Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: Az Unió első fasiszta állama 2011. május 18. szerda 13:19

 • Hozzászólások(423)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: Az Unió első fasiszta állama

Talán méltatlanul kevesen figyeltek fel Vejkey Imre kereszténydemokrata képviselőre, aki pártja vezérszónokaként a Tízparancsolatra, valamint XIII. Leó pápa „Rerum Novarum” című enciklikájára hivatkozva helyeselte a nyugdíjmegvonással járó újabb alkotmánymódosítást. Mindezt csak azért hozzuk fel, mert miközben XIII. Leó sok mindent mondott, és enciklikája sem csupán erről szól, az köztudomású, hogy Mussolini a fasiszta állam teóriájának elemeit ebből az enciklikából vezette le. Ismert társadalomtudományi módszer, hogy amikor egy társadalmi jelenséget nem tudunk egyértelműen azonosítani, megvizsgáljuk a forrásokat, amelyeket használ. XIII. Leó alapján eljutunk a fasiszta állam eszméjéhez, onnan pedig a Fideszhez és a KDNP-hez. Ha alaposan megvizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy Magyarország Mussolinit követi. Ott tartunk a XXI. században, hogy a magyar parlamentben egy fasiszta állam alapjait vetik meg, Mussolinivel azonos gyökerekre hivatkoznak, és ezt senki nem veszi észre. A parlamentben bohózat zajlik, amihez asszisztálnak a maradék demokratikus pártok, a demokrácia látszatát kölcsönzik egy fasiszta puccshoz, amely megállíthatatlanul robog előre. Mindez az Európai Unió soros elnöki tisztét betöltő országban.

Csupán egy kevés Mussolinit kell olvasni ahhoz, hogy megtudjuk, mi zajlik Magyarországon. Mindebből könnyen megjósolható az is, hogy a folyamatok milyen irányban haladnak tovább. Orbán Viktor Nemzeti Együttműködés Rendszere egy kialakulóban levő fasiszta állam elnevezése. Ha egymáshoz illesztjük az egyes elemeket, felismerhető a szisztéma. A „fasiszta” elnevezést nem abban az értelemben használjuk ezúttal, ahogyan Magyarországon a jobb- és baloldal „kommunistának” és „fasisztának” bélyegzi egymást. E szó egzakt, tudományos értelmében használjuk a kifejezést. Az a rendszer, amely Magyarországon épül, ideológiáját, szellemiségét tekintve, fasiszta állam. Amikor a NENYI-t először megláttuk, azt hittük, csak egy bohózat. Nem gondoltuk, hogy előre megfontolt szándék húzódik mögötte. Ideje komolyan venni, miután januártól nem lesz demokratikus alkotmány, nem lesz független Alkotmánybíróság, bíróság, rendőrség, ügyészség, sajtó, semmi, ahol jogorvoslatra számíthatunk, tilos lesz a sztrájk, nem lehet leváltani a korlátlan hatalommal rendelkező kormányt, ideológiai állam jön létre, megkezdődnek a koncepciós perek, boszorkányüldözések, az elbocsátások folytatódnak, idővel megszűnhet a parlament. Ha bárki tüzetes vizsgálatnak veti alá az olasz fasizmust, és összeveti azzal, ami eddig történt, nagy valószínűséggel kiszámíthatja azt is, mi fog történni ezután. Orbán tudja, mit csinál, bírálói pedig nem látják a rendszert.

Mindenekelőtt különbséget kell tennünk az olasz fasizmus és a német nácizmus között. Az olasz fasizmus a nácizmustól eltérően nem fajelméletre épül. Hogy a különbséget érzékeltessük: a Fidesz egy klasszikus fasiszta párt, amelynek a KDNP-vel való koalíciója Mussolini és XI. Pius 1929-ben megkötött lateráni egyezményére, a katolikus egyház és a fasiszta állam szövetségére emlékeztet. A Jobbik ezzel szemben náci párt, amely fajgyűlöletre, rasszizmusra és antiszemitizmusra épül. A Fidesz úgy viszonyul a Jobbikhoz, ahogy a fasizmus a nácizmushoz. Meg akarják szerezni a náci szavazókat is, ezért igyekeznek minél több mindent megvalósítani a náci párt programjából. A fasiszták emelett felhasználják a nácikat, azok pedig később a fejükre nőnek. Ha a Nemzeti Együttműködés Rendszere a Duce állameszméjének alapjaira épül, akkor a Fideszt senki más nem követheti a hatalomban, mint a Jobbik. Fasisztákat demokraták, demokratikus eszközökkel, még soha nem váltottak le. Annál is inkább, mert azzal voltak elfoglalva, hogy az életüket mentsék. Megismétlődik a Horthy–Szálasi történet.

Mussolininek mindig igaza van

A történelmi párhuzamok azt mutatják, hogy a fasiszták általában nem tudják pórázon tartani a nácikat. A náci pártok agresszivitása idővel legyőzi a fasiszta államok bizonyos fokú mértéktartását. Ezért a fasiszta diktatúrákat náci totális diktatúrák váltják fel. A demokrácia gyengesége és a hatalmi vákuum miatt alakul ki fasiszta állam, ezért azt nem demokratikus fordulat, hanem náci hatalomátvétel követi.

A szakirodalom szerint a fasizmus autoriter, tekintélyuralmi rendszer, amely csupán korlátozza a szabadságot, de nem szünteti meg. A törvényes keretek sokáig fennmaradnak. Nincsenek internálótáborok, tömeges letartóztatások, kivégzések. Az olasz fasizmus is „felvilágosult diktatúra” maradt egy ideig. A rend ugyan kulcsszó, de slendrián, hanyag, lusta és csapongó a bürokrácia. A rend és a fejetlenség egyszerre van jelen. Ormos Mária ezt nevezte „rendezett káosznak”. Az Orbán-kormány máris kiválóan megfelel ennek a leírásnak. A fasiszta államban az antiszemitizmus kezdetben csak mérsékelt formában van jelen. A náci diktatúra ezzel szemben totálisan felszámolja a szabadságot, hajtóvadászat indul az ellenállókkal szemben, a zsidók, cigányok, melegek fizikai biztonsága is veszélybe kerül. Mindenki kommunista lesz, aki nem náci. Ezeknek az ideológiáknak a gyűlölködő antikommunizmus és antibolsevizmus adja meg a legitimitását. Elég csak egy moderálás nélküli magyar fórumba beleolvasni, és máris olyan minden, mint egy tankönyv a harmincas évekről.

Ha a definíciók pontosak, márpedig azok, a történelmi szükségszerűségek pedig nem változnak, akkor Magyarországon a Fidesz fasiszta államot hoz létre, amit majd a Jobbik náci típusú diktatúrája követ. Fasiszta pártot demokratikus választások útján – amíg olyanokat tartanak – még soha nem váltottak le. Ez önellentmondás lenne, mert Mussolini meghatározása szerint „a fasiszta állam nem más, mint hatalom- és uralomakarás”. Tagadja a demokráciát, a parlamentarizmust. A fasizmus atyja úgy határozta meg a célt, hogy „egy párt, amely teljesen és kizárólagosan kormányoz egy nemzetet”. Egy másik idézet így szól: „egy olyan kormányzati rendszert próbálunk felépíteni, amely minimálisra csökkenti a duális erőtér visszaállásának esélyét, és helyette hosszú távon egy nagy centrális erőtérben rendezi el a politikai kérdéseket; vagy ellenkormányzásra készülünk, és akkor a duális erőtér vissza fog állni. Nem ellenkormányzást kell folytatni, hanem a nemzeti ügyek kormányzását kell megvalósítani. Az állandó harc helyett az állandó kormányzás politikáját folytassuk.” Ez utóbbi Orbán Viktor kötcsei programbeszédének részlete. Ha Mussolini definícióját vesszük alapul, akkor Orbán kötcsei beszéde egy fasiszta állam építésének programja. Orbán és Mussolini ugyanazt mondja. És mint alább majd kiderül, ugyanazt is csinálja.

Fasiszta és náci diktatúra még soha nem omlott össze belülről, minden esetben külső katonai beavatkozásra volt szükség. A fasizmus vezérelvű, akár a Fidesz. Az olasz fasiszták tízparancsolatának egyike az, hogy „Mussolininek mindig igaza van”. A fasiszta állam tartópillére a központi propagandagépezet, amely a többséget a vezér mellé állítja. Ez a propagandagépezet ma az MTI köré épített közmédia. Ezt egészíti ki a jobboldali pártsajtó, amely ezzel szimbiózisban működik. A hazugság, a propaganda minden fasiszta állam alapja, nincs semmi, amit jobban gyűlölnének, mint a szabad sajtó. A fasiszta vezért a nép szereti, ujjonganak érte. Bukása után az imádat gyűlöletbe fordul. Mussolini holttestét a lábánál fogva akasztották fel egy milánói benzinkút elé, ahol egykori imádói leköpdösték. Itt kell megjegyezni, hogy a fasizmus tömegbázisát mindig a lecsúszott társadalmi rétegek adják. Ez az egyik oka annak, hogy a legkönnyebben a gazdasági válság idején képesek hatalomra kerülni. A vezér részben állandó ellenségképpel és fenyegetettséggel, másrészt pozitív énképpel fanatizálja a tábort. A felsőbbrendűség a nácizmusban a “faj”, a fasiszta államban a “nemzet” mítoszában ölt testet. A nép minden nehézséget elfogad a vezértől, mert a bajaikra hihető okot talál, ami mindig valaki másban testesül meg. Ez a tömegtámogatás alapja. A fasiszta államnak fontos a tömeg, a nagy tömegdemonstrációk, a kapcsolat a tömeggel, ha máshogy nem, állandó levelezés útján. A fasiszta állam nem tűri az egyéniséget, az individualizmust, ezért individualista értelmiségiekkel, filozófusokkal, művészekkel nincs jó viszonyban, csak azokat szereti, akik a fasizmus eszményét szolgálják, mint egy Mephisto. Az egyén alárendelődik a nemzetnek, az egyéni érdek a közjónak. A fasiszta állam legfőbb támogatói a nagytőkések. A vezér mindig jóban van a nagytőkésekkel, akik anyagi hasznot látnak a központosított állam által megregulázott munkaerőben és a szabályozott piacban.

Az olasz fasiszták kétharmada

A fasizmus mindig lezár egy korszakot, amit kitöröl a történelemből, és újjászervezi az államot. A lényegéből fakad, hogy felszámolja a liberalizmust, a parlamentarizmust, a demokráciát, az individuális szabadságot, ezért fogalmilag kizárt, hogy választáson legyőzhető legyen. Magát a választás szabadságát sem ismeri el. Tagadja a választásokon megszülető döntések, a választói akaraton alapuló kormányzás bölcsességét. Mindig első lépései közé tartozik a jogrend új alapokra helyezése és a választási törvény megváltoztatása. Mussolini 1922-ben jutott hatalomra, és 1923-ban már új választási törvényt fogadtatott el, amelynek lényege az volt, hogy a legtöbb szavazatot szerző párt megkapta a parlamenti mandátumok kétharmadát. Az olasz fasiszta párt ezt követően 65 százalékos mandátumot szerzett. 1925-ben már olyan rendelkezést hoztak, hogy a kormány a parlament jóváhagyása nélkül is hozhat törvényt. Néhány év múlva, 1928-ban pedig a többségi parlament feloszlatta önmagát. Megszűnt a parlament. Az Orbán-kormány már abban az üzemmódban működik, amelyben parlamenti jóváhagyás nélkül hoznak törvényeket. Formailag megszavazza ugyan saját előterjesztéseit a Fidesz frakciója, de semmiféle egyeztetést nem folytat, beleszólást nem enged. A demokratikus pártok szerepe formális. Az egyéni képviselői indítványok alapján két nap alatt megszavazott alkotmánymódosítás megfelel Mussolini normáinak. A folyamat látszat-demokráciával indul, de először korlátozzák, majd betiltják az ellenzéki pártokat, a szakszervezeteket és az ellenzéki sajtót. Minden leírás szerint először kiszorítják az ellenzéket a hatalomból, majd – szó szerint ez olvasható – minden hivatalba a saját embereiket ültetik. Az ügyészség után most elfoglalják az Alkotmánybíróságot, kicserélik saját embereikre a bírói kar nagyobb részét. Vajon mi célból? A sztrájkjogot megszüntetik, majd később a szakszervezetek helyére korporációkat hoznak létre, amelyekben a munkaadók és a munkáltatók kibékítik az ellentéteiket, majd képviselőket delegálnak a központi kongresszusba, amely már nem parlament, hanem a kormány tanácsadó testülete.

Mussolini fasizmusa a római birodalmat állította eszményként az olaszok elé, az erő kultusza jegyében. Orbán is az erőt hangsúlyozza, fitogtatja, még akkor is, ha nincs. Az Európai Uniónak is feltűnt, hogy a féléves EU-elnökségnek Magyarország a „Strong Europe”, vagyis „Erős Európa” jelszót választotta, mintha egy skinhead zenekar lenne. Amerikában ez mindenkit arra emlékeztet, hogy “white power”. Erős család, erős Magyarország, erős nemzet, erős Videoton, Erős Pista, erős pálinka. Mindez azonban nem olyan vicces, ha felismerjük, hogy az erő kultuszának fasiszta teóriája a másik oldalról azt is jelenti, hogy el kell hárítani minden akadályt, ami az erős nemzet kialakulásának útjában áll. A gyengék bukásra, vereségre, halálra, megsemmisülésre vannak ítélve. Ezért nem kár, ha a gyengék, az öregek, a betegek és a rokkantak elhullanak. Nem véletlen, hogy miközben az életerős férfiakat megtartották, az öregeket, betegeket és gyengéket gázkamrába küldték a nácik. Nem állítom, hogy szándékos népirtás terve áll az egyes intézkedések mögött, de azt nem lehet kizárni, hogy a Fidesz és Orbán által vallott fasiszta nézetek hangoztatása mellett (amely az erő kultuszát vallja), olyan területekről vonul ki az állam, ahol a központi segítség hiánya a gyengéket sújtja. Minden intézkedés mögött felismerhető a betegek, az öregek, a hajléktalanok, a hátrányos helyzetűek letaszítása a Taigetoszról. A gyógyszerárak, a hajléktalanok zaklatása, a kilakoltatással fenyegetett emberek cserbenhagyása, a rokkantak, csökkent munkaképességűek úgynevezett “munkába állítása”. Ez utóbbiak között nem csupán csalók vannak, noha sokan vannak ilyenek is. Visszamenőleg azonban csak az küldi dolgozni a már nyugdíjban levőket, aki meg akar szabadulni ettől a rétegtől, de főképp azoktól a “felesleges” költségektől, amellyel ellátásuk jár. Hajléktalanokra, nyugdíjasokra nem költenek, sportra, a test és az erő kultuszára igen. Az sem véletlen, ha egy fasiszta állam olyan adócsökkentést hajt végre, amely a gazdagoknak és az erőseknek kedvez, a pusztulásra ítéltek életben tartását viszont nem segíti.

Erős központosítás

A fasizmus a “fasces” szóból származik, amely egy ókori hatalmi jelvény elnevezése, és az egységet, az autoritást szimbolizálja. A fasizmus vallja a folytonosságot a történelmi múltból kiválasztott hősies, dicső korszakkal. Mussolini a római birodalommal, Orbán Szent István államával azonosítja új rendszerét, ahol a magyar változatban a Szent Korona az egység és az autoritás kifejezője. A fasizmus lényege a totális állam, ahol a központosítás révén az egyetlen állami akarat alá rendelnek mindent. Minden az államon belül, és semmi nem azon kívül. A totális állam eszméje elveti az önkormányzatiságot, az egyéni és a csoportos szabadságot. Mindent az állam irányítása és kontrollja alá helyez. Az Orbán-kormány államosít, központosít, önkormányzatokat számol fel, hatáskörüket, szabadságukat, szuverenitásukat csökkenti. Az állam a nemzet fölött áll, de mindent a nemzetért tesz. Elutasít mindenféle nemzetköziséget, ami megnyilvánul EU-ellenességben, Amerika-ellenességben. Külpolitikája agresszív, a fasiszta állam ellenséges viszonyt teremt mindenkivel. A nemzeten kívül állók lenézése a tipikus jellemzője. Nem véletlen, hogy ennek mindig háború volt a vége. Csak az erő pozíciójából tud tárgyalni. Belpolitikailag viszont sokszor eredményes, átmenetileg stabilizálni képes az országot, ahogyan az Mussolini és Hitler esetében is történt. Egyebek mellett például közmunkaprogrammal. A legfrissebb hírek szerint a BM-ben külön államtitkárság foglalkozik a területtel, amit a VPOP volt parancsnoka irányít majd. Hende Csaba honvédelmi miniszter és Böjte Csaba erdélyi ferences szerzetes tart közös munkaértekezletet. A munkaerőpiacról kiszorultak tömeges foglalkoztatásának ügyeit egy új államtitkárság kezeli, és a nyugdíjból visszahívott rendvédelmiek gumibotokkal felügyelik majd a munkát.

Az államnak nemcsak fizikai, hanem szellemi küldetése is van polgáraival szemben. Erényekre nevel, erkölcsi értéket közvetít, rendre, fegyelemre és engedelmességre tanít. Mindannak az ellenkezőjét képviseli, amit a liberalizmus és a felvilágosodás vall. Mussolini azt mondta, hogy a XIX. század az egyén, a liberalizmus százada volt, de a XX. század a tekintély, a „jobboldal”, az állam, a fasizmus százada lesz. Ha hozzávesszük, hogy a nácizmus nem más, mint a fajelmélettel súlyosbított fasizmus, akkor azt kell mondanunk, hogy igaza lett.

A Vatikán támogatása

A fasizmus nem materialista filozófia. Doktrínája, antiliberalizmusa, antiparlamentarizmusa és demokráciaellenessége teljes összhangban áll a katolikus egyház tanításaival. A katolikus egyház államegyházi státusza nem mellékes része a fasiszta államnak. Az egyház tanítása rendeli a közjó alá az egyént, képviseli azokat az erkölcsi értékeket, amelyeket Vejkey Imre képviselő már a nyugdíjügy kapcsán is beidéz XIII. Leótól. Az egyén szabadsága nem abszolút, a közjó és az erkölcs felette áll. A fasizmus számára az állam az abszolútum. A Fidesz egyházügyi törvénymódosítása az első lépésben megszünteti a felekezeti egyenjogúságot. Létrehozza a történelmi egyház kategóriáját. A második lépésben pedig kiemeli majd innen a katolikus egyházat, amely egyedül lesz államegyházi státuszban. Ez az egyetlen magyarázata annak, hogy a katolikus egyház átmenetileg eltűri, hogy a Hit Gyülekezete is egy kategóriába kerüljön velük, vagyis “történelmi” egyház legyen. Megkezdődött az önkormányzati iskolák egyházi kézbe történő átjátszása, hamarosan – Mussolini mintájára – bevezetik a kötelező hittanoktatást is. A gyerekeken keresztül megkezdődött a szülők bekényszerítése – a fasiszta állam koncepciójának megfelelően – az egyházi kontroll alá. A katolikus egyház, a Vatikán és a fasiszta állam közös ellenségei a szabadkőművesek, a liberálisok és a kommunisták, akik közé a szociáldemokraták is tartoznak (Hitler például végig róluk és a zsidókról beszél a Mein Kampfban). A Vatikán és a fasiszta állam közös célkitűzése, hogy a konzervatív és jobboldali pártokat maga alá gyűrje, a jobboldaliságot a fasizmus – nevén nem nevezett, de tartalmában annak megfelelő – eszméjével azonosítsa. Magyarország múlt századi tragédiáját és minden veszedelmét, beleértve Trianont és a mostani helyzetet is, ez a típusú jobboldali ideológia okozta. Ennek egyik leágazása a faji megkülönböztetésre épülő nácizmus. A nácizmus gyökerei részben a katolicizmus antijudaizmusából fakadnak.

Választási győzelme után Orbán Viktor azonnal új rendszer létrehozásáról beszélt. Forradalomról, amely eltörli az „átmenet” évtizedeit. A fasiszta állam mindig új civilizáció megteremtését hirdeti meg. A fasiszta állammal összeegyeztethetetlen „köztársaság” szót eltörölték az ország nevéből, s nem véletlen az sem, hogy éppen a Köztársaság teret nevezték át a boldoggá avatott katolikus pápa, II. János Pál után. A fasizmus hivatalos ideológiát ad az államnak, s ez Magyarországon bekerült az új alkotmány preambulumába. Emlékezzünk, hogy a legkeményebb nemzetközi kritika ellenére sem voltak hajlandóak a médiatörvényt megváltoztatni, a közmédia kormánypropaganda-funkcióját feladni, az ellenzéki sajtó korlátozásának tervéről lemondani. Mi ez, ha nem tudatos építkezés?

Fasiszta puccs történt

Ha megnézzük az eddigi folyamatot, azt látjuk, minden lépés illeszkedik a rendszerbe. Lehet szépíteni, lehet úgy tenni, mintha nem vennénk észre, de itt egy hamisítatlan fasiszta állam kiépítése zajlik. Létrejöttének feltételei megegyeznek azzal, ahogyan az az 1920-as és 30-as években Olaszországban és Németországban történt. A Gyurcsány-kormány saját pártjától és a demokratikus normákat félresöprő ellenzéktől olyan támadásokat szenvedett el, hogy lebénult, a demokrácia meggyengült, hatalmi vákuum jött létre. Ennek csúcspontja az volt, amikor „apróhirdetésben” kerestek miniszterelnököt. A Gyurcsány-kormány későn ismerte fel, hogy ellenzéki támadás köpönyegébe bújtatott fasiszta puccs zajlik. Nem lépett fel azzal szemben a demokratikus rend erejével, és a puccshoz felhasznált szélsőjobboldali rohamcsapatokkal szemben sem mutatott kellő határozottságot. Ebből lett a Fidesz kétharmada, a Jobbik 14 százaléka. Ehhez társultak a félbemaradt reformok, a gazdasági válság, az életszínvonal csökkenése. Mintha csak közvetlenül egy háború után lennénk. Ez a demokrácia bukásához és a most létrejövő fasiszta állam kialakulásához vezetett. A tömegek bizalma megingott, és tekintélyelvű rend után kiáltott. A Fidesz a kétharmados parlamenti győzelem után befejezte a puccsot, felszámolta a jogállamot, eltörölte a demokratikus alkotmányt. Minden úgy halad, ahogy a múlt századi Európában. Sok tekintetben visszanyúlnak a Horthy-korszak tekintélyuralmi hagyományaihoz is, amelyek rehabilitációja most zajlik. Orbán fasiszta állama Gömbös Gyuláéra emlékeztet. Kívülről nézve ösztönös és tudatos jegyek keverednek egymással, de a vektorok egy irányba mutatnak. Magyarország a demokratikus köztársaságtól halad a fasiszta diktatúra felé, amelynek kiépítése megfeszített ütemben, rohammunkában zajlik.

Ebből az következik, hogy egy szabad választáson bekövetkező demokratikus fordulatnak nem sok esélye van. Ha a nép elégedetlen, akkor a fasiszta Fideszt a náci Jobbik válthatja a hatalomban. A Jobbik a részleges törvényes kereteket is felrúgja, és totális diktatúrát vezet be. Ezt jó lenne megakadályozni. Ennek nyomán menekültáradat indulhat el Magyarországról, humanitárius katasztrófa fenyegethet. És akkor csak külső katonai beavatkozás állíthatja vissza a demokratikus rendet. Ha vége lesz a Nemzeti Együttműködés Rendszerének, akkor minden törvényt és rendelkezést, amit a fasiszta állam létrehozása érdekében szavaztak meg, egyetlen tollvonással el kell törölni. Nem lehet azok között a keretek között folytatni az életet, amelyeket a Fidesz létrehozott. Világossá kell tenni Európa és Amerika számára, hogy Magyarországon nemcsak túlkapások vannak, hanem az Unió első fasiszta állama épül. Ez veszélyt jelent a honi lakosságra, a környező országokra és Európa békéjére.

Az lenne a jó, ha a sajtó nem azzal foglalkozna, hogy közvetíti egy fasiszta állam létrejöttét, hanem tiltakozna és mozgósítana ellene. Ezt a sajtót ugyanis még be sem kell tiltani, mert semmi vizet nem zavar. Ahogy a média közvetítette a gyöngyöspatai cigányok elleni fasiszta terrort, az majdnem olyan volt, mintha Auschwitzot kapcsolták volna élő adásban, és beszámoltak volna újabb vagonok érkezéséről, majd egy nagyobb női csoport elgázosításáról. A hasonlat durva, de morálisan ugyanaz: csupán mennyiségi különbség van, és a folyamat egy korábbi szakaszáról van szó. Akiből Gyöngyöspata nem vált ki tiltakozást, az már a gázkamrák ellen sem fog felszólalni. Egy amerikai ember megállította a gyöngyöspatai terrort, de azóta elmenekült Magyarországról, mert boszorkányüldözés indult ellene. Nem érezte már biztonságban magát ezen a Magyarországon. Az EU-tagország és NATO-tag Magyarországról menekülnie kellett egy amerikainak, aki cigányokat menekített ki egy faluból, ahol egy náci félkatonai csoport kiképzőtábort akart nyitni, lőgyakorlatot akart tartani. Ha ő nem lármázza fel a nemzetközi sajtót, a kormánytól és a magyar emberektől bármi megtörténhetett volna. A nácikat nem vonják felelősségre. A megmentőnek menekülnie kell a fasiszta állam koncepciós eljárása elől. Be akarták bizonyítani, hogy külföldi ügynökök aknamunkája volt Gyöngyöspata, hogy a derék magyar kormányt lejárassák. Nem a magyarok nácik, fasiszták és rasszisták, akikkel összekacsint a kormány, hanem ez is a külföldi lejárató kampány része. Fel lehet göngyölíteni, kik tartottak kapcsolatot az amerikaival, kik a hazaárulók, a kémek. Ugyanerre számíthatnak a demokraták is: bármikor kitalálhatnak bármilyen kémkedést, hazaárulást, hogy politikai ellenfeleiket terrorizmussal, merénylettel, összeesküvéssel gyanúsítsák meg. És erre szükségük is lesz, hogy a totális uralmat kiépítsék.

Egyetlen remény van: az, hogy Magyarországot egy demokratikus Európa államai veszik körül. Ez az Európa talán kész arra, hogy meghallja a magyarok tiltakozását, ha az elég erős. Ha nem, akkor józannak kell lenni, és a túlélés egyéni stratégiáit kell kialakítani, amíg nem késő.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.4/5 (472 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +568 ( 864 szavazatból)
Bartus László: Az Unió első fasiszta állama , 4.4 out of 5 based on 472 ratings

 • Hozzászólások(423)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

423 Reader’s Comments

 1. Remélem Európa befogadja azokat a magyarokat, akiknek elege van magyar ország fasizálódásából. Összefogásról a magyarok részéről nem beszélhetünk, itt a nagy tömegekre jellemző az, hogy mindíg az uralkodó kormány fenekét nyalják.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -12 (90 szavazatból)
 2. Magyar származású USA-nyugdíjas aki 2006-ban visszatelepült Pestre féltucatszor megtámadva ismeretlenek által most készülök börtönbe mert önvédelemért vádolnak. Negyedmill. ft. elköltve és egy kezdő “hanging judge” will see me finally on Nov.30-th. The Human Right Commission of the Hungarian Parliament refused to look at my complaint, the police chief’s “open house” do not let me meet the chief. Meanwhile crimes are committed against me terrorising for couple of years now -so I will submit admitting guilt in a case I called the police for help! There is good reason to suspect that I am targeted to disappear in jail or medical facility (as did another family member who was buried last spring) and leave my SSI to be collected by the plotters. This became Beyrouth of Europe. Not the ultzra order (fascism) but the carefully covered up chaos and fear is what the current threat. Of course-the rulers do the coverup with excessive dictatorship to create outside appearance of order in Hungary. Sajnálom azokat a magyarokat akiket ez sújt, de azokat nem akik ezt némán tűrik magukkal és másokkal történni. Sajnálom hogy Bartus úr véleménye és tapasztalata nagymértékben fennáll, de talán megérjük még azt amikor már csak rossz emlék lesz…Kérdés hogy akkor majd újabb balfékségen és állami bűnükön fogunk dolgozni?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -9 (59 szavazatból)
 3. A pápaság célkitűzései

  „Ha meg akarjuk ismerni azt a céltudatos kegyetlenséget, amelyet Sátán évszázadokon át gyakorolt, nem azok között kell keresnünk, akik soha nem hallottak Istenről, hanem a kereszténység központjában és egész területén.
  Csak át kell tekintenünk Róma történelmét.
  A megtévesztés e mamutszervezete útján a sötétség fejedelme megvalósítja célját: meggyalázza Istent, és szerencsétlenné teszi az embert. Amikor látjuk, miként sikerül álcáznia magát, és megvalósítania munkáját az egyház vezetői által, akkor jobban megértjük, miért olyan ellenszenves neki a Biblia. Ha az ember olvassa e Könyvet, feltárul előtte Isten irgalma és szeretete, és felismeri, hogy Ő nem helyez terheket az emberre. Csak egyet kér: megtört, bűnbánó szívet és alázatos, engedelmes lelkületet.
  Krisztus életében semmi sem utal arra, hogy az ember csak kolostorba zárkózva válhat alkalmassá a mennyei életre. Megváltónk soha sem tanította azt, hogy a szeretetet és az együttérzést vissza kell fojtani. A Megváltó szíve csordultig volt szeretettel. Az ember minél jobban megközelíti az erkölcsi tökéletességet, annál éberebb lesz, annál jobban felismeri a bűnt és szánja a szenvedőt.
  A pápa Krisztus helytartójának mondja magát, de vajon mennyiben hasonlít jelleme Megváltónk jelleméhez?
  Tudunk-e arról, hogy Krisztus embereket börtönbe vagy kínpadra küldött volna, mert nem adták meg neki a menny Királyának kijáró tiszteletet?
  Vagy, hogy halálra ítélte volna azokat, akik nem hittek benne?
  Amikor egy samaritánus falu lakói semmibe vették Jézust, János apostol mélységes felháborodással kérdezte: “Uram, akarod-é, hogy mondjuk, hogy tűz szálljon alá az égből, és eméssze meg ezeket, mint Illés is cselekedett?”. Jézus szánakozva nézett tanítványára, és megdorgálta keménységéért. Így szólt: “Az embernek Fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa” (Lk 9:54.56). Mennyire más lelkületről tett bizonyságot Krisztus, mint állítólagos helytartója!
  A római egyház ma egy makulátlan arcot mutat a világnak, és mentegeti iszonyú kegyetlenkedéseit. Keresztény köntöst öltött magára, de nem változott meg. A pápaság a letűnt korszakokban vallott elvei mellett ma is kitart. A legsötétebb időkben kigondolt tanításait ma is vallja.
  Senki ne hagyja magát megtéveszteni!
  A pápaság, amelynek a protestánsok ma tisztelettel adóznak, ugyanaz, mint amely a reformáció idején uralta a világot, amikor Isten emberei életüket kockára téve lerántották a leplet gonoszságáról. Ugyanaz a fennhéjázó büszkeség és önteltség jellemzi, amellyel királyokon és fejedelmeken hatalmaskodott, igényt tartva az Istennek kijáró tekintélyre. Lelkülete nem kevésbé kemény és uralkodó ma sem, mint amikor elfojtotta az emberi szabadságot, és megölte a Magasságos szentjeit.
  A pápaság hitehagyó lett. Tehát pontosan az történt, amit a prófécia előrevetített (2Thessz 2:3-4). Politikájához tartozik, hogy olyan jelleget ölt, amellyel a legjobban elérheti célját. “Az eretnekeknek és az eretnekséggel gyanúsított személyeknek tett ígéretet nem kötelező megtartani” – mondja. Vajon Krisztus egyházához tartozik az a hatalom, amelynek történelme ezer évig a szentek vérével íródott?
  Nem ok nélkül hangzott el protestáns országokban az a kijelentés, hogy a katolicizmus ma kevésbé különbözik a protestantizmustól, mint korábban. Történt változás, de nem a pápaságban. A katolicizmus valóban sokban hasonlít a jelenlegi protestantizmushoz, mert a reformátorok kora óta a protestantizmus nagymértékben hanyatlott.
  Mivel a protestáns egyházak a világ kegyeit keresik, a hamis szeretet elvakítja szemüket. Azt tartják, hogy helyes minden gonoszságban a jót látni. Ennek az lesz az elkerülhetetlen következménye, hogy végül minden jót gonosznak fognak tartani. Ahelyett, hogy őriznék azt a vallást, amelyet egykor a szentek kaptak, úgy tűnik, mintha mentegetőznének, amiért szeretetlenül vélekedtek Rómáról, elnézést kérve fanatizmusukért.
  Még azok közül is sokan, akik kifogásolják a katolicizmust, veszélytelennek látják hatalmát és befolyását. Azt hangoztatják, hogy a középkor szellemi és erkölcsi sötétsége kedvezett dogmái, babonái és elnyomása terjedésének, de korunk kultúrája, a nagyobb tudás és a növekvő szabadság meggátolja a türelmetlenség és a zsarnokság feléledését. Annak a puszta gondolatát is nevetségesnek tartják, hogy ilyen állapotok létezhetnek ebben a felvilágosult korban. Az igaz, hogy nagy világosság – szellemi, erkölcsi és vallási – sugárzik a most élő nemzedékre. Isten szent Igéjének nyitott lapjairól a menny világossága árad a világra. De nem szabad elfelejteni, hogy minél nagyobb a világosság, annál nagyobb azoknak a sötétsége, akik azt meghamisítják és elutasítják.
  Ha a protestánsok imádkozó szívvel kutatnák a Bibliát, meglátnák a pápaság valódi jellegét, megdöbbennének attól, amit látnak, és őrizkednének tőle. Sokan azonban olyan bölcseknek tartják magukat, hogy úgy érzik, szükségtelen ahhoz Istent alázatos szívvel keresni, hogy az igazságot megismerjék. Miközben felvilágosultságukkal büszkélkednek, nem ismerik sem a Szentírást, sem Isten hatalmát. Valamivel azonban el kell hallgattatni lelkiismeretüket, és azt keresik, ami kevésbé lelki és megalázó. Olyan úton akarnak járni, amelyen nem kell Istenre gondolniuk, azt a látszatot keltve, hogy nem feledkeztek el róla. A pápaság nagyon alkalmas ezeknek az igényeknek a kielégítésére. Mindkét osztály igényeinek – és ez a két osztály felöleli szinte az egész emberiséget – megfelel: azokénak, akik saját érdemeik által akarnak üdvözülni, és azokénak is, akik bűneikkel együtt akarnak üdvözülni. Ebben rejlik a pápaság befolyásának titka.
  A sűrű szellemi sötétség kedvezőnek bizonyult a pápaság sikereihez.

  De azt is meg fogjuk látni, hogy a nagy szellemi világosság éppoly kedvező sikerei eléréséhez. A letűnt korokban, amikor az emberek vakok voltak, mert Szentírás híján nem ismerték az igazságot, ezrek estek tőrbe, mert nem vették észre a nekik állított csapdát. Korunkban sok embert elkápráztat az emberi spekulációk hamis csillogása, amit tévesen tudománynak neveznek. Nem veszik észre a kelepcét, és belesétálnak, mintha be volna kötve a szemük. Isten azt akarja, hogy az ember értelmi képességeit Alkotójától kapott ajándéknak tartsa, és az igazság és a szentség szolgálatába állítsa. De ha gőgöt és becsvágyat ápol önmagában, és saját elméleteit Isten szava fölé emeli, akkor a tudás nagyobb kárt okozhat, mint a tudatlanság. Korunk hamis tudományának tehát, amely aláássa a Bibliába vetett hitet, éppúgy sikerül utat készítenie a pápaságnak és tetszetős formaságainak elfogadására, mint a sötét középkorban, amikor a pápaság azzal növelte befolyását, hogy a tudományt háttérbe szorította.
  A történelem tanúsítja, hogy a pápaság milyen ravaszul és szívósan igyekszik beavatkozni a nemzetek ügyeibe; és ha egyszer megvetette valahol a lábát, még a kormányok és a nép romlásba döntése árán is előtérbe helyezi saját céljait.
  Ne felejtsük el, hogy Róma mivel dicsekszik; azzal, hogy soha nem változik. A római egyház ma is vallja VII. Gergely és III. Ince elveit. Ha hatalmában állna, most is éppoly erőszakosan megvalósítaná ezeket az elveket, mint a letűnt századokban. Miközben saját céljuk megvalósítására törekszenek, Róma előtt a maga hatalmának helyreállítása, elvesztett felsőbbségének visszaszerzése lebeg. Ha az egyház és az állam uralkodik a lelkiismereten, akkor Róma diadala ebben az országban biztosítva van.
  Isten Igéje figyelmeztet a közelgő veszélyre. Ha a protestáns világ nem figyel erre, akkor fogja megtudni, mi Róma valódi célja, amikor már túl késő kimenekülni hálójából. Róma csendben nő hatalommá. Tanításai éreztetik befolyásukat a törvényhozó termekben, az egyházakban és az emberi szívekben.
  Titokban már építi büszke és masszív tornyait, amelyekben korábbi üldözéseit megismétli. Lopva és alig észrevehetően növeli erejét, hogy készenlétben legyen, amikor ütésre emelheti kezét. Előnyhöz akar jutni, és ez már sikerült is neki. Nemsokára látni és érezni fogjuk, mi Róma igazi szándéka. Megvetésnek és üldözésnek teszi ki magát az, aki hisz és engedelmeskedik Isten Igéjének.”

  Részlet E.G.White A NAGY KÜZDELEM c. könyvéből

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (56 szavazatból)
 4. Valóban jó cikk, minden érve igaz, alapos történelmi tanulságokra épül.
  Már egy pár évbe felfigyeltem rá, egy régi olasz filmet nézve, melyben fasiszta (tehát még nem náci) felvonulások voltak, plakátokkal és jelszavakkal, hogy sok minden szóról-szóra megegyezett az akkori Fideszes jelszavakkal, tüntetésekkel (még a választások előtt).
  Elgondolkoztató, hogy az előző vezetések – ideértve az ő saját előző négy évüket is, amely sokkal szelídebb volt – úgy változtatták meg a társadalom és a pénz struktúráját, hogy elég könnyen lábra kapott az egész. Még a párt neve is latinos – a Fides/Hűség és a Fascia/vesszőnyalábnak a kezdőbetűje is azonos. Ráadásul OV már régóta úgy fest, mint valami banánköztársaság diktátora.

  Ami elgondolkoztat, hogy a 2006-os őszi eseményeket egy, állítólag száz-kétszáz főből álló jobbos rohamtörzscsapat szervezte és vezette le. Kilétüket még a nyomozás alatt sok-sok évre titkosították – azt hiszem, Lázár volt a nemzetbiztonsági parlamenti bizottság vezetője. (Erről viszont néhány akkori nem-fideszes bizottsági tagnak is kellene tudnia…)

  Sajnos, az EU jelenlegi helyzetében nem gondolom, hogy igazi erőt tudna Magyarországgal szemben képviselni, hacsak nem halnak meg előtte sok ezren, mint Líbiában.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (73 szavazatból)
 5. A katolikus Egyházzal kapcsolatban ezt el kéne olvasnia mindenkinek: http://mek.oszk.hu/05300/05394/

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (20 szavazatból)
 6. Turner József István

  Tisztelt Bartus László !

  Írásával nem értek egyet és kikérem magamnak, a Magyar Nemzet nevében,
  hogy fasisztának állítja be országunkat!
  Magyarország nem az Ön országa!

  A hasonló uszító írásoktól, közleményektől az országnak árt!
  Önnek ez a célja?
  Ön nem “demokrata” nem hazafi, Ön rosszindulatú idegen hatalmakat kiszolgáló firkász !
  Antimagyar, Magyarország szégyene a sok hasonló ripaccsal együtt!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -14 (260 szavazatból)
 7. Frits van den Haag

  Turner József Istvánnak természetesen igaza van!
  Bartus László nem a Magyar Nemzet (legföljebb a Népszava…). Ha ő lenne a Magyar Nemzet, akkor nem tartana itt ez az ország. Akkor gondolkodó, józan emberek alkotnák azt. Itt, a Soest nevű helyiségben van egy tábla. Kb. az van rajta, hogy ‘a múlt inspiráció a jövőre vonatkozólag’.
  Bartus Úr ‘a múltat végképp eltörölni, rabszolgahad indulj velünk’ (ugye ez nem illeszthető rá OV szokványos dumáira?) maszlaggal szemben azt mondja, hogy a múltat kell nézni, az adhat tanácsot a jövőre nézve.
  Ma méginkább látszik, hogy az általa félt forgatókönyv szerint mennek a dolgok. Azóta is minden, ugyanabba az irányba mutat. Sajnos.
  Az ő hitelességét a többéves gondos, figyelmes tevékenysége bizonyítja. TJI-ét semmi. Tényszerűség semmi. Gyalázkodás sok. Figyelemre méltó azonban, hogy most 6-ból 4-en helyeslik a hozzászólását.
  Csak úgy mellékesen. Mi indokolná az ő ‘Ántimagyarságát’, ‘hazafiatlanságát’ stb.? Helyzetéből adódóan, akár legyinthetne is mindarra, ami Magyarországon (nem a Magyar Köztársaságban) történik. Éppen a “Haza” iránti aggodalom, ami mozgatja. És innen a többi levezethető –ha akarjuk.
  OV-tampon magatartása pedig nem különbözik a hőn utált (utáltatott) szocializmus elveitől, gyakorlatától, szóhasználatától: ‘Mert, mi van, mindez még nem elég, hát rajta-rajta még…’ meg ‘a harcban nem szabad megállni…’ Állandóan harcoskodni meg arcoskodni kell… Utcai stílust bevetni a diplomácia területére, lenyomván a sallerokat, kokikat.
  Ugye nem tűnt föl, hogy az egész nem tér el a “bolsevik” párt magatartásától, szövegezésétől? Kinevezték magukat a többségnek, oszt jócskán kisebbségben voltak (v.ö. szavazati részvétel aránya).
  Ide másolom TJI csengő-bongó mondatát:
  “Ön rosszindulatú idegen hatalmakat kiszolgáló firkász !”
  Ez egy olyan, a ‘királynőt megölnötök nem kell félnetek jó lesz’ mondat. Hiányoznak a vesszők. Amolyan schmittpálos (persze ő még nagyobb hibákat is elkövet…). A különbség azért az, hogy a ‘királynőt…’ mondat, a vesszők kirakásával vagy ezt mondja, vagy annak az ellenkezőjét. Emez meg tkp. semmit. Ugyanaz TJI-vel az eset, mint Jorge Sempruné volt, a német faluban talált falvédővel. Egy sületlenségnek vehetjük a -1 -szeresét (invertálhatjuk), semmi esély, marad hasztalan ostobaság. Nem szabad foglalkozni vele.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (92 szavazatból)
 8. Egyáltalán nem tisztelt Turner József István
  - én meg kikérem magamnak, hogyí az én nevemben is nyilatkozni merészel Nagykorú, felnőtt, magyar állampolgár vagyok, nem állok sem az Ön, sem más gondnoksága alatt – tehát képes vagyok önállóan nyilatkozni. Ön nem “Magyar Nemzet”, hogy bármit is kikérhessen a nevemben.
  Bartus tényeket állított – a következtetéseket is ezen tények alapján vonta le. Van olyan érve, amely akár a tényeket, akár a levont következtetéseket vitássá tehetné? Kétlem.
  Egyébként a cikk nem az országnak, legfeljebb a fidesznek és Orbánnak árt. Közkeletű tévedés a jobboldalon, hogy ezek azonosak az országgal.
  Bartus százszor inkább demokrata és hazafi, mint az ide keveredő jobbosok közül bárki. Akik elnézik, hogy szolgasorba süllyesztik a népet, elveszik a munkáltatói jogokat, a szegényektől a gazdagok felé csoportosítják a jövedelmet, háborús pusztítással felérő emberveszteséget okozva a fiatal emberek körében. Mindenki elmenekül az országból, aki egy kicsit is értelmes!
  Büszkén vállalom az antimagyar jelzőt, ha a magyar jelzővel a szélsőjobbos csürhét “tiszteli meg” Egyszerűen csak az antifasiszta jelző szinonimájának veszem. Mi hazafiak vagyunk – ezért fáj, hogy külföldön sajnálkoznak rajtunk, hogy bedőltünk (már a nép egy része) egy ilyen politikai pojácának!
  A jobboldal alkalmatlan a kormányzásra, állandóan tragédiákba sodorja az országot – mint most is! Csak egy bolhaugrásnyira vagyunk az államcsődtől – és nem vagyok róla meggyőződve, hogy nem direkt csinálják, hogy ezen is nyerészkedhessenek.
  Arra azért kíváncsi lennék, hogy a szándékosan államcsődöt okozókat hogyan minősítené? Vagy reméli, hogy azon ön is nyerészkedhet? Sajnos ki kell ábrándítanom: egy nagyon szűk körön kívül mindenki szívni fog! Azoknak meg nincs ideje ide írogatni!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +22 (140 szavazatból)
 9. Üdvözletem!

  Elnézést kérek, h ilyen kora hajnalban:))) zavargon, de úgy gondolom, nem árt, ha kissé lecsiszolom a dolgok élét, legalábbis megpróbálom.
  Szerintem elég jól hasonlítja össze a dolgokat a cikk szerzője, a következtetései pedig… hát, talán, TALÁN helytállóak lehetnek.
  Kétkedéssel fogadom persze, mert mégiscsak bízom a kormányban, bár nem vagyok benne ezer százalékig bizonyos, h jól teszem, és nem az fog történni, ami némely eseményekkor, hogy ha nem kapcsolnak az emberek időben, akkor már késő, visszafordíthatatlan károkat szenved el a Hazánk… Egyenlőre ott tartunk, hogy NINCS magyar légitársaság, és itt lehet keresni a hibásokat, lehet évekre, ill hát ugye 2 évnél régebbi évekre visszanézegetni, ugyanakkor azon sem árt elgondolkodni, h ha MOST találtak egy papírt, amiből MOST azt olvasták ki, h valami ezerbilliómilliárd pénzt kell kifizetni valakinek, akkor EZ a papír hol volt ez alatt a KÉT ÉV alatt, amíg kormányoztak?
  Vagy mondjuk egyszerűbb bedőlteni, utód nélkül, megspórolnak vele egy csomó kifizetni- és idegeskedni valót, nem kell fizetni egy csomó embernek, akik ugye munkanélküliek lesznek…
  Ja, és psze nem teljesen, mert lesz, aki KÜLFÖLDRE megy majd dolgozni, tehát végülis lesz munkája, csak nem itthon, abból az egymillió munkahelyből, amit teremtettek…

  Itt hívnám fel a kedves hozzászóló, Turner József István /2012. január 15. vasárnap 12:59/ figyelmét, hogy kicsit nézzen a “lapok mögé”:
  ne azt nézze, h azt írta valaki, tökmindegy hogy ki és honnan, hogy a mi kis hazánk fasiszta irányba halad, hanem azt nézze meg, hogy hova, milyen körülmények közé-felé haladunk!
  Természetesen engem is irritál maga a szó, de sajnos, a mögöttes jelentése még jobban! Attól félek, hogy hamarosan Magyaroszág is be fog dőlni, mint a MALÉV, mert ha felborul a keresők és a herék aránya, akkor valószínűleg jóval kevesebb lesz az ország elosztható lehetősége, mint az, amit meg akarnak szerezni belőle.
  Vagyis ha a munkások arányában negatív változás áll be a főnökök arányához képest, akkor sokkal többet kell majd dolgozni ugyanakkora értékű fizetésért. És mivel rákényszerülnek az emberek, h hagyják magukat kizsigerelni, kifosztani, hiszen ha nem dolgozik, éhenhal, és kénytelen mindent lenyelni, mert hamar kiteszik, hiszen nincs sem szakszervezet, sem segítség mögötte, ki lehet pakolni akár indok nélkül is, szóval észrevehető, hogy emelkedni fog az országban SZERINTEM a szegényebb rétegek elégedetlensége, és a létszáma is, illetve akik eddig még el tudtak valahogy lavírozni, azok egyre inkább süllyedni fognak, vagyis egy űr fog keletkezni a középosztály helyén.
  Egyre inkább eltávolodik a “középosztály” a felsőbb rétegektől, és egyre erősebb lesz az a nézet, h egy-több csoport a felelős a helyzetért.
  Jelenleg az EU, az IMF, Amerika, a szocik, a bolsik, a “komcsik” ezen ellenségek, de innen már csak egy lépés, amikor kinevezik a zsidókat, cigányokat, kínaiakat, vietnámiakat, kubaiakat, pestieket, budaiakat, nyírségieket, bárkit bűnbaknak.

  Kedves Turner József István!
  Érdeklődni szeretnék, h amennyiben nincs igazam, és jelenleg mégsincs ellenségképünk, akkor ki ellen kell állandóan kuruckodni, harcolni?
  Érdeklődnék, h miért is nem lehet kissé “keresztényiesebben” viszonyulni az embereknek egymáshoz??

  Illetve lenne még egy kérdésem, talán már foglalkozott vele, kedves Turner József István:
  azt szeretném megkérdezni, h önnek mennyi a keresete, illetve hogy milyen minőségben dolgozik a cégnél?
  Bocs, ezt nem “írásilag” kérdeztem, csak belegondolásilag, vagyis magában válaszoljon erre.
  Ha megvan, akkor nem elfelejtve a válaszát, sétáljon majd pár hét múlva olyan helyeken, ahol hajléktalanok vannak, pihennek, beszélgetnek az utcán, esetleg egy multi-lánc előterében bohócruhában lufi-hajtogató fiatalok dolgoznak, vagy mondjuk csak úgy simán menjen el olyan helyre, ahol bármiért cserébe pénzt szeretnének Öntől kérni! Akármiért, képeslapért, bármiért, h támogasson bármilyen karitatív szervezetet, vagy egyes embert.
  Emléxik még a kérdésemre adott válaszára?
  Nos, Ön mennyit szokott adni ezen célokra?

  Másik kérdésem: szokta nézni bármely TV-ben, katasztrófa-helyzetekben a felhívásokat? Még most is emléxik a válaszára, amit nekem adott gondolatban?
  Ön mennyi pénzt ajánl fel ilyenkor?

  Vagyis ezeknek a kérdéseknek a lényege az lenne, hogy mi-én, akik szegények, szegényebbek vagyunk, mint az átlag, MI összefogunk, adunk ilyen célokra, a kis pénzecskénk bizonyos hányadát. Még akkor is, ha csak mondjuk 1-200 Ft-ot is adok 1-1 alkalommal, de ez arányaiban akkor is sokkal több, mint az, amit olyanok adnak, akiknem sokkal többjük van.
  Ráadásul olyanok záratják börtönbe a kukázó hajléktalanokat, akik szerintem nem is igazán adnak nekik lehetőséget sem arra, hogy megváltozzon az életük.

  Tehát nem azon kell felháborodni bárkinek, hogy mit ír egy cikkíró, hanem azon, hogy mondjuk egy jobbikos, fideszes, akármilyen másik /talán bármely pártbeli/ képviselő például JOGTALANUL/ jut olyan összegekhez, mint mondjuk a lakhatási vagy milyen támogatás, ugyanakkor ŐK!!!! mondják, hirdetik, h katasztrófáknál fogjunk össze, de tojnak ránk… Mi, a kisemberek adunk a tényleg eléggé szűkös kis pénzünkből erre, MI segítünk a többi szintén hasonlóan kiskeresetű, akár kereset nélküli embertársunkon, és a MI fejünkre taposva döngtik a mellüket “ott fent”, hogy milyen jó sok pénz-egyéb adomány gyűlt össze az adott célra!
  De természetesen azért nem azonnal adják oda, szépen kis kamatot várnak a pénzből, mert végülis az “ötlet” az övék volt…

  Szóval azt javasolnám, hogy nem a különféle etnikumokat, nemzeteket, népeket kéne ellenségnek tekinteni, hanem nem kéne bedőlni mindenféle olyan, bár kétségtelenül hangzatos dumának, ami teljesen élesen elkülöníti a “velem vagy ellenem”- lehetőséget.
  Szerintem aki kompromisszumképtelen, az teljesen biztos, hogy nem a jó irányba halad, mondjon bármit is. Kompromisszumok nélkül nem létezhet haladás.

  És kicsit rátérnék a pértos dolgokra is:
  ugye, aki mondjuk jobbos, tökmindegy, menynire szélső vagy középső:DDD, az nem naon szeresse a szegfűs pártot. A piros jelképes pártokat… A nyugalmat…
  A jobbosoknak talán a lételemük az, hogy a meghirdetett demagógiákon felnevelkedve kifejlesszenek egy olyan réteget, akik “harcolni” fognak bármiért. Főleg az olyan életkorúak, képzettségűek körében, akiknek nincs, nem volt lehetőségük szembesülni mondjuk egy jó kis éhezéssel, munkanélküliséggel a közvetlen környezetükben, így teljességgel lehetetlen az, hogy bármilyen ésszerű kompromisszumot be tudjanak fogadni.
  A másik oldal, bár a jobbos másik oldal meg az, akik valamilyen vad gyűlölettel mennek az utcára, akiknek mindegy, mit, mikor, miért, kiért, kivel, ki ellen csinálnak, csak tombolhassanak…
  Az ilyen emberek tudnak mondjuk kocsit gyújtogatni, székházat gyújtogatni, és rendőröket verni, dobálni…. Be kell valljam, ha én rendőr lennék, nagy valószínűséggel egy ilyen esemény bekövetkezésekor kissé lazábbra venném a szolgálati fegyelmet, és mondjuk egy ütés-tolás helyett kettőt adnék, és véletlenül rá is esnék az illetőre…
  Nem azt mondom, h ne legyen tüntetés, vagy hasonló, hanem hogy akármennyire is nem szeretjük az adott eseményt kiváltó okot, azért talán emberhez méltóan is lehet viselkedni, nem megtesszük, amit, és utána sopánkodunk, h rendőri túlkapás volt….

  Ezek után pedig, ha szépen végigkövette valaki, amit leírtam, szerintem evidens dolog, hogy akár fasiszta, akár csak hasonló irányba halad szegény Magyarország, mind a közönyös, mind a várjunkméghátha, mind pedig a szélsőséges elemek okolhatók ezért.
  A politikát, a kormányt természetesen nem említem, hiszen ők maguk gerjesztik ezt az emberek összeuszításával, a szocizással, komcsizással, libsizéssel, ill a másik oldalon a fideszkutyázással és hasonló nézetek erősítésével.

  Talán nem veszik észre valahol, hogy jelenleg úgy nagyjából 2012. február havát tapossuk, nem pedig a világháborúk környékét… Bár az is igaz, hogy amennyire a felsőbb, gazdagabb-pénzesebb rétegeket támogatja a kormány szinte minden határozatával, szépen mélyítik a gazdasági szakadékot a 2 széles réteg között…
  Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy ez az “oszd meg és uralkodj”-elv azért nagyon kell, és marad is talán a jelenlegi kormány, illetve talán a jelenlegi pártok alatt is, mert bárki is jutna hatalomra-kormányra, az ellenzék, amint a fidesz is az ellenéki időkben, nem lesz képes átlépni a jobb-bal oldal közti határt…. :(((
  Nem hiszem, hogy bármmelyik párt-ember is képes lenne békejobbot nyújtani az ellenzéknek az ország érdekei miatt, mikor tudja, hogy amint ez bekövetkezik, az ő tábora jeklentősen csökken, és mint gondolom, itt már rég nem az ország érdekeiről van szó, hanem a saját zsebükről-hatalmukról…
  De ez am sem újkeletű dolog, ebben sajnos a régebbi kormányok is ugyanígy ludasak, vagy talán még jobban, hiszen az ő idejükben kezdett elterjedni ez a nézet, ez a lehetőség…
  Érdemes megfigyelni nem csak a nyilvánosság előtt, hanem a háttérben lezajlódó folyamatokat is, ugyanis szerintem főleg azok lesznek, amik a közeli jövőt meg fogják majd határozni.
  Mit gondol, aki olvas most engem, miért is történt annó a kínai látogatáskor a tibeti incidens??
  Illetve hogy vajon miért is mentek olyan furmányosan az emirátusokhoz nem túl rég??

  És végül egy kérdés:
  akárki írta is cikket, és akárki olvassa-kommenteli is ezt, kicsit gondolja végig a jelen népszerűségi lista-változásokat:
  hogy alakul a fidesz és a jobbik népszerűsége?
  Sajnos, ez, h a fidesz annó “kinevelte” magában a jobbikot, bár talán inkább az azt a nézetet valló irányvonalat létrehozta, ez lehett a kulcs a népszerűségének, illetve ez lesz vsz némi, talán nem is kicsi, probléma okozója a jövőben….
  Csak reménykedni merek olyanokban, mint hogy nem lépünk ki az EU-ból, a NATO-ból…. Nemrég kicsit átgondoltam a lehetséges verziókat, és egyre jobban félek, h mielőtt nyögdíjba mehetnék, akár komolyabb események is bekövetkezhetnek….

  Nem szeretném. Nagyon nem.

  Na, mindegy. Most nem írogatom tovább, mert kezd lassan “esteledni”, és egyre rosszabb előérzeteim lesznek, ahogy jönnek a benyomásaim…. Inkább maradok annál, hogy nem fog bedőlni a BKV, a MÁV sem, a VOLÁN sem, megépül valamikor a 4-es metró végre, beindul megint a mezőgazdaság, ésszerűen alakulnak majd a dolgok, és a véleményem ellen fog minden dolgozni, és majd egyszercsak elismerik Magyarországot ismét, jó lesz megint a képzésünk, magas színvonalú, megfelelő mennyiségű “agyat” tudunk kitermelni, sok híres tudóst, írót, költőt, feltalálót sikerül majd megint felnevelni! :))))
  Egy idézet a végére:

  “A magyar név megint szép lesz,
  Méltó régi nagy híréhez;
  Mit rákentek a századok,
  Lemossuk a gyalázatot!”

  Eddig amúgy is egy olyan lovasnemzet lettünk, aki már csak a ló 2 oldalát ismeri, hátha hamarosan megint megtanulunk lovagolni, és ismét európai nemzet lehetünk!
  Szeretném!!

  Ehhez kívánok sok sikert mindenkinek, remélve, hogy nem lesz igazam, és a kormány inkább a közeledés, mint a távolodás irányába indul!

  Mindenkinek további sok sikert és szerencsét, jó egészséget is:

  Dody
  :)))

  “Hajrá magyarok! Hajrá, Magyarország!”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +22 (46 szavazatból)
 10. Turner József István atimagyar urnakÖnnek nem az országa Magyarország.Ha az volna aggódna érte ugy,mint B.L.teszi.Ön nem demokrata és főleg nem hazafi.Ön szolgál roszindulatu idegen eszméket.Ön az antimagyar.Magyarország szégyene a magához hasonló,Magyarország tönkretételéért tapsolokkal együtt.Én is kikérrem magam,nak ,hogy az én nevemben is igy mert nyilatkozni.Szégyelem magam,hogy hazánkban vannak ilyen ferdenézetü emberek.Ön kezet csokolhatna Bartus Lászlónak,aki kimeri mondani az igazat.Ö az,aki szereti ezt a sokat szenvedett országot és a benne élő jószándéku embereket.Ön nem tartozik a hazájukat szeretők táborába.Ha odatartozónak érezné magát nem irta volna mmeg ezt a förmedvényt.
  Kedves Bartus Ur!Bocsásson meg a vétkezőnek,mert nem tudja mit cselekszik.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +23 (77 szavazatból)
 11. Tulajdonképpen hasznos a minuszolás, mert ezek legalább olvassák, ha nem is értik, amit olvasnak. Végül-is az ilyen TJI féle faragatlan kommentelők agyába is befészkelődik a kétely és hatalomváltás után ezekből lesz az újabb seggnyaló.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (43 szavazatból)
 12. Szittya harcos 2011. október 2. vasárnap 17:10
  “viszont fajvédő patrióta Magyarok azok vagyunk”
  Az anya mindig biztos. Tudod-e ki volt valójában minden felmenőd?
  Vagyis azt kérdem, hogy a sok lehetségesből melyik az igazi amit védesz ?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (21 szavazatból)
 13. Sosem értettem, hogy a 16 ük-, vagy a 32 szépszülőből hogyan lehet egyet kitüntetni (büntetni) azzal, hogy ő az ősöm. :))
  Fura dolog a genetika, de racionális. :))

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (23 szavazatból)
 14. Hajmeresztö parhuzamossag a Duce es a miniDuce között. Azt hiszem,
  hogy Magyarorszagon az egyszerü emberek összetevesztik a fasizmust
  es a nacizmust. Ideje volt ezt megirni!Ha ezt egy külföldön elö ujsagiro teszi,az meg mindent elarul ahelyi journalizmusrol! Ha allitolag még demokracia van miert nem olvasunk ilyen “neven nevezö” cikket,akar a 168 oraban?
  Meg az atv ujsagiroi is szentül allaitjak,hogy az orszagban meg demokracia van! Ez olyan,mint az “egy kicsit terhes”. Vagy van es akkor mindenkinek, vagy nincs! A “meg egy kis demokraciabol” idövel egyre kisebb lesz!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (41 szavazatból)
 15. http://www.youtube.com/watch?v=1EdiBJkZsFI&feature=uploademail
  Gyurcsány Ferenc évértékelő beszéde. 2012.02.21 14:30-15:52

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -6 (34 szavazatból)
 16. Sajnos MO-nak semmiféle demokratikus tradiciója nincs és nem is lehet,mert ennek a népnek az egyetlen tulajdona a magyar identitása.Persze az sem teljes. A további tulajdona, ami már valójában elfogyott:Az 1920-23 és 1944 között akár tömeggyilkossággal rabolt vagyon. Az ország gyönyörű. A nép fertőzött évszázadok óta.Akinek esze és lehetősége volt már réges-rég elment ebből az Európába nem illő országból. Ezt ajánlhatom a még ott lévő jövő szerencsétlenjeinek is.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -18 (50 szavazatból)
 17. 2011 december 23 óta felgyorsult a demokratikus köztársaság struktúrájának rombolása. Egy szép ország funkcionális analfabéta többséggel tönkre megy. :((

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (43 szavazatból)
 18. Nagy az azonosság:
  http://holhome.00go.com/www/kiscikk2/gombosmunkat.htm

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (10 szavazatból)
 19. Tetszet a cik a tartalma 80% valosag naponta latjuktapasztaljuk
  szomoru hogy a magyarsag a leg alapvetö dolgokbban sem kompromiszumra hajlo pedig erre szukseg lenne az nagyon meglepet hogy a gyurcsany kormany lewgjob törvenyjavaslatabol nepszavazast krealtak.barhova megyunk a vilagon az orvosi ellataser fizetnunkkell.Hoszu elökeszites utan megbuktattak ezt pedig nagyon jol leg let fogalmazva kar hogy nemvezetek be..

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -3 (21 szavazatból)
 20. Rákosi Mátyásnak igaza volt. Magyarország fasiszta nép. Mgyarorszá most éppen fasizálódik Európa orra elött és a hazai értelmiség 1990-óta liberálisan nézi. A mai szabáylozás szerint gyülőlet beszéd addig mehet, amig cigányozsám zsidózás nem tvalósul meg?! tetetgességgel? a magyar igazságszolgltatás asszisztál ehhez már 20 éveegészen a következő puskalövésig.
  nisz
  Ui.: Kérem, hogy a véleméynem altat a ” Niszant ” aláírás kérem, hogy legyen, nehogy a nevemet halállistára vegyék!. Állítás: Rákosi Mátyás hírhedt mondása ma is igaz:” a magyar nép fasziszta”. Sajnos ezt még ma sem merik kimondani a Fidesz és bandájára, rámondani ma már újra iitt vanaz alakuló magyar újfasizmus! Bizony a Fidesz hatalom diktatúrát vezet be és jellegzetesen, alapvető jellegzetesenl fasizálódik. A magyar értelmiség, hallgat?!
  Nisuant

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -13 (47 szavazatból)
 21. Kedves Niszant !
  Mielőtt hozzászólnál valamihez, próbáld meg fejleszteni sekélyes magyarságodat! Már ami helyesírásodat illeti! Vagy próbálkozz valami más nyelven!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (21 szavazatból)
 22. Mára igencsak megfogyatkozott Bartus úr eme írását bírálók aránya. :)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (20 szavazatból)
 23. T amalekita
  Niszant bejegyzésére:
  Szerintem az értékelés szempontjai: tartalom, helyesirás, külalak
  -A tartalom 5 alá (rákosi emlitése miatt, de te itthon hogy ismered a
  történelmet ?)
  Ő igy látja! Leirta véleményét. A fő mondanivalóval egyetértek. Ő nem
  “Magyar Álamfő”. Sok magyar volt kénytelen külföldre távozni ezelőtt,
  de a távozás oka klf indokokkal jelenleg is – folyamatosan – indokolja a
  szülőföld elhagyását. Nyelvérzékünk sem egyforma. Nyelvtudás szóban
  és irásban is attól is függ, hogy itthon tanulta és gyakorolta, vagy
  szüleitől tanulva – még ma is – érthetően kifejezi magyarul is gondolatait.
  Szerinem ez inkább dicsérendő, mint kifogásolást érdemel.
  -Helyesirás: ? (nem Schmitt Pali irta és nincs mindenkinek külföldön Magyar
  Helyesirás Ellenőrző programja, pedig Palinak itthon lehetett volna)
  -Külalak: mivel irta? Mivel olvasod?
  SZERESSÜK EGYMÁST GYEREKEK, HISZ MINDEM PERCÉRT KÁR.
  80 év közelében én ezt igy tartom. Bizom benne, ha te ideérsz te is!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (27 szavazatból)
 24. amalekita
  2012. április 8. vasárnap
  12:17

  “Vagy”-gyal nem kezdünk mondatot,kedves “magyar” úr…
  “niszant” nevű véleményírónk meglátása teljesen igaz,emiatt nem értem miért kell ilyen csipkelődő,cinikus stílusban íródott viszontválasszal illetni Őt!?!
  Ne vegye magára,de ennek kapcsán jut eszembe megemlíteni,hogy a fasiszta, náci érzelmű emberek,szinte sohasem vállalják fel önmagukat.Olyan ez,mintha a tudatuk mélyén éreznék,hogy a náci és fasiszta szellemiség alapvető emberi bűnnek számít,ezért névlegesen nem azonosulnak vele,bár tudják magukról,hogy büdös fasiszták,nácik.
  Ismétlem, ne vonatkoztassa magára gondolataimat,csak itt és most ez eszembe jutott és leírtam.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -3 (21 szavazatból)
 25. Nem ” magyar úr ” ő hanem csak egy “mélymagyar”
  Ez két eltérő fogalom.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (18 szavazatból)
 26. Május 29-én a kormány miniszterelnök-helyettese navracsicska a parlamentben Vadai Ágnes képviselőnő kérdéseire adott mellébeszélő válaszával legitimálta a II. magyar fasiszta diktatúra megszületését.
  :((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (29 szavazatból)
 27. Ez ,a kitűnő Bartus kollégának egy több,mint egy évvel ezelőtti írása. Akkor én is erős tulzásnak érztem Magyarország fasiszta országnak nevezését. Sajnos az eltelt egy év messze”túligazolta” Bartust. A teljes szétesést, az ország gazdasági és erkölcsi pusztulását”kiharcoló” kormány,ma olyan őrültségekbe zuhant,mint, hogy véresszájú, nyilas Nyirő Józsefeket akar újratemetgni, véreskezű Hothy lovastengerésznek állit szobrot,emléktáblát, nevez el róla közteret, Prohászka püpsök elmebajig vér-antiszemita aljas figurának ,ráadásul a régi szép zsidónegyed(Lipótváros) bejáratánál, ami egyben az egykori buiapesti gettó egyik bejárata volt( A kijáraít a Dunapart felé vezető ut kezdete volt – ugye tudjuk miről beszélek?) készül szobrot állítani. Az Európa-hírű tudós főrabbit a nyilt utcán inzultálják,a világnagyság Eli Wiesel Béke-Nobel-dijas visszaküldi magas ,magyar kitüntetését az ország fasizálódása elleni tiltakozásul, a legbrutálisabb zsidózás,cigányozás a politikai és a közbeszédnek ma már integráns része – százszorosan beigazolódott Bartus L. akár még egy éve is túlzónak tűnő álláspontja. Csak a pontosság kedvéért: való ,igaz az olasz -Mussolini-féle – fasizmus és a német nácizmus -amely a felsőbbrendüséget egy hülye, mítizált fajelméletből eredezteti – különbözik. Mégis, ha csak nem szigorúan tudományos szövegről van szó – sőt még ott is – az egész XX. századi iszonyatrendszert”fasizmus” gyüjtőszóval szokták jelölni.Én a félreértések kerülése végett nácit,és többé-kevésbé magyar megfelelőjét, ha magyar jelenségről van szó, akkor nyilast mondok,írok. Aki még ma sem látja,hogy Magyarorszuágot ez a szégyen-kormány butaságával és rosszindulatával a pokolba viszi,az megérdemli,hogy megérkezzék e kormánnyal ,meg Jobbik nevű utánfutójával a pokolba. Sok-sok Bartusra és sok tiszteséges magyar polgárra van szükség, ahhoz, hogy az ajtónkat döngető katasztrófát – ha még lehet – elhárítsuk.Szász I.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +17 (51 szavazatból)
 28. Ha csak reménykedünk,hogy nem következik be a jóslat nyilas hatalomátvételre vonatkozó része, az kevés lesz a katasztrófaelhárításhoz. :((((((((((((

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (21 szavazatból)
 29. Kedves István (Szász István),

  nagyon köszönöm kedves és megtisztelő soraidat, annál is inkább, hogy egy kiváló kollégától származnak. De azért is köszönöm, mert Te vagy az egyetlen kolléga, aki leírja, hogy talán mégsem vagyok elmebeteg hülye, túlzó, hisztériakeltő, hanem talán csak látom, hogy a kétszer kettő az néha négy.
  Barátsággal üdv., Laci

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (24 szavazatból)
 30. T Szász István
  Barátaim közül többen vélekedtek hozzád hasonlóan a cikkel kapcsolatban.
  Véleményük már a cikk olvasása után is felkeltette a figyelmüket a körülöttük
  történtekre, mely egyre inkább igazolta Bartus úr gondolatait. Nehéz a
  politikában a “tudományos” összehasonlitás, de azt hiszem a főbb jellemzők
  megkönnyitik. A Horthyi féle magyar jelenség – hasonlóan a maihoz – a
  vezetőréteg ellenfelével kapcsolatos tehetetlenkedésén múlott és múlik
  ma is. Ugyanis nagyjából azonos elvi alapon működnek, de a vezető felelős
  azért amit kellő időben elmulasztott megtenni. Ma már késő.
  Végkövetkeztetéseddel egyetértve, maradok tisztelettel
  Túlavasúti

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (19 szavazatból)
 31. http://demokratikuskoalicio.hu/index.php/2011-12-05-15-42-05/dkhirek/2853-dk-fapados-szalon-konferencia-horthyrol-video
  DK-Fapados Szalon konferencia Horthyról (DK-Média videó)
  .
  A Demokratikus Koalíció és a Fapados Szalon rendezésében, a Best Western Hungária Hotelben, 2012. június 27-én került megrendezésre a Horthy-konferencia.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (19 szavazatból)
 32. Csak most, a cikk megjelenése után több mint egy évvel jutottam el erre az oldalra, de lehet hogy igy még megdöbbentőbbek a párhuzamok, mivel olyan intézkedések is megtörténtek, amik itt még csak lehetőségként merültek fel. Az írás szerintem remek, a megállapításai viszont hátborzongatóak. Visszaemlékszem iskolás koromra, amikor azt kérdeztem a történelem tanáromtól, hogy miért engedték az emberek megtörténni ezeket a szörnyűségeket. És a válasz, úgy emlékszem, az volt, hogy mert nem hitték el,

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (28 szavazatból)
 33. szerintem kiepult a COSA NOSTRA magyarorszagon ez teny! Keresztapus pedig maga DON VITO! mindenki fel tole mindenki!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (26 szavazatból)
 34. Kedves admin,
  Javaslom, hogy ez a cikk újra, változatlan tartalommal kerüljön a címlapra, még most október 23 előtt, csak annyi legyen hozzátéve, hogy mikor jelent meg először.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (20 szavazatból)
 35. Bayer zsóti újabb békamenetet tervez 10.23-ra, a jobbik meg a Deák térre – ők képezik a záróréteget a milla Szabadsajtó úti pufogására?
  Úgy tűnik, hogy a rendkívüli állapot kihirdetése napok kérdése.
  :((((((((((((((

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (17 szavazatból)
 36. girbegurba
  .
  Ez a publicisztika a legolvasottabbak harmadik helyén szerepel régóta tehát a címlapon folyamatosan hozzáférhető. :)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (16 szavazatból)
 37. Igen, és is így olvastam újra, de mégis nehezebben találnak rá így, mint ha az aktuális anyagok között szerepelne. Miért olvasna valaki egy “legolvasottabb” cikket? A legtöbben az aktuális anyagokat olvassák.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (11 szavazatból)
 38. Szinte napra pontosan másfél évbe telt, amíg az Újságíróklubban is eljutott a szereplők agyáig – sót mi több! a szájáig – hogy “nálunk épül az unió első fasiszta állama” De persze.a bocsánatkérés Bartus felé, amiért, korábban ezt vitatták, – az nem hangzott el. Pedig illett volna!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (18 szavazatból)
 39. http://atv.hu/cikk/video-20121112_molnar_csaba
  Ma tájékoztatta a DK elnökség a nagyköveteket a választási törvénykezés anomáliáiról. :(((((((((((((((

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (15 szavazatból)
 40. *
  ERRE AZ ELEMZÉSRE MINDEN NAP Z A R Á N D O K O L J U N K . EL !!!
  Egyrészt, mert frissen kell tartanunk az emlékezetet, másrészt – ahogy mondani szokás – “egy csecsemőnek minden vicc új”, g o n d o l n u n k . k e l l . a z . ú j . o l v a s ó k r a . i s . Ha az ide írt kommentünk fölkerül a “legújabb hozzászólások” listájára e cikk címe felkelti az új olvasó érdeklődését is…
  *
  Olvtársak! SMS-ekben is hívjátok fel barátaitok figyelmét az AN egyes cikkeire, benne kérjétek azt is hogy az adott SMS-t ők is adják tovább.
  *

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (13 szavazatból)
 41. *
  TARTSUK NAPIRENDEN AZ ALAPCIKEKKET !
  *

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (12 szavazatból)
 42. Turner József Istvánnak.Nem ez az írás a szégyen folt Magyarországra nézve,hanem az ,hogy ön ,azt gondolja ,hogy ez szégyen folt Magyarországra nézve.az igazság az mindig igazság lesz. Nem kell elkendőzni ,mert úgy is kiderül,és látják külföldön is.Micsoda gondolat az,hogy kendőzzük el a fasizálódást,nehogy megtudja a külföld.Embereket nyomorba dönteni,megfosztani az alapvető jogaitól,és ezeket elhallgatni,ez a szégyen.Ön szégyen folt Magyarországra nézve..Ezt üzenem önnek..Én ,egy magyar cigány ember ,aki legalább annyira magyar,mint amennyire cigány .Bármennyire is fáj ez önöknek Jobbosoknak.Üdv.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (13 szavazatból)
 43. orbán összenőtt a a fasizmussal

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (8 szavazatból)
 44. Bartus László: Az Unió első fasiszta állama amit 2011-ben írt, teljesen igaza van. Levezette pontról pontra a fasizálódás és nacionalizálódás megismételt folyamatát. Az írása óta eltelt egy év, és OV famulasával Matolcsyval karöltve tovább fasizálja az országot. Háll’ Istennek, a diákok ebbe nem nyugszanak bele. Az emberek rettegnek a munkanélküliségtől, a középrétegtől való elszakadástól, ezért nyelnek, igen ez vezet a fasizmushoz.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (12 szavazatból)
 45. Judit Noszticzius

  Nagyon szerintjunk még kell megszüntelni a Jobbikoat ,neonácokat,sokfélei jobb oldali szélsőségesi pártokat,fasisztákat,nyilasokat és Fidesz-KDNP-ot !!!!!!!!!!!!!!!!
  Még kell megerősíteni az Európai zászlóval lobogolásért !!!!!!!!!!!!!!!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (7 szavazatból)
 46. Magyarországnak nincs alkotmánya, ezért alkotmánybíróságra sincs szükség, sajna. Az alaptörvény mint a neve is jelzi: törvény. Csodálkozom, hogy sokaknak nem tűnt fel, legfőképp az alkotmánybíróságnak.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 47. megdöbbentően érdekes párhuzamot von a cikk írója. azt amiről ír, nap mint nap megtapasztalom: mitikus ősök keresése, folyamatos beteges önigazolás, minden tőlünk különböző gyűlölete.

  reflektálva a jobbikos jövőképre – a mindennapok tapasztalati szintjén csak annyit tudok hozzáfűzni, jogos a félelem, hogy akár ez is lehet.

  kelet európa jelenleg egy nagy színes történelmi játszótér, ahol kiszámolt lépésekkel dőlnek le a homokvárak és épülnek újak. a háttéremberek jól átgondolt stratégiákkal dolgoznak, a végeredmény pedig akár a felvázolt diktatúra is lehet.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 48. http://kanadaihirlap.com/2013/03/21/fasiszta-e-az-orban-kormany/
  Bartus úr éleslátására azt hiszem, válaszul szolgál e két irás:
  http://www.oslo2000.uio.no/program/papers/s12/s12-gentile.pdf
  .
  Az idő mindent igazol.
  Itthon még mindig magyarázkodnak, hogy ez egy kicsit olyan, de nem
  egészen az. Tükörbe nézve én sem magamat látom néhány évvel ezelőtt
  és csodálkozom, hogy egyidős barátom mennyire öregedett?
  Csupán az a baj, mindketten ugyanazok vagyunk! Éltünk a Horthy
  érában. Ha azóta Csipke Rózsika álmát álmodva, most ébrednénk
  CSODÁLKOZHATNÁNK.
  .
  Jé mennyire más itt minden. Számítógép. Internet: Mások az emberek.
  Valami még hiányozna: hová lett őfőméltóságú kormányzóúr képe a falról?
  .
  Ismeretlen emberek elmondták, változott a helyzet
  Ja! Most renoválnak mindent és pillanatnyilag levették. Olyan lesz mint volt.
  Hiszen megnyertük a (hideg)háborút.
  .
  ÉN AZONBAN NEM HINNÉK A SZEMEMNEK.
  MEGBOLONDULT ITT MINDENKI?
  Sajnos nem. Ez a valóság!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 49. Sajnálom, hogy csak most találtam rá erre a cikkre. Sok mindent megértettem az elmúlt pár év esztelen ámokfutásnak tűnő történéseiből.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (8 szavazatból)
 50. Az eltelt idő sajnos a cikkírót igazolja. Csak azt kellene kitalálni még, mikor kell innen elindulni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos