sztrájk, nem lehet leváltani a korlátlan hatalommal rendelkező kormányt, ideológiai állam jön létre, megkezdődnek a koncepciós perek, boszorkányüldözések, az elbocsátások folytatódnak, idővel megszűnhet a parlament. Ha bárki tüzetes vizsgálatnak veti alá az olasz fasizmust, és összeveti azzal, ami eddig történt, nagy valószínűséggel kiszámíthatja azt is, mi fog történni ezután. Orbán tudja, mit csinál, bírálói pedig nem látják a rendszert.

Mindenekelőtt különbséget kell tennünk az olasz fasizmus és a német nácizmus között. Az olasz fasizmus a nácizmustól eltérően nem fajelméletre épül. Hogy a különbséget érzékeltessük: a Fidesz egy klasszikus fasiszta párt, amelynek a KDNP-vel való koalíciója Mussolini és XI. Pius 1929-ben megkötött lateráni egyezményére, a katolikus egyház és a fasiszta állam szövetségére emlékeztet. A Jobbik ezzel szemben náci párt, amely fajgyűlöletre, rasszizmusra és antiszemitizmusra épül. A Fidesz úgy viszonyul a Jobbikhoz, ahogy a fasizmus a nácizmushoz. Meg akarják szerezni a náci szavazókat is, ezért igyekeznek minél több mindent megvalósítani a náci párt programjából. A fasiszták emelett felhasználják a nácikat, azok pedig később a fejükre nőnek. Ha a Nemzeti Együttműködés Rendszere a Duce állameszméjének alapjaira épül, akkor a Fideszt senki más nem követheti a hatalomban, mint a Jobbik. Fasisztákat demokraták, demokratikus eszközökkel, még soha nem váltottak le. Annál is inkább, mert azzal voltak elfoglalva, hogy az életüket mentsék. Megismétlődik a Horthy–Szálasi történet.

Mussolininek mindig igaza van

A történelmi párhuzamok azt mutatják, hogy a fasiszták általában nem tudják pórázon tartani a nácikat. A náci pártok agresszivitása idővel legyőzi a fasiszta államok bizonyos fokú mértéktartását. Ezért a fasiszta diktatúrákat náci totális diktatúrák váltják fel. A demokrácia gyengesége és a hatalmi vákuum miatt alakul ki fasiszta állam, ezért azt nem demokratikus fordulat, hanem náci hatalomátvétel követi.

A szakirodalom szerint a fasizmus autoriter, tekintélyuralmi rendszer, amely csupán korlátozza a szabadságot, de nem szünteti meg. A törvényes keretek sokáig fennmaradnak. Nincsenek internálótáborok, tömeges letartóztatások, kivégzések. Az olasz fasizmus is „felvilágosult diktatúra” maradt egy ideig. A rend ugyan kulcsszó, de slendrián, hanyag, lusta és csapongó a bürokrácia. A rend és a fejetlenség egyszerre van jelen. Ormos Mária ezt nevezte „rendezett káosznak”. Az Orbán-kormány máris kiválóan megfelel ennek a leírásnak. A fasiszta államban az antiszemitizmus kezdetben csak mérsékelt formában van jelen. A náci diktatúra ezzel szemben totálisan felszámolja a szabadságot, hajtóvadászat indul az ellenállókkal szemben, a zsidók, cigányok, melegek fizikai biztonsága is veszélybe kerül. Mindenki kommunista lesz, aki nem náci. Ezeknek az ideológiáknak a gyűlölködő antikommunizmus és antibolsevizmus adja meg a legitimitását. Elég csak egy moderálás nélküli magyar fórumba beleolvasni, és máris olyan minden, mint egy tankönyv a harmincas évekről.

Ha a definíciók pontosak, márpedig azok, a történelmi szükségszerűségek pedig nem változnak, akkor Magyarországon a Fidesz fasiszta államot hoz létre, amit majd a Jobbik náci típusú diktatúrája követ. Fasiszta pártot demokratikus választások útján – amíg olyanokat tartanak – még soha nem váltottak le. Ez önellentmondás lenne, mert Mussolini meghatározása szerint „a fasiszta állam nem más, mint hatalom- és uralomakarás”. Tagadja a demokráciát, a parlamentarizmust. A fasizmus atyja úgy határozta meg a célt, hogy „egy párt, amely teljesen és kizárólagosan kormányoz egy nemzetet”. Egy másik idézet így szól: „egy olyan kormányzati rendszert próbálunk felépíteni, amely minimálisra csökkenti a duális erőtér visszaállásának esélyét, és helyette hosszú távon egy nagy centrális erőtérben rendezi el a politikai kérdéseket; vagy ellenkormányzásra készülünk, és akkor a duális erőtér vissza fog állni. Nem ellenkormányzást kell folytatni, hanem a nemzeti ügyek kormányzását kell megvalósítani. Az állandó harc helyett az állandó kormányzás politikáját folytassuk.” Ez utóbbi Orbán Viktor kötcsei programbeszédének részlete. Ha Mussolini definícióját vesszük alapul, akkor Orbán kötcsei beszéde egy fasiszta állam építésének programja. Orbán és Mussolini ugyanazt mondja. És mint alább majd kiderül, ugyanazt is csinálja.

Fasiszta és náci diktatúra még soha nem omlott össze belülről, minden esetben külső katonai beavatkozásra volt szükség. A fasizmus vezérelvű, akár a Fidesz. Az olasz fasiszták tízparancsolatának egyike az, hogy „Mussolininek mindig igaza van”. A fasiszta állam tartópillére a központi propagandagépezet, amely a többséget a vezér mellé állítja. Ez a propagandagépezet ma az MTI köré épített közmédia. Ezt egészíti ki a jobboldali pártsajtó, amely ezzel szimbiózisban működik. A hazugság, a propaganda minden fasiszta állam alapja, nincs semmi, amit jobban gyűlölnének, mint a szabad sajtó. A fasiszta vezért a nép szereti, ujjonganak érte. Bukása után az imádat gyűlöletbe fordul. Mussolini holttestét a lábánál fogva akasztották fel egy milánói benzinkút elé, ahol egykori imádói leköpdösték. Itt kell megjegyezni, hogy a fasizmus tömegbázisát mindig a lecsúszott társadalmi rétegek adják. Ez az egyik oka annak, hogy a legkönnyebben a gazdasági válság idején képesek hatalomra kerülni. A vezér részben állandó ellenségképpel és fenyegetettséggel, másrészt pozitív énképpel fanatizálja a tábort. A felsőbbrendűség a nácizmusban a “faj”, a fasiszta államban a “nemzet” mítoszában ölt testet. A nép minden nehézséget elfogad a vezértől, mert a bajaikra hihető okot talál, ami mindig valaki másban testesül meg. Ez a tömegtámogatás alapja. A fasiszta államnak fontos a tömeg, a nagy tömegdemonstrációk, a kapcsolat a tömeggel, ha máshogy nem, állandó levelezés útján. A fasiszta állam nem tűri az egyéniséget, az individualizmust, ezért individualista értelmiségiekkel, filozófusokkal, művészekkel nincs jó viszonyban, csak azokat szereti, akik a fasizmus eszményét szolgálják, mint egy Mephisto. Az egyén alárendelődik a nemzetnek, az egyéni érdek a közjónak. A fasiszta állam legfőbb támogatói a nagytőkések. A vezér mindig jóban van a nagytőkésekkel, akik anyagi hasznot látnak a központosított állam által megregulázott munkaerőben és a szabályozott piacban.

Az olasz fasiszták kétharmada

A fasizmus mindig lezár egy korszakot, amit kitöröl a történelemből, és újjászervezi az államot. A lényegéből fakad, hogy felszámolja a liberalizmust, a parlamentarizmust, a demokráciát, az individuális szabadságot, ezért fogalmilag kizárt, hogy választáson legyőzhető legyen. Magát a választás szabadságát sem ismeri el. Tagadja a választásokon megszülető döntések, a választói akaraton alapuló kormányzás bölcsességét. Mindig első lépései közé tartozik a jogrend új alapokra helyezése és a választási törvény megváltoztatása. Mussolini 1922-ben jutott hatalomra, és 1923-ban már új választási törvényt fogadtatott el, amelynek lényege az volt, hogy a legtöbb szavazatot szerző párt megkapta a parlamenti mandátumok kétharmadát. Az olasz fasiszta párt ezt követően 65 százalékos mandátumot szerzett. 1925-ben már olyan rendelkezést hoztak, hogy a kormány a parlament jóváhagyása nélkül is hozhat törvényt. Néhány év múlva, 1928-ban pedig a többségi parlament feloszlatta önmagát. Megszűnt a parlament. Az Orbán-kormány már abban az üzemmódban működik, amelyben parlamenti jóváhagyás nélkül hoznak törvényeket. Formailag megszavazza ugyan saját előterjesztéseit a Fidesz frakciója, de semmiféle egyeztetést nem folytat, beleszólást nem enged. A demokratikus pártok szerepe formális. Az egyéni képviselői indítványok alapján két nap alatt megszavazott alkotmánymódosítás megfelel Mussolini normáinak. A folyamat látszat-demokráciával indul, de először korlátozzák, majd betiltják az ellenzéki pártokat, a szakszervezeteket és az ellenzéki sajtót. Minden leírás szerint először kiszorítják az ellenzéket a hatalomból, majd – szó szerint ez olvasható – minden hivatalba a saját embereiket ültetik. Az ügyészség után most elfoglalják az Alkotmánybíróságot, kicserélik saját embereikre a bírói kar nagyobb részét. Vajon mi célból? A sztrájkjogot megszüntetik, majd később a szakszervezetek helyére korporációkat hoznak létre, amelyekben a munkaadók és a munkáltatók kibékítik az ellentéteiket, majd képviselőket delegálnak a központi kongresszusba, amely már nem parlament, hanem a kormány tanácsadó testülete.

Mussolini fasizmusa a római birodalmat állította eszményként az olaszok elé, az erő kultusza jegyében. Orbán is az erőt hangsúlyozza, fitogtatja, még akkor is, ha nincs. Az Európai Uniónak is feltűnt, hogy a féléves EU-elnökségnek Magyarország a „Strong Europe”, vagyis „Erős Európa” jelszót választotta, mintha egy skinhead zenekar lenne. Amerikában ez mindenkit arra emlékeztet, hogy “white power”. Erős család, erős Magyarország, erős nemzet, erős Videoton, Erős Pista, erős pálinka. Mindez azonban nem olyan vicces, ha felismerjük, hogy az erő kultuszának fasiszta teóriája a másik oldalról azt is jelenti, hogy el kell hárítani minden akadályt, ami az erős nemzet kialakulásának útjában áll. A gyengék bukásra, vereségre, halálra, megsemmisülésre vannak ítélve. Ezért nem kár, ha a gyengék, az öregek, a betegek és a rokkantak elhullanak. Nem véletlen, hogy miközben az életerős férfiakat megtartották, az öregeket, betegeket és gyengéket gázkamrába küldték a nácik. Nem állítom, hogy szándékos népirtás terve áll az egyes intézkedések mögött, de azt nem lehet kizárni, hogy a Fidesz és Orbán által vallott fasiszta nézetek hangoztatása mellett (amely az erő kultuszát vallja), olyan területekről vonul ki az állam, ahol a központi segítség hiánya a gyengéket sújtja. Minden intézkedés mögött felismerhető a betegek, az öregek, a hajléktalanok, a hátrányos helyzetűek letaszítása a Taigetoszról. A gyógyszerárak, a hajléktalanok zaklatása, a kilakoltatással fenyegetett emberek cserbenhagyása, a rokkantak, csökkent munkaképességűek úgynevezett “munkába állítása”. Ez utóbbiak között nem csupán csalók vannak, noha sokan vannak ilyenek is. Visszamenőleg azonban csak az küldi dolgozni a már nyugdíjban levőket, aki meg akar szabadulni ettől a rétegtől, de főképp azoktól a “felesleges” költségektől, amellyel ellátásuk jár. Hajléktalanokra, nyugdíjasokra nem költenek, sportra, a test és az erő kultuszára igen. Az sem véletlen, ha egy fasiszta állam olyan adócsökkentést hajt végre, amely a gazdagoknak és az erőseknek kedvez, a pusztulásra ítéltek életben tartását viszont nem segíti.

Erős központosítás

A fasizmus a “fasces” szóból származik, amely egy ókori hatalmi jelvény elnevezése, és az egységet, az autoritást szimbolizálja. A fasizmus vallja a folytonosságot a történelmi múltból kiválasztott hősies, dicső korszakkal. Mussolini a római birodalommal, Orbán Szent István államával azonosítja új rendszerét, ahol a magyar változatban a Szent Korona az egység és az autoritás kifejezője. A fasizmus lényege a totális állam, ahol a központosítás révén az egyetlen állami akarat alá rendelnek mindent. Minden az államon belül, és semmi nem azon kívül. A totális állam eszméje elveti az önkormányzatiságot, az egyéni és a csoportos szabadságot. Mindent az állam irányítása és kontrollja alá helyez. Az Orbán-kormány államosít, központosít, önkormányzatokat számol fel, hatáskörüket, szabadságukat, szuverenitásukat csökkenti. Az állam a nemzet fölött áll, de mindent a nemzetért tesz. Elutasít mindenféle nemzetköziséget, ami megnyilvánul EU-ellenességben, Amerika-ellenességben. Külpolitikája agresszív, a fasiszta állam ellenséges viszonyt teremt mindenkivel. A nemzeten kívül állók lenézése a tipikus jellemzője. Nem véletlen, hogy ennek mindig háború volt a vége. Csak az erő pozíciójából tud tárgyalni. Belpolitikailag viszont sokszor eredményes, átmenetileg stabilizálni képes az országot, ahogyan az Mussolini és Hitler esetében is történt. Egyebek mellett például közmunkaprogrammal. A legfrissebb hírek szerint a BM-ben külön államtitkárság foglalkozik a területtel, amit a VPOP volt parancsnoka irányít majd. Hende Csaba honvédelmi miniszter és Böjte Csaba erdélyi ferences szerzetes tart közös munkaértekezletet. A munkaerőpiacról kiszorultak tömeges foglalkoztatásának ügyeit egy új államtitkárság kezeli, és a nyugdíjból visszahívott rendvédelmiek gumibotokkal felügyelik majd a munkát.

Az államnak nemcsak fizikai, hanem szellemi küldetése is van polgáraival szemben. Erényekre nevel, erkölcsi értéket közvetít, rendre, fegyelemre és engedelmességre tanít. Mindannak az ellenkezőjét képviseli, amit a liberalizmus és a felvilágosodás vall. Mussolini azt mondta, hogy a XIX. század az egyén, a liberalizmus százada volt, de a XX. század a tekintély, a „jobboldal”, az állam, a fasizmus százada lesz. Ha hozzávesszük, hogy a nácizmus nem más, mint a fajelmélettel súlyosbított fasizmus, akkor azt kell mondanunk, hogy igaza lett.

A Vatikán támogatása

A fasizmus nem materialista filozófia. Doktrínája, antiliberalizmusa, antiparlamentarizmusa és demokráciaellenessége teljes összhangban áll a katolikus egyház tanításaival. A katolikus egyház államegyházi státusza nem mellékes része a fasiszta államnak. Az egyház tanítása rendeli a közjó alá az egyént, képviseli azokat az erkölcsi értékeket, amelyeket Vejkey Imre képviselő már a nyugdíjügy kapcsán is beidéz XIII. Leótól. Az egyén szabadsága nem abszolút, a közjó és az erkölcs felette áll. A fasizmus számára az állam az abszolútum. A Fidesz egyházügyi törvénymódosítása az első lépésben megszünteti a felekezeti egyenjogúságot. Létrehozza a történelmi egyház kategóriáját. A második lépésben pedig kiemeli majd innen a katolikus egyházat, amely egyedül lesz államegyházi státuszban. Ez az egyetlen magyarázata annak, hogy a katolikus egyház átmenetileg eltűri, hogy a Hit Gyülekezete is egy kategóriába kerüljön velük, vagyis “történelmi” egyház legyen. Megkezdődött az önkormányzati iskolák egyházi kézbe történő átjátszása, hamarosan – Mussolini mintájára – bevezetik a kötelező hittanoktatást is. A gyerekeken keresztül megkezdődött a szülők bekényszerítése – a fasiszta állam koncepciójának megfelelően – az egyházi kontroll alá. A katolikus egyház, a Vatikán és a fasiszta állam közös ellenségei a szabadkőművesek, a liberálisok és a kommunisták, akik közé a szociáldemokraták is tartoznak (Hitler például végig róluk és a zsidókról beszél a Mein Kampfban). A Vatikán és a fasiszta állam közös célkitűzése, hogy a konzervatív és jobboldali pártokat maga alá gyűrje, a jobboldaliságot a fasizmus – nevén nem nevezett, de tartalmában annak megfelelő – eszméjével azonosítsa. Magyarország múlt századi tragédiáját és minden veszedelmét, beleértve Trianont és a mostani helyzetet is, ez a típusú jobboldali ideológia okozta. Ennek egyik leágazása a faji megkülönböztetésre épülő nácizmus. A nácizmus gyökerei részben a katolicizmus antijudaizmusából fakadnak.

Választási győzelme után Orbán Viktor azonnal új rendszer létrehozásáról beszélt. Forradalomról, amely eltörli az „átmenet” évtizedeit. A fasiszta állam mindig új civilizáció megteremtését hirdeti meg. A fasiszta állammal összeegyeztethetetlen „köztársaság” szót eltörölték az ország nevéből, s nem véletlen az sem, hogy éppen a Köztársaság teret nevezték át a boldoggá avatott katolikus pápa, II. János Pál után. A fasizmus hivatalos ideológiát ad az államnak, s ez Magyarországon bekerült az új alkotmány preambulumába. Emlékezzünk, hogy a legkeményebb nemzetközi kritika ellenére sem voltak hajlandóak a médiatörvényt megváltoztatni, a közmédia kormánypropaganda-funkcióját feladni, az ellenzéki sajtó korlátozásának tervéről lemondani. Mi ez, ha nem tudatos építkezés?

Fasiszta puccs történt

Ha megnézzük az eddigi folyamatot, azt látjuk, minden lépés illeszkedik a rendszerbe. Lehet szépíteni, lehet úgy tenni, mintha nem vennénk észre, de itt egy hamisítatlan fasiszta állam kiépítése zajlik. Létrejöttének feltételei megegyeznek azzal, ahogyan az az 1920-as és 30-as években Olaszországban és Németországban történt. A Gyurcsány-kormány saját pártjától és a demokratikus normákat félresöprő ellenzéktől olyan támadásokat szenvedett el, hogy lebénult, a demokrácia meggyengült, hatalmi vákuum jött létre. Ennek csúcspontja az volt, amikor „apróhirdetésben” kerestek miniszterelnököt. A Gyurcsány-kormány későn ismerte fel, hogy ellenzéki támadás köpönyegébe bújtatott fasiszta puccs zajlik. Nem lépett fel azzal szemben a demokratikus rend erejével, és a puccshoz felhasznált szélsőjobboldali rohamcsapatokkal szemben sem mutatott kellő határozottságot. Ebből lett a Fidesz kétharmada, a Jobbik 14 százaléka. Ehhez társultak a félbemaradt reformok, a gazdasági válság, az életszínvonal csökkenése. Mintha csak közvetlenül egy háború után lennénk. Ez a demokrácia bukásához és a most létrejövő fasiszta állam kialakulásához vezetett. A tömegek bizalma megingott, és tekintélyelvű rend után kiáltott. A Fidesz a kétharmados parlamenti győzelem után befejezte a puccsot, felszámolta a jogállamot, eltörölte a demokratikus alkotmányt. Minden úgy halad, ahogy a múlt századi Európában. Sok tekintetben visszanyúlnak a Horthy-korszak tekintélyuralmi hagyományaihoz is, amelyek rehabilitációja most zajlik. Orbán fasiszta állama Gömbös Gyuláéra emlékeztet. Kívülről nézve ösztönös és tudatos jegyek keverednek egymással, de a vektorok egy irányba mutatnak. Magyarország a demokratikus köztársaságtól halad a fasiszta diktatúra felé, amelynek kiépítése megfeszített ütemben, rohammunkában zajlik.

Ebből az következik, hogy egy szabad választáson bekövetkező demokratikus fordulatnak nem sok esélye van. Ha a nép elégedetlen, akkor a fasiszta Fideszt a náci Jobbik válthatja a hatalomban. A Jobbik a részleges törvényes kereteket is felrúgja, és totális diktatúrát vezet be. Ezt jó lenne megakadályozni. Ennek nyomán menekültáradat indulhat el Magyarországról, humanitárius katasztrófa fenyegethet. És akkor csak külső katonai beavatkozás állíthatja vissza a demokratikus rendet. Ha vége lesz a Nemzeti Együttműködés Rendszerének, akkor minden törvényt és rendelkezést, amit a fasiszta állam létrehozása érdekében szavaztak meg, egyetlen tollvonással el kell törölni. Nem lehet azok között a keretek között folytatni az életet, amelyeket a Fidesz létrehozott. Világossá kell tenni Európa és Amerika számára, hogy Magyarországon nemcsak túlkapások vannak, hanem az Unió első fasiszta állama épül. Ez veszélyt jelent a honi lakosságra, a környező országokra és Európa békéjére.

Az lenne a jó, ha a sajtó nem azzal foglalkozna, hogy közvetíti egy fasiszta állam létrejöttét, hanem tiltakozna és mozgósítana ellene. Ezt a sajtót ugyanis még be sem kell tiltani, mert semmi vizet nem zavar. Ahogy a média közvetítette a gyöngyöspatai cigányok elleni fasiszta terrort, az majdnem olyan volt, mintha Auschwitzot kapcsolták volna élő adásban, és beszámoltak volna újabb vagonok érkezéséről, majd egy nagyobb női csoport elgázosításáról. A hasonlat durva, de morálisan ugyanaz: csupán mennyiségi különbség van, és a folyamat egy korábbi szakaszáról van szó. Akiből Gyöngyöspata nem vált ki tiltakozást, az már a gázkamrák ellen sem fog felszólalni. Egy amerikai ember megállította a gyöngyöspatai terrort, de azóta elmenekült Magyarországról, mert boszorkányüldözés indult ellene. Nem érezte már biztonságban magát ezen a Magyarországon. Az EU-tagország és NATO-tag Magyarországról menekülnie kellett egy amerikainak, aki cigányokat menekített ki egy faluból, ahol egy náci félkatonai csoport kiképzőtábort akart nyitni, lőgyakorlatot akart tartani. Ha ő nem lármázza fel a nemzetközi sajtót, a kormánytól és a magyar emberektől bármi megtörténhetett volna. A nácikat nem vonják felelősségre. A megmentőnek menekülnie kell a fasiszta állam koncepciós eljárása elől. Be akarták bizonyítani, hogy külföldi ügynökök aknamunkája volt Gyöngyöspata, hogy a derék magyar kormányt lejárassák. Nem a magyarok nácik, fasiszták és rasszisták, akikkel összekacsint a kormány, hanem ez is a külföldi lejárató kampány része. Fel lehet göngyölíteni, kik tartottak kapcsolatot az amerikaival, kik a hazaárulók, a kémek. Ugyanerre számíthatnak a demokraták is: bármikor kitalálhatnak bármilyen kémkedést, hazaárulást, hogy politikai ellenfeleiket terrorizmussal, merénylettel, összeesküvéssel gyanúsítsák meg. És erre szükségük is lesz, hogy a totális uralmat kiépítsék.

Egyetlen remény van: az, hogy Magyarországot egy demokratikus Európa államai veszik körül. Ez az Európa talán kész arra, hogy meghallja a magyarok tiltakozását, ha az elég erős. Ha nem, akkor józannak kell lenni, és a túlélés egyéni stratégiáit kell kialakítani, amíg nem késő.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.2/5 (128 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +83 ( 151 szavazatból)
Létrejött az Unió első fasiszta állama, 4.2 out of 5 based on 128 ratings

Címkék:, , ,

 • Hozzászólások(93)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

93 Reader’s Comments

 1. Orbán 8 év után tudott csak hatalomra kerülni, miután felnőtt egy új választói generáció, melynek nem nagyon voltak emlékei az első Orbán Kormányról.
  Persze ehhez az is kellett hogy a szocik elb…ák a kormányzást.
  Most ennek e rétegnek is lesznek emlékei az Orbániádáról. Ugyanakkor nagyon szegények gondjaira sem a jobb, sem a baloldal nem tud értelmes választ adni. Jön tehát a jobbik. A legutóbbi felmérések alapján megdöbbentő volt számomra, hogy a jobbik szavazótábora kikből áll össze. Elsősorban a türelmetlenekből, s nem a szegényekből. A türelem pedig elfogyott. Egyenes út vezet a fasizmusig.
  Abban pedig nem értek egyet, hogy volt olyan rendszer mely belülről lett megbuktatva. A történelem mindíg azt mutatja, hogy a külső körülmények azok, melyek a belső folyamatokat elindítják. A külső környezet az, amihez a belső erők igazodni szeretnének. Ezért fontos, hogy az Orbán Kormányra a nemzetközi nyomás fokozódjék.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +22 (80 szavazatból)
 2. Eldrad, 2012. január 1. vasárnap, 16:21
  “… mert mindenki útál minket …”
  A helyes válasz: Gondolkodtál-e már azon, hogy miért?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +21 (29 szavazatból)
 3. A másik két mínuszoló hol késik?!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (29 szavazatból)
 4. neroka
  “Egyetlen kinti adó (mondjuk mint a volt Szabad Európa Rádió) nem megoldás, mert messziről csak rövidhullámú adással lehetne lefedni az országot”
  .
  Műholdról rádióadások sugárzása nem megoldható?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (15 szavazatból)
 5. Máshol már irtam. Úgy látszik akkor még nem volt ilyen tisztán látható.
  Ugyanis lassan, – egyeseknek – szinte hihetetlenűl már benne vagyunk!
  Aki élt a Horthy érában ismeri e módszert. Nem elég a duma!
  Az átnyergelni szándékozó Rózsikanéni-félék már kezdenek igazodni!
  .
  A fasizálódásjelei egyre inkább láthatóvá válnak.
  A látszat, a demokrácia/fasizmus határát túllépte. A tüntetéseken
  történő rendőri fellépés nyomán elhangzott bizonyitó magyarázatok
  hiven tükrözik. Egyrészt a rendőrség magyarázata: ha nem személyi
  szabadság korlátozása, akkor majd találnak valami más ürügyet!
  Másrészt Pósa Lajos mesemondónk magyarázata, miszerint: vagy
  forgalom akadályoztatásáért, vagy valami más – kitalált – ürügy miatt
  mindig előállitható bárki! Legfeljebb majd elengedik. Node mi lesz
  ezután,ha közben esetleg rabositják is az előállitottakat? Mi más ez,
  ha nem a terror előjele! (majd beviszlek valamilyen indokkal és akkor
  megnézheted magad) Kaptál egy “virtuális” nyaklevest és már az
  elbocsájtást igazoló okmány másodpéldánya a rendőrségnél marad
  letétbe. JÁNOSNAK MONDOM, HOGY PISTA IS ÉRTSE!!!!!! Ki szeret
  ilyenformán “látogatást tenni” a rendőrségen? Igy aki eddig vacillált
  többször is meggondolja ezután mit tegyen, hiszen le lesz tartóztatva
  és ha valamit kitalálnak rá, bármi történhet! Mert mi lehetett volna, ha
  az előállitás után a rendőrök más parancsot kaptak volna??
  Ilyen szövegek és tettek után bármi megtörténhet. Ez vajon nem
  zaklatás, nem a személyi szabadság hamis indokkal történő
  korlátozása? Mi más ez, ha nem a többi ottmaradt tüntető
  megfélemlitése? Gondolkozz el ezen is!
  Ez ellen a hatalmi gőg ellen kellő szervezettség és megfelelő
  létszám nélküli tüntetés hatástalanná válhat!
  EGYSÉGBEN AZ ERŐ! SZERVEZKEDNI KELL!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (59 szavazatból)
 6. Technikailag megoldják – de a nép tájékoztatása létfontosságú. Sokaknak fogalma sincs, hogy mi felé közelítünk! Ennyiben “jól” működik a közszolgálati médiák elfoglalása és az elvtelenül gazsuláló kereskedelmi médiák is.
  Ezért sajnos a “nép” több hónapos késéssel fog észbe kapni: amikor a létfeltételei érzékelhetően és letagadhatatlan mértékben romlani fognak.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +15 (35 szavazatból)
 7. “…Jelenthetjük, hogy a magyar nép szíves statisztálása mellett …”

  nnna.. ez így nem ér. aszisztált ehhez a jó ku…. mindjárt elolvasom a cikk többi részét is, de kikérem magamnak, hogy minden itt élőt egy kalap alá vegyetek ezzel a csürhével!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (29 szavazatból)
 8. Én nem tudom hogy az író magyar e de ez utálatos hogy saját “honfitársunk” fasisztáz le minket háhá mikor más országok százával öldökölnek évente ezzel szemben meg mi mit csinálunk hmm kinek ártunk miért utálnak minket mert a média erre biztatja a buta embereket!!! Puszi Boldog Új Évet!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (62 szavazatból)
 9. Nemcsak azért kell a tájékoztatás, hogy a nép felfogja, hol és mi felé tartunk.
  Hanem azért is, hogy amikor majd Orbán megnevezi, szerinte kiknek a bűne a totális csőd, akkor legyen vele szemben egy másik, egy hiteles, egy hangos narratíva.
  Semmitől nem fél ennél jobban.
  Aki hazugságból él, annak az igazság halálos méreg.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +22 (48 szavazatból)
 10. Nem árt valamit tisztázni. A Jobbik ideológiájával az a baj, hogy nincs. A Fideszt támogatja, mikor a Fideszben megtalálhatók a díszcigányok, díszzsidók, díszhomokosok. Innentől érthetetlen számomra, hogyan tudnák eladni politikájukat. Igaz már az is meglepett, ahogyan Orbán eladta a sajátját, de hogyan tud egy párt Orbán mellé állni, akit az egyébként magát demokratikus ellenzéknek tartó MSZP cigánynak tart, és erre lejárató kampányt is indított a neten.
  Ezért vagyok én anarchista. Minden párt sokkal többet hazudik nálunk, mint amennyit illene. Az illendőséget megvetem, így szeretném, ha őszintén kimondaná minden párt, amire gondol. Mivel ezt nem teszik meg, hazudoznak, hiszen a pártvezetők erkölcstelenek, így nyilvánvaló ezeknek menniük kell. Engem nem zavar, ha valaki nyíltan felvállalja identitását, beleérve kirekesztő mivoltát is. Azonban ez az általános hazudozás, ami csak a szavazatszámlálás jegyében folyik, gyakorlatilag kizárja az összes jelenleg spiccen lévő pártot a pártszerű működésből. Minden párt mindenkihez akar szólni, így viszont mindenkinek hazudozik.
  Ha valaki meghökkenne, amiért inkább elviselem a számomra utálatosnak, de őszintén kinyilvánított elveket, mit az össznépi hazudozást, az inkább nézzen a tükörbe. Egy ideológiával lehet vitatkozni, de egy hazugsággal, hogyan tud vitatkozni egy másik hazudozó? Annyira nem vagyok naiv, hogy az egyéni hazugságokra ne készülnék, de egy párt hazudozása gyakorlatilag szervezett bűnözés. Amikor a hatalom megszerzése érdekében hazudozunk, akkor már nem sok különbség van a Fidesz-Jobbik, és az MSZP-LMP között. Tessenek igazat mondani! Meglátják, hosszú távon bejön.
  Ja, a pártfinanszírozás és az állami maffia viszonyáig el sem jutottam. Mellesleg, ha egy nyolc általánost végzet, mint én látja, a filoszok miért nem? Hun van az MTA? Vajon nem lenne feladatuk néhanapján megszólalni? Ha már…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (32 szavazatból)
 11. a cikk új megvilágításba helyezte a történéseket, nagyon erősen elgondolkodom mi legyen az a pillanat, ami ha elkövetkezik el kell mennem ebből az országból…
  de vahjn hova…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (25 szavazatból)
 12. Itenkém segíts!!! Ezek rémisztő kilátások.
  Amit évezredek alatt külső ellenségnek nem sikerült elpusztítani, azt most mi saját hülyeségünk miatt porba döntjük? ÉBRESZTŐ!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +21 (47 szavazatból)
 13. Sajnos szinte fejezetenként, bekezdésenként igazolódik a Bartos L. által festett kép a fasiszta állam és az Orbán által “újjászervezett” állam egyezőségéről.
  Igaza van a Gyurcsány kormánnyal szembeni kritikájában is, Gy.F. későn vette észre hogy mi folyik a hátttérben, engedte a Jobbikot, a Magyar Gárdát masírozni, erősödni. Védelmére szóljon hogy millyen aljas eszközökkel léptek fel személye ellen, állandó védekezésbe szorították, és “megélhetési” párttársai sem álltak mögötte, sőt.
  Az hogy milyen tudatosan készült Orbán és csapata az “újjászervezésre” mutatja, hogy ez alatt a másfél év alatt sikerült áterőltetnie az általa mára teljesen megszüntetett jogállami, demokratikus rendszer totális felszámolását. Volt ideje a felkészülésre, a 8 év ellenzékben töltött időből 4 évig a lábát se tette be a parlamentbe, de a fizetését persze nem felejtette el felvenni.
  Azt hogy félti a rendszerét és a saját bőrét, bizonyítja hogy mennyi pénzt adott/ad a testőrségének, mégha másként nevezik is a szervezetet.
  Abban bízhatunk, hogy a civil mozgalmak erősödni fognak, – az ellenzéki összefogásban nem érdemes reménykedni mert az LMP ugyanúgy mint a Jobbik, a Fidesz szekerét tolja mégha ezt tagadni is próbálja – és reménykedjünk Európa segítségében is.
  Violin bejegyzésével is teljesen egyetértek.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -3 (41 szavazatból)
 14. Gyengébbek kedvéért, azt szeretném, ha a pártok, egyszerű, világos, számon kérhető üzeneteket küldenének. Példaként említhetném a legutóbbi választások alkalmával számomra leszereplő LMP jelöltje üzenetét, miszerint lemond a második fordulóban, amennyiben a független, ám mindenki tudtával MSZP-s jelölt javára, ha Ő jobban szerepel az első fordulóban. Na, nem ködösítek tovább, a sznobdombi össznépi hazudozásról beszélek, amihez az LMP nyilatkozata után, jogász, illetve nyelvész közbeiktatása nélkül nem igazán lehetett megérteni miért is nem lépett vissza, az amúgy általam az odáig tisztelt, egyetemi oktató jelölt. Valahogy a jogászkodásos, nyelvészkedéses üzeneteket ki kellene tiltania a választóknak, különben elorbánosodunk. Viktorunk kijelentette, ha az IMF jön, ő megy. Nyelvészkedés-jogászkodás konklúziója: mivel az IMF valójában nem is ment, ő marad.
  Amennyiben az ellenzéki politikusok nem ugyanígy ugatnának, nem ugathatná Viktor sem ezt a hazugságot. Arról, hogy valójában azért államfő, mert mégis visszahívta őket már nem is szólnék, hiszen az már egy dupla paradoxon.
  A leggyengébbek kedvéért az imént Lévai Katalin kontra, Karácsony Gergely csörtéről szóltam.
  Ha Karinthy élne könyvének címe: Így hazudtok ti, lenne.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -3 (19 szavazatból)
 15. Utolsó hozzászólásom!
  A NOL egy idióta lap, mely Orbán Viktor ámokfutását segíti elő, amikor valami fajta lovagiasságból piros betűs ünnepeken letiltja a kommentelőket, miközben a náci mocsok özönlik a médiából!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -9 (19 szavazatból)
 16. Ego:

  - Ha kell, tudok írni külföldi munkavállalásról, de egyszerűbb és hitelesebb, ha bemész azon munkaerőközvetítők egyikébe, akik megbízhatóak. Az EUwork pl. ilyen, nézd meg a neten az elérhetőségüket.

  Ők tájékoztatnak mindenről.

  A nagyobb összeg pedig ahhoz kell, hogy

  1, A magyar munkaközvetítő, még ha nem is átverős, akkor is, kapásból lehúz 90.000 forinttal. Eztetet ők “adminisztrációs költségnek” nevezik (pár telefon, és e- mail), mióta elvileg tilos közvetítői díjat szedni. A külföldiek, pl. az angolok ilyet nem tesznek. Magyar cégek esetében viszont ezt nem lehet megúszni, és kész.

  2, Ha tegyük fel, kimeneteledkor már pl. a második napon munkába állsz. Az első fizetést akkor is csak a második letöltött munkaheted végén kapod meg, vagyis, két hétig kell lenned fizetés nélkül (ennek oka: az első heti fizetést az első hét végén bérszámfejtik, és a második hét közepén utalják). Na, ez is kb. 40.000 ft, mivel még nem fogod tudni, hol, és mit érdemes vásárolni.

  3, Szállásköltség, két heti előre általában, és kaució. Ez kb. 90.000- 100.000 ft.

  4. Utazási költségek, elsősorban a repülőjegy a kiutazáshoz. Ez 20.000- 55.000 ft, többnyire (attól függ, mennyivel tudod előre megvenni a repjegyet).

  Számold ki.

  Ami a többit illeti, azt megmondják a munkaközvetítőben.

  A döntés a tiéd, de ha van erre való 300.000- 350.000 forintod, akkor ne vacakolj. Már csak azért se, mert minél tovább vársz, a font ára annál magasabb lesz. Pár hónapja kb. kétnaponta drágul 1 forintot, jelenleg a vételár már 380 forint, átlagosan.

  És ez csak romlani fog, na vajon miért…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (14 szavazatból)
 17. Nem én találtam ki, csak közkinccsé teszem:
  DEZORBANIZÁCIÓT!!!!!!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -4 (26 szavazatból)
 18. neorbánozzunk kérem…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -6 (24 szavazatból)
 19. Benyovszky Pál Márton

  Pilinszky János: Fabula

  Hol volt, hol nem volt,
  élt egyszer egy magányos farkas.
  Magányosabb az angyaloknál.
  Elvetődött egyszer egy faluba,
  és beleszeretett az első házba, amit meglátott.
  Már a falát is megszerette,
  a kőművesek simogatását,
  de az ablak megállította.
  A szobában emberek ültek.
  Istenen kívül soha senki
  olyan szépnek nem látta őket,
  mint ez a tisztaszívű állat.
  Éjszaka aztán be is ment a házba,
  megállt a szoba közepén,
  s nem mozdult onnan soha többé.
  Nyitott szemmel állt egész éjszaka,
  s reggel is, mikor agyonverték.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (13 szavazatból)
 20. Péntek Imre: Kádár-szonett

  “Támadj föl, János, néped visszavár,
  tudósok írják életrajzaid,
  kocsmában idéznek vén szakik,
  jellemed patyolat tiszta már –
  amit fizettünk, csórók – nem nagy ár,
  szarból kihúzni csöppet sem segít,
  s zabáljuk – nincs más – két pofára
  kozmált, krumplis tészta-elveid.
  Legalább látnád, mint változtak át,
  elvtársaid, az úri társaság –
  a gyűlölt villák most már az övék.
  Megeresztheti ki-ki az övét,
  a kandallóban lobban új hasáb …
  Lopott koponyád bólintva visszanéz.”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (17 szavazatból)
 21. Erre van igénye a magyar népnek !
  .
  Nosztalgia 2003:
  “Jean-Marie Le Pen Budapesten
  15 órakor nagygyűlés kezdődik a Hősök terén.
  Felszólal: Jean-Marie Le Pen, a Front National elnöke, a Francia Köztársaság elnökválasztásának második fordulójában 18%-ot kapott elnökjelölt.
  Rövid beszédet mond: David Irwing, angol történész.
  Ünnepi beszédet mond: Csurka István, a MIÉP elnöke.
  A térre, megfelelő idő esetén, a résztvevők három irányból vonulnak: a Kálvin térről indulnak a budai kerületek, a Szabadság térről a belső kerületek. A vonulás biztosítás mellett a járdán történik.
  Műsor: Fellépnek a Bocskai Színpad művészei, sor kerül az 56-osok kitüntetésére – nevükben felszólal: Hajdú Demeter Dénes. Jean-Maria Le Pen európai kérdéseket világít meg. Csurka István a MIÉP teendőiről beszél.
  A több mint százezres tömeg megéljenezte G. Nagyné dr. Maczó Ágnest, dr. Hegedűs Loránt Református püspököt, valamint a KDNP néhány megyei vezetőjét.”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (10 szavazatból)
 22. Bartus úr, Ön egy pszichológus doktori disszertációját készítette el ismét professzori nívón, ahogy a speciális magyar betegséget analizálta. Nagy kincs a politikai tisztánlátás és a realitás érzék a mai fejtetőre állított világunkban. Amit Ön 2011május 11.- én írt „Az Unió első fasiszta állama” című politikai vészjelzésében, az most több mint hét hónapi késéssel megérkezett Magyarországon. Félelmetes precízséggel, lépésről- lépésre bevált a prófétai realitássa. (Fenti cikke csak egy a többi írásából.) Ez az oka, amiért itt, az Amerikai Népszava Online- on nagy létszámú gondolkodó magyar van, akik válaszukkal gazdagítják a progresszív lap tartalmát.
  .
  Én is szeretnék közétek tartozni, mert az igazság hangját akarom hallani kozmetikamentesen. Hosszú hónapokkal ezelőtt, az Amerikai Magyar Népszava közölte az egyik író cikkét, aki bemutatta Orbán titkos levelét, amit Obama amerikai elnöknek írt. Tátott szájjal olvastam a meghökkentő politikai tájékozatlanságát a Magyar Vezérnek. Fejemhez kapva felordítottam fizikai fájdalmamban. Képtelen voltam egy gyermetegen primitív embernek a rögeszméit tovább olvasni. Attól rettegtem, hogy megfertőz egy őrült, agybeteg állat, aki zagyva kortévesztő baromságokat ír össze- vissza az amerikai elnöknek. „Istenem, ne vedd el az agyát, ne büntesd a szerencsétlent jobban! – hörögtem leeresztett zongorahangon.
  .
  Érdemes lenne ismét azt az Orbán titkos levelét bemutatni másoknak is kommentármentesen. Állítom, hogy nincs olyan józan ember, aki nem látná világosan – agysebész diploma nélkül is –, hogy a szánalmas Vezérnek egyre jobban növekvő elmebaja van. (Ősmagyar nyelven, rovásírásmentesen: bujasenyves kaczafrancza vagyon.)
  .
  Bartus úr cikkei minden esetben a józanész és az igazság tömény esszenciája. Nagy élménnyel olvasom, mert nagy erőt ad politikai tájékozódásomhoz. Minden betűje biztat, hogy továbbra is harcoljunk minden tőlünk telhető eszközzel, hogy hazánkban forradalmi erővel elsöpörjék a csúszó- mászó demagóg diktátorokat, kik már érzik recsegő birodalmuk agonizálását és pusztulását egy meggyalázott nemzet egységes követelését:
  .
  KÖZTÁRSASÁGOT, DEMOKRÁCIÁT, ESZMÉK ÉS EMBERI JOGOK SZABADON ÁRAMLÁSÁT KÖVETELÜNK! ORBÁN, FASISZTA PRIBÉKEIDDEL TAKARODJ!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -6 (44 szavazatból)
 23. Mindenki fasisztázik, mármint, hogy ez a nyomorult, aberrált féreg “fasiszta”, meg hogy “fasiszta államot” épít.

  Namost: ez a szerencsétlen magyarföld olyan messze van a jól szervezett, korabeli mércével jómódúnak mondható, szakértők által irányított, Mussolini- féle fasiszta államtól…

  A nyomorult orbánféreg olyan messze van a karizmatikus, ügyes Mussolinitől, hogy komolyan csodálkozom, a mai olasz fasiszták hogy nem tiltakoznak ezen összehasonlítás ellen az összes lehetséges fórumon.

  :(

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (23 szavazatból)
 24. Az ellenzéki pártok ma este az Operaház elé szerveznek tüntetést. Olvasom egy honlapon, hogy Budaházyék ellentüntetést szerveznek. Most kell összefognunk és megmutatni, hogy nem futamodunk meg a neonáci csőcseléktől. Minél többen leszünk, annál jobban tudtukra adhatjuk, hogy nem ijedünk meg tőlük. Ha megfutamodunk és nem állunk ki az igazunkért, akkor bármikor rászerveződhetnek a neonácik a tüntetésekre.
  ITT AZ IDŐ, HOGY A SARKUNKRA ÁLLJUNK ÉS ELZAVARJUK A SÖPREDÉKET!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (30 szavazatból)
 25. A fenti írás “töreténeti visszatekintéseihez” az alábbiakat tenném hozzá:
  “Madarat tolláról, embert barátjáról ismerhetünk meg”:
  Horthy Magyarországa “örökbarátsági szerződést” kötött Mussolínivel.(Betlen kormány – 1927-ben).
  Miért nem menesztette ezért a kormányt Horthy Miklós?………
  Szerintem Horthy Miklós legalább annyit ártott a zsidóságnak, mint Szálasy Ferenc, de szerintem még többet. Ő cselekedett nem beszélt és több ideje volt.
  Nem kellene a mai politikának “szentté” avatni Horthyt.
  http://www.enc.hu/1enciklopedia/fogalmi/torttud_magy/zsidotorv.htm
  http://hu.wikipedia.org/wiki/Horthy_Mikl%C3%B3s
  http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1lasi_Ferenc

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -7 (21 szavazatból)
 26. (JAVÍTÁS)
  A fenti írás “történeti visszatekintéseihez” az alábbiakat tenném hozzá:
  “Madarat tolláról, embert barátjáról ismerhetünk meg”:
  Horthy Magyarországa “örökbarátsági szerződést” kötött Mussolínivel.(Betlen kormány – 1927-ben).
  Miért nem menesztette ezért a kormányt Horthy Miklós?………
  Szerintem Horthy Miklós legalább annyit ártott a zsidóságnak, mint Szálasi Ferenc, de szerintem még többet. Ő cselekedett nem beszélt és több ideje volt.
  Nem kellene a mai politikának “szentté” avatni Horthyt.
  http://www.enc.hu/1enciklopedia/fogalmi/torttud_magy/zsidotorv.htm
  http://hu.wikipedia.org/wiki/Horthy_Mikl%C3%B3s
  http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1lasi_Ferenc

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -8 (16 szavazatból)
 27. Bízom abban , hogy a cikkíró találkozik véleményemmel! Nem vitatom, hogy Orbán “korporalista “(a fasizmus lánykori neve) államideállal bír! Azonban- azok alapján a kritériumok alapjánm, amit Bartus úr leírt, mint a fasizmus ismérveit, úgy érzem, hogy életem túlnyomó részét fasizmusban éltem le, amelyet a 3 köztársaság “pártállamnak” nevezett, az én megállapításommal megegyező módon! Ha már tudományosan jellemezzük a fasizmust, akkor a “proletárdiktatúra” és a fasiszta diktatúra különbségére is rá kéne mutatni! Ennek híján valaki azt is mondhatja, hogy Orbán a Jobboldal “bolsevikja”! Mondják is!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (17 szavazatból)
 28. asher alexander

  “r”!
  44-ben a Nyilasok is kikertek maguknak azt ha lefasisztaztak,lenaciztak oket!!
  attol persze igaz volt minden!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (13 szavazatból)
 29. Én még ennyi nyomott agyú embert mint itt, ezen az oldalon, nem láttam!Ez egy döbbenet,ilyen marhaságokat leírni,és így rettegni,hát ez röhej.Nem baj,amíg ezek rettegnek,mi legalább élvezzük a demokráciát,és a valódi rendszerváltást. Azt ugyanis az Antal kormány elmulasztotta,vagy inkább amerika nem engette,de most kuss legyen. A magyar nép ezt akarja,persze van egy elenyésző kissebbség,akinek nem tetszik,de lehet csomagolni. Pá!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -10 (28 szavazatból)
 30. Egy kis Vass Ágnes mutatóba! :)) Admin

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 31. Vass Ágnes
  Eggyel többen osztoznak azon a 150-es IQ-n ami tegnap megjelent az árpádsávos zászlók alatt!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (8 szavazatból)
 32. admin írta: “Egy kis Vass Ágnes mutatóba! :)) Admin”
  .
  V.Á. randákat és hülyéket ír, nem kérem. :)))
  .
  Csak kíváncsiságból: hány ilyen zombilevél esik be napi átlagban?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (7 szavazatból)
 33. Ego
  2012. január 3. kedd
  21:04
  Szerintem egyre több az admin moderáló munkája, mert a hazai médiát már szétqrták a narancsgőzös “írástudók” – ezt is meg kell próbálniuk a vezír utasítás értelmében.
  Sok a bunkó narancsos vagy életmódja, vagy a félelmei miatt.
  Ez a lötty agyú lehet, hogy rokona az Albertnek.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (9 szavazatból)
 34. Vass Ágnes
  2012. január 3. kedd
  20:16
  Ti hamarabb lesztek “elenyésző”-k.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (7 szavazatból)
 35. Azt az apróságot, hogy a jobbik szervezett kormánypárti ellentüntetést tegnap este, valahogy nem hangsúlyozzák eléggé. Pedig tudatosítani kellene a polgárokban, talán segítene tisztázni a fejekben a viszonyokat.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (10 szavazatból)
 36. Remélem Orbán Viktor marad még Kormányzáson!!! Magyarország NEM FASISZTA állam hanem Demokratikus!! Sajnos ezt sokan nem igy látják ezek mind agymosott “Komonista ” csökevényes Emberek? Nem emberek..ezek….

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -13 (27 szavazatból)
 37. Mutatóban egy kis nici. Ezt gondolják. Admin

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (7 szavazatból)
 38. admin: LOL :))

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 39. Nekem csak 1 kérdésem van. A FIKUSZ nem jó. De a MSZP -sem, az LMP is piros mint a paradicsom, bár elég zöldeket beszél. A jobbik meg ugye ha már a fidesz is fasiszta akkor mi a jobbik? Szóval kit is kéne választani? NEM most nem ironizálok. Kimehetünk az utcára és tüntethetünk de ki a rákomat ültessünk a parlamantbe,

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 40. A JOBBIK nevű náci horda megtalálta az igazság hangját az oldalunkon. Büszke vagyok a -16 számú kitüntetésemre tőlük. Elolvasták a válaszomat, amit agymosott primitív pontozásukkal azonnal bemocskoltak. Jelezték a maguk módján, hogy megérkezett a nyilas söpredék az oldalunkon.
  .
  Másoknál is ott hagyták pusztító nyomaikat, de az én válaszom volt a legolvasottabb tőlük. Én kaptam nyilas jelvényeikkel teletűzött babérkoszorút mínusz tizenhatszorosan!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 41. Tisztelt munkane9lkfcli!Sajnos el kell soozmredtsam! A jelenlegi tf6rve9nyi szabe1lyoze1sok csak 18 e9s 34 e9v kf6zf6tti fe9rfiak sze1me1ra teszik lehetőve9 ezen hivate1s űze9se9t, ettől elte9rően csak miniszteri engede9ly rendelkezhetett. De nők nem lehetnek vonulf3s tűzoltf3k a munkave9delmi, ege9szse9gi illetve egye9b szabe1lyozf3k miatt. Fizike1lisan lehet, hogy alkalmas, de pszichike1lisan hogyan tudna alkalmazkodni egy balesethez? Ezt tudja? Le1tott me1r olyat? Tehe1t a fizikai oldal csak egy re9sze. Nincs kfclf6n f6ltf6ző, zuhanyzf3, nincs női bevete9si ruha, pontosan ezek miatt! Ami pedig a he9tve9ge9ket illeti me1s munkakf6rf6kben, ott nem korle1toznak senkit az e1llampolge1ri jogaiban, medg a rendve9delemben igen. Amennyiben ute1naje1rna (1996.e9vi XLIII tv.), illetve vonatkozf3 jogszabe1lyok, akkor megtale1lne1 a jelentkeze9s alapvető felte9teleit, valamint azt is, hogy minek az ellente9teleze9se volt ez a kedvezme9ny. Ugyanfagy volt ilyen kedvezme9ny a be1nye1szokne1l is, sőt, sorolhatne1m, de nem ez volt a ff3rum te9me1ja. Sajne1lom, hogy el kellett soozmredtsam, de ez az e9rve9nyben le9vő szabe1lyoze1s. Reme9lem kiele9gedtő ve1lasszal tudtam szolge1lni!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (1 szavazás)
 42. HÁT ERRE CSAK MOST JÖTTETEK RÁ EMBEREK! Ha ez a rendszer még sokáig sanyargatja a népet – és a nép hagyja, mert birka – az UNIO ki fog minket dobni, aztán meg jön a még szegényebb élet. És igenis a magyar nép asszisztálásával tudják ezt megtenni! 2/3-os többséget adtak nekik. Ezzel a saját halálos ítéletüket írták alá. Én sosem megyek szavazni, mert mindegy ki kerül fel, az a saját zsebét fogja tömni. De ami most folyik, azt még egyetlen kormány sem merte megengedni magának! Azt nem tudom mire vár a Magyar!!!!! Itt lenne az ideje a tetteknek, nem csak annak, hogy tudjuk, hogy innen már csak rosszabb lesz. Jövőre csodát ígért a miniszterelnök úr. Ja, majd csodálkozunk, hogy még ennél is lehet rosszabbul élni!!! ÉBRESZTŐ EMBEREK!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 43. Sajnos, ha a fasizmus pontos definícióját elolvassuk, http://hu.wikipedia.org/wiki/Fasizmus – szóról szóra kirajzolodik az Orbán kormány. Még csak nem is titkolják, stílusjegyeiben, céljaiban, megvalósításában minden szinten egy klasszikus, fasiszta rendszert. De az ostoba tömegek ezt vagy nem képesek, vagy nem akarják észrevenni, vagy egyenesen támogatják. Nem tudják, mit cselekszenek. Ennyire tökkelütött sötét bunkó lenne a magyarok többsége? Mert ha igen, megérdemlik. Ha rabszolgaságot, megvetettséget, szegénységet akarnak, Orbántól megkapják.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
Kapcsolódó cikkek

Orbán Mussolini korporációit építi 2013. május 19. vasárnap | AN

Mussolinit éltetik Budapesten 2013. április 29. hétfő | AN

Károlyi rokonának nem kell a köztársaság 2012. április 5. csütörtök

KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos