Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: A római iskola 2011. június 22. szerda 8:39

 • Hozzászólások(344)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: A római iskola

Az Alkotmány helyébe lépett alaptörvény homályos megfogalmazásai kezdenek testet ölteni a benyújtásra kerülő sarkalatos törvényekben. E törvények szövegét tévesen értékelik azok, akik a demokrácia csorbítását vélik felfedezni bennük. E törvények nem csorbítják a demokráciát, hanem felszámolják. A demokratikus normák felszámolása nem melléktermék, hanem cél. A Nemzeti Együttműködés Rendszere nem más, mint a felszámolt demokrácia. A koncepció maga.

Tervszerűen épül ki az orbáni állam, valakinek forgatókönyv van a kezében. Mérnöki pontossággal illeszkednek egymáshoz a rendszer egyes elemei. Aki ezt nem látja, az nem érti, miért születnek egyik napról a másikra bizonyos törvények, honnan keletkeznek egyik napról a másikra az egyéni képviselői indítványok. Az nem tudja kiszámítani azt sem, mi következik, és nem tud védekezni sem ellene. Aki nincs tisztában azzal, mi készül, lépéshátrányba kerül azzal szemben, aki tervszerűen cselekszik. Csak akkor nyernek értelmet e törvények, ha látjuk, milyen forgatókönyv részeit alkotják.

Mi a minta?

Aki ezt a forgatókönyvet írta, az minden kétséget kizáróan a két világháború közötti Magyarország szellemi örökségét, a korszakot befolyásoló ideológiai áramlatokat, a Horthy-korszak külföldi testvérkapcsolatait vizsgálta, és azokból a Mussolini által alapított olasz fasizmus ideológiai alapvetését választotta. Az alaptörvényt követő sarkalatos törvényeket csak abban a kontextusban tudjuk helyesen értelmezni, a szerepüket megérteni, ha tisztán látjuk, hogy azok egy új típusú állam alapjait vetik meg. Ha nem Mussolini a mintája annak, amit Orbán épít, akkor kitalálta ugyanazt, amit az olasz fasizmus alapítója. De a hasonlóság, a logika koherenciája annyira megegyező, hogy kizárható a párhuzamos feltalálás elmélete. Sokkal nyilvánvalóbb, hogy az Orbán-rendszer kiagyalója elemezte, kigyűjtötte a legfontosabb alapelveket, és azokat ülteti át a 21. századi magyar viszonyok közé.

Baloldali és liberális gondolkodók többsége azért nem jut el a felismerésig, mert a „fasizmus” szó dimitrovi jelentését ismeri, amely a fasizmust a nácizmussal azonosítja. Sőt: ezt a kifejezést – tévesen – minden népirtó, embertelen diktatúra gyűjtőfogalmaként használja. Sztálin nevezte a nácizmust német fasizmusnak. A fasizmust ismerő jobboldali irodalom hangsúlyozza, hogy náci rémtettek vannak, de fasiszta rémtettek nincsenek. Olaszországban nem volt népirtás. A fasizmus nem hasonlítható sem a kommunista, sem a náci totalitárius rendszerekhez. A fasizmus nem a Gulág és nem Auschwitz. Az olasz fasizmusnak nincs köze a fajgyűlöletre épülő nácizmushoz, amely később jött létre. A nácik sok mindent átvettek a fasizmusból, de a fasizmus nem azonos a nácizmussal. Szó nincs kegyetlenkedésről. A fasizmus egy vallási erkölcstanra épülő, jóléti rendszert ígérő államforma, amely kiküszöböli a demokrácia – általa vélt – hibáit, amelyek a hatalommegosztásból fakadnak. A középpontban egy tekintélyelvű, központilag irányított és ellenőrzött állam áll, amely mindent kibékít egymással, és mindent a kontrollja alatt tart. A fasizmus ezzel együtt szörnyűség, de nem az, aminek sokan hiszik. Mussolini szerint „a fasiszta az életet komolyan, keményen és vallásosan fogja fel: és egy olyan világba látja beállítva, amelyet a szellem felelősségteljes erkölcsi erői kormányoznak. A fasiszta megveti a “kényelmes” életet. A fasizmus vallásos koncepció, amely az embert immanens viszonyában látja egy magasabb törvénnyel, egy objektív akarattal, amely túl van az egyeden, és egy szellemi társadalom öntudatos tagjává emeli őt. Aki a fasiszta rezsim valláspolitikájában puszta opportunitást vél látni, nem érti meg, hogy a fasizmus, azon kívül, hogy kormányrendszer, mindenekelőtt gondolati rendszer is.”

A fasizmus lényege az állam mindenhatóságában van, ezért a fasiszta állam mindent az állam központi irányítása alá rendel, államosít. Ahogy Mussolini fogalmaz: „Aki egyedül oldhatja meg a kapitalizmus drámai ellentéteit, az az állam. Az, amit krízisnek nevezünk, csak az állam által, az államon belül oldható meg.” A fasizmus számára az állam maga az abszolútum. Egyének és csoportok csak annyiban ” elgondolhatók “, amennyiben az államban vannak. Mussolini definíciója szerint „aki liberalizmust mond, egyént mond, aki fasizmust mond, államot mond”. Majd hozzáteszi: „De a fasiszta állam egyedülálló és eredeti alkotás. Nem reakciós, hanem forradalmi, mert előlegezi olyan meghatározott egyetemes problémák megoldását, amelyeket másutt politikai téren a pártokra való oszlás, a parlamentarizmus túlzott hatalma, a gyűlések felelőtlensége; erkölcsi téren pedig a rend, a fegyelem és a Haza erkölcsi előírásainak való engedelmesség szükségessége, vetnek fel. A fasizmus erős, szerves államot akar, mely egyben széles népi alapra támaszkodjék.” A Duce szerint „az olasz fasizmus ugyanis nem volt csupán a hitvány és életképtelen kormányok ellen irányuló forradalom, melyek az állam tekintélyét aláásták és Itáliát azzal fenyegették, hogy megállítják fejlődésének útján, hanem szellemi forradalom is volt azok ellen a régi ideológiák ellen, melyek megrontották a vallás, a haza és a család szent elveit”.

A fasizmus ideológiája szerint az államnak nemcsak anyagi és politikai, hanem szellemi célja is van: feladata nemcsak az állampolgárok anyagi jólétének és a közbiztonságnak garantálása, hanem kötelessége az is, hogy az államhoz tartozókat erényekre nevelje, egységre buzdítsa, az emberi szellem alkotásait belevigye a művészetekbe, a tudományokba és a jogba, és elvezesse az embereket a törzsi létformától az impériumig. Ennek érdekében rendet, fegyelmet, engedelmességet kíván az állampolgároktól. A nevelést pedig a katolikus egyházra bízta. Aki elolvassa a magyar egyházügyi törvényt, az lényegileg arról szól, hogy megnyitja az ajtót a katolikus egyház (és potyautasai) előtt a társadalom minden rétege és intézménye előtt, minden költséget az állam fedez.

A fasizmust, „mint szellemi forradalmat, egyenesen a nép juttatta kifejezésre”. Továbbá: „egyszóval a fasizmus nem csak törvények alkotója és intézmények alapítója, hanem egyben a szellemi élet nevelője és előmozdítója is. Az emberi életnek nem a formáit akarja megújítani, hanem a tartalmát, az embert, a jellemet, a hitet. És ebből a célból fegyelmet és tekintélyt követel, amely a lélek mélyébe hatol és ott ellenkezés nélkül uralkodik.” Ez a fasizmus. Hogy világos legyen, maga Mussolini mondja: „A fasiszta tekintély fogalmának semmi köze a rendőrállam fogalmához.” A fasizmus forradalom: „A fasiszta állam és a fasiszta kormány feje: a fasiszta forradalom feje.”

A fasizmus tehát nem a népirtás tana, nem fajgyűlöletre alapuló náci ideológia, hanem nagyon is logikusan felépített, következtetéseit tekintve megalapozott, és a jobboldal számára sikerrel kecsegtető államszervezési és hatalommegtartási forma. Mussolini ellenezte a felesleges erőszakot. Történészek egy része nem is tekinti klasszikus értelemben vett diktátornak. A szólásszabadságot korlátozták, de nem tiltották be teljesen. A sajtót csak korlátozták, az ellenzéki sajtó nem tűnt el, csak pontosan kijelölték a korlátait. Nem tartották állandó rettegésben az országot. Mussolini még azt is mondta, hogy „nem tagadjuk az ellenzék létjogosultságát. Nem kényszeríthetjük az összes olaszokat, hogy úgy gondolkozzanak, mint mi, hogy azt higgyék, amit mi, nem akarjuk a lelkek egy szintre hozását, mert az ilyen állapotba hozott Olaszország elviselhetetlen volna; de nem engedhetjük meg, hogy annyira erőszakot tegyenek az igazságon, hogy megtagadják törekvéseink egész tisztaságát, s mindazt, amit végrehajtottunk.” Ezért: „mindenkinek alá kell magát vetnie a fegyelemnek. Ahol azt megtagadják, ott kényszert kell használnunk. Visszautasítjuk azt a demokrata dogmát, hogy mindig csak prédikációkat és beszédeket,, s többé-kevésbé liberális szólamokat kell hangoztatni. Egy adott pillanatban szükséges, hogy a fegyelem az erőben nyilvánuljon meg.” (Mussolini) Aki engedelmeskedett, annak nem esett bántódása. Meg kellett hallani az efféle jó tanácsokat: „A fasiszta és liberális állam főleg a következőkben különböznek egymástól: a fasiszta állam nemcsak védekezik, de támad is. S azok, akik künn rágalmakat szórnak ellenünk, s bent aknamunkát folytatnak, azok tudják meg, hogy mesterkedésüknek igen súlyos következményei lesznek. Ne csodálkozzanak a fasiszta állam ellenségei, ha szigorúan fogok velük elbánni.”

De Mussolinit imádták az olaszok. A felülről szervezett állam gondoskodott mindenről. Nem hirdettek fajelméletet, a zsidótörvények miatt sok magyar zsidó a fasiszta Olaszországba ment egyetemre tanulni. Mint hívei mondják, Mussolini és Hitler között akkora a különbség, mint egy politikai börtön és egy koncentrációs tábor között. A fasizmus a liberalizmusellenes jobboldal ideológiai tételeinek vegytiszta összegzése. Ne feledjük, hogy a Vatikán támogatta a fasizmust az ideológiai azonosságaik miatt. De soha nem támogatta a nácizmust, csak szemet hunyt felette. Annak ellenére, hogy antijudaizmusa nagy szerepet játszott az antiszemitizmus megerősödésében.

Bethlen és Gömbölini

Lépéselőnyben van, aki ezt tudja, és úgy képes felépíteni egy fasiszta államot, hogy azt az ellenzéke nem képes beazonosítani, emiatt azzal szemben védtelen. Ezért nem talál fogást rajta. Ha nem vigyáz, észrevétlenül a rendszer része lesz. Nem liberálisokat kell olvasni erről, hanem jobboldaliakat, a korszak mintának tekintett politikusait, és olyanokat, akik tudják, mi a fasizmus. Akik veszik a fáradtságot, hogy tanulmányozzák Mussolinit. Aki a Nemzeti Együttműködés Rendszerét kitalálta, az is ezt tette. A két világháború közötti magyar jobboldali hagyomány követői közül sokan ma is úgy tekintenek a fasizmusra, mint sikeres, lelkesítő államszervezési modellre. Másnak hívják, de az elveit vallják. Ha meg akarjuk érteni, mi történik Pesten, először meg kell tisztítani a „fasizmus” fogalmát a rárakódott tévképzetektől. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a fasizmus felvirágoztatta Olaszországot, ha valaki a liberalizmusellenességre épülő jobboldali ideológiát következetesen végigviszi, szükségképpen a fasizmushoz kell eljutnia, nevezze azt bárhogy. Ha hatékony akar lenni, onnan kell merítenie. A jobboldal egyes teoretikusai szerint kiszámíthatatlan, mi történt volna, ha nincs náci Németország, amely az olasz fasizmus vesztét okozta. Hiszik, hogy az elgondolás alapjai jók, amelyeket lehet adaptálni. Azt állítják, hogy a nácizmus és a fasizmus azonosítása kommunista hazugság. Most mégis a kezükre játszik: mivel a „fasizmus” szitokszó lett, a „fasisztázás” szalonképtelen, nem tudja azonosítani a fasiszta adaptációt a külvilág. Nem veszi a fáradtságot, hogy tanulmányozza Mussolini rendszerét, majd összevesse azt a Nemzeti Együttműködés Rendszerével, eddigi intézkedéseivel.

Ne tévesszen meg senkit, hogy ez a rendszer sok tekintetben más lesz, mint Mussolini olasz mintája, de annak elvi alapjain nyugszik. Maga Mussolini mondta, hogy „midőn kijelentem, hogy a külföld nem másolhatja le a fasizmust, a történelmi, földrajzi, gazdasági körülmények különbözősége miatt, mégis meg kell állapítanom, hogy a fasizmus oly életigazságokat rejt magában, amelyeknek egyetemes jellegét nem lehet letagadni”. Az olasz fasizmus inkarnációjának nem ez az első kísérlete. Amikor Mussolini „Gondolatok” című könyve először megjelent magyarul, a Horthy-korszakban mérsékeltnek számító gróf Bethlen István miniszterelnök írta a könyv előszavát. Ebben elmondja, hogy a magyar kormány szakértőkből álló bizottságot küldött Rómába, hogy a helyszínen tanulmányozza a fasizmus államrendjének gazdasági és szociális intézményeit. Hozzáteszi, hogy nem lehetséges annak szolgai átvétele, de az alapelveket lehet a magyar viszonyokba átültetni. Tegyük hozzá, 1927-ben Mussolini Rómában fogadta is Bethlen István miniszterelnököt, akivel olasz-magyar örök barátsági és együttműködési szerződést írtak alá. Aki a Horthy-korszakban keresi az Orbán-rendszer gyökereit, annak ide kell eljutnia. Erre talált rá az is, aki a Nemzeti Együttműködés Rendszerének forgatókönyvét írja.

Gömbös Gyula már konkrét lépéseket is tett egy olasz típusú fasiszta állam létrehozására, annak ellenére, hogy ő erősen szimpatizált a nácizmussal is. Nem véletlen, hogy Magyarországnak közvetítő szerepet szánt a fasiszta Olaszország és a náci Németország között. Olasz korporációs rendszerre hasonlító „törvényes érdekképviseleti” rendszert hozott létre, ami – olasz mintára – a szakszervezetek megszüntetését jelentette. Azért érdemes ezekre figyelni, mert a szakszervezetek biztosak lehetnek abban, hogy a Nemzeti Együttműködés Rendszerének hamarosan lesz egy jó ötlete, amelynek alapján a munkáltatók és a munkavállalók közös egyeztetési kereteket kapnak, és a szakszervezetek a hagyományos értelemben megszűnnek vagy átalakulnak. Gömbös olyannyira próbálta Mussolini rendszerét átültetni, hogy sokan „Gömbölini”-nek nevezték. Próbálkozása mégis sikertelen maradt, mert elmulasztotta előbb a törvényi háttér kiépítését. Azt, ami most zajlik Magyarországon. Mussolini előbb új alkotmányt készített. A „munkaalapú” társadalom szintén fasiszta doktrína, a közmunkának az Orbán által meghirdetett változatával együtt. Gömbös Nemzeti Munkaterv néven próbálta átvenni az olasz fasiszta mintát, amit a kortársai „Álmoskönyvnek” gúnyoltak. Ha valaki Bethlen Istvánban és Gömbös Gyulában keresi az Orbán-rendszer előzményeit, tovább kell lépnie a gyökerekhez: oda, ahonnan ezek a hagyományok is táplálkoztak.

Jegyezzük meg azt is, hogy a fasiszta Olaszország volt a győztes hatalmak közül az egyetlen, amely Trianon ellen fellépett. A nemzeti ügyek kormányának szimpátiáját ez tovább erősíthette. Trianon ma is központi eleme az Orbán-rendszer mitológiájának, első intézkedésként szavazták meg a Trianonra emlékező napot. Az olasz fasizmus régóta rokonszenves és kívánatos gyümölcs. Orbán már 2002-ben Berlusconival szimpatizált, akiben az eredeti fasiszta hagyományok egyik követőjét remélhette. Az ő jelszavából magyarította a „Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok!” jelszót.

A magyar jobboldalnak a Horthy-rendszeren kívül nem nagyon van más hagyománya. A Horthy-rendszernek viszont nem volt saját állandó ideológiai arculata, az aktuális miniszterelnök személyisége határozta meg egy-egy időszak politikáját. A Horthy-rendszer jellemzője az ellentmondásosság, amibe egyformán belefért a németbarátság és a szembefordulás, a zsidómentés és a gázkamrákba történő deportálás is. A nácizmus, a fasizmus és a konzervatív keresztény-nemzeti ideológia között ingadoztak.

Az ideológiai örökségnek ez a három fő vonulata, ezek közül a nácizmus kiesik, a keresztény-nemzeti konzervativizmus, amely tiszteletben tartja a törvényeket és a demokráciát, Antall József kormányzása nyomán kudarcnak tűnt Orbánnak, mert fennmaradt a liberálisokkal folyatott állandó küzdelem, és túllépett azon. Marad, és jól felismerhető, az olasz fasizmus ideológiai öröksége. Orbán nem konzervatív és nem náci, hanem – a szó eredeti értelmében – fasiszta. Orbánra nem jellemző a Horthy-korszak ellentmondásossága. Pontosan tudja, mit akar. Ezért sokkal nagyobb formátumú jobboldali politikus, mint Horthy Miklós, aki képtelen volt még a saját nevével jegyzett korszaknak is egy állandó ideológiai arculatot adni. Orbán alkatilag is közel áll Mussolini-hez, aki azt mondta: „Számunkra, fasiszták számára az élet folytonos, szüntelen küzdelem, amelyet mi derült lélekkel, nagy bátorsággal, rettenthetetlen lelkesedéssel vállalunk el. Én a mozgás és a szakadatlan menetelés híve vagyok “.

Dániel próféta és a „római birodalom”

Ha valaki hatékonyan akar egy vegytiszta jobboldali államot létrehozni, akkor annak a Mussolini-féle fasiszta állam modern adaptációját kell megvalósítania. Aki nem olvas Mussolinit, az ne vitatkozzon ezzel a kijelentéssel. Nem véletlen Orbán Viktor önbizalma, szilárd meggyőződése, hogy úttörő szerepet játszik, és a világ majd követi őt. A demokrácia válsága valóban eljut majd odáig, hogy igaza lesz Orbán Viktornak, és őt igazolja majd a világ: nem vitás, világszinten is létrejön majd a demokráciát felváltó, a fasizmus alapelveire épülő államszervezési modell. Azt nem tudjuk, minek fogják nevezni, biztosan nem fasizmusnak, de az biztosra vehető, hogy azokból a premisszákból fog kiindulni, amelyekre az Orbán-rendszer épül, és amelynek gyökerei az olasz fasizmusban vannak. Bibliakutatók ezt a Dániel próféta könyvében található „római birodalommal” azonosítják. Közülük sokan tévesen hiszik, hogy ez az Európai Unió. A „római” jelző az olasz fasizmusra utal, amely a római birodalom szellemi örököse, még a szimbóluma (a fascest, a római hatalmi jelvény, a vesszőnyaláb a bárddal) is ezt fejezi ki. A Dániel könyvében szereplő „római birodalom” a Mussolini által alapított fasiszta állam és a Vatikán lateráni szövetségén alapuló modell megnevezése. Mindez a demokrácia világméretű válságából jön létre, a magyar helyzet ennek előképének tekinthető.

Az megjósolható, hogy a kezdeti nehézségek után a Nemzeti Együttműködés Rendszere átmenetileg nagyon sikeres lehet. Ha Orbán el nem rontja. A választott recept ugyanis alkalmas erre. Túljutott a folyamat kritikus részén, el tudta fogadtatni, hogy a demokrácia nem fontos, utána megtanítja azt, hogy a demokrácia nem az egyedül üdvözítő társadalmi modell, harmadik képcsőben bebizonyítja, hogy a demokrácia egy torz agyszülemény, minden baj forrása, amit sikeresen kiküszöböl az új rendszer. Ezt megállítani az első hazugságnál lehetett volna (lásd: Miért nem ordítotok? Amerikai Népszava, 2011. február 7.), amikor a választást fülkeforradalomnak nevezte, és bejelentette a Nemzeti Együttműködés Rendszerének létrejöttét. Maga az elnevezés is egyértelműen bizonyítja, hogy első perctől kezdve tudja, mit csinál, mire készül. Mint azt később látni fogjuk, a NER pontosan fedi a fasiszta állam definícióját.

A fő ellenség: a demokrácia

A fasizmus kiindulópontja az, hogy a demokrácia lehetővé teszi értékromboló nézetek és pártok hatalomra jutását. Az erkölcsi értékek megőrzik a nemzetet és a családot, a morál elvetése viszont a nemzet pusztulásához, hanyatlásához vezet. A demokrácia relativizálja az értékeket azzal, hogy egyenlő jogot ad és azonos értéket tulajdonít a nemzetpusztító elveknek és a nemzetet megtartó értékeknek. Mindez megosztja és szétveri a nemzetet. A fasizmus szerint a demokrácia rosszul értelmezi a szabadságot, amikor azonos jogokat követel a rossznak és a jónak. A fasizmus azt vallja, hogy a liberális állam individuális szabadságjogaival és materialista törekvéseivel ellensége a nemzet érdekeinek, mert pusztítja annak alapértékeit. Mik ezek a legfőbb értékek az olasz fasizmus szerint? A haza, a nemzet, a vallás, és a család. Ezek szorulnak védelemre. A részletekért csak el kell olvasni a Fidesz új alaptörvényének preambulumát, annak szellemisége rokon a fasizmus alapvetéseivel. A fasizmusban a magasabb rendű szellemi értékek felülírják a haszonelvűségét és a világ hedonista élvezetét, és az ehhez való jogot is. Ez a két fő ellenség: a haszonelvűség és a hedonizmus.

A demokrácia létrejöttét a fasizmus a felvilágosodáshoz köti, a liberális demokráciát a felvilágosodás eszméit képviselő szabadkőműveseknek tulajdonítja. Ezért a fasizmus legnagyobb ellenségei a szabadkőművesek és a kommunisták (utóbbiak szintén az értékek rombolói). A fasizmus számára a demokrácia minden baj forrása, mert a hatalomba engedi a rombolás erőit. Ezért alapvető célja a demokrácia és a hatalom megosztásának felszámolása. Mussolini erről azt mondja, hogy „mi a világ számára új elvet képviselünk, mi a tiszta, kategorikus, végleges ellentétét képviseljük a demokrácia, a plutokrácia, a szabadkőművesség egész világának, egyszóval, az 1789-i halhatatlan elvek egész világának”. Szerinte a demokrácia a hatalom megosztása által megakadályozza, hogy egy párt racionálisan kormányozzon, kibékítse a nemzeten és a társadalmon belüli ellentéteket. A demokráciánál jobbnak tartja, ha egy nemzeti párt intézi a nemzeti ügyeket (centrális erőtér).

Ugyanezt „Megőrizni a létezés magyar minőségét” címmel a kötcsei beszédben mondta el Orbán Viktor: „Ma azonban a duális rendszer helyett centrális politikai erőtér alakul ki. Ha a választás után is ez a tendencia érvényesül, akkor 15-20 évre lehetséges lesz, hogy ne állandó értékvitákkal, kicsinyes vitatkozásokkal teljen az idő. A centrális politikai erőtér lehetővé teszi, hogy a nemzeti ügyeket megfogalmazza. A választás: a magyar társadalomról szóló értékvitákat a napi politikai célokra használjuk fel, ezután is megosztva, szétzilálva az egész magyar társadalmat, vagy benn tartjuk az elit szűk körében, ahol a helye van. Egy olyan kormányzati rendszert próbálunk felépíteni, amely minimálisra csökkenti a duális erőtér visszaállásának esélyét, és helyette hosszú távon egy nagy centrális erőtérben rendezi el a politikai kérdéseket; vagy ellenkormányzásra készülünk, és akkor a duális erőtér vissza fog állni. Nem ellenkormányzást kell folytatni, hanem a nemzeti ügyek kormányzását kell megvalósítani.” Ez – akár tudja a szónok, akár nem – színtiszta fasiszta program. Valószínűleg tudja.

Érdemes erről meghallgatni a fasizmus alapítóját, Mussolinit is, hogyan fejti ki, hogy a fasizmus az igazi szabadság: „a liberalizmus megtagadta az államot az egyén érdekében; a fasizmus ismét igenli az államot, mint az egyén igazi valóságát. És, ha a szabadságot a valóságos ember tulajdonságának tekintjük, nem pedig csak annak az absztrakt bábuénak, amelyre az individualisztikus liberalizmus gondolt, a fasizmus a szabadságért van. Az egyetlen szabadságért, mely komoly dolog lehet, az állam szabadságáért és az egyén szabadságáért az államban.”

A fasizmus elveti a demokrácia többségi elvét, ami a mennyiséget helyezi a minőség fölé. Szerinte a demokrácia (népuralom) a mai értelemben hazugság, hiszen a nép nem uralkodik az által, ha négyévenként egyszer szavazás formájában a véleményét meghallgatják. A nép által megválasztott pártok a hatalmat többnyire király nélküli zsarnokság formájában gyakorolják. Az államforma az uralom lényegén nem változtat. Mussolini szerint „azt lehet mondani, hogy a fasiszta állam szervezett, központosított, tekintélyen alapuló, igazi értelemben vett demokrácia”, mert a nép igazi akarata a mai “demokratikus” államoknál jobban érvényesül a fasiszta államban, amint azt a korporatív állam modellje mutatja. Tegyük hozzá e gondolatmenetet folytatva, hogy a képviseleti demokráciánál az is jobb, ha levélben rendszeresen megkérdezik a népet. Mussolini ezt akkor még nem tudta megvalósítani.

Ezt is Mussolini mondja, nem Szijjártó Péter, de mondhatná ő is: „Egy párt, amely teljesen és kizárólagosan kormányoz egy nemzetet: új jelenség a történelemben. A múltra való hivatkozások, a hasonlítások ki vannak zárva.” A fasizmus a liberális, szocialista, demokratikus tanok romhalmazából kiveszi azokat az elemeket, amelyeknek van még „életértéke”. Egy állam, amely küldetésének tudatában van, és amely egy haladó népet képvisel, egy állam, amely állandóan átalakítja ezt a népet, fizikai, megjelenésében is. Ennek a népnek nagy igéket kell, hogy hirdessen az állam, nagy eszméket és nagy problémákat lebegtessen szeme előtt és nem szabad megelégednie a rendes mindennapi adminisztrációval. A fasiszta rezsimben az összes osztályok egysége, az olasz nép politikai, társadalmi és erkölcsi egysége az államban, mégpedig csakis a fasiszta államban valósul meg”.

Figyeljük meg, hogyan vezeti le Mussolini azt, hogy a fasizmus nem más, mint az igazi demokrácia: „A fasizmus visszautasítja a demokráciában a politikai egyenlőség képtelen konvencionális hazugságát, a kollektív felelőtlenség habitusát, a boldogság és a határtalan haladás mítoszát. De ha a demokráciát másképp is lehet értelmezni, vagyis ha demokrácia azt jelenti, hogy a népet ne szorítsuk ki az állami életből, akkor e sorok írója méltán definiálhatja a fasizmust “szervezett, központosított, tekintélyen alapuló demokráciá”-nak.”

A fasizmus visszaadta az állam kormányának, „mely a választott gyűlés puszta végrehajtó eszközévé süllyedt, az állam személyének képviselőjét megillető méltóságot, és impériumi hatalmának teljességét; kivonta az adminisztrációt a pártok és érdekek nyomása alól”.

A felvilágosodás államelméletének lényege a hatalom megosztásának elve. Erre épül az amerikai, valamint a nyugati liberális demokráciák alkotmánya. Az olyan szabadkőművesek, mint Montesquieu, aki az első francia páholyt alapította, fektették le a polgári szabadságjogok és a hatalommegosztás alapjait. Az Orbán-rendszer megalakulása pillanatától kezdve tudatosan szünteti meg a fékek és ellensúlyok rendszerét, a hatalom megosztásának elvét, ami fasiszta program. A liberális állam ellentéte a trón és az oltár szövetségére épülő, szentágostoni állameszmének is. Ezen a ponton találkozik a fasizmus és a katolicizmus: XII. Kelemen pápa már 1738-ban kiadta a szabadkőművesek elleni bulláját, amelyben egyházi átokkal sújtotta a demokrácia alapítóit, a szabadkőműves páholyokat és azok tagjait. XIII. Leó a sátán szolgáinak nevezi őket, és még a Ratzinger bíboros (a mai XVI. Benedek pápa) vezette Hittani Kongregáció is olyan nyilatkozatot tett, hogy szabadkőműves nem áldozhat.

A katolicizmusnak duplán is oka volt üldözni a szabadkőműveseket: szétverték a trón és az oltár szövetségét, és annak ellenhatásaként radikálisan egyházellenesek voltak. Ezért teológiát gyártottak abból, hogy a szabadkőművesek az ördög szolgái. Később a szabadkőművességet összefüggésbe hozták a bolsevizmussal és a különböző forradalmakkal. (A nácik mindezt a zsidókkal azonosították.) Nem véletlen, hogy a fasizmus államvallása a katolicizmus lett, amely a liberális polgári demokráciával és a szabadkőművesek által képviselt polgári szabadsággal élesen szemben áll. Ahogy Mussolini mondja: „A fasiszta állam teljes mértékben vindikálja magának etikai jellegét: katolikus ugyan, de fasiszta, sőt mindenek felett, kizárólagosan, lényegileg fasiszta. A katolicizmus kiegészíti, és mi nyíltan valljuk ezt.”

Magyarországon 1920. május 18-án a magyar királyi belügyminiszter betiltotta a szabadkőműves páholyok működését.

Mit kínál a fasiszta állam?

A fasizmus a parlament szerepét először megcsonkította, utána a parlamentet meg is szüntette. A parlament helyébe egy korporációra épülő rendszert hozott. Ennek lényege, hogy nem a pártok között kell egyeztetni, hanem a különböző érdekcsoportok között. Mivel a demokrácia megszűnik, nem a politikai hatalomért folyik a harc, hanem a belső érdekellentéteket kell egyensúlyba hozni. Nincs szükség pártokra és többpárti parlamentre. Az érdekeket kell összeegyeztetni a társadalom különböző csoportjai, munkavállalók és munkaadók között. Ezért feleslegessé válnak, és megszűnnek a hagyományos értelemben vett szakszervezetek. Mussolini betiltotta a sztrájkjogot, büntették a szabotázst. Ha ez ismerős, az nem a véletlen műve, a magyar alkotmányból is törölték a sztrájkjogot. Még nem jött létre a korporációs állam, de már egyre gyakrabban próbálják utasítani a munkaadókat, hogy mennyit kell a munkásnak fizetni, milyen kompenzáció illeti meg a munkavállalókat. Ilyesfajta beleszólás Mussolini fasiszta államának korporációra épülő rendszerében volt gyakorlat.

A fasizmus elveti a pénzuralomra épülő kapitalizmust, és a tervgazdálkodásos szocializmust is. Amiképpen Orbán Viktor is. A kollektivista kommunizmussal és a liberális kapitalizmussal szemben a fasizmus harmadik utas gazdaságpolitikát kínál, amelyben a munkára épül a jólét, az állam kontrollálja a piaci szereplőket. A fasizmus újjászületést, újjáteremtést hirdet, és Mussolini valóban újjáteremtette Olaszországot. Hatalmas közmunka programot indított, amellyel felszámolta a munkanélküliséget. Amikor Orbán bejelentette, hogy egymillió új munkahelyet hoz létre, már tudta, milyen modellt követ majd. Olaszországban mocsarakat csapoltak le, nagy építkezésekbe fogtak, nem volt éhínség. A 20. század első felében egyetlen állam sem emelt annyi épületet, mint a fasiszta Olaszország. Húsz év alatt 146 új várost alapítottak, szociális lakásprogram indult, lerombolták, majd átépítették a városközpontokat.

A fasizmusról Mussolini azt mondta, hogy az nem egy társadalmi osztály állama, hanem minden társadalmi osztály, minden állampolgár együttműködése. Fordítsuk ezt magyarra: Nemzeti Együttműködés Rendszere. Célja, hogy polgárai számára a lehető legnagyobb jólétet teremtse meg. A fasiszta állam a nép igazságérzetére hivatkozva a („pofátlan” mértékű) állami fizetéseket 10 százalékkal csökkentette. Ismerős? Az ország teljes átalakítását hirdette és valósította meg. Mussolini is új alkotmányt adott, a végrehajtó hatalom lett jogosult új jogszabályokat alkotni, ezáltal a parlamentarizmus létjogosultsága megszűnt. Formálisan Magyarországon még a parlamentben hozzák a törvényeket, de valójában már nem. Nálunk is a végrehajtó hatalom törvénykezik, kikerülve a parlament procedurális szabályait, semmissé téve a kötelező demokratikus egyeztetési folyamatokat, egyéni képviselői indítványok formájában a kormány, a végrehajtó hatalom hoz törvényeket. Új büntetőtörvénykönyvet alkottak, amelyben a rendszer ellenségeit nemcsak büntetni rendelték, hanem a politikai és az államellenes bűncselekményeket súlyosabban büntették, mint a köztörvényes bűnözőket. Számukra a védekezés lehetőségét is korlátozták. Az erről szóló új magyar törvényjavaslat a politikai ellenfeleknek címezve szintén eltörli az előzetesek jogait. Készülnek a koncepciós perekre, a politikai elítéltek fogadására. az egész rendszer lényege, hogy törvénybe foglalják a törvénytelenséget. Az Orbán-rendszer jelenleg a “törvényesítés” szakaszában van. Ha kiépült a rendszer, akkor elkezd majd “működni”.

Felhívnám a figyelmet egy fontos mozzanatra: a fasiszta Olaszország „az internacionalista befolyás” miatt nem vett fel hitelt. Az ország függetlensége miatt kulcskérdésnek tartották, hogy ne legyen az országnak államadóssága. Egyetlen amerikai kölcsönt leszámítva – amelyre aztán nem is volt szükség – elutasított minden külföldi segítséget, hitel nélkül állította talpra Olaszországot. Magyarországon ugyanez zajlik, harc az államadósság és a külföldi befolyás ellen. A fasiszta állam felépítéséhez szükséges a külső függőségek felszámolása.

A munkára alapuló korporatív állam felépítésének módját Olaszországban az 1927-es munka-alkotmány, a Carta del Lavoro, valamint az 1930-as és 1934-es korporációs törvények foglalják össze. Eszerint az olasz nép egy organizmust alkot. A munka minden formájában szociális kötelesség. Mindenkinek be kell kapcsolódnia a munkába, ahogyan azt a Nemzeti Ügyek Kormányának vezetője is megmondta. A munkaadók és a munkavállalók ellentétes érdekeit az állam a termelés érdekeinek alárendelve egyenlíti ki. A fasiszta állam szociálisan érzékeny, de ellensége az osztályharcnak. Az államon belül a munkaadók és munkavállalók természetes ellentétének problémáját nem úgy kívánja megoldani, hogy a nemzetet megosztva valamelyik csoport mellé áll, hanem az érdekeket és az erőviszonyokat a maga szuverén egységében kívánja kiegyensúlyozni. Ez az állam kizárólagos feladata, hiszen csakis az állam képes felülemelkedni a csoportérdekeken.

A fasizmus egyik jellemzője, hogy a törvénynek és az alkotmánynak nem tulajdonít túlzott jelentőséget. Ha valaki nem tudta volna, Orbánék honnan veszik a bátorságot, hogy minden törvényen, az alkotmány bármilyen rendelkezésén átlépjenek, az most megtudhatja. Mussolini úgy fogalmaz, hogy „előfordul néha, hogy szemére vetik a fasizmusnak, hogy megváltoztatja a törvényeket, törvényeket sért meg, s a törvények alkalmazásában néha ingadozások történnek. Meg kell különböztetni a törvényeket. Vannak erkölcsi természetű törvények, melyek valóban változtathatatlanok, így pl. hiszem, hogy a tízparancsolat, Mózes törvénye, lényegében véve változhatatlan. De vannak gazdasági törvények, melyek a nemzetek gazdasági életébe vágnak, melyek az egyének, csoportok, népek egymás közti viszonyaira vonatkoznak: e törvényeket nem lehet sem örökkévalóknak, sem változhatatlanoknak, sem tökéleteseknek tekintenünk.” Úgyis mondhatnánk: nincs semmi tisztelni való bennük.

Ha valaki azt hinné, hogy ez vicc, és Mussolini nem állította ugyanazt az alkotmányról, amit Orbán Viktor, és fordítva, az téved. Az 1925. június 21-én megrendezett fasiszta kongresszuson Mussolini ezt mondta: „az alkotmány, uraim, nem lehet a gátja egész olasz nemzedékek fejlődésének.  Végtelenül tiszteljük az alkotmányt halhatatlan és sérthetetlen szellemében, de annak formája és betűje nem mondható megváltozhatatlannak.”

Ha jobban ismernék a magyarok Mussolini beszédeit, és csak a szöveget látnák, az esetek nagy részében nem nagyon tudnák megmondani, hogy ezt most Orbán vagy Mussolini mondta.

A fasizmus hit

A fasizmus sikerének egyik titka a kommunikáció. A nyelvet a végletes érzelmek előidézésére használja. Célja az érzelmi konszenzus, a vallásos jellegű, feltétlen egyetértés, hit létrehozása. “Ha a Haza nem vallást jelent, akkor nem értem, mi lehetne más?” (Mussolini)

A hazugság nem számít, csak az érzelem, amit előidéznek vele. Az azonosulás alapja nem az igazság. Nem a rációra hat, ezért kerüli az érveket, a tényeket és az adatokat. Mussolini és a hallgatóság közötti kapcsolat hiten alapul. A Vezér beszédei prédikációk. A nyelv mágia, a hallgató hipnotizálására szolgál. Mindezt azok a nyelvészek állapították meg, akik a hetvenes években Mussolini nyelvezetét és retorikáját, a fasizmus nyelvi politikáját vizsgálták. Arra a megállapításra jutottak, hogy a fasizmus megpróbált a „szó uralma” lenni. A nyelv által uralni a társadalmat. Eszközei a jelszavak, a nagy célok, a nagyság és az erő kultusza, a folyamatosan ismételt frázisok. Mozgósít a feladatokra és uszít az ellenséggel szemben. A szöveg belső kohézióját a közös ellenség elleni harc adja. Mussolini maga is beszélt erről: „Politikusok vagyunk, de harcosok is vagyunk. Szakszervezeteket teremtünk, s harcolunk a tereken és utcákon is. Ez a fasizmus.” Csatát hirdet még a betegség ellen is.

Mussolini szerint „a demokrácia megfosztotta a nemzeti életet a “stílus”-tól, míg a fasizmus visszaszerezte a színt, az erőt, a festőiséget, meglepetésszerűt, a misztikumot, szóval mindazt, ami csak számít a tömegek életében. Mi mindenféle hangszeren játszunk, kezdve az erőszaktól a vallásosságig, s a kultúrától a politikáig.”

És ha az olvasó eljutott idáig, megajándékozzuk a legszebb Mussolini idézettel: „A fasizmus tulajdonsága olyan, hogy ha valakinek a lelkét megfogja, azt többé el nem engedi.”

Valaki lelkét nagyon megfogta, és el nem engedi.

(Következik: Harc a Mussolini-Orbán rendszer ellen – avagy diagnózis után terápia)

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.7/5 (109 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +172 ( 196 szavazatból)
Bartus László: A római iskola, 4.7 out of 5 based on 109 ratings

 • Hozzászólások(344)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

344 Reader’s Comments

 1. Bocs, megint csak sikerült elírni: A fidess elRÁKOSItotta az országot.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (10 szavazatból)
 2. Kedves Szerző!
  A cikk kiváló, pontos és lényegre törő. Azért nem árt figyelembe venni, hogy a Duce nem vízszintesen végezte. Szerintem a mi kis zseb Ducénknak is jó esélye van arra, hogy ne vízszintesen végezze. Az ilyen paranoiás, mindenkire gyanakvó embereknek össze tud ez jönni. OV minden érdeken átgázol, és annyi érdeket sértett eddig is (ez még csak a bemelegítés volt), és annyit fog még sérteni, hogy valaki(k) egyszercsak megelégeli(k). Szerintem OV-nak nem fog sikerülni a rendszerét teljesen stabilizálnia, de attól még, mielőtt elsöprik, az ország félig (vagy tán egészen) beledöglik. Egyébként volt egy nagyon kiváló film Mussoliniről (Banderasszal a főszerepben), megdöbentő hasonlóságokat lehetett felfedezni a két Duce között. Pedig a film jó pár évvel ezelőtt készült, az olasz készítők szeme előtt nyilván nem OV példázata lebegett. Mind a kettő nagyon mélyről jött, mindkettő a baloldalon kezdte a politizálást, mindkettő elképesztően erőszakos, nem ismernek akadályt, lehetetlen, minden érdeken átgázolnak, és végül, átigazoltak a jobboldalra. Nincs elv, csak pragmatizmus. Mind a kettő a végletekig populista és jó nagy pojáca. Mussolininek borzalmas vége lett. OV-nak nem tudjuk a végét, de ha így folytatja, akár még úgy is végezheti, mint idősebb kollégája. Az Isten irgalmazzon neki, a nép, akire folyvást hivatkozik, nem biztos, hogy fog, ha egyszer elege lett belőle. Csak a szolgák lázadnak és ő az egész társadalomból szolgát akar csinálni. (A szabadok soha nem lázadnak, ugyanis nincs miért.)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +34 (38 szavazatból)
 3. A cikk szenzációs. Csak őszintén gratulálni lehet hozzá. A véleményem: Mussolininek sem sikerült volna, ha lett volna már akkor internet. A végtelenül cinikus és egyre gátlástalanabb fidesz élén ezzel a minősíthetetlen, hatalommániás, de ugyanakkor szánalmas és pitiáner orbánnal nyilván éppen e miatt még az első komolyabb akadályokat sem fogja tudni megugrani. Sajnos az is igaz, hogy a bukásukig az országnak és benne főleg a kisembereknek óriási károkat fognak okozni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +22 (24 szavazatból)
 4. Ennek tükrében egyszerüen érthetetlen,hogy a demokratikus pártok mi okból nem tiltakoznak az alaptörvény után,az uj ,erre hivatkozó törvények ellen?
  Az MSZP saját belső ügyeivel foglalkozik,az LMP a környezet védelemmel….

  Holott lassan már a létük forog veszélyben,hiszen az uj választási törvénnyel,esélyük sem lesz a Parlamentbe való bejutásra.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +14 (16 szavazatból)
 5. Kedves Forma.
  Megjegyzésévewl majdnem mindennel egyetértek,kivéve a jövőbelátásával.Bár azt mondja,hogy nem tudja miként fejezi be Orbán politikai pályafutását,de ugyanakkor abban bízik,hogy egy Felsőbb igazságszolgáltatás megfizet neki is mint ahogyan minden sanyargatónak.Azt gondolom annak az ideje még egy kicsit távol van.Orbán egy olyan népet,nemzetet kormányoz amelynek többsége szellemileg erkölcsileg,intellektuálisan alultáplált.A 2OO6-os őszi önkormányzati választások végeredményére kell csak gondolni amikor is Magyarország térképe narancssárgára szineződött.Ez hűen tükrözi a Magyar nép többségének szellemi szintjét.Nos ilyen kicsinyes elvnélküli tömeggel egy populista vezér úgy játszik mint macska az egérrel.Ne felejtsük el azt sem,hogy Orbán mögött egy erős világ egyház áll a katolicizmus a Pápaság.Ön előtt bizonyára nem ismeretlen az a törvényszerüség,hogy egy gazdasági válság társadalmi,erkökcsi,politikai válság előidézője is.Ez a világgazdasági válság kevés kivétellel a jobb oldal malmára hajtja a vizet.Gerjeszti a rasszizmust,az antiszemitizmust.Nem véletlen Európa szerte a kormányok erőteljes jobbra tolódása.Ahhoz hogy Magyarországon a dolgok jó irányba forduljanak,ahhoz sok jó,értelmes,gondolkodó emberre volna szükség,amiből sajnos a legkevesebb van.Természetesen valakinek vagy valakiknek nem érdekük ez mivel tudják azt,hogy az ostoba buta embernek populizmusra van szüksége. Kap is belőle nap mint nap jó kedvvel bőséggel.Első sorban az egyházaknak nem érdeke a nép felvilágosultsága,műveltsége.Sosem volt érdeke.Jó tudni azt is,hogy ezt az Orbán politikát Rómából irányítják éppen úgy mimt a 7O-es 8O-as évek Lengyel földalatti mozgalmakat.A mi időnk azért sokban különbözik a 2O-as 3O-as évek Mussolini idejétől.Amiképpen akkor XI.Pius szövetséget kötött a fasiszta diktátorral és ez által létrejött egy új fasiszta állam egy államon belüll és ez volt a Vatikán.Orbánék egy hasonló szövetsgre készülnek amelynek az előkészületei már folynak.Úgy látom hogy az EU tagállamai is ebben az irányban haladnak.Ennek a végét pedig nem nehéz kitalálni.A civilizáció totális csődje.Érdemes alaposan áttanulmányozni a pápaság másfélezeréves dícstelen történelmét,s akkor érthetővé válik a jelen s ismertté válik a jövö.Tagadhatatlan,hogy a római egyház politikája mesterműve az emberi bölcsességnek.Valóban ilyen támadásokkal szemben csak ilyen politika tarthatott fenn olyan tanításokat.Ezer ötszáz esztendő tapasztalata 45 emberöltő államférfiainak leleményessége és dús türelmes gondossága annyira tökéletessé tette ezt a politikát,hogy a legkiemelkedőbb helyet foglalja el az emberiség leigázására kiagyalt tervek között.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +20 (22 szavazatból)
 6. charly – a hatalomhoz értenek (miazhogy? nagyonis) a gazdasághoz viszont fingjuk sincs. És ez lesz a vesztük.
  A magyar nép pragmatikus (azaz megalkuvó) ha valamennyire is elviselhető körülményeket tudtak volna teremteni Orbánék, simán lenyelték volna a diktatúrát is tőlük. De mivel rászabadították Eltolcsyt a gazdaságra erre esélyük sincs – az pedig nem fog attól beindulni, hogy azt mondják neki, hogy “mukodj”
  2/3-al nem lehet ugyanis a KÖZGAZDASÁGI törvényeket átírni!
  Márpedig a következő időszak kemény harc lesz a materialista és a vallásos világnézet között: miszerint a lét (LÉ) határozza meg a tudatot, vagy hablattyal elfedhetők-e a gazdasági bajok?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (13 szavazatból)
 7. Kedvbes Kekec.
  Abban egyetértek veled,hogy nagyon sok embernél a lét határozza meg a tudatot.A nagyon sok ember alatt értem elsősorban a materialista gondolkodókat,azután a képmutató vallásoskodókat akiknél meg van a kegyességnek látszata de megtagadják a hit erejét.Azonban mindíg különbséget kell tenni az átlag vallásos ember és az értelmes hívő között,Szeretném ha tudnád azt,hogy a vallás világa éppen úgy működik mint a politika világa.Vannak jobb oldali vallásosak sőt szélső jobboldaliak is,és vannak baloldali vallásosak akiket liberálisokna is nevezhetnénk: és vaqnnak nagyo de nagyon kevesen az arany közép úton akik sem jobbra sem balra nem hajolnak el.A szélső jobb oldali vallásost legegyszerübben úgy definiálhatnánk,hogy bigott,fanatikus szélsőségre hajló.Nem akarok pédákat mondani mivel nem szeretnék senki lelkivilágába belegázolni.A bal oldali vallásos aki liberálisnak mondható az club vallásos Neki a templom csupán egyszerü kis kikapcsolódás,találkozó hely ahól ismerősökkel barátokkal találkozik s mindenféléről elcsevegnek.Más szóval üresen megy be a templomba és üresen távozik.Természetesen lelkileg értem.Hogy még világosabb legyek,hónapok,évek,évtizedek telnek el életükből s a jellemük jó irányba egy fikarcnyit sem változott.Ugyan úgy gyűlölködik ,kárimkodik,mértéktelen evésben ivásban és sorolhatnám.Az értelmes hívő ember nem alkuszik meg a körülményekkel,elvhű éskitartó.A mai magyar kereszténységet valójában pogány-kereszténységnek is nevezhetnénk.A közeljövőben a harc én úgy látom nem a vallásosok és ateisták között tör ki mivel a vallásosoknak nem jelent ellenfelet az ateista,mivel természetük,jellemük nagyon közel áll egymáshoz.Az igazi küzdelem az állam-egyház és az el nem ismert kis felekezetek özött fog kitörni.A múlt,a történelem bebizonyitotta.A sötét középkor,az inkvizició ideje a római egyház részéről önmagáért beszél.Üldözte a Valdenseket,Albigenseket,Hugenottákat és Zsidókat,szóval mindazokat akik mást hittek,máskép gondolkodtak.A protestáns történelmi egyházak is üldözték a kis egyházakat.Az üldözöttekből üldözők lettek.Pl.Erdélyben a reformátusok és evangélikusok üldözték a szombatosokat.Jó ha mindazok tudják akik elolvassák ezt a kis írást,hogy az ökumenikus mozgalom amely protestáns egyházak szövetségi rendszere melynek szerves része a katolikus egyház is,üldözni fogja a kis egyházakat.És még akkor azt gondolják,hogy istentiszteletet cselekszenek.Jó ha mindenki tudja: nincs új a nap alatt.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (13 szavazatból)
 8. charly, ha ismersz 10 embert, aki megfelel az arany középútról vallott fogalmadnak, akkor már nagyon szerencsés vagy! A többség materialista (nem világnézeti, hanem “földhözragadt” értelemben) Annyiban igazad lehet, hogy a rendszerváltás előtt eszmei előkészítést szolgált a “Dunagate” (soha drágább zászlót még nem hímeztek!) amihez tájékozatlan, de jó szándékú tömegek csatlakoztak. Lehetséges, hogy most a vallásszabadság kérdése lesz egy ilyen ürügy – de erősen kétlem. A TÖBBSÉG az elismert 14 egyházhoz tartozik, és nálunk a kisebbségért ritkán szoktak kiállni. Ahogy írni szoktam: a magyar nyelvben nincs szó a szolidaritásra. Ezért a bizniszegyházakról szóló szöveg termékeny talajra fog hullani.
  Viszont ezért érthetetlen a metodisták kihagyása: nagy egyház, külföldön sokkal nagyobb súlyú, mint nálunk – lehetséges ok bizony a lenyúlni érdemes intézményrendszere (kivéve persze, ha velük akarják demonstrálni, hogy kérelemre mégiscsak bekerülhetnek a többi közé, azaz haj, de milyen demokratikus is ez a törvény).

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (7 szavazatból)
 9. A tényleges hit nem felekezetfüggő – ahogy a Biblia sem az. Jézus, vagy az apostolok soha nem mutattak be misét, nem deklarálták, hogy mostantól kezdve megszűnik a régi vallás és van helyette új, s ténykedésük lényege mindig a Biblia belső összefüggéseinek, évezredekre visszamenő utalásainak – másszóval próféciáinak – értelmezése volt, hiszen az Újszövetség történéseinek és kijelentéseinek túlnyomó többségét is az Ószövetség próféciái hitelesítik, mert évszázadokkal korábban leírták azt, ami utóbb ténylegesen bekövetkezett. Az, hogy ezt mindenféle felekezet kisajátította ahelyett, hogy a maga valóságában értelmezte volna, nem a Biblia hibája.
  Pedig ha mélységében értelmeznénk az Írást, még egy, a korunkon is túlmutató államelméletet is kiolvashatnánk belőle.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (8 szavazatból)
 10. Nagyon jó a cikk. A hasonlóság labdazsonglőrünk politikája és Mussolini fasizmusa között egyértelmű. A gond az, hogy a hatalom megszerzésén, megtartani akarásán túl semmihez sem értenek, csak ötletelnek, amely ötleteket aztán úri kedvük szerint akár a következő percben felülírnak. Őrült uralmuk következtében országunk oly magabiztosan halad előre, mint egy törékeny vitorlás a tengeri viharban, melynek kapitánya nem ismeri a szélirányt, az égtájakat, nem tudja melyik kikötőbe akar eljutni, matrózai pedig állandó alkoholos mámorban vannak.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (10 szavazatból)
 11. A Cikk szenzációs!
  De én nagyon szomorú vagyok:
  “De ha a demokráciát másképp is lehet értelmezni, vagyis ha demokrácia azt jelenti, hogy a népet ne szorítsuk ki az állami életből, akkor e sorok írója méltán definiálhatja a fasizmust “szervezett, központosított, tekintélyen alapuló demokráciá”-nak.”
  Ezzel elvesztettünk egy nagyon fontos fogalmat: a DEMOKRÁCIÁT és ami még fontosabb: a tartalmával együtt. Szóval az Orbáni és Mussolini féle demokrácia, hogy a jogaiktól megfosztott tömegek önkéntesen alárendelik magukat a tekintélyuralomnak?
  Ez már megint a nép önuralma!!
  Más szóval egy ember a Diktátor diktál és a nép pedig önuralmat gyakorol!! És ezt nevezzük demokráciának.

  A demokrácia szó az ógörög δημοκρατία (demokratia) szóból származik, jelentése a nép uralma.
  Még Platón is forog a sírjában. . .

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (7 szavazatból)
 12. Kedves Kekec.
  Csak néhány mondatban reagálnék felvetet kérdésedre és megállapításaidra.Természetesen látásunk sok mindenben azonos.A 14 elismert egyház valóban a pogány-kereszutény nagy többsége.Nyilván a politika nekik akar kedvezni.A 14 egyház vezér egyháza a római egyház.Azt is tudni kell hogy a kis egyházak akik a perifériára kerültek biblikusabbak mint a nagy egyházak.Az is igaz,hogy ezek riválisai a nagy egyházaknak.A tömeg úgy működik és minden időben úgy működött hogy elsősorban csak a saját sorsa érdekelte.Tulajdonképpen ez a baj e földi demokráciával is A többség akarata kell hogy érvényesüljön ezzel egy idejig nincs is baj csak akkor amikor ezt a tömeget manipulálják s a kissebbség érdeke számukra lényegtelenné válik.A 3O-as évek Németországában a többség szimpatizált a diktátorral.A kissebbséget simán a gázkamrákba lehetett küldeni.Magyarországon pontosan így viselkedett a többség,sok szempontból.A Metódista egyházat említetted.Tudni kell azt,hogy Iványi lelkész már a 7O-es években szembehelyezkedett a saját egyházával azzal az egyházzal amelynek vezetői teljesen behódoltak a Kádár rewzsimnek.Iványi kivált a hivatalos egyházból éslétrehozott egy független földalatti egyházat.A rendszerváltáskor az ő külön egyháza legalizálódott.Most könnyen lehet,hogy újból illegalitásba fog vonulni.A mai Orbán kormány,pontosabban a Katolikus egyháznak nem kívánatos közösség az Iványi csoport mert lázadónak számít aki nem akar beállni a sorba.Rajtuk kívül van még néhány biblikus kis közösség akik teológiai meglátásukkal nevén nevezik a bűnt más szóvalprófétikus magyarázatukkal kijelentik a nagy egyházak bukását.Kijelenteni a világ nyilvánossága előtt azt hogy a Jelenések könyvében a Parázna asszony az a pápaság intézményének a szimbólikus képe,vagy a 13.fejezetben a tengerből feljövő hét fejü tíz szarvú fenevad is a pápaság szimbóluma,na ezt a katolikus egyház nem nézi jó szemmel.Természetesen amikor totális hatalomhoz jut az inkvizíció lángjai újból fellobbannak.Tudom e tekintetben te szkeptikus vagy,megértem,de csak azért mert a római egyhá igazi természetét nem nagyon ismered.Ne gondold azt hogy a tömegek adott esetben másképpen fognak viselkedni.A tömeg képlékeny szürke massza,amely manipulálható.Az evangélium igazsága mindíg szembe ment a tömeg izléssel,a tömeg hagyományával,filozófiájával.Valóban a bibliai próféciák jövendölései arról tesznek bizonyságot,hogy a protestáns egyházak teljesen behódolnak Rómának,Ezekszerint ha róma lelkileg a parázna asszony aki a veres fenevadon ül / Jel.17./ akkor leányai a protestáns egyházak .Az alma nem esett messze a fájától.Igen jól határoztad meg ezen egyházakat amikor így jellemezted őket,hogy biznisz egyházak.Attól tartok,hogy Iványi metódista lelkész átlépi a bibliai igazság és a politika világát elválasztó vékony vonalat s időnként politikai állásfoglalásával idegen területre téved.A politika világa nem Jézus világa.Ő világossá tette minden hívő ember előtt,hogy ” AZ ÉN ORSZÁGOM NEM E VILÁGBÓL VALÓ:”Ha valaki nem tartja magára nézve ezt kötelezőnek magára vessen,a következményeivel számolnia kell.Akik az evangélium tiszta igazságát képviselik ők előbb vagy utóbb heves ellenállással fognak találkozni. Nincs ebben semmi meglepő ha Pál apostol jijelentésére gondolunk.Már pedig ő megtapasztalta élete során,amikor azt mondja.” MERT AKIK KEGYESEN AKARNAK ÉLNI KRISZTUSBAN ÜLDÖZTETNI FOGNAK.”Nos ez a világ rendje.Talán sikerült e kisírással látásodat ismeretedet bőviteni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (11 szavazatból)
 13. Alapos, tényszerű! Sok ilyen kell!
  Gratulálok!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 14. charly, tényleg nagyon hosszan és terjedelmesen lehetne a felvetett vallási és evangelizációs kérdéseken polemizálni – azonban ez a cikk és elemzés mégis csak az Orbán által Magyarországon kiépített nagyon is világi hatalom jellegéről, besorolásáról és minősítéséről szólna. Egyébként elég sok mindent olvastam (beleértve az Inkvizíció viselt dolgait) azért nem sok illúzióm van a katolikus egyház és szatellit egyházai tekintetében.
  Nem vagyok biblikus ember, csak annyira ismerem amennyire hozzátartozik az alapműveltséghez (mint a görög eposzok is), amik ismerete nélkül a legtöbb festmény témája értelmezhetetlen. A sok értelmezés közül pedig Graves Jézus királya áll hozzám a legközelebb. Nézd a jó oldalát: választhattam volna Leo Taxilt is!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 15. Kétségbe vagyok esve!!! Hova disszidáljak?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 16. pestierzsi68- ha a 68 a születési dátumod, akkor még van értelme kimenni, ha a korod – akkor már kemény dió, amennyiben nincs kint rokonod.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (1 szavazás)
 17. Kedves Egri István soraira reagálnék.Azt gondolom hibátlan a meglátása ami hit dolgát illeti.Nem felekezet függő.De úgy vélem elindult a jelen hatalom részéről egy olyan folyamat amelyet diszkriminációnak is nevezhetnénk ami az egyházak megkülönböztetését illeti.Teljes mértékben az államvallás megalakulásának végrehajtása folyik.Az állam első vallása a római egyház a politika és a vallás vezetői szimbiózisban élnek.Ha komolyan végég gondoljuk azt,hogy a politika fogta be szekerébe a vallást vagy a vallás fogta be szekerébe a politikát.Tudom e kérdésre sokan azt válaszolnák hogy mindegy,kölcsönösen történnek a dolgok.A valóság kép egy kicsit árnyaltabb.Az igazság az,hogy az egyház fogta be szekerébe a politikát és nem fordítva.Igy volt ez a történelem minden idejében.Ezzel kapcsolatban a Biblia tökéletes szimbólikus képpel mutatja be Jelenések 17.fejezet első verseiben amikor a parázna asszony meglovagolja a veres fenevadat.A Biblia nyelvezetében a parázna asszony a bukott egyház szimbóluma a további szövegek világossá teszik a kutató előtt azt hogy félreérthetetlenül a római egyházról,a pápaságról van szó mégpedig az utolsó időben.A veres fenevad a politikai hatalo szimbóluma s a kép világossá teszi mindenki előtt azt,hogy itt az európai Unió országairól van szó.Tulajdonképpen a negyvenes években a Vatikánban álmodták meg az eggyesült európai Uniót.Hatvan éven át a Vatikánban tartották állandóan melegen e vasat.Az asszony irányítja a fenevadat bés nem fordítva.E tekintetben Magyarország kísérleti teszt ország az Európai Unióban.Biztosak lehetünk abbanhogy ez a folyamat át fog terjedni a zöbbi EU-s országra is.Olaszországban Berluszkóni próbálta az Olaszokat ebbe az irányba tolni kis sikerrel,botránytkeltő magatartása miatt.Magyarországon valójában nem is Orbán Viktor volt az egyház első számú embere akit nagyon komoly feladattal bíztak meg,hanem egy nő,Talán még vannak akik emlékeznek a 2OO2-es Köztársasági elnök választásra amikor az MSZP szájából a FIDESZ kiénekelte a sajtot.Komoly ellentét volt az SZDSZ és az MSZP között.Toller és klikkje mindenáron a Katit a Katit akarták köztársasági elnöknek.Az SZDSZ azt mondta bár kit csak Szilit ne.Bocsánat azt hiszem 2OO6-ban volt ez.A lényeg az,hogy Gyurcsány Ferenc próbálta meggyőzni a Szades vezetőit hogy szavazzák meg Szilit.Az SZDSZ határozottan kiált álláspontja mellett,hogy nem.Az MSZP azt gondolta,hogy az utolsó pillanatban a koalíciós partner csak jó gombot fog megnyomni.Nem nyomott jó gombot és jól tették.Hogy miért? Mert nyilvánvalónak kellett lenni ország világ előtt hogy ki is valójában Szili Katalin.Az SZDSZ részéről azóta is mélységes hallgatásvan arról hogy valójában mi is a bajuk Katival.Csak emlékeztetni szeretnék arra,hogy2OO4-ben amikor Gyurcsány átvette a kormányzást Medgyesytől attól a pillanattól kezdve Szili szembe ment Gyurcsánnyal.Szili Katalin soha nem volt igazi bal oldali de liberális sem,mivel egy konzervatív Katolikus.Kiszivárogtak hírek Szili viselkedéséről mikor kint volt mint közjogi méltóság II.János Pál temetésén.2OO4-től Szili megbizatása szétverni az MSZP-t belülről Gyurcsányt pedig ellehetewtleníteni.A Katolikus egyháznak az első számu ellensége Gyurcsány Ferenc.Őt ha csak egy mód van rá bőrtőnbe kell zárni.Tisztában van az egfyház azzal,hogy telj hatalma csak akkor valósulhat meg ha Gyurcsányt likvidálják.Az egyház ha kell még merénylet végrehajtásra is készt.Végül is a cél szentesíti az eszközt.Én látom nem csak az ország szomorú jövőjét de Gyurcsány Feriét is.Eszembe jut közben a Lengyel Kacsinszky testvérek bigott,elmebeteg politikája.Ezeknek a hatalmat az egyház kaparta ki amiért hűbéresekké kellett válniuk.A butaságuk,bigottságuk határtalan volt kormányzásuk alatt,váltva állandóan a Vatikánban jártak kihallgatáson.Akkor ők voltak az Unió szégyen országa.A fanatizmus a bigottság őrületbe kergiti az embert.Egy ilyen útra tévedt a két testvér a KJacsinszkyak.Úgy néz ki mintha Orbán ugyan arra az útra tért volna.Most mi vagyunk a demokrácia szégyenfoltja.A Lengyelek már odáig mentek,hogy Németországnak akartak diktálni és kioktatták a többi EU-s országot is.A mi kormányunk most ugyan azt teszi.Az erőt a magabiztossághoz első sorban a római egyháztól kapja,de a sorba beálltak a protestáns történelmi nagy egyházak is.Nos Szili Katalin a reá bízott feladatot elvégezte az MSZP szakadni látszik,Szili elhagyta az MSZP-t csa idő kérdése hogy mikor csatlakozik Csintalanékhoz,vagy Semjénékhez.Így jut hamarosan totális hatalora a katolikus egyház s utánna már index alá helyezi Adyt,József Attilát,Móriczot és a tobbieket.Legvégén pedig a Bibliát fogja láncra verni mint Luther videjében.Mert nincs új a nap alatt….

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 18. Kedves Hozzászólók !

  Vannak dolgok amiknek meg kell lennie , mert az Ige bizonyságot tesz erről , és mindennek be kell teljesednie , mert akkor nem lenne igaz az Ige .
  Ellene nem tehetünk semmit .

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (2 szavazatból)
 19. Kedves Győri Győző és hozzászólók!
  Az Ige ellen nem is, de tenni kell, mégpedig a szubkultúrában azokat segítve akik még az értékeket ápolják, szót emelnek az elnyomás, a kizsákmányolás, az emberi méltóság és jogegyenlőség mellett.
  Mégpedig ellenkultúrával, melynek alapelvei változatlanok. Milyen elvek egyetemlegesek, azaz minden emberre egyformán érvényesek a jó és a rossz megítélésének tekintetében? Egyedül a teljes Biblia. A bibliai elvek nem változnak, mint a társadalmiak.
  Az adott társadalomban a szubkultúra ma már erősen eltolódott a szabadosság felé, (korszellem), a szabadságfok kitágítása magával húzza a vétőképesség kitágítását is. pl: amit ma szolid műsorként megnézünk a tv-ben, egy 60 évvel ezelőtt élt ember erkölcstelennek minősítené, stb. Tehát ebben a kultúrában a jó, erkölcsös, szabálykövetők oldalán állóknak is, több dolog fér már bele az életébe, mint régebben. Arról nem beszélve, hogy ez a réteg a társadalomban vészesen fogy. Ezt nevezik eltolódásnak, tehát nem állandó.
  Nekik kell segíteni, akik tenni, jobbítani akarják a társadalmat. A kereszténységet a konkoly túlsúlya miatt még nem utálják annyira, mint a zsidóságot a törvény őrzése miatt, de a keresztény kisegyházakban ahol a teljes evangélium tisztán prédikáltatik, már üldözik, természetesen a pápasággal az élen. lassan ugyan úgy utálják őket, mint a zsidóságot. Tehát a megoldás az ellenkultúra meg és kiépítése.
  Üdv: ” Sanyibácsi”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 20. Kedves “Sanyibácsi”!
  A második mondat kissé hiányos, ezért zagyva!
  :)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (1 szavazás)
 21. Kedves gets!
  Köszönöm az észrevételt, talán másképp is fogalmazhattam volna, de a második mondatom első részében Győri Győzőnek válaszoltam, majd továbbfűztem, hogy egyben világos legyen a megoldás is, hogy nem megoldás az, hogy nem tehetünk semmit. Lehet, hogy mások így is értik.
  “Sanyibácsi”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (1 szavazás)
 22. “Az Ige ellen nem is, de tenni kell, mégpedig a szubkultúrában azokat segítve akik még az értékeket ápolják, szót emelnek az elnyomás, a kizsákmányolás (ellen), az emberi méltóság és jogegyenlőség mellett.”

  Én a zárójelben levő bővítésre gondoltam! :)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (1 szavazás)
 23. Kedves Hozzászólók !

  Azt , hiszem , hogy mi nem egy malomban örlünk.
  Isten Igéje erről világosan szól , hogy lesz ilyen kor amikor visszaáll a régi birodalom , ez egy antkrisztusi világbirodalom lesz.
  Nálunk is ez folyik , ezt a renszert építik éppen , minden törvény ezért születik , ennek van alárendelve tudatossan a “törvénygyár”. Az utolsó 15 hónap erről szólt , és szól is majd. Totális ellenőrzés , mindenhol és mindenkin és ezt már nem lehet visszafordítani . A miniszter elnökünk az már behodolt , hogy a Dániel 11.39. szerint ” aki hódol, annak dicsőségét megsokasítja és sokak felett ad nékik hatalmat; a földet elosztja jutalom gyanánt.”
  A romániai beszédére utalva például. Hányszór volt az elnökünk vatikánban a pápánál az elmult időszakban.
  Éa arról is tudhat , hogy a svájci bankoknak hamarossan meszeltek.
  Ma az USB svájci bejelentette , hogy ne vegyenek magyar államkötvényeket , erre fel egy angliai központu bank, valaki megbizásából nagy mennyiségben magyar kötvényeket kezdett vásárolni . Megvan a vatikáni védművünk.
  Amiért be kell buknia a svájciaknak az is egy Ige. Ime: Habakukk 2.6-12.
  Avagy nem költenek-é ezek mindnyájan példabeszédet róla, és találós mesét reá, mondván: Jaj annak, aki rakásra gyűjti, ami nem övé! De meddig? És aki adóssággal terheli magát!
  7
  Avagy nem támadnak-é hirtelen, akik téged mardossanak, és nem serkennek-é fel, akik háborgassanak téged? És zsákmányul esel nékik.
  8
  Mivelhogy kifosztogattál sok nemzetet, kifosztanak téged mind a többi népek az emberek véréért, és az országok, városok és minden bennök lakozók ellen való erőszaktételért.
  9
  Jaj annak, aki bűnös szerzeményt szerez házának, hogy magasra rakhassa fészkét, hogy megszabadulhasson a gonosz hatalma elől.

  Ott zsidóktól és más emberektől erőszakkal elvett pénzek, vagyonok fölött ülnek , ültek.
  Rövidesen jön az új világpénz .

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 24. Kedves Foma!

  azt írja, “valakik egyszercsak megelégelik” az érdekeik megsértését.

  Vitatkozom Önnel, mert arra gondolok, hogy ha az eddigieket a különbözö csoportok zokszó nélkül, vagy eredménytelen zokszóval türték…akkor hol lennének azok, akik majd fellázadnak?

  Azonkívül a jövöbe-vetítés nekem hasonlít arra, amikor valaki azt írta, hgoy “miért nem segít nekünk a Nyugat”.

  Nekünk kell megtalálni, hogyan legyünk elégedetlenek, itt és most.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 25. Kedves Getz!
  Köszi én is így gondoltam (ellen). Bocsi.
  “Sanyibácsi”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (1 szavazás)
 26. Bocsánat eltévesztettem a neved. Gets.
  “Sanyibácsi”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (1 szavazás)
 27. Kedves Győri Győző!
  Nyilván utolsó időket élünk, de ez már több, mint 2000 éve így van. 50 igazért városokat is megtartott volna az Isten. Hiszem, hogy ennél sokkal, de sokkal több igaz van, vagy megigazított. Sajnálom, hogy az adventisták állandóan ezzel sokkolják és tétlenséget sugalmaznak az embereknek. Nem kell tétlenkedni, nem. Ez hamis. Az Isten ma sem tétlenkedik, működik a világ. A gonosz munkáját kell lerombolni. Ez a feladat. Tessék dolgozni ezen, mert ez az utolsó parancs.
  “Sanyibácsi”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 28. Kedves “Sanyibácsi” és Hozzászólók !

  Nem hiszem , hogy tétlenségre lennénk kárhoztatva ,Én hiszek abban , hogy az Úr mégegyszer megrázza a visszajövetele előtt az Ő választottait , és lesz hirdetve az evangélium ,mindenkinek . De most van igazán olyan idő amikor Ő tudja meggyőzni a világot bűn , és igazság tekintetében ,mert erőben áll Isten országa és nem beszédben. A tűz viszont csak a keskeny ősvényen érkezik , az Igéhez ragaszkodokhoz , és ismerjük fel majd a meglátogatás idejét .
  Még a Szócska féle egészségügyi reform is jóra fordulhat , de bizonyos céhek most is veszélybe kerülhetnek . Minden ébredési hullám megszedte a maga áldozatait. Lásd pl. Whitefield ,Wesley ,Evan Roberts.
  Kocsmák , focipályák stb. kiürültek . Ez az ami megtud rázni egy nemzetet , és ez rázzon meg bennünket is , a mi országunkat , az egész földet.Az Úr valóságos jelenlétére van szükségünk és jöjjön csak el mielőbb az Ő ereje erre a nemzedékre. Ezért imádkozom én , mert ez tudja felrázni az embereket, az Ő jelenléte , és bizonyság az evangélium mellett ahogy abban a korban megtette az Úr , most is Ő az aki ezt megcselekszi .A langyos vallásos felekezetek , gyülekezetek nem hoznak ébredést.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 29. Na ez jó lett.
  A “megszűnéses” vitánkkal ellentétben, ez esetben jó a távolság.
  Most a nagy távolság lehetőséget ad arra, hogy mélyebben, tisztábban lássa az eseményeket. A ‘részletek’ nem zavarják a látást.

  Részemről nem látok hézagot, töréseket a levezetésben, szóval gratulálok.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 30. Az orbáni fasizmus ugyanakkor életképtelen.
  Ugyan azért amiért a mélyen vallásos társadalmak vagy a kommunizmus is.
  Lehetnek mégoly szépek az eszmék (mert a kommunizmus ritka szép eszme, kéz a kézben jár Jézus tanításaival is), nem életképesek.

  Az emberiség individualista, az emberiség története az érdekek története, az ember története a magánérdek története. Ahogy Csányi Vilmos etológus nekem hihetően levezette, és ahogy én is ebben a hitben élek már korábban is, az emberek csoport szerveződése és kooperációs képessége is leginkább csak az önzés következménye. A csoport és a kooperáció előnyei nagyobbak az egyén számára, mint a magányos, nem kooperáló viselkedés.

  Egy elzárt (fizikálisan és intelektuálisan) társadalomban lehetnek a fasizmusnak esélyei, de a fundamentumok kevesek, ha a fasiszta elvek ütközhetnek a liberális környezet, a “világ” kihívásaival.
  Nem mellékesen gazdasági alapok is kellenek a fasizmushoz.
  Az meg szintén történelmileg bizonyított tény, hogy a liberális, versengő gazdaság hatékonyabb, mint pl. egy fasiszta központosítottan irányított.
  A magyar NER is ezen bukik meg: teljesen bizonytalanok a gazdasági alapok. Recseg, ropog, az összedőlés határán áll. Miközben az emberek az EU-ban élnek. Van összehasonlítási alap. Lehet boldogulni (jobban!) más országokban és mindez nem maradhat titokban az internet korában. Egy lényegesen jobban megalapozott magyar szocializmus is megbukhatott ezen: a személyes önzésen.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 31. Minta kommentelő, 2011. június 22. szerda, 14:12

  “És ez a többségüket nem is érdekelné. Idióták országa.”

  Mond csak, ott a zusába’ mekkora is a tömegek felháborodása pl. a Patriot Act-al kapcsolatban?

  http://research.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/1/2/7/2/2/p127229_index.html

  Az usa is az “idióták országa”?
  Nekem úgy tűnik vannak szerencsésebb és szerencsétlenebb népek, vannak népek amiben nagyobb az értelmesebbek aránya, meg ahol kevesebb, de alapjában az emberiségnek van egy-két alaptulajdonsága.
  Szóval szeretném ha fékeznétek az “idióta” szóval, mert csak idióták zengik állandóan megfontolások és kétkedés nélkül.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (1 szavazás)
 32. “az eddigieket a különbözö csoportok zokszó nélkül, vagy eredménytelen zokszóval türték…”
  .
  De a tüske, az befúródott és irritál folyamatosan.
  .
  Azért azok a régi ideológiák is megállnak: a mennyiségi felhalmozódás hozza majd a minőségi változást (földcsuszamlás szerű változás), meg hát a változásnak meg kell érnie, mielőtt bekövetkezik.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (1 szavazás)
 33. Nagyon szépen köszönöm,hogy reklámot csináltak a fasizmusnak ezzel a cikkel.Minél többet hivatkoznak fasizmusra,annál keresettebb lesz azok körében,akik a rendpárti társadalomra vágynak,és jelenleg még Orbánban hisznek,aki becsapja őket.Mindazonáltal nem rossz a párhuzam,de a lényeg mégis tévedés.A fasizmusban nem hit volt hogy az emberek jól élnek,hanem TÉNY.Szabadság az nem nagyon volt,de nem is hiányzott senkinek.Mussolinit nem a nép lincselte meg,hanem komcsi partizán vadállatok.Jobb ha felébred,Bartus úr:itt sem hiányzik a szabadság senkinek.A megszorítópolitika miatt haragszik az ország Orbánra,nem a maga hülye szabadságjogainak csorbítása miatt.Szegények vagyunk és a jogokból sem enni nem lehet,sem számlákat kifizetni.A jog és a szabadság,úgy ahogy azt Ön látja,az emberek nagy részének úri huncutság.Mi,magyarok,csak a rossz diktátort nem szeretjük,aki kegyetlenkedik és éheztet.Viszont voltak jó diktátorok is,akikre mindig büszkék leszünk.A demokráciától viszont csak szart kaptunk,semmi mást.Ennyi.Oszt jónapot!!!!!!!!!! : ))))))))))))Tisztelettel:egy őszinte,faszagányos-férfias,igazi fasiszta.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -4 (10 szavazatból)
 34. Szilassy Péter!
  Nem is várható öntől más. Ön “rendpárti fasiszta”. A kommunistákat csak azért nem szerette, mert ugyan ők is “rendpártiak” voltak, csak szélső balról.
  Önnek nem kell a jog és a szabadság, ez önnek úri huncutság.
  “Jó diktátorok” nincsenek. Annyi igénye van csak, hogy kapjon enni és inni, a kutyám is ennyivel elvan. Egy embernek tekintettel kellene lennie a Teremtőjére!
  Kapja össze magát, nézzen a tükörbe, és ébredjen fel, mert emberábrázata van, nem kutya!
  “Sanyibácsi”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (5 szavazatból)
 35. “Sanyibácsi”!
  .
  Szerintem az az “úr” inkább szalon-náci – nem fasiszta. Most még “szépen” beszél, de ha helyzetbe kerül, az anyját is eladja.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 36. gets!

  Nagyon érdekes és jól reprezentálja a “Mi magyarok” lelkét, és gondolkodását.
  Tehát csak ők a magyarok, szerinte. És ez a beszűkült látás ma sajnos nagyon sokaké, szinte az ország döntő többségéé. Nem kell a jog, a szabadság! Ma sajnos ez a realitás.
  Ez korrekt ténymegállapítás. Ha megnézzük hány embernek fontos a szabad sajtó, pl. az AN. A dkp. külön utas, Bartus L. szavaival: nekünk barátunk, neki mi nem.
  “Sanyibácsi”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 37. A kapitalista pénzhatalom gonosz, embertelen voltára már a 18. 19. században rájöttek. Az utópista kommunák azonban, amelyek mögött nem állt semmilyen hatalom egytől, egyig megbuktak. A 20. század két választ is adott a kapitalizmus problémájára, amelyik zsákutcának bizonyult: a bolsevizmust és a nácizmust.
  Az olasz modell a világháború miatt nem kapott elég kifutási időt, nem tudjuk, békésebb környezetben hova fejlődött volna. Kétségtelenül vannak szimpatikus vonásai. A pénzhatalom, ember ember általi kizsákmányolásának korlátozása, szociális és közbiztonság /szétzúzták a maffiát is/ szilárd erkölcsi értékrend.
  A liberális demokrácia a szélsőséges devianciákat karolja fel, az embereket kiszolgáltatja a nemzetközi rablótőkének és a bűnözőknek. Az értékeket relativizálja.
  A demokratikus választások arról szólnak, ki tudja a választók nagyobb tömegeit félrevezetni. Már az ókori szerzők többsége is átlátott a szitán és az ún. demokráciát elítélte, megvetette.
  Én üdvözlök minden olyan próbálkozást, melynek eredményeként egy erős, független, konzervatív, keresztény, nemzeti jellegű magyar állam jön létre.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 38. A cikket csak most vettem észre. Nagyszerű, s teljesen igaz. Gratulálok.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (1 szavazás)
 39. A cikk nagyon érdekes, és a szerző igen felkészült. Jómagam eddig nem foglalkoztam az olasz fasizmus nézetrendszerével, ezért meglepett a hasonlóság Orbán és Mussolini között. Orbánt én magam inkább Szálasi-epigonnak véltem eddig, de igaz lehet, hogy Mussolinitől merített.

  Mindazonáltal a mai magyar, és a közel 100 évvel ezelőtti olasz helyzet között – véleményem szerint – vannak lényeges különbségek. Hol is kezdjem?

  Valahol hallottam, hogy a demokrácia azóta válságban van, amióta létezik. Churchill sem tartotta jó államformának a demokráciát, de úgy vélte, a többi még rosszabb. Szerintem a demokrácia nem tökéletes államforma, biztos, hogy semmilyen eszmeiséget nem valósít meg következetesen, de megkockáztatom, hogy az eszmék tökéletes megvalósítása egy társadalmi-politikai berendezkedés keretei között mindig katasztrófához fog vezetni. Amennyire én tudom, a történelem folyamán egyetlen gondolati konstrukció sem bizonyult még örök érvényűnek, a gondolkodás bármely tárgyára vonatkozó eszmék idővel meghaladottá váltak. Konrad Lorentz ezt nagyon szépen (és közérthetően) leírta a tudományos gondolkodás elméletei kapcsán, de talán kiterjeszthető Lorentz nézete a társadalommal kapcsolatos gondolkodás termékeire is. Ha igazam van, akkor a demokrácia jelenkori válságára a világ fejlett országai nem a fasizmus alapelveiből táplálkozó, ezen elveket premisszákként elfogadó választ fognak adni. Szeretném remélni, hogy az utóbbi 50-60 év tudományos eredményeit a fejlett országok vezető politikusai nem hagyják figyelmen kívül, továbbá bízom abban is, hogy a fejlett országokban, a fejlett demokráciákban az egyszerű átlagemberek is ennél sokkal többet fognak elvárni a vezetőiktől. Merném gondolni, hogy a társadalomtudományokban is folynak alapkutatások, és valaki egyszer a homlokára üt: Óh! Hiszen nem is biztos, hogy minden társadalmi jelenség sztochasztikus! Talán megszületik egy új, a korábbiaknál jobb elmélet a különféle normákra vonatkozóan, amelyre támaszkodva meghaladhatjuk azt a sztereotípiát, mely szerint a társadalmi jelenségeket a statisztikus vizsgálja és azonosítja, és ha valahol valami félresiklik, akkor a politikai akaratképzés eszköztárával szépen korrigáljuk a hibát, és ezzel a probléma le van tudva.

  No de! Miért nem lehet Orbán a magyar Mossolini?

  A fasizmus szerző által vázolt alapelvei a fasiszta állam sikereinek hátterében kimondatlanul és feltételezik, hogy van egy elit, amely ebben az eszmében erősen hisz, és ezért az eszméért konzekvensen cselekszik. Ha nem így lett volna, akkor az olasz fasizmus oly gyorsan korrumpálódott volna, hogy nem tudott volna felmutatni semmilyen eredményt. Magyarországon Orbán talán hisz a saját fasizmusában, a FIDESZ “vezéralakjai” azonban biztosan nem hisznek ebben. Ha Mussolinit a fasizmus iránti áldozatkészség jellemezte, és Orbán talán maga is hasonlóképpen gondolkodik, akkor sincs Magyarországon olyan elit, amelynek a szűk körében lehetne tartani az értékvitákat. Magam úgy tapasztaltam, hogy a FIDESZ úgynevezett “nagyágyúi”, mint például Pokorni, Varga, Lázár, stb., meglehetősen pitiáner csalók. Ezek nem nagy formátumú emberek (bár ostobának sem nevezném őket), tehát nem olyanok, akik személyes példájukkal milliókat tudnának lelkesíteni. Sokkal inkább várható, hogy ha valahol lelkesednének is az emberek valamiért, ezeknek a FIDESZ-sztároknak a megjelenésére a lelkesedés biztosan elapad. Nekem úgy tűnik, Orbán egy olyan tábornok, aki tudva-tudatlanul tehetségtelen tisztekkel veszi körül magát, azért, hogy bizonyosra vett veresége esetén ne kelljen sokáig keresgélnie, kire háríthatja a felelősséget. Tudom, hogy ez így nem racionális, de nekem mégis hihetőnek tűnik.

  A másik lényeges különbség, hogy – példamutató elit híján – a magyar emberek milliói egyedül küszködnek a 21. század globalizált világának minden kihívásával, ami által a magyar átlagember semmilyen eszmében (sem jóban, sem rosszban) nem tud hinni tartósan. El sem tudom képzelni, hogy magyar emberek milliói a következő években átszellemült arccal, lelkesen izzadnak a gátakon, a földeken, az erdőkben vagy az építkezéseken, azután munka végeztével eszmecserét kezdenek valamelyik közeli kocsmában arról, milyen jó dolog, hogy a Viktor kitalálta a közmunka programot, és hogy milyen jó lenne, ha kitalálna még valami hasonlót, mert most végre mi is részt vehetünk Magyarország felemelkedésében, mi is dolgozhatunk az ország üdvére. Mondják, úriember biztosra nem fogad, de én mégiscsak feltennék egy láda pezsgőt arra, hogy a magyar emberek a közmunka programmal nem lesznek elégedettek.

  Ha e két alapvető különbség vonatkozásában igazam van, akkor Orbán fasizmusa egyáltalán nem tűnik félelmetesnek, sokkal inkább egy szánalmas ember szomorú próbálkozása, amelyben a legszánalmasabb éppen az, hogy a magyar néptől ez idő tájt csupán ennyi telik. Személyesen tapasztaltam, hogy a magyar emberek az orbáni fasizmust nem szánalmas bohózatnak, vagy idegesítő, ügyefogyott téblábolásnak látják, hanem valóban félnek tőle. Behódolnak olyan emberek előtt, akikre csak erősebben rá kellene szólni, és elkotródnának. A magyar emberek forradalomról álmodoznak, akasztófákat vízionálnak, amelyeken majd Orbán Gyurcsánnyal fog libikókázni, ahelyett, hogy határozottan elküldenék ezeket az áskálódó intrikusokat a p…-ba. Egyszerűen csak közölni kellene velük, hogy most már komoly dolgokkal szeretnénk foglalkozni, nem érünk rá a hülyeségeikre.

  No, mindenesetre legyünk optimisták! Hátha akad valaki, aki észreveszi, hogy a király – ezúttal is – meztelen, és utóbb majd jót kacagunk ezen az egészen.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 40. Jo cikk es stilusos. De a kerdes az, hogy ez a rendszer a jelenlegi szituacioban hasznara valik-e az orszagnak vagy sem?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (2 szavazatból)
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos